TTB Merkez Konsyi görev paylaşımı

1244/2008
04.07.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Dünya’da ve ülkemizde neoliberal politikaların başta sağlık hizmetleri olmak üzere tüm hizmet sektörünü adım adım piyasa dinamiklerine terkettiği ve sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarının ve özlük haklarının köklü bir biçimde geriletildiği bir dönemde tüm ülkemizde Tabip Odaları seçimlerinin ardından 28–29 Haziran 2008’de Türk Tabipleri Birliği 57. Büyük Kongresi gerçekleşti.

Kongremizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm odalarımızın başkanları, genel sekreterleri, yönetim kurulu üyeleri, büyük kongre delegelerimize ve sürece katkı sağlayan tüm hekimlere teşekkür ediyoruz.

Büyük Kongre bir kez daha göstermiştir ki hekimler sağlığın doğuştan kazanılmış ve kamu güvencesinde bir hak olduğunun bilinciyle davranmaktadır. Özlük hakları ile ilgili mücadelenin sağlık hakkı mücadelesinin bir bileşeni olduğunun farkındadırlar. Sağlıklı bir yaşam sürebilmenin temel unsurlarının ise demokratik, laik, bağımsız, özgür bir ülkede barış içerisinde  yaşamak olduğu dile getirilmiştir. Kuşku yok ki Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bu çizginin  savunucusu olacaktır.

Önümüzdeki iki yıllık çalışma döneminde Türk Tabipleri Birliği toplumun sağlık hakkı perspektifiyle bir yandan hekimliğin meslek alanındaki değer erozyonu, hak kayıpları gibi konularda içten ve tutarlı bir özlük hakları mücadelesi yürütecek, öte yandan var olan iletişim ve üretim kanallarını genişleterek hekimlerin meslek örgütümüzün çalışmalarına doğrudan katılmaları ve katkıda bulunmaları için çaba harcamayı önceleyecektir.

Dostluk ve dayanışma içinde bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğimize olan inancımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Eriş Bilaloğlu
TTB Merkez Konseyi a.
Genel Sekreter

Görev Paylaşımı:

Başkan                 Dr.Gençay Gürsoy

2. Başkan            Dr.Feride Aksu

Genel Sekreter   Dr.Eriş Bilaloğlu

Muhasip Üye       Dr.Hülya Biriken

Veznedar Üye     Dr.İlhan Diken

Üyeler                  Dr.Ali Çerkezoğlu
                              Dr.Belgin Demet Özbabalık
                              Dr.Zeki Gül
                              Dr.Altan Ayaz
                              Dr.İskender Sayek
                              Dr.Elif Kırteke