Disiplin soruşturmaları toplantısı

1875/2008
11.11.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Disiplin soruşturmaları toplantısı.

Mesleki deontolojinin korunması amacıyla Türk Tabipleri Birliği tarafından, yürütülen disiplin soruşturmaları ve kovuşturmalarına ilişkin yaşanan sorunlar konusunda bilgi paylaşımında bulunulması, önümüzdeki dönemde bu alana özgü olarak Yönetim ve Onur Kurullarımızın etkinliği ile yapılacak çalışmaların niteliğinin artırılması hedefine yönelik olarak, Tabip Odası Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin katılımıyla bir dizi toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Toplantıların, verimli geçmesi ve beklenen hedefe ulaşılabilmesi amacı gözetilerek, belirli katılımcı sayısını aşmayacak şekilde, yakın iller tabip odalarının bir araya getirilmesiyle, bölge toplantıları şeklinde yapılması düşünülmektedir.

Toplantıda her bir tabip odasında yapılan çalışmaların diğer odalarla paylaşılabilmesi için;

— Odanıza aktarılan başlıca etik sorunların,

— Yapılacak toplantıdan beklentilerinizin ve önerilerinizin,

TTB Merkez Konseyi’ne 25 Kasım 2008 tarihine kadar iletilmesi yararlı olacaktır.

Toplantıların yapılacağı bölgeler planlandıktan sonra katılımcı tabip odalarına yer ve program bilgisi iletilecektir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter