Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı

1828/2008
06.11.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı öncesi 15 Eylül-15 Ekim arasında 6 ayrı bölgede 40 tabip odasının katılımıyla bölge toplantıları yaparak önümüzdeki dönem çalışma program taslağını olabildiğince birlikte değerlendirmeye çalıştık.

 GYK 25 Ekim 2008 tarihinde çalışma programını somutlamak gündemiyle toplandı. 43 tabip odası ve merkez yapılarının temsilcilerinden oluşan 100’ü aşkın katılımla değerlendirmeler yapılan toplantı sonrası Merkez Konsey’ce son hali verilen metin ektedir.

Merkez Konseyi önümüze koyduğumuz işler/hedefler için yoğun mesai isteyen bir çabanın gerektiğinin farkındadır. Özellikle doğrudan hekimlere ulaşan, sağlık ocaklarına, kurumlara, hastanelere, kamu-özel bütün sağlık birimlerine giden, elektronik vb. olanakları kullanan bir tarzla katılımlı bir çalışma ve örgütlenmeyi geliştirme iddiası en önemli olandır. Ocak 2009’dan başlayarak yapılacak olan bölge toplantıları ve ardından Şubat’ta toplanacak GYK’da hem “ne yaptığımızı/yapabildiğimizi” hem de yeni ihtiyaçlarımızla eksikliklerimizi değerlendirme şansımız olacaktır.

            Ekte sunulan programın meslek riskleri, özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler için sözleşme örnekleri, GSS, nöbetler/fazla çalışma/ücretlerimiz broşürleriyle desteklenen başlıkları programlı ve olabildiğince hızla doğrudan hekimlere ulaşan bir tarzla yürütülmek durumundadır. Ortaklaşılabilen diğer örgütlerle paylaşılarak, eş zamanlı ve birbirini destekleyerek yapılacak çalışmaların görünür olması için yerel düzeyde basın toplantıları, milletvekilleriyle toplantı vb. zenginleştirilmesinin yararı açıktır. Çalışmanın seyriyle de irtibatlı olarak süreç taleplerimizi içeren imza kampanyaları, miting ve/veya uyarı etkinlikleri ile sürdürülmek üzere merkezi düzeyde koordine edilecektir. 

Dünya ölçeğinde kapitalizmin krizinin gündemde olduğu bir dönemdeyiz. GYK’da da konuşulduğu gibi sermaye/egemen güçlerce krizlerden çıkmak için her yol mübahtır, tarihteki örneklerinde gösterdiği gibi kapitalizm böyle bir sistemdir. Ülkelerin bir diğeriyle/komşularıyla savaştırılmasından ülkelerin içinde çalışanları, yoksulları, emekçileri bir birine düşüren politikalar izlenebilir. Biz hekimler olarak hem kendi içimizde hem de komşularımızla barış içerisinde olmanın ve sorumlusu olmadığımız bu krizin yüküne karşı çalışanları, yoksulları, sağlığımızı ve özlük haklarımızı koruyan/geliştiren bir yaklaşımın savunucusu olmalıyız; elbette anti kapitalist bir yaklaşımın sorunların çözümünde temel dinamik olduğu bilerek.

 Bu zorlu koşullarda “gündemin peşinde gitmemek, kendi gündemimizi yaratmak/dayatmak” için çaba harcamak durumundayız. Gereğini yapabileceğimiz düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Ek 1: 57. Büyük Kongre Kararları İzlemi
Ek 2: Genel Yönetim Kurulu Kararları
GENEL YÖNETİM KURULU
25 Ekim 2008 Toplantı Kararları
 
1-TTB Alt Yapı:
Hukuk Büroları Eşgüdümü:

 -Ocak 2009’a kadar tabip odalarının hukuk büroları/müşavirleri ya da temsilcileri ile ortak toplantı yapılması ve TTB ölçeğinde hukuki sürecin/bilgilerin/açılmış davaların/deneyimin paylaşılması için yöntem belirlenerek yürürlüğe konması

Soruşturmacı Eğitimi:

-Onur Kurulları’na gelen dosyalardaki eksikliklerin yanı sıra tabip odaları düzeyinde meslek uygulamalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi anlamında Haziran 2009’a kadar bütün odaları içeren bölgesel soruşturmacı eğitimlerinin yapılması

TTB – Tabip Odaları ABİS (Açık Bilgi Sistemi):

-TTB Merkez Konsey ve tabip odaları arasında elektronik ortamda belge erişimi  sağlanması amacıyla Açık Bilgi Sistemi eğitimlerinin tamamlanması ve Haziran 2009’da kullanım açısından durumumuzun değerlendirilmesi

-Ocak 2009’da üye kayıtlarının web üzerinden sorgulanabilmesi için merkezi hazırlıkların tamamlanmış olması ve Haziran 2009’da MERKAP’ın yürürlükte olması

*SAVİM (Sağlık Veri ve İstatistik Merkezi)

-TTB Sağlık Veri ve İstatistik Merkezi (SAVİM) hazırlıklarının tamamlanarak 2009 başı itibariyle kamuoyuna aktif tanıtımının başlatılması

Diğer:

-TTB merkezi yayını olan Tıp Dünyası’nın çıkartılarak Haziran 2009’a kadar örgütsel haber akışını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi

-Sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin kredilendirmesi alanında web tabanlı başvuru için STE-SMG etkinlikleri düzenleyen kişi ve kurumlara web üzerinden başvuru olanağının kullanıcı adı ve şifresi verilerek uygulamasının Kasım 2008’de başlatılması.

            -Bilirkişi eğitimi için yürütülen hazırlıkların 2009 Şubat itibariyle tamamlanarak Haziran 2009’a kadar en az bir eğitim yapılması

2-Toplumsal Sorumluluğumuz: Herkese Sağlık, Güvenlik Gelecek

Türkiye’de yaşayanlar bütünüyle gelecek endişesi içerisindedirler. Diğer toplumsal gruplar/meslek odaları vb. birlikte  “herkese sağlık, güvenli gelecek” başlığında ortak değerlendirmeler yapan ve kamuoyu ile paylaşan zeminler oluşturmak, bu amaçla il’lerde tabip odalarının kolaylaştırıcı, toparlayıcı rol üstlenmesi, en azından aşağıdaki başlıklarda ortak faaliyet yürütülmesinin sağlanması.

-Sağlıkta Dönüşüm Programı  (SDP)/GSS

-Su hakkı: Mart 2009’da Türkiye’de yapılacak olan ve suyun özelleştirilmesini savunan Dünya Su Forumu öncesi her tabip odasının kendi  bölgesi özelinde “su hakkı” üst başlığında “durum ve talepler”e yönelik raporlar hazırlaması, çıkan belgelerin sahiplenilmesi anlamında paylaşılması

- Kriz (önemi nedeniyle ayrı bir başlıkta son olarak ele alınmıştır)

*SAVİM’le ilgili daha geniş bilgi ektedir.

3- Sağlık Politikaları: Sağlıkta Dönüşüm

TTB’nin iki yıllık dönemi

-Sağlık-hekimlik-piyasa ilişkisiyle, sağlık ve hekimlik alanındaki tahribatların deşifre edildiği,

-Sağlık-hekimlik ortamının değerler savunusu temelinde bir hatta buluşması için çaba harcanarak 

-Seçilmiş başlıklarda kazanımlar elde etmek üzere mücadele edilecek bir dönem olmalıdır. Bu yaklaşımla merkezi olarak ve bütün odalar düzeyinde

-Süreci izlemek
-Değerlendirmek

-Kamuoyunu bilgilendirmek (her türlü iletişim-toplantı aracının etkin kullanımının yanı sıra basın açıklamaları, basın toplantıları, miting vb. etkinliklerle birlikte refleks tutum almaya özen göstermek)

-Hekimliğin evrensel değerleri ışığında herkese eşit, nitelikli, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumunu önceleyen, hekim emeğini savunan bir perspektifle çıkan bütün düzenlemeleri (SUT, uygulama tebliğleri, yönetmelik vd.) incelemek ve yorumlamak, bilgileri merkezileştirmek ve merkezden tekrar paylaşımını sağlamak.

-Hekimlerin ve toplumun yararına olmayan düzenlemelerin durdurulması için aktif yöntemlerle her türlü girişimde bulunmak

4-Özel hekimlik: Güvenceli sözleşme

            -Hazırlanan broşürlerin (ek’te yollanmıştır) ilgili bütün hekimlere Aralık 2008 sonuna kadar ulaştırılması, web vb. elektronik olanaklarla duyurulması, tabip odalarının “özel hekimlerle” ilişkisinin kurulması/geliştirilmesi

            -Her odada ilgili sorumlu kişi/ilgili birim/yapı kurulması

            -İldeki/bölgedeki özel hekim istihdam alanlarının (tanı merkezi, tıp merkezi-hastane vd.) işgücü potansiyeli, açılma-kapanma, belirlenmesi, izlenmesi

            -Bu alandaki hekim sorunlarının raporlaştırılması, güvenceli çalışma önündeki engellerin somutlanarak tabip odasında çözülebilecek ve mücadele konusu olarak belirleneceklerin saptanması.

            -Kriz döneminde gelişebilecek muhtemel olumsuz uygulamalar (işten çıkarma, maaş ödenmemesi vb.) konusunda hızla haberleşip tutum alarak (sürece olabildiğince ilgili hekimlerle birlikte değerlendirme yaparak) müdahil olmak için çaba harcanması

5-Pratisyen Hekimlik: -Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bütünlüklü değerlendirilmesi

                                       -Moral değer savunusu

            -Tabip Odaları Pratisyen Hekimlik Komisyonlarının pratisyen hekimlerin çalıştığı bütün alanlara yönelik (acil, 112, kurum hekimliği, sağlık ocakları, aile doktorları vd.) çalışma yürütmesi

            -Aile hekimliğine geçen iller için belirlenmiş ‘izlem”, yanı sıra sevk sistemi ile birinci başvuru yeri olma açısından özel olarak değerlendirmeye tabi tutulması, Pratisyen Hekimlik Kolu ve Halk Sağlığı Kolu başta olmak üzere sürecin Merkez Konsey tarafından koordine edilmesi

            -Aile doktorluğuna geçme durumunda olan illerde pratisyen hekimler için Sağlıkta Dönüşüm Programı, Aile Hekimliği Sistemi hakkındaki görüşlerimizin iletilmesinin yanı sıra, sözleşmeli çalışma hakkında bilgilendirmek

            -Aile doktorluğunu seçmeme kararını özellikle bir sistem ve değerler savunusu temelinde yapan meslektaşlarımızla örgütsel bir sorumluluk olarak dayanışmanınöncelenmesi

            -Pratisyen Hekimlik Komisyonları aracılığıyla TSM’ler ve 112 acil’lerdeki gelişmeler ve personel hareketleri raporlaştırılarak,hizmet gereği olmayan, keyfiyet ve kasıt taşıyan uygulamaların gündem yapılarak hukuksal girişimler dahil mücadele edilmesi

-29 Kasım 2008 tarihinde yapılacak olan Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Genel Kurulu’na  tabip odalarından aktif katılım sağlanması.

-GPE çalışmaları ve Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin alanın sahibi olma ve moral değerler açısından özel olarak öncelenmesi

-Bütün süreç boyunca aile hekimliği sisteminin mağduru olan diğer sağlık çalışanları ile ilişkilere ve ortaklaşmaya özel önem verilmesi

6-Özlük Haklarımız: Emekliliğe Yansıyan Ücret/Daha Fazla Dayanışma/Daha Fazla Kazanım

            -Nöbet-fazla çalışma-ücretlerimiz ile ilgili broşürlerin doğrudan hekimlere her türlü yolla ulaştırılması, gündem yapılması

            -Yapılabilecekler konusunda kendilerinin de yer alacağı öneri ve etkinliklerin konuşulması

            -MK ile paylaşarak TBMM’de bütçe görüşmeleri döneminde merkezi etkinliklerin gerçekleştirilmesi

7-Sağlığımız: İşyeri Sağlık Birimleri

            -Sağlık çalışanlarının sağlığını gündem yapmak, bu amaçla hazırlanan broşürleri dağıtıp, konuyla ilgili toplantılar düzenlemek

-İşyeri sağlık birimi oluşturulması için (merkezi olarak saptanacak bir tarihte başlayıp sonlandırılacak olan) bütün çalışanlara yönelik imza kampanyası düzenlemek

            - 2009 Haziran’ına kadar Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı düzenlemek ve diğer sağlık meslek gruplarıyla ortak bir faaliyeti sürdürmek

8-Piyasa Koşullarında Eğitim: Artan Kontenjanlar/Azalan Hekimlik

-Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu’nun geliştirilerek sürdürülmesi

-Türkiye’de Tıp Fakülteleri Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Nitel Değerlendirme Raporu’nun alana yansımalarının izlenmesi ve eğitim süreçlerinde nitelik değerlendirmesi içeren çalışmalar yapılması

-Şef-şef yardımcılığı alanında keyfi olarak yürütülen atama süreçlerine yönelik UDEK’le işbirliği-yönlendiriciliğinde özel bir çalışma grubu oluşturmak, ısrarlı, planlı bir çalışmayı programlayarak yürütmek

-Tıp fakültelerine yönelik (öğretim üyeleri vd.) sorunları yakından izleyen, raporlaştıran, kamuoyu ile paylaşan ve çözümleri için öneri geliştirmek üzere toplantılar yaparak gündem oluşturmak

-28-30 Kasım 2008 tarihlerinde yapılacak olan 14. TUEK’e etkin katılım için çaba harcamak, sonuçlarını paylaşmak

-“Dr.Füsun Sayek TTB Raporları 2008: Sağlık Emek-Gücü: Sayılar ve Gerçekler” raporunu diğer sağlık emek gücü çalışanlarıyla paylaşmak

-Ortak bir “istihdam” mücadelesinin adımlarını atmak

-Mart 2009’da  tarafların katılımıyla Sağlık Emek Gücü toplantısı düzenlemek

9-Mecburi Hizmet: Bölgede Hekim Olmak

Yukarıdaki madde ışığında mecburi hizmetin uygun bir istihdam metodu olmadığının dile getirilmesinin yanı sıra mecburi hizmet özel olarak Güneydoğu Bölgesi’ne ve diğer mahrumiyet bölgelerine hekim yollamanın bir aracı olarak değerlendirilmektedir.

Bu anlamda “bölgede hekim olmak” başlığında bir raporun Haziran 2009’a kadar hazırlanması ve Merkez Konseyi’nin süreci koordine etmesi.

10-Hekime/sağlıkçılara yönelik şiddet: Bu başlıkta TTB Merkez Konseyi-İstanbul Tabip Odası’nca düzenlenecek ve tarafların katkısı ile hazırlanacak çalıştaya katılım ve takibinde belirlenecek işler için aktif enerji harcanması.

Özellikle GSS’nin 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girmesiyle birlikte prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden tek yararlanma şansının acil servislerle sınırlanması buralardaki sıkıntıları arttırmaya adaydır. Bu nedenle her tabip odasının (şiddet çalışmasının yanı sıra GSS ve aile hekimliğine geçilecek iller için de önemi olan acil ünitelerde) kendi bölgesinde

 -Acil sağlık hizmetlerine ilişkin personelden olanaklara, acil poliklinik sayısından çalışma düzenine kadar rapor hazırlaması, eksiklikler konusunda kamuoyunu bilgilendirmesi ve izlemesi, uyarıcı olması.

11-İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği:

Eylül 2008’de yapılan Kol Toplantısı’ndan Kasım 2008 ayı başına kadar belirlenen bir program yürütüldü.

-Bu alanda Hükümet tarafından hazırlanan bütün düzenlemeleri hızla değerlendiren, Kol tarafından koordine edilen raporları oluşturmak ve etkin, aktif bir süreç yürütmek;

-Özel olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Yasa Tasarısı Taslağı için diğer örgütlerle birlikte her düzeyde etkin girişimde (bakanlık, ILO temsilcisi vd.) bulunmak ve mücadele etmek,

-4.İşçi Sağlığı Kongresi’nin düzenlenmesini gündem yapmak

- TTB bu alanın eğitimlerini protokol imzaladığı 16 üniversite ile birlikte koordine ederek ilk etapta İstanbul’da 22-29 Kasım 2008 tarihinde yüzyüze (katılımcı) eğitim düzenleyecek, üniversitelerle birlikte aldığı kararlar çerçevesinde önümüzdeki eğitim sürecinde alanın gereksinimlerine yanıt verecek sayıda eğitimleri yapacaktır. TTB müzakere ve mücadele hattı yanı sıra temel ve ileri eğitimlerle alana ve işçi sağlığına sahip çıkacaktır.

12-Turizm Hekimliği, Okul Hekimliği vb alanlarda eğitim kursları düzenlemek

Merkez Konseyi’nin gerekli düzenlemeleri yapması, “spor hekimliği” alanında da ilgili dernekle görüşmeler yürüterek bir program geliştirmesi ve Haziran 2009’a kadar en az bir kurs düzenlemek için çaba harcanması

13-Kriz: Emeği/emekçileri savunan program

-Her ne kadar Hükümet “küresel krizin” Türkiye için ciddi bir sıkıntı olmayacağını söylemekteyse de görünen boyutları bile yeterince ürkütücüdür. Tarih bilgimiz, kapitalizmin krizlerini aşmada savaş/iç şavaş dahil her yolu mübah saydığını göstermektedir. Egemen güçlerin ulus devletleri birbiriyle savaştırmaktan, ülke içinde etnik, dini farklılıklar başta olmak üzere çalışanların bir arada olmasını gölgeleyecek çabalara yönelmesi mümkündür. Bu nedenle her zamankinden daha öte bir arada olmaya özen göstermek ve barışın, emeğin savunulması için çaba harcamak gerekmektedir.

-Krizin başta sağlıkçılar olmak üzere çalışanlara yüklenmemesi için (yukarıdaki maddelerde anılan) aktif bir faaliyet yürütmek

Bu anlamda savaş/iç savaş tehlikesini olası bir tehdit olarak görüp başta Kürt sorunu olmak üzere sorunların çözümünde barışın dilini egemen kılmak, Türkiye’nin demokratik, laik, bağımsız, eşit, özgür ve adil bir ortamda barış içinde yaşamasının mümkün ve ortak çabalarımızla sağlanabileceğinin farkındalığını arttırmak, propagandasını yüksek sesle yapmak, emperyal planların değil kendi ortak çözümlerimizin arkasında olmak amacıyla

-Örgüt içi toplantıların/etkinliklerin düzenlenmesinde olanaklar el verdiğince/olanakları zorlayarak ilişkilerimizin kuvvetlendirilmesine zemin sunmak,

-Bütün komşularımızla ilişkilerimizi hekimliğin evrensel değerleri ve barış temelinde kurmak, başta sınırlarımızda yer alan tabip odaları olmak üzere komşu ülke tabip odaları ile ikili ilişkilere girmek, yukarıdaki anlayış çerçevesinde ilişkileri geliştirmek,

 -TBMM’de bütçe gündemdeyken hekimlerin özlük hakları dahil krize karşı sermayeyi değil emeği savunan bir bütçe talebini işlemek ve görünür kılmak için her türlü etkinliği gündemine almak  

*Sağlık Veri ve İstatistikleri Merkezi (SAVİM)

         Sağlık Veri ve İstatistikleri Merkezi (SAVİM), Türk Tabipleri Birliği'nin,

    gerek Türkiye gerekse tüm dünya ülkelerine ilişkin sağlık göstergelerini ve ilgili verilerini birarada kullanıma sunduğu internet sitesidir.

         Site, WHO, OECD, EUROSTAT ve ECHI üzerindeki karşılaştırılabilir bilgiyi kapsayacak biçimde ve Sağlık Göstergeleri Uluslararası Derme'si

(International Compendium of Health Indicators-ICHI) ile uyum gözetilerek düzenlendi.

         Şimdilik 7.000 tabloyu kapsayan veriler 4 ana tema altında derlendi:

                            Demografik ve Sosyoekonomik Göstergeler

                            Sağlık Durumu

                            Sağlığın Tıbbi Olmayan Belirteçleri ve

                            Sağlık Sistemleri

         Ayrıca kapsamlı bilgi içeren tüm veriler (raporlar, yıllıklar vb.) kaynak belge olarak derlendi ve ilgili temalarla ilintilendirildi.

         Her veri grubu:

            1.         Tanım, kapsam ve gerekiyorsa göstergenin gerekçesini

            2.         Göstergeyi kullanan uluslarararası veri kaynaklarını

            3.         Göstergenin uluslararası uyumluluğuna ilişkin uyarıları

            4.         Göstergenin Türkiye'deki kaynakları ve bu kaynakların uyumluluğuna ilişkin uyarıları

            5.         Göstergeyle ilgili süregiden projeler varsa, sonuçları yayınlandığında  kullanılmak üzere, olası gösterge başlığı ve proje bağlantısını

            6.         Uluslararası veritabanlarında arama kolaylığı için, göstergenin İngilizce karşılığını içeren açıklama bilgileriyle donatıldı.

         Karşılaştırılabilir uluslararası veri içermeyen dosyalara, ayrıca Türkiye idari coğrafyasını kapsayan ve yalnızca il adlarına göre düzenlenen bir yerel dizin içinde yer verildi.

         Terminolojide, yaygın kullanıma olabildiğince özen gösterildi, gereken durumlarda aynı ya da benzer anlamdaki terimler de belirtildi. Resmi verilerde çeviri hatasıyla yer alan ve/veya hatalı kullanılan terimlere, ilgili yerlerde ayrıca değinildi.

         Veriler, telif, kullanım yasağı vb. sınırlamalar yok ise, TTB sunucusu üzerinde bulunmaktadır. TTB sunucusunda barınmaması gereken dosyalar için ilgili sayfada bağlantı adresi verildi.

         Site sürekli olarak geliştirilmekte ve güncellenmektedir. Yaşamı ve kalitesi, kullanıcıların katkılarına, hataların ve eksikliklerin bildirilmesine önemli ölçüde bağlıdır.

 
 
 
EK:1

Karar:1-2-3-4-5-6 TTB 57. Büyük Kongresi Ağrı Tabip Odası, Bitlis Tabip Odası, Muş Tabip Odası, Siirt Tabip Odası, Sinop Tabip Odası, Şırnak Tabip Odalarının kurulmasını oy birliğiyle kabul eder.

 

Ağrı,Bitlis, Muş, Siirt, Sinop, Şırmak Tabip Odaları kuruldu.

 

Karar:7-TTB 57. Büyük Kongresi, aşağıdaki Türk Tabipleri Birliği Tabela Yönetmeliği’ni kabul eder ve Yönetmeliğin Resmi Gazete’de yayımlanması ile ilgili sürecin takibi ve bu sebeple yapılması gereken düzeltmeler konusunda Merkez Konsey’e yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul eder.

Antalya Delegesi Dr. Selçuk Koçlar düzenlemenin yerel yönetimlerle uyumlu olması gerektiği gerekçesiyle çoğunluğa katılmadı.

Resmi Gazete’de yayınlanması için Temmuz ayı içerisinde Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’ne gönderildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istendi. Sağlık Bakanlığı bu alanı düzenleme yetkisinin kendisine ait olduğu düşüncesiyle TTB tarafından düzenlenemeyeceğini bildirdi. Yayınlanmaması işleminin iptali için yargı yoluna başvuruluyor.

Karar:8- TTB 57. Büyük Kongresi, Merkez Konsey tarafından hazırlanan;
 

§          Haksız işten çıkarmaya karşı koruyucu,

§          Mesleki bağımsızlık ile mesleğin yürütümü için zorunlu sürekli eğitim ve sürekli mesleki gelişimin sağlanmasını güvence altına alan,

§          Dinlenme hakkını kullandıran,

§          Mesleğin yürütülmesi için gerekli koşulların sağlanmasını öngören,

§          Meslek uygulamalarından doğabilecek sağlık ve güvenlikle ilgili risklere karşı koruyucu,

§           Kasta dayanmayan mesleki hatalardan kaynaklı tazminat taleplerine karşı güvence içeren,

 

iş sözleşmelerinin, Tabip Odaları tarafından ayakta veya yataklı tedavi hizmeti veren bütün özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlere ulaştırılmasına ve bu kapsamda yazılı sözleşmeye dayalı çalışma ilişkilerinin yaygınlaştırılmasını oy birliğiyle kabul eder.

Bölge toplantılarında hazırlanan metin bir kez daha paylaşıldı.

Kasım 2008 itibariyle tabip odalarında bir program dahilinde süreç yürütülecek. Şubat 2009’da değerlendirme yapılacak.

Karar:9- TTB 57. Büyük Kongresi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne ait “İstanbul, Eminönü İlçesi, Mahmutpaşa Mahallesi Çifte Saraylar Sokağı, No:17 A Blok Zemin Kat”ta bulunan “Pafta No:30, Ada No:292, Parsel No:24” gayrimenkulün satışı için Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne yetki verilmesi ile ilgili karar oy birliğiyle kabul eder.

 
İstanbul Tabip Odası’yla görüşülmektedir.

Karar: 10-TTB 57. Büyük Kongresi, TTB Merkez Konseyi’ni, hekimlerin gerek meslek örgütlerinde gerekse sendikalarda örgütlenmesinin önündeki engellerin ortaya çıkarılması, hekimlerin örgütlülüğün artırılması için yeni yöntemlerin bulunması için geniş katılımlı bir toplantının düzenlenmesi ile ilgili olarak görevlendirilmesini oy birliğiyle kabul eder.

 

Gerek mesleki gerekse sendikal anlamda örgütlülüğün arttırılması için yeni yöntemler arayışı çerçevesinde toplantı düzenlenmesi Merkez Konseyi’nce değerlendirilmektedir.

58.Büyük Kongre öncesi ek bir gündem olarak toplanılabileceği düşünülmektedir.

 

Oda değerlendirmelerini almak üzere Ocak 2009’da oda görüşlerine başvurulacaktır.

Karar 11- TTB 57. Büyük Kongresi, yurttaşlarımızın “sağlık hakkını” kullanabilmeleri noktasında, yerel yönetimler tarafından sunulan kamusal sağlık hizmetlerinin daha etkin bir biçimde sunulması, halk sağlığını olumsuz etkileyecek bütün girişimlere karşı durulması amacıyla, bütün tarafların katılımıyla, “sektörler arası işbirliği ve toplum katılımı” yaklaşımı ile ele alınması gereken “Temel Sağlık Hizmetleri”nin tartışılacağı bir toplantının örgütlenmesi için Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesini oy birliğiyle kabul eder.

Sağlık hakkı-yerel yönetimler-sektörlerarası işbirliği-toplum katılımı başlıklarını içeren temel sağlık hizmetleri üst başlığında toplantı düzenlenmesi.

Odalarca değerlendirilmesi

Karar 12 - TTB 57. Büyük Kongresi sigaranın yarattığı toplum sağlığı sorununun ve sigarayla mücadelede hekimlerin tutumunun farkında olarak hekim kimliğini temsil eden semboller (beyaz önlük, çalışma ortamı, stetoskop vb.) ve açık hekim kimliğini kullanarak sigara içilmesini etik bir sorun olarak kabul eder. Büyük Kongre, TTB Merkez Konseyini, etik ihlali konusunda hekimleri bilgilendirme ve hekimlerde sigara karşıtlığının bir tutum olarak benimsenmesini sağlamak üzere etkili çalışmalar yapmak; TÜTÜN KARŞITI MÜCADELEDE BİRLİKTE HAREKET ETME çağrısını sürekli yenileyerek sürdürmek, bu konudaki çabalara hız vermek, 31 Mayıs tarihini özel bir gün olarak etkinlikler, imza kampanyaları, halkı bilinçlendirme toplantıları düzenleyerek anlamlı kılmakla görevlendirme hususundaki öneriyi oybirliğiyle kabul eder

“Hekim kimliği” ile sigara içilmesine dair etik değerlendirme içeren karardan hekimlerin bilgilendirilmesi ve tütün karşılı mücadele.

 
 
 
 

Kararın önemli bir kısmı SSUK bünyesinde yürütülen faaliyetler kapsamına girmektedir.

Odalarca değerlendirilmesi

                Karar 13 - TTB 57. Büyük Kongresi muayenehane açma hakkını ortadan kaldırmaya yönelik olan ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını konunun taraflarıyla müzakere etmeden, herhangi bir uzlaşma aramadan temelden değiştiren düzenlemelere karşı gerekli çalışmaları yapması için Merkez Konseyin görevlendirilmesini oy çokluğuyla kabul eder.

 

Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları-muayenehanesi olan hekimlerin özlük haklarının göz önüne alınması.

Hekim özlük hakları ve tam süre mücadelesi kapsamında.

                Karar 14 - TTB 57. Büyük Kongresi işyeri hekimlerinin ücretlerinin belirlenmesinde; işçi sayısıyla birlikte, işyeri risk kademesi de göz önüne alınarak hekimin işyerinde, günlük/aylık en az ve en fazla bulunma sürelerinin önemini kabul eder ve yapılacak düzenlemelerde bu durumun da göz önünde bulundurulması gerektiğini kabul eder.

 
İlgili kolla paylaşılması

15 Kasım’dan sonra kol gündemine alınması talebinde bulunulacak.

Karar 15- TTB 57. Büyük Kongresi üye aidatlarının adaletli biçimde belirlenmesi ile ilgili olarak Merkez Konseyi tarafından bir çalışma yapılması ve ara genel kurulda Büyük Kongre’ye sunulmasına oy birliğiyle karar verir.

 

Üye aidatlarının adaletli bir şekilde belirlenmesi.

Ocak 2009’dan sonra oda görüşlerini alarak Haziran 2009 Genel Kurulu’na hazırlamak üzere görevlendirme yapılacak.

Karar 16 –Kamu sağlık kuruluşlarında, ihale ile insan çalıştırılması anlamına gelen taşeronlaştırma; yarattığı eşitsiz çalışma koşulları ve özlük hakları ile önemli bir toplum sağlığı sorunudur.

 

TTB 57. Büyük Kongresi kamu sağlık kuruluşlarında hizmet sunan sağlık ekibinin her üyesinin güvenceli bir çalışma biçimi olan devlet memuru olarak istihdam edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına oy birliğiyle karar verir.


 

Tek bir çalışma rejimi ile istihdam için mücadele.

 
 

Özlük hakları ve sağlıkta dönüşüm programına karşı yürütülen faaliyetin bir başlığı olarak değerlendirilecek.