Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin ÇAĞIRGAN’

1471/2008
20.08.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:08.08.2008 tarih ve 1424/2008 sayılı yazımız.

İlgide belirtilen genelgemizle Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin ÇAĞIRGAN’ın geçici görevlendirmesini sizlere duyurmuştuk. Söz konusu görevlendirme tabip odası yöneticilerine yaklaşımın bir örneğini oluşturması nedeniyle de değerlendirilmiş ve benzeri uygulamaların olmaması için hep birlikte, ortak bir tutumun gösterilmesi düşüncemizi paylaşmıştık.

Bu anlamda (sorunun çözümü için Müsteşarlık düzeyinde yapılan görüşme ve akabinde yazışmaların sonuç vermemesi üzerine) 11-12 Ağustos tarihlerinde Oda Yönetim kurullarımızın görüşlerini Denizli Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’na iletmelerini istemiştik.

1-Tabip odalarımızın hemen tamamı bu sürece dahil olmuş, aynı zamanda Denizli Odasını arayarak da duygu ve düşüncelerini paylaşmışlardır.

2-13 Ağustos 2008 Çarşamba günü Merkez Konsey üyesi Dr. Zeki GÜL Denizli Tabip Odası Yönetim Kurulu toplantısına katılmış, gündemi değişik boyutlarıyla da değerlendirme olanağını bulmuştur.

3-15.08.2008 tarihinde Merkez Konseyi bir basın toplantısı düzenlemiştir.

4-Konu 15.08.2008 tarihli Merkez Konseyi toplantısında bir kez daha gündem yapılmış ve aşağıdaki değerlendirme çerçevesinde belirlenen etkinliklerin yürütülmesi kararlaştırılmıştır:

a.Tabip Odası yöneticilerinin/seçili kurullarının görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerini engelleme anlamı taşıyacak (zorunlu olmayan) her türlü idari tasarrufa karşı tutum alınması, tepki gösterilmesi ve gerçekleşmesinin engellenmesi için çaba harcanması bütünüyle gereklidir.

            b.Türk Tabipleri Birliği yöneticilerimiz dışındaki geçici görevlendirmeler konusunda da duyarlı olma ve gereğini yapma anlayışına sahiptir. Özel olarak Aile Hekimliği uygulamasının başladığı illerde hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik geçici görevlendirmeler arizi olmaktan çıkmış sistemli bir uygulamaya dönmüştür. Bu başlıkta Pratisyen Hekimler Kolu’muzun görüş ve önerileri de göz önüne alınarak merkezi bir faaliyetin yürütülmesi zorunludur. Merkez Konseyi bu anlamda gerekli adımları atacaktır.

            c.Denizli Tabip Odası Başkanımız Dr. Ersin ÇAĞIRGAN özelinde hukuki sürecin Merkez Konseyi Hukuk Bürosu Koordinasyonu’nda yürütülmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

            d.Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun Türk Tabipleri Birliği dahil olmak üzere meslek örgütlerine Ağustos ayı içerisinde yapmaya başladığı bilgilendirme ziyareti vesilesiyle konu TTB Merkez Konseyi Başkanımız imzasıyla Cumhurbaşkanı’na iletilmiştir.

            e.Benzer olayların yaşanmaması amacıyla 25-29 Ağustos tarihleri arasında bütün tabip odalarımızın illerindeki valileri ziyaret etmeleri Merkez Konsey tarafından bir program olarak belirlenmiştir. Söz konusu ziyarette TTB Merkez Konseyi Başkanımız tarafından valilere hitaben yazılan ekteki mektubun (Ek:1) iletilmesi uygun olacaktır.

            f.Benzer biçimde Sağlık Müdürlüklerinin ziyaretinde de yarar vardır. Tabip Odalarımızca Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne çekilen fakslara Denizli Sağlık Müdürlüğü’nce yanıt verilmiştir. (Ek:2) Bu yanıt ve anlayış da gözetilerek Sağlık Müdürlükleri ile olması gereken ilişkilerin tesisi sağlanmalıdır.

            g.27 Ağustos 2008 tarihinde Merkez Konseyi üyelerinin de katılımı ile Denizli Valisi ve Denizli İl Sağlık Müdürü ziyaret edilecektir. Söz konusu ziyaret bölge tabip odalarından ve Denizli’den katılımla yapılacak bir basın toplantısı ile birleştirilecektir.

            h-Eylül ayı içerisinde Aile Hekimliği uygulaması ile birlikte Denizli’de yaşanan geçici görevlendirmelerin değerlendirileceği bir toplantı yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

 
 

1472/2008
20.08.2008

Sayın Vali,

Bilindiği gibi; Türk Tabipleri Birliği Anayasa’nın 135. maddesinde tanımlanmış olan ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu ile kurulu kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. “ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 1961 ve 1982 Anayasa’larının yürütme bölümünde idare başlığı altında özel olarak düzenlenmiştir. Üyelerinin çokluğu, ürettikleri iş ve hizmetlerin toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik olması ve ülke genelinde yaygınlığı; çoğulcu demokratik gelişim ortamında etkili bir sivil toplum örgütü rolünde bulunmaları; örgütlülüğün üyelere getirdiği yararlar ile toplum çıkarlarının uygun düzeylerde dengelenebilmesi ve demokratik toplum kültürünün, kamu düzeninde olumsuzluk yaratmadan derinleştirilebilmesi nedeniyle bu kuruluşlara kamusal nitelik kazandırılarak Anayasa’da yer verilmiştir.” (1) biçiminde ortaya çıkan Anayasa Mahkemesi kararında da, Türk Tabipleri Birliği’ne Anayasa ile verilen görevin önemi ve ağırlığı vurgulanarak kurumsal nitelikli hizmet sunduğu belirtilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği’nin 6023 Sayılı Kuruluş Yasası’nda belirtilen amaçları gerçekleştirmekte Tabip Odaları Başkanları, Genel Sekreterleri ve bir bütün olarak yöneticileri, seçilmiş kurul üyeleri büyük rol oynamaktadır. Tabip Odaları tarafından yürütülen kamu hizmetinin kesintisiz ve gereği gibi yerine getirilmesi için tabip odası

yönetiminin, seçilmiş kurul üyelerinin çalışmalara aktif olarak katılmaları gerekmektedir.

6023 Sayılı Yasa’da kamu görevlisi olan hekimlerin çalışmalara aktif katılmasının dayanağını Anayasa’dan ve uluslararası anlaşmalardan alan örgütlenme hak ve özgürlüğü oluşturmaktadır.

Nitekim Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) kamu görevlilerinin örgütlenme hakkının korunmasına yönelik 151 No’lu sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından onaylanmış ve 28.02.1993 tarih ve 21507 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ülkemiz açısından bağlayıcı olan bu sözleşmede kamu mercileri ile kamu görevlilerinin örgütleri arasında sağlam çalışma ilişkilerinin gerekliliği not edilmiştir. 1. maddesinde; diğer uluslararası çalışma sözleşmelerinde bu kesime uygulanabilecek daha elverişli hükümler bulunmadığı durumlarda kamu makamlarınca çalıştırılan herkese uygulanacağı belirtilen Sözleşmenin 6. maddesinin 1. bendinde “kamu görevlilerinin tanınan örgütlerinin temsilcilerine, çalışma saatleri içinde veya dışında görevlerini çabuk ve etkin bir biçimde yerine getirmesine olanak verecek şekilde kolaylıklar sağlanacağı” hüküm altına alınmıştır.

       (1) Anayasa Mahkemesi’nin 19.02.2002 tarih ve 2000/78 e 2002/3: K. Sayılı Kararı

            Anayasa’nın 90. maddesinde 5170 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonra, usulüne göre yürürlüğe konmuş olan milletlerarası antlaşmaların kanun hükmünde olduğu ve bu tür antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümlerin esas alınacağı tabiidir.

Bütün bu hukuki düzenlemelerin yanı sıra, Anayasal bir hak olan seçilme hakkını kullanan kamu görevlisi olan ve olmayan bütün seçili kurul üyelerimize çalışmalarında yardımcı olunmasını ve kolaylık gösterilmesini bekliyoruz.

Açıktır ki bu beklentimizin karşılık bulması Tabip Odalarının yasa ile verilmiş görevlerini layıkı ile yerine getirmesinde çok özel bir katkı sunacaktır. Bu aynı zamanda Türkiye’de meslek örgütlerinin Türkiye’nin demokratikleşmesine de katkısı olacaktır.

Tabip odalarımızın çalışmalarında göstereceğiniz işbirliği, katkı ve demokratik anlayış için şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla
Prof.Dr.Gençay Gürsoy
TTB Merkez Konseyi
Başkanı