Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan

08 Ağustos 2008
1424-2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği 6023 sayılı Yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. Meslek örgütünün faaliyetlerini yerine getirmek üzere yine Yasa ile tanımlanmış seçili kurulları bulunmaktadır. Bu kurullar içerisinde Yönetim Kurulu’nda yer alan meslektaşlarımız mevcut mesleki faaliyetlerinin yanı sıra büyük bir özveriyle tabip odasına dair sorumluluklarını da yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

Yukarıda bahsedilen görevleri sırasında yöneticilerimize çalıştığı kurumlarda kolaylık gösterilmesini beklememiz çok doğaldır. Kimi zaman bu beklentinin  yasal açıdan dayanaklarını anmak durumunda kalmamız  meslektaşlarımızın çalıştığı kurumları anlayışsızlıkla ve meslek örgütünün önemini kavramadıklarını - en azından- ima etmek anlamı taşımaktadır.

01 Ağustos 2008 Cuma günü Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan’ın bir ay süreyle Denizli’nin ilçesi Bekilli’de (merkeze 90 km. uzaklıkta) görevlendirildiğini öğrendik. Dr. Ersin Çağırgan halen Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Acil Bölümünde nöbet tutan dört hekimden biridir. Normal koşullarda dört hekimden birinin geçici görevlendirilmesini hizmetin gereği ile bağdaştırmak zordur. Dr. Ersin Çağırgan’ın oda başkanı olmasını göz önüne almayarak yapılan bu görevlendirmenin iyi niyetle değerlendirilmesi mümkün değildir.

Görevlendirmenin yapıldığı 01 Ağustos 2008 Cuma günü Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Müsteşarla görüşmüş, izleyen günlerde konunun inceleneceği belirtilmiş, bugüne kadar Müsteşarla yapılan görüşmelerde bir gelişme olmamıştır. Müsteşar tarafından tabip odası yöneticilerine geçici görev verilemeyeceğine dair bir yasal dayanak olmadığı, Dr. Ersin Çağırgan’a diğer hekimler gibi sıra geldiği için bu görevlendirmenin yapıldığı söylenmiştir. 2008 Nisan ayında göreve gelen oda başkanımız son 20 ayda toplam 11 ay, 5 ayrı yere geçici göreve gitmiştir.

Bir kez daha vurgulamak gerekir ki Türk Tabipleri Birliği kamu yetkililerinden  (valilikler, sağlık müdürlükleri vd.) görevli oldukları dönem boyunca bütün yöneticilerine kolaylık gösterilmesini ve yardımcı olunmasını istemektedir. Bu mesleki görevlerinde bir “ayrıcalık” beklentisi değil, aksine yetkililerin sorumluluğudur.

Türk Tabipleri Birliği bu tür uygulamalar karşısında bütünlüklü ve ortak bir tepki gösterebildiği ölçüde meslek örgütü olarak sorumluluklarını yerine getirebilme olanaklarını korumuş, geliştirmiş,  aynı zamanda Türkiye’nin demokratik kurumlarının çalışmasına hürmet etme anlayışını tesis etmiş olacaktır.           

11 ve 12 Ağustos 2008 tarihinde tüm tabip odalarımızın kurumsal kimlikleriyle Bakanlık, Denizli Valiliği ve Denizli Sağlık Müdürlüğü fakslarına kurumsal tepkilerini bildirmelerini ve örneğinin de Merkez Konseyi’ne iletilmesini bekliyoruz. İzleyen günler içerisinde sorunun çözümü için yapacağımız adımları tekrar paylaşacağımızı bildirir, ortak tutumlarımızın değerini vurgulayarak çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreter

Sağlık Bakanlığı  Faks                                 0 312 431 48 79
Denizli Valiliği  Faks                                    0 258 265 61 84
Denizli İl Sağlık Müdürlüğü Faks               0 258 242 07 00