Pratisyen Hekim Komisyonları

19 Eylül 2008
1597-2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin ve Tabip Odalarının pratisyen hekimlik alanındaki gereksinimlerini karşılayacak nitelikte üretim yapan organıdır. Bu amaçla, ülkenin sağlık politikalarında birinci basamağın önemini sürekli gündemde tutar, pratisyen hekimliğin ayrı bir tıp disiplini olarak yerleşmesinde çaba harcar, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için politika üretir, pratisyen hekimlerin özlük haklarını, çalışma koşullarının geliştirilmesini, mesleki ve sürekli tıp eğitimi haklarını savunur ve gerektiğinde rol alır, pratisyen hekimlik kongrelerinin düzenlenmesine aktif katılır.

      Kolumuz bu görevlerini odalarımız Pratisyen Hekim Komisyonları’nın ikişer temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirmektedir. Üç ayda bir, bu temsilcilerin katılımı ile yapılan toplantılarda alınan kararlar, kol yürütme kurulu eliyle yürütülmektedir. Bu nedenle, öncelikle henüz Pratisyen Hekim Komisyonu olmayan odalarımızın, komisyon oluşumu için çaba göstermesini, bu konuda her tür yardımın istenmesi durumunda kolumuzca verileceğini bildiririz. Komisyonu olan odalarımızın ise daha hızlı iletişim amacıyla, komisyon başkan ve sekreterleri ile 2008-2010 dönemi kol temsilcilerinin ad-soyad, e-posta ve cep telefonu numaralarını 10 Ekim 2008 tarihine kadar, TTB Pratisyen Hekimler Kolu Sekreterliğine bildirmelerini, kol toplantılarına katılan temsilci arkadaşlarımızın toplantıya gelirken son kol toplantısından o güne kadar illerindeki komisyon etkinliklerine ait raporları ve toplantı daveti ile birlikte bildirilen gündeme ait komisyon karar ve görüşlerini yanlarında getirmelerini, kol toplantısı ardından odalara gönderilen kol kararlarının komisyonlarımızda görüşülerek, uygulanması konularında hassasiyetinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla;
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri