TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı kararları

19 Eylül 2008
1588-2008

                                                                                                         

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 13 Eylül 2008 tarihinde toplanmıştır.

            Alınan kararlar ekte sunulmuştur.

            Gereği için bilgilerinize sunulur.

            Saygılarımızla;
 

Dr: Hasan Değirmenci
TTB Pratisyen Hekimler Kol
Başkan

Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 

Not:Kol Toplantı Tutanakları ve ekleri istenildiği takdirde elektronik ortamda sekreteryadan edinilebilir.

 
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
PRATİSYEN HEKİMLER KOLU TOPLANTI KARARLARI
13 EYLÜL 2008, ANKARA

GÜNDEM 1- KOL YÖNERGESİNİN SON ŞEKLİNİN VERİLMESİ:

Son şekli verilen Kol Yönergesi’nin gereği yapılmak üzere Merkez Konseyi’ne iletilmesine karar verildi.

      GÜNDEM 2- 13.PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ:

13. PHK’ de Kol adına hazırlanan “Geçmişten Geleceğe Pratisyen Hekim olmak” temalı oturumun girişinde kullanılacak olan röportajlar için illerden sorumlu isimleri belirlendi. Bu sorumlulara, röportajda sorulacak sorular ve maddi-teknik destek için bir hafta içinde bağlantı kurulması konusunda Pratisyen Hekimler Kol Başkanı Dr. Hasan DEĞİRMENCİ görevlendirildi. Sosyal komite hazırlıklarla ilgili bilgi aktardı. İllerden kongre katılımı konusunda talep yaratılması istendi.

GÜNDEM 3- ACİL SERVİSLER: Divanın daralan zaman nedeniyle bir sonraki kol toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesi teklifi oylanarak kabul edildi.

GÜNDEM 3- AİLE HEKİMLİĞİ SÜRECİ:

Bilgi paylaşımından sonra tarza yönelik aşağıdaki değerlendirmelerin paylaşılması kararlaştırılmıştır.  

·          Toplumun örgütlü, örgütsüz tüm kesimleri ile iletişim ve dayanışma içinde olunmalıdır. Bu amaçla İstanbul, İzmir, Eskişehir, Samsun ve Edirne gibi illerde gerçekleştirilen Sağlık Platformlarının benzeri TTB önderliğinde merkezi örgütlerle gerçekleştirilmelidir. Hemen ardından da sağlık alanındaki hak kayıpları konusunda bilgilendirmeye geçilmelidir. Tepkiler, merkezi örgütler eli ile ve hızla gösterilmelidir.

·          Koruyucu sağlık hizmetleri açısından;

         -Aile Hekimliğine geçen illerde personelin eğitim eksikliği ve emzirme odaların iptali nedeniyle bebek dostu kurum sertifikalarının iptali için başvuru yapılabilir.

         -Aile Planlaması hizmetlerinde gerilemenin gerek eğitimli personel ve AP odaları açısından sorgulanması yapılabilir.

         -Nitel araştırmalar ile hizmetler sorgulanabilir.

         -Bilgi edinme yasası daha etkin kullanılabilir.

·          İletişim-enformasyon açısından;

        -Pilot iller ve pilot adayı iller olarak 2 yeni izlem formu ile sadece aile hekimliği değil tüm Sağlıkta Dönüşüm Programı izlenmelidir.

        -Bu şekilde Pilot illerde sık yaşanmakta olan istifaların genellikle aynı birimlerde ve eşitsizliklerin yoğun olduğu bölgelerde olup olmadığı saptanabilir.  

·          Etik kirlilik açısından; en önemli sorun, başka illerden hatta ülkelerden TC kimlik numarası olan herkesin kayda alınmasıdır. Bu da tüm sağlık hizmet planlamasındaki en önemli olan illerin demografik verilerini yanıltmaktadır. Bu nedenle odalarımızın etik kurulları etkin kullanılmalıdır.

·          Örgütlenme açısından; tüm odalarımızda PHK’larının kurulması, bunlar ile kol yürütmemiz arasında hızlı ve etkin bir iletişim sağlanmalıdır. Bu iletişim yöntemi tüm pratisyen hekimler için, ama mağduriyetleri daha yoğun yaşayan TSM hekimlerinin sorunlarının çözümünde moral değerleri yükseltecek ve örgüte güveni arttıracak şekilde kullanılmalıdır.

·          Düzce’de 4. yılına girecek uygulamada, Sayıştay yasası gereği önümüzdeki yıl cari harcama avanslarına dair fatura kontrolü yapılması gerekecektir. Bu konuda takipçi olunmalıdır.

·          Adana’da 4 hastane acil servislerinde daha önce yapılan ve kazanılan “Teknik ve Personel Eksikliklerinin Tespitine Dair Dava”lar , AH sonrasındaki durumunda tespiti açısından tekrarlanmalı ve benzer özelliklerdeki ve henüz AH uygulamasına geçilmemiş olan Mersin ilinde de bu çalışma yapılarak, karşılaştırmalar yapılmalıdır. Bunun sonucunda hastanelerin kalite belgelerinin tartışılabilirliği ortaya konmalıdır.

·          Adana’da AH’liğine henüz yeni geçilmesine rağmen yaşanan sorunların büyüklüğü bu ili çok daha yakından izlemek gerekliliğini doğurmaktadır. Özellikle göçer nüfusun sağlık hizmetine ulaşması konusundaki sıkıntıları, acillerde azalan deneyimli ve eğitimli personel eksikliğine rağmen bu tür eşitsizlikleri yoğun yaşayanların acillere yığılması sonucu artan malpraktis riski ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet riskine karşı uyanık olmalı ve yetkililer uyarılmalıdır.

       

      Bir sonraki toplantı tarihi 22 Kasım 2008 Cumartesi günü ve toplantı yeri olarak TTB Toplantı Salonu olarak kararlaştırıldı ve gündem önerileri toplandı;

GÜNDEM ÖNERİLERİ:

1)      2006-2008 Pratisyen Hekim Kol çalışmalarının değerlendirilmesi

2)      2008-2010 Genel çalışma programının görüşülmesi

3)      Pratisyen Hekim Kol Yürütme Kurulu seçimi

4)      Acil Servisler; nöbet ekiplerinde çalışan pratisyen hekimlerin sorunlarına yönelik anket çalışması önerisi; İzmir örneği.

5)      13. PHK’nin değerlendirilmesi

6)      Diğer