Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hekimler tabip odalarına üyeliği

1770/2008
22.10.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 43. maddesi uyarınca Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hekimler tabip odalarına üye olamamaktadırlar. Buna karşılık, sözü edilen yasa maddesinde ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 7. maddesinde belirtildiği üzere askeri hekimler de mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından tabip odalarının yetki alanında yer almaktadırlar. Yine 6023 sayılı Yasada (7. madde) belirtildiği üzere “Bir tabip odası sınırları içinde sanatını serbest olarak icra eden tabipler bir ay içinde o il veya bölge tabip odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.” Bu düzenlemeler doğrultusunda serbest meslek faaliyeti bulunan askeri hekimler tabip odalarındaki askeri hekim kütüklerine kaydolmaktadırlar.

Serbest olarak çalışan askeri hekimler tabip odasına kaydolmak yükümlülüğü ile birlikte, özel yasal düzenlemeden kaynaklı olan tabip odasına üye olma engeli ve seçme seçilme hakkı gibi yasadan kaynaklanan diğer ilgili kısıtlamalar dışında, üyelik hukukunun verdiği hak ve yükümlülüklere tabidir.  Yasadan kaynaklı olan bir kısıtlama karşısında, bu kısıtlamanın sınırlarını ve sonuçlarını genişletici, kişileri söz konusu yasal düzenlemede öngörülmeyen bir biçimde yükümlülükten muaf tutan bir uygulama hukuka uygun kabul edilemez. Bu nedenle tabip odalarına kaydolan askeri hekimler de üyeliğe engel bir hal taşımayan ve tabip odasına üye olan hekimler gibi aidat ödeme yükümlülüğü altındadır.  

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 43. maddesi uyarınca, askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan oda üyesi hekimlerin üyelikleri askerlik hizmeti süresince askıda kalmaktadır. Düzenleme gereğince askıda kalma durumu üye hekimlerin diğer yasal mesleki hak ve yükümlülüklerinin yanı sıra aidat ödeme yükümlülüğünü de ortadan kaldırmamaktadır.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter