TTB 55. Olağanüstü ve 56. Olağan Büyük Kongrelerinde alınan kararlar

1156-2008
23.06.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği 55. Olağanüstü ve 56. Olağan Büyük Kongrelerinde alınan kararlar ve kararlar gereğince Merkez Konseyi’nce yapılanlar ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
55. OLAĞANÜSTÜ BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI ve YAPILANLAR

(18-19 Kasım 2006, Ankara)

                1)Türk Tabipleri Birliği bünyesinde Asistan Hekim Eşgüdüm Kurulu oluşturulması ile bu Kurul’un görev, yetki, çalışma usul ve esaslarının hazırlanacak bir yönerge ile belirlenmesi hususunda Merkez Konseyi’nin gerekli düzenlemeyi yapmasına oyçokluğuyla karar verildi.

                1) TTB 56. Büyük Kongresi’nde “TTB Asistan Hekimler Eşgüdüm kurulu Kuruluş ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge”nin kabulünden sonra TTB bünyesinde “TTB Asistan Hekimler Kolu”, tabip odaları bünyesinde de “Asistan Hekimler Komisyonu” oluşturulmuştur.

TTB Asistan Hekimler Kolu, Ankara ve İstanbul Tabip odaları Asistan Hekimler Komisyonu’nca asistan hekimlerin sorunlarına çözüm oluşturmak amacıyla hazırlanan “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür yayımlanarak bu yıl başında tüm tabip odalarına ve ilgili kurumlara iletilmiştir.

                Yine Tıpta Uzmanlık Eğitimindeki asistan hekimlerin sorunlarına ilişkin Türk Tabipleri Birliği önerileri Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü ile Ocak 2008’de görüşülerek aktarılmıştır.

                Ayrıca 30 Kasım-2 Aralık 2007 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “TTB 13. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı”nda “TTB Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu Asistan Çalıştayı” gerçekleştirilerek asistan hekimlerin örgütlenme modeli tartışılmıştır. 

                2 Aralık 2007 tarihinde de TTB Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu ilk Genel Kurul toplantısını yapmıştır.

                2)Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik”in, 50. Büyük Kongre’de kabul edilen Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun Kuruluş ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelik’in yürürlükten kaldırıldığına ilişkin madde düzenlemesi eklenip sonraki maddeler buna göre teselsül ettirilerek ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne içeriği bozmadan redaksiyon yapma yetkisi tanınarak kabul edilmesine oyçokluğuyla karar verildi. (TTB Merkez Konseyi tarafından redakte edilecek yönetmelik aşağıdadır).

                2)Çalışmalar yeni yönetmelik doğrultusunda yürütülüyor.

                3)TTB İşyeri Hekimliği Sertifika Programı Yönetmeliği’nin, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kursu Sınav Yönetmeliği’nin, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği B Tipi Kurs Program Yönetmeliği’nin, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği C Tipi Kurs Program Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına, işyeri hekimliği ve işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kursların ve sertifika eğitimlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasların Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından yönerge ile düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.

                3)TTB İşyeri Hekimliği Eğitimleri yönetmelik doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

                4)TTB 55. Olağanüstü Büyük Kongre tarihinden 2006 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere; üye kayıt ücretinin 30 YTL, üye yıllık aidatının;

                -sadece resmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler için 50 YTL

                -diğer üyeler için ise 150 YTL

olarak Tabip Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesinde belirtildiği gibi her yıl Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi, Haziran ayından sonra üye olanlardan kayıt sırasında peşin alınmasına,

                -Süresinde ödenmeyen aidatlara kamu alacaklarına uygulanan faiz oranının uygulanmasına,

                -2007 yılında uygulanacak aidatın yukarıda belirtilen rakamların 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298’inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılması suretiyle ortaya çıkacak miktarlar olarak saptanmasına,

oyçokluğuyla karar verildi.

                4)Odalara sirkülasyonu yapıldı ve karar doğrultusunda aidatlar ve ücretler tahsil ediliyor.

                5)Tabip Odaları tarafından düzenlenen ve üyelere verilen;

                -odaya kayıtta üye kimlik kartının ücretsiz olarak tanzim edilmesi oyçokluğuyla,

                -üye kimlik kartı yenileme ücretinin 20 YTL olarak belirlenmesi oybirliğiyle,

                -üyenin isteği üzerine düzenlenen ve durumunu belirten(üyelik belgesi, sicil belgesi, faaliyet belgesi, vb.) her bir belge için alınacak ücretin 10 YTL olarak belirlenmesi oyçokluğuyla,

                -işyeri hekimleri çalışma onayı düzenlenmesinde sadece ilk onayda alınmak üzere işyeri hekiminin aylık ücretinin %20’si olarak belirlenmesi oybirliğiyle,

                -Diğer tescil ve onaylar için 50 YTL ücret alınmasının uygun olduğuna oybirliğiyle,

                -Düzenlenecek eğitimlere katılım için eğitimin niteliğine göre, eğitimi düzenleyen tarafından saptanan ve 1.000(bin) YTL’den fazla olmayan miktarın oybirliğiyle,

                -Yaşlılık, hastalık, vb. sebebiyle yukarıda belirtilen ücretleri veremeyecek olanlardan bu ücretler alınmaksızın gerekli belgelerin verilmesine Yönetim Kurulu tarafından karar verilebileceğine oybirliğiyle,

                -2007 yılında uygulanacak ücretlerin yukarıda belirtilen rakamların 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298’inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre artırılması suretiyle ortaya çıkacak miktar olarak saptanmasına oybirliğiyle

karar verilmiştir.
                5)Odalara sirkülasyonu yapıldı.

                6)Tabip Odalarının Merkez Konseyi’ne mevcut birikmiş olan borçlarının 2007 yılı sonuna kadar üçer aylık dönemlerde 4 eşit taksitte ödenmesi halinde Birlik payı ödentisinin yıllık %25’ten %10’a indirilerek hesaplanarak tahsiline,

                2007 sonuna kadar borcunu tamamen ödemeyen odalara herhangi bir indirim yapılmaksızın, indirimli olarak yapılan hesaplama da iptal edilerek yıllık %25 Birlik Payı üzerinden yeniden hesaplama yapılması ile varsa ödenmiş olan miktarların mahsubu ile yasal yollar kullanılarak en kısa zamanda tahsiline oyçokluğuyla karar verildi.

                6)Kongrenin hemen ardından kararlar odalara genelge ile duyuruldu, ayrıca 2007 ve 2008 yılı odaların MK’ya olan aidat borçları bildirimi esnasında hatırlatma yapıldı. Bununla birlikte hala eski aidat borcunu ödemeyen tabip odaları mevcut.

                7)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne ait Renault Kango marka (06 RJ 698 plakalı) aracın satışı için Merkez Konseyi’ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

                7)Aracı satmaktan vazgeçtik. Yeni bir Ford Focus marka araç alındı. Renault Kango ise günlük taşıma işlerinde kullanılıyor.

                8)Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimlerin özlük hakları ile özel hekimlik uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak üzere Türk Tabipleri Birliği içinde Özel Hekimlik Çalışma Grubu oluşturulması için Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                8)TTB bünyesinde Özel Hekimlik Çalışma Grubu oluşturuldu. Grup kendi içinde 1 toplantı, uzmanlık dernekleri ile ise 2 kez toplantı gerçekleştirdi. Bu dönemde grup istenilen düzeyde aktif çalışma gerçekleştiremedi. Önümüzdeki dönem yapılandırılmasının gözden geçirilerek alana ilişkin sorunların saptanması ve çözüm yollarının geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunması hedeflenmektedir.

                9)Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tam ya da yarı zamanlı çalışan hekimlerin çalışma ortamı, süresi, ücreti ve iş güvencesi konularını içeren “standart sözleşme” hazırlanması için TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                9)Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimler için TTB Hukuk Bürosu’nda hazırlanan Sözleşme Taslağı 2007 sonunda tabip odalarına gönderilerek görüşleri istenmiştir. Odalardan gelen görüşler doğrultusunda son hali verilen sözleşme örneği 57. Büyük Kongre’ye karar önerisi olarak sunulmuştur.

                10)Kamuda çalışan hekimlerin döner sermaye vb. adlar altında aldıkları ödemelerin emeklilik ücretine yansıtılması konusunda çalışma yürütülmesi için TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                10)TTB ve Hukuk Bürosu olarak konuyla ilgili pek çok çalışma gerçekleştirildi.

                11)Kamu sağlık hizmetlerinde çalışan hekimlerin haftalık çalışma süresinin en çok 40 saat olması hususunda gereken hukuksal girişimlerde bulunulması için TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                11)Tam Gün Yasa Taslağı gündeme gelirken bu konu da gündeme getirildi, ayrıca bir çok özlük hakları çalışmasında konu gündeme taşındı.

                12)12 Eylül rejiminin bir ürünü olan Mecburi Hizmet uygulamasının kaldırılmasını, hekimlerin ülkemizin her bölgesinde halkın ihtiyaçlarına uygun olarak rasyonel dağılımını sağlayacak, gönüllülüğe dayalı, maddi ve moral değerlerle teşvik edilen altyapısı oluşturulmuş ve hekimlerin güven duyacağı bir istihdam biçimiyle ülkemizin dört bir yanında görevlendirilebilmesi hususunda çalışma yürütmesi için TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                12)Mecburi Hizmete ilişkin sık karşılaşılan sorular derlenerek web sayfasında soru-yanıt şeklinde yayımlandı. Ayrıca 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek:5’inci maddesinin son fıkrasının iptali istemi ile dava açıldı.

                13)Eğitim ve araştırmanın, eğitim hastanelerinin asli unsuru olduğu dikkate alınarak, bu hususlardan ödün verilmeden nitelikli bir hizmet verilmesi noktasında başasistanların ve uzmanların hizmet ve eğitime olan katkıları gözönüne alınmaksızın keyfi ve siyasi tercihlere göre yerlerinin değiştirilmemesi amacıyla bugüne kadar yürütülen çabaların TTB Merkez Konseyi’nce bundan sonra da yürütülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                13) Faaliyet sürdürülmektedir.
               

                14)Adli Tıp Kurumu’nun siyasi iradeden bağımsız, özerk ve akademik kurumsal işleyişe kavuşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda Üniversite Adli Tıp Anabilim Dalları, Uzmanlık Derneği ve alanla ilgili diğer kurullarla birlikte hukuksal çalışma sürdürülmesi için TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                14)Bu konuyla ilgili Adalet Bakanı ile yapılan görüşmede adım atılması istendi. 

                15)Sağlık Bakanlığı’nın halk sağlığı uzmanlarını mesleki bilgi ve becerileri dışında görevlerde istihdam ettiği uzun yıllardan beri bilinen bir gerçektir. Ancak bu sorun son yıllarda toplum sağlığını tehdit eder boyuta gelmiştir. Ülkemizde son yıllarda yaşanan bulaşıcı hastalık salgınları, olağandışı durumlar, vb. ülke için halk sağlığı uzmanlarının yanlış biçimlerde istihdam edilmesi sorununu gözler önüne sermiştir. Sağlık Bakanlığı çatısı altında istihdam edilmiş halk sağlığı uzmanlarının gerçek işlerinden uzak tutularak başka görevlerde çalıştırılmalarının toplum sağlığına verdiği zararın Sağlık Bakanlığı’na hatırlatılması oybirliğiyle kabul edildi.

                15) Konu Bakanlığın dikkatine sunuldu, takipçisi olunmaya devam edilecektir.

                16)Aile Doktorluğu ve Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile hekimlik yetkilerinde ciddi sınırlamalar ortaya çıkabilecek olan kurum hekimi, işyeri hekimi, vb. hekimlerin, kazanılmış haklarının korunması için gerekli çalışmaları yapmak üzere TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oyçokluğuyla kabul edildi.

                16)Aile hekimliği uygulaması ve GSS ile ilgili tabip odaları bölgelerinde gerçekleştirilen çok sayıda konferans, panel ve toplantılara Merkez Konseyi üyeleri konuşmacı olarak katıldılar. Konuyla ilgili hazırlanan kitapcıklar tabip odalarına ve odalar kanalıyla hekimlere ulaştırıldı. GSS TBMM’ye geldiğinde ise “sağlık ve sosyal güvenlik hakkı” platformu ile birlikte 14 Mart 2008 de GöREV etkinliği dahil bir çok etkinlik gerçekleştirildi.

                17)Hekimlerin tüm nöbet hizmetlerinin saat başı ücretlendirilmesi ve hak ettikleri ücreti almalarını sağlayacak çalışma sürdürülmesi için TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                17)Genel özlük hakları çalışmalarının önemli bir gündemi olarak yer aldı.

                18)Bütçe Uygulama Talimatı vb. hukuksal düzenlemelerle sağlık hizmetlerinde bilimsel ölçütlere dayanmayan her türden kısıtlamaların derhal durdurularak, üniversitelerin, uzmanlık derneklerinin ve Türk Tabipleri Birliği’nin de içinde olduğu bilimsel bir kurul tarafından belirlenmesi için girişimlerde bulunmak üzere TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                18)Maliye, Sağlık Bakanlığı ve SGK yetkilileri ile defalarca görüşüldü, konu hukuki sürece taşındı ve sevindirici gelişmeler elde edilmeye başlandı.

                19)Kamuda çalışan hekimlerin tayin, nakil ve atamalarının siyasi iradeden bağımsız olarak Türk Tabipleri Birliği’nin de içinde bulunduğu bir kurul aracılığıyla yapılmasını sağlamak için, gerekli çalışmaları yapmak üzere TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                19)Gerekli yasal düzenlemeler için TBMM’de grubu bulunan partilerle görüşüldü ve yasa teklifi hazırlanmasında destek olunacağı belirtildi.

                20)Tüm dünyada olduğu gibi tıp diplomalarının sadece üniversiteler tarafından onaylanması, çalışma onaylarının tabip odaları tarafından verilmesi savunularak, bu yönde düzenlemelerin yapılması için girişimlerde bulunmak üzere TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                20)Konu Sağlık Bakanlığı’na iletildi ve gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi istendi.

                21)Türk Tabipleri Birliği emeğin serbest dolaşımı ilkesini savunmaktadır. Ancak Hükümet tarafından yabancı uyruklu hekimlerin ülkemizde istihdamına olanak sağlayan hukuksal çalışmaların karşılıklılık ilkesi gözetilmeksizin yapılması ve asıl olarak hekim emeğinin ucuzlatılması girişimi olması nedeniyle, gerekli hukuksal ve demokratik mücadeleyi sürdürmesi için TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                21)Konuyla ilgili Türk Tabipleri Birliği’nin görüşleri basın açıklamaları yoluyla kamuoyuyla ve ilgililerle paylaşıldı. Paket yasa içerisinde sunulan bu düzenlemelere karşı 14 Mart 2007’de Beyaz Eylemler düzenlendi. Sonuçta yasal düzenleme dönemin Cumhurbaşkanı A.Necdet Sezer tarafından iptal edildi. Ancak bu günlerde Tam Gün çalışma düzenlemesi içerisinde yeniden gündeme getirilmektedir.

                22)Sağlıkta Dönüşüm Programı gereği A’dan Z’ye sağlıkla ilgili hizmetlerde değişiklikler yaşamaktayız. Sağlık çalışanları bu politika içerisinde sadece gerekli yaptırımların uygulanması aşamasında görülmekte; bu politikaların üretilmesinde hiç yer almamaktadır.

 

           Döner Sermaye, Personel Dağılım Cetveli, Genel Sağlık Sigortası ve benzeri uygulamalar ile ilgili politikaların netleştirilerek özel bir tavır ya da eylem programlandırılmasına yönlendirilmesi için çalışmaları yapmak üzere TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi

                22)Bu konuda hazırlanan etkinlik programları GYK toplantılarında tartışılmış ve karara bağlanmış, uygulanmıştır.

           

                23)Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini tahrip eden Aile Doktorluğu uygulamaları ve katılım zorunluluğu olan uyum eğitimlerinin derhal durdurulması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere, TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                23)Eskişehir, Edirne, Samsun, Denizli, Adıyaman, İzmir, Isparta, Adana, Bolu gibi illerde mitingler, açık hava toplantıları, panel, sempozyum gibi bir çok etkinlik düzenlenerek aile hekimliği pilot uygulamaların önüne geçilmeye çalışılmıştır. Gelinen noktada AKP Hükümeti’nin 15 Haziran 2003’de bir yıl içerisinde ülke genelinde aile hekimliğine geçileceğini belirttiği acil eylem planı ortada duruyor olmasına rağmen, yürütülen mücadele ile halen pilot aşamasında ve 23 il’de geçilmiştir.

 

                24 01.01.2007’de uygulamaya başlatılması kararlaştırılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası bu haliyle sağlık sistemimize finansman yönünden hiçbir fayda sağlamayacağı gibi, yeni bir kaos ortamı yaratacak mahiyettedir. Bu konuda toplumu aydınlatmak ve kamuoyu yaratmak üzere çalışma yapmakla TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

 

24)SSGSS ile ilgili Birliğimiz görüş ve önerileri Çalışma Bakanlığı’nda ve TBMM’nin komisyonlarında (Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, siyasi parti grup toplantıları) paylaşılmış, hazırlanan dökümanlar iletilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili Meslek Örgütleriyle sayısız toplantılar gerçekleştirilmiş ve düzenlenen basın toplantıları ile kamuoyuna sonuçları iletilmiştir. 20 Şubat, 6 Mart, 14 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde ülke genelinden katılımlarla Ankara’da etkinlikler/eylemler gerçekleştirilmiştir. 

                 25)Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlık alanının ticarileştirilerek sağlık çalışanlarının tek taraflı sözleşmelerle, taşeronlaştırma ve siyasi iktidarların keyfiyetinde iş güvencesinden yoksun çalışmaya mecbur edilmesi kabul edilemez. Grevli - toplu sözleşmeli çalışma hakkı için mücadele etmekle TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oyçokluğuyla kabul edildi.

                25)İlgili sendikalarla birlikte sağlık hakkı mücadelesi çerçevesinde bu çaba sürdürülmektedir.

                26)Halihazırda Düzce ve Eskişehir il’lerinde yürütülmekte olan ve 2007 başında 10 il’de daha pilot uygulamasına başlanacak olan Aile Hekimliği’ne geçiş sürecinin durdurulması,

                Bu kapsamda, örgütlenişine TTB 55. Olağanüstü Büyük Kongresi’nin hemen sonrasında başlanacak ve TTB Merkez Konseyi tarafından yürütülecek olan “Aile Hekimliğini Durdurmalıyız, Durduracağız! Kampanyası” oybirliğiyle kabul edildi.

                26)Kampanya doğrultusunda İzmir, Eskişehir, Adana, Düzce, Denizli, Samsun vb. illerde etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

                27)Sağlıkta Dönüşüm programının bir parçası ve Birinci Basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin bir adımı olan, Sağlık Bakanlığı’nca yürütülen 10 günlük Aile Doktorluğu eğitimlerine doğrudan destek veren Aile Hekimliği Kürsülerinin ve hekimlerin tutumlarının sağlık hizmetlerine ve sağlık ortamına zarar verdiğini oyçokluğuyla kabul eder.

 

                28)Ülkemizin 40 yıllık birikimi olan Sağlık Ocaklarının kapatılarak Aile Doktorluğu ofislerine dönüştürülmesi uygulamalarının kınanmasına ve bu uygulamanın durdurulması için her türlü meşru hukuksal girişimlerde bulunmak üzere TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                28)Sağlık Hakkı mücadelesi çerçevesinde 1 Mart 2007’de düzenlenen sağlık ocaklarımıza sahip çıkıyoruz etkinliği dahil bir çok etkinlik düzenlenmiştir.

                29)Döner sermaye ve performansa dayalı ücret uygulamalarının ve 1 Temmuz 2006 genelgesinin eğitim hastaneleri ve tıp fakültelerinin eğitim/araştırma/hizmet sorumluluklarını yerine getiremez hale getirdiğinin altı çizilerek; eğitim hastaneleri ve tıp fakültelerine genel bütçeden ayrılan ödeneklerin arttırılması için girişimlerde bulunmak üzere TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                29)Bu konuda her fırsatta kamuoyuyla görüşler paylaşılmış ve bir duyarlılık yaratılmaya çalışılmıştır.

                30)Taşeron hekimlik uygulamasına bir bütün olarak TTB Merkez Konseyi’nin ve tüm tabip odalarının hukuki, siyasal ve örgütsel olarak karşı durması gerektiği oybirliğiyle kabul edildi.

                31)Mesleğini uygulayan bütün hekimlerin ilgili tabip odasına kayıt olmasını zorunlu kılacak Anayasal ve yasal değişikliklerin yapılması konusunda gerekli çalışmayı yürütmek üzere TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                31)Yeni Anayasa tartışmaları kapsamında bu konu da dile getirilmiştir.

                32)Türk Tabipleri Birliği’nin asgari ücret belirleme yetkisinin sınırlandırılmasına yönelik yasal değişikliğin ortadan kaldırılması için TTB Merkez Konseyi’nin gerekli girişimlerde bulunmak üzere görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

32)Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, takip edilmesi gerekmektedir.

                33)Tabip Odası yöneticilerinin yönetim kurulu toplantıları ve görevli oldukları oda faaliyetlerine katılabilmeleri için çalıştıkları kurumdan yasal izinli sayılabilmeleri hakkında genel bir düzenlemenin yapılması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                33)Gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, konu takip edilmelidir.

                34)Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da hekimlik koşullarının ne olduğunun saptanması ve olumsuz koşulların nasıl düzeltilebileceğine ilişkin çözümlerin ortaya konması göreviyle bir komisyonun teşkil ettirilerek değerlendirmeler yapmak üzere bölgeye gönderilmesi için TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesi oyçokluğuyla kabul edildi.

                34)Bu dönem içerisinde bölgede görevli MK üyesi arkadaşımızca ve dönem dönem de MK’ca görevlendirilen meslektaşlarımızca bölgede çalışan hekimlerin çalışma ve yaşam koşullarındaki olumsuzluklar saptanarak gerçekleştirilen basın açıklamaları ve ilgililerle yapılan görüşmelerde paylaşılmış ve çözüm önerilerimiz iletilmiştir.

                35)Merkez Konseyi’nin farklı illerde yaptığı toplantıların desteklenmesini ve devamının sağlanmasının uygun olduğuna oybirliğiyle karar verildi.

                35)Merkez Konseyi’nin bölgedeki tüm hekimlerle buluşmayı amaçladığı bu toplantılar dönem boyunca da sürdürülmüş ve özellikle Merkez Konseyi toplantıları değişik illerde bölgedeki tabip odaları yöneticilerinin ve hekimlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

                36)Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim etkinliklerine hekimlerin katılımının teşvik edilmesi, kredilendirilmesinin devamının sağlanması oybirliğiyle karar altına alındı.

                36)Çalışma raporunda mevcuttur.

                37)Yüksek Onur Kurulu’nun görev alanına girmeyen nitelikteki bilimsel ve etik konularda genel olarak görüş bildirmek, kamuoyunu aydınlatmak, adli ve idari yargının ihtiyaç duyduğu hususlarda bilirkişilik yapmak amacıyla, “TTB Bilim ve Etik Kurulu” kurulması, bu Kurul’un kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen iç yönergenin 3 ay içinde hazırlanması için TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

                37)TTB Etik Kurul oluşturulmuş, çalışma yönergesi sirküle dilmiştir. Etik Kurul çalışmaları çalışma raporunda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

                38)Hekimler mesleki uygulamaları sırasında dil, din, ırk, siyasi görüş, cinsiyet ayrımcılığı yapmayacaklarına dair ant içerek göreve başlarlar. Ortaya çıktığı her yerde ayrımcılığa karşıdırlar. Cinsiyet eşitsizliği, kadınların toplumsal yaşamın içinde yeralması önünde ciddi bir engeldir. Kadınların örgütler içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemler alınması gerekmektedir. Bu amaçla, bir sonraki genel kuruldan itibaren geçerli olmak üzere TTB kurullarında her iki cinsin %40’dan az olmayacak şekilde yeralması için iç düzenlemeleri yaparak yerine getirici önlemleri alma konusunda TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

                38)2008 yılında gerçekleştirilen tabip odaları genel kurulları öncesinde tüm tabip odalarına genelge gönderilerek 55. Büyük Kongre kararı bir kez daha hatırlatılmış ve tabip odaları organlarında kadın meslektaşlarımıza yer verilmesi istenmiştir.

                39)Örgütlenmiş bilinçli bir toplumun, tek tek bireylerden oluşan toplumdan çok daha güçlü ve etkin olacağı açıktır. 6023 sayılı TTB yasasına göre resmi kurum ve kuruluşların asli ve sürekli kadrolarında çalışanlar dışında hekimlik uygulaması yapan her hekim yerel tabip odasına üye olmak zorundadır.

                Dünya Sağlık Örgütü araştırmaları kadın hekimlerin daha düşük ücretli ve statülü olarak algılanan birinci basamak alanlarında yoğunlaşmaları nedeniyle tabip odası üyeliğinin zorunlu kılan özel hekimlik uygulamalarının içinde yeterince yer almadıklarını göstermektedir. Bu durum kadın hekimlerin meslek örgütümüze üye olmasını sınırlayan etkenlerden biri olarak tanımlanabilir. TTB içindeki kadın hekim oranı da bu durumun bir göstergesidir. TTB’nin toplam üye sayısı 76.500 iken kadın üye sayısı 20.073’de kalmaktadır. Bu nedenle TTB’nin kadın üye sayısını ve organlarda etkinliklere katılımını artırmak, kadın üye oranlarını Türkiye’deki kadın hekim oranlarına eşitlemek için çalışmasına oyçokluğuyla karar verildi.

                39)Kurulan Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun çalışmaları ayrıntılı olarak çalışma raporunda yer almaktadır.

                40)Tıp ortamlarında cinsiyetçi yaklaşım, davranış ve dilin ayıklanabilmesi, kadın hekimlerin çalışma ortamlarının cinsiyetçi davranışlardan arındırılması, sağlık hizmeti kullanıcılarının cinsiyetçi davranışlarla karşılaşmaması için araştırma ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek üzere bünyesinde kadın çalışmalarının yürütülebilmesi için Türk Tabipleri Birliğinin olanak sağlamasına; Bu amaçla;

                .Meslek örgütünde kadın çalışmaları yapılması için kadın hekimlerin uygun koşullarda biraraya gelmesini kolaylaştıracak yöntemler geliştirilmesine,

                .Meslek örgütünde pozitif ayrımcılık ilkesi uyarınca kadın dostu çalışma ortamları yaratılmasına,

                .Çalışmalar için gerekli donanımın sağlanmasında ihtiyaç duyulan desteği sunulmasına oyçokluğuyla karar verildi.

                40)Gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

                41)Dünya Sağlık Örgütü 2000 araştırmaları kadın hekimlerin tıp eğitimine başlamada, sürdürmede ve meslek içi eğitimlerde dezavantajlı olduğunu göstermektedir. Hekim işsizliğinin olduğu ülkelerde kadınlar aleyhine bir eşitsizlik bulunmaktadır. Araştırmalar kadın hekimlerin daha düşük ücretli ve statülü birinci basamak alanlarında yoğunlaştıklarını göstermektedir.

                Bu nedenle TTB, tıp eğitimi ve mesleği içinde karşılaşılan ve kadınların çalışma verimliliğinde kayıplara yol açan cinsiyetçi uygulamaların ortadan kaldırılması için çalışır. Meslek içi cinsiyet ayrımcılığı ile ilgili farkındalık yaratmak ve duyarlılığı artırmak için araştırma ve çalışmalar yapar, varolan çalışmaları destekler ve ilgili kurumlarla işbirliği yapar. Cinsiyetçi yaklaşımların ortadan kaldırılması için modeller geliştirmek üzere Türk Tabipleri Birliği’nin çalışmalar yapması oyçokluğuyla kabul edildi.

                42)Kadınların 3/4’ünün yaşamlarının bir döneminde şiddete maruz kalmış olması nedeniyle ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmesi gereken kadına yönelik şiddetin tanımlanması ve ortadan kaldırılmasına yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması için şu görevleri Türk Tabipleri Birliği’nin yürütmesine:

                1-Kadına yönelik şiddetin tanı ve tedavi rehberlerinde yer almasını,

                2-Mezuniyet öncesi tıp eğitimi, mesleki eğitim ve sürekli tıp eğitimi içinde yeralmasını,

                3-Sorunla en sık karşılaşan alanlar olan birinci basamak, acil tıp, adli tıp, psikiyatri ve sorunu tanımlayacak olan halk sağlığı eğitimleri ve uygulamaları içinde yeralmasını,

                4-Öncelikle acil servisler ve birinci basamak olmak üzere tüm sağlık kurumlarında konuya ilişkin yönergelerin oluşturulmasını,

                5-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun konuyu gündemine alarak ilgili uzmanlık derneklerinin çekirdek müfredatında yeralmasını sağlamak üzere Türk Tabipleri Birliği’nin görevlendirilmesi oyçokluğuyla kabul edildi.

                42)Acil servislere yönelik hazırlanan broşürün dağıtımı gerçekleştirildi, ayrıca kadın kongresinde konu gündeme getirildi.

               

                43)Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu’nun güncel sorunlara yönelik bir Etik Bildirge hazırlamasına yönelik çalışma yapması oybirliğiyle kabul edildi.

                43)Türk Tabipleri Birliği’nce 4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da “biyomedikal araştırmalarda etik, tıpta aydınlatılmış onam, hekim hakları, hasta hakları, sağlık hizmetlerinde teknoloji kullanımı ve etik, tıpta araştırma ve yayın etiği, etik açıdan hekim ve tıp endüstrisi ilişkileri ve promosyon etiği, yaşamın başlangıcı ile ilgili etik sorunlar, yaşamın son dönemiyle ilgili etik sorunlar, tıpta malpraktis, genetik ve etik, organ aktarımı ve etik, etik açıdan hekimlik ve insan hakları” başlıklarını içeren TTB Etik Bildirgeler Çalıştay’ı gerçekleştirilmiştir.

                44)TTB UDEK bünyesinde sadece Ankara, İstanbul ve İzmir Tabip Odalarından değil, eğitim kurumlarının tüm ülkedeki yaygınlığı gözönüne alınarak bütün bölgelerden katılımın sağlanabilmesi için çalışmalar yürütülmesi oybirliğiyle kabul edildi.

                44)UDEK Genel Kurulu’na konu taşındı.

                45)Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ile ilgili örgütlü bir çalışmanın sürdürülebilmesi için TTB Merkez Konseyi’nin;

                -Sağlık çalışanlarının meslek risklerinin belirlenmesi ve meslekleriyle ilgili gerekli koruyucu önlemlerin alınması,

                -Meslek riskine uygun olarak emekli hizmet süresine fiili hizmet ilavesinin yapılması,

                -Mesleki hastalıklardan ve kazalardan korunma planının hazırlanması,

                -İşyeri sağlık servisi, sağlık güvenlik ve meslek hastalıkları güvenlik kurullarının oluşturulması,

                -Mesleğin riskine göre işe giriş tespiti ve durum belirlenmesi,

                -Sağlık çalışanlarının mesleki risk faktörleri konusunda eğitilmesi,

                -Bu çerçevede sağlık çalışanlarının grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkını savunması doğrultusunda çalışmalar yapması oybirliğiyle kabul edildi.

                45)Kırım Kongo Kanamalı ateşi gibi bulaşıcı hastalıkların sağlık çalışanlarında da görülmesi üzerine konu bir kez daha kamuoyu gündemine taşınmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmeye devam edilmelidir.

                46)Birinci basamakta çalışan bütün hekimlerin pratisyen hekim kol ve komisyonlarında çalışmaya davet edilmesine oybirliğiyle karar verildi..

                47)Türk Tabipleri Birliği’nin ülkemizdeki ilkyardım eğitimine katkıda bulunmak üzere merkezi olarak “ilkyardım eğitimcisi eğitimi merkezi” kurması ve tabip odalarındaki ilkyardım eğitimlerine destek olmasına oybirliğiyle karar verildi.

48)TTB, tıp fakültesi intern öğrencilerinin eğitimlerinin zorunlu bir parçası olan üretim sürecindeki emeklerinin sosyal güvenlik kapsamında ücretlendirilmesi için mücadele edilmesini oyçokluğuyla kabul eder.

                49)TTB, YÖK’ün 12 Eylül darbesinin bir parçası olması nedeniyle ülkemizde yüksek öğrenimin demokratikleştirilmesinin önünde engellerden biri olduğunu belirtir ve bu nedenle YÖK’ün tümüyle kaldırılarak demokratik bir yüksek öğretim yasasının oluşturulabilmesi için mücadele edilmesini oyçokluğuyla kabul eder.

                50)Ülkemiz uluslararası büyük güçlerin projelerini gerçekleştirme alanı içerisindedir. Bu gelişmelere ve ülkemizin yok edilmesine karşın TTB Genel Kurulu olarak tam bağımsızlığı savunma kararlılığını göstermek gerektiğine oybirliğiyle karar verildi.

                51)TTB Genel Kurulu ülkemizde ve bölgemizde barış ortamının bozulmasına yönelik gelişmelerden kaygı duyar ve her türden şovenist yaklaşımları, şiddeti besleyen eğilimleri kınar, demokratik, laik ve bağımsız bir ülkede barış içinde birlikte yaşamı savunur önergesi oyçokluğuyla kabul edildi.

                52)Irak’ta bugün büyük bir savaş yaşanmaktadır, her gün onlarca insanın öldüğünü, halkın yaşam koşullarının kötüleştiğini, sağlık hizmetleri dahil hiçbir hizmetin olmadığını gözlemliyoruz. Son zamanlarda diğer bir komşu ülke olan İran’a saldırı gündemdedir. Her zaman insandan yana olmuş bir meslek grubunun örgütü olarak tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek adına İran’a karşı yapılacak herhangi bir saldırıda Türkiye’nin askeri ve diğer lojistiği ile süreçte yer almamasını TTB 55. Olağanüstü Büyük Kongresi oyçokluğuyla kabul eder.

                53)TTB, Hükümetlerin emperyalist çıkarlar için başka ülkelere asker göndermesine karşı çıkar ve gönderilenlerin ise acilen geri çekilmesi için mücadele edilmesini oyçokluğu ile kabul eder.

               
                54)

                a) TTB’nin hekimlerin özlük haklarını korumak ve savunmak konusundaki çabaları temel görevidir. Bu çalışmaların artmasının ve etkinleştirilmesinin temel hedef olmasını istiyoruz.

                b)Sağlık politikalarında “Devrimciliğin çok mühim vazifeler yAüklediği Türk Vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı en hassas milli meselemizdir” düşüncesini benimsemeli ve uygulamalıdır.

                c)TTB emperyalizme karşı ülke bütünlüğünü ve Cumhuriyetimizi savunan milli bir duruş sergilemelidir.

                d)TTB, farklılıklarımızı belirginleştirmeyi değil, toplumsal bütünlüğümüzü tartışmasız kılmayı hedeflemelidir.

                şeklindeki önerge oyçokluğuyla kabul edildi.

               

                55)TTB, ülkemiz insanının büyük insani trajediler yaşadığı “Kürt Sorunu”na barışçıl ve demokratik çözümler üretilmesinin toplum sağlığımıza olumlu katkılar yapacağına inanır; bu hedefe yönelik olarak ülke yöneticileri, sivil toplum ve meslek örgütü yöneticilerini çaba göstermeye davet edilmesini oyçokluğu ile kabul eder.

                56)TTB 55. Olağanüstü Büyük Kongresi TTB’nin, son yıllarda hızla ve “kolluk kuvvetlerin işini daha kolay” yapabilmeleri gerekçeleri ile çıkarılan yasalar (TMY, TCK vb.) nedeni ile oluşabilecek sağlık çalışanlarının hak ihlallerine ilişkin ciddi bir karşı duruşun sergilenmesini için çalışmalarda bulunmasını oyçokluğu ile kabul eder.

                57)TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi açık ve ağır bir insan hakları ihlali olan F tipi cezaevlerindeki tecrit koşullarının çağdaş, insani cezaevi koşullarına dönüşümünü sağlamak üzere Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunmayı oyçokluğu ile kabul eder.

                57)Türk Tabipleri Birliği Heyeti’nce 28 Aralık 2006 tarihinde Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne inceleme ziyaretinde bulunulmuş ve hazırlanan rapor kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmıştır. Ardından yayımlanan genelge ile mahkumların tecrit koşullarının düzeltilmesi yoluna gidilmiştir.

                58)TTB, çok büyük can kayıplarına neden olan trafik kazaları ve beklenen deprem ile ilgili gerekli önlemlerin alınması konusunda duyarlılığın artırılması için çaba gösterilmesini oybirliği ile kabul eder.

58)Bu alandaki faaliyetlerimiz temel olarak ODSH Kolu bünyesinde gerçekleştirilmiş olup çalışma raporunda mevcuttur.

                59)TTB Genel Kurulu başta Başbakan ve Sağlık Bakanı olmak üzere siyasilerin ve medya mensuplarının hekimlere yönelik saygısız ve hürmetsiz tutumlarını terk etmeleri yönünde uyarılmalarını, hekimlerin toplumda verdikleri hizmete uygun bir saygınlığa kavuşmaları yönünde her türlü araçla çalışmalar yapılmasını oyçokluğuyla kabul eder.

                60)Büyük Kongre’de karar önerisi verilmesinde ve karar önerilerinin görüşülmesinde uygulanacak yöntemler ile ilgili olarak 56. Büyük Kongre’ye kadar, iç düzenleme yapılması hususunda Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

                60)Karar önerilerinin hazırlanma ve sunumuna dair görüşler odalarla paylaşılmış, bir hak olan bu konunun kullanılabilmesi için gerekli düzenlemelere uyulması istenmiştir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
56. OLAĞAN BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI ve YAPILANLAR

(23-24 Haziran 2007, Ankara)

1)TTB 56. Büyük Kongresi; Bilecik Tabip Odasının kurulması ve Eskişehir Bilecik Tabip Odasının faaliyetine Eskişehir Tabip Odası olarak devamını oy birliği ile kabul eder.

2)TTB 56. Büyük Kongresi; Yozgat Tabip Odası kurulması ve Sivas-Erzincan-Yozgat Tabip Odasının faaliyetine Sivas-Erzincan Tabip Odası olarak devamını oy birliği ile kabul eder.

3)TTB 56. Büyük Kongresi; muayenehaneler de dahil olmak üzere bütün özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılabilecek tabela standartlarının belirlenmesi amacıyla çalışma yapması için Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesini oy birliği ile kabul eder.

3)24.12.2007 tarih ve 2188-2007 sayılı genelge ile Tabip Odalarına “TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı” gönderilmiş ve odaların yönetmelik hakkında görüşleri istenmiştir. Gelen görüşler TTB Hukuk Bürosunca gözden geçirilerek 57. Büyük Kongre’ye “TTB Tabela Yönetmeliği” Karar Önerisi olarak sunulmuştur.

4)TTB 56. Büyük Kongresi; Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu Kuruluş ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge”yi, oy birliği ile kabul eder.

                4)TTB 56. Büyük Kongresi’nde “TTB Asistan Hekimler Eşgüdüm kurulu Kuruluş ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge”nin kabulünden sonra TTB bünyesinde “TTB Asistan Hekimler Kolu”, tabip odaları bünyesinde de “Asistan Hekimler Komisyonu” oluşturulmuştur.

TTB Asistan Hekimler Kolu, Ankara ve İstanbul Tabip odaları Asistan Hekimler Komisyonu’nca asistan hekimlerin sorunlarına çözüm oluşturmak amacıyla hazırlanan “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür yayımlanarak bu yıl başında tüm tabip odalarına ve ilgili kurumlara iletilmiştir.

                Yine Tıpta Uzmanlık Eğitimindeki asistan hekimlerin sorunlarına ilişkin Türk Tabipleri Birliği önerileri Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürü ile Ocak 2008’de görüşülerek aktarılmıştır.

                Ayrıca 30 Kasım-2 Aralık 2007 tarihlerinde İstanbul’da yapılan “TTB 13. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı”nda “TTB Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu Asistan Çalıştayı” gerçekleştirilerek asistan hekimlerin örgütlenme modeli tartışılmıştır. 

                2 Aralık 2007 tarihinde de TTB Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu ilk Genel Kurul toplantısını yapmıştır. 7 Haziran 2008 tarihinde asistan hekimler kurultayı gerçekleştirilmiştir.

                5)TTB 56. Büyük Kongresi; “Endoskopi Eğitimi ve Sertifikasyonu” konusunda, bazı uzmanlık alanlarına yönelik Endoskopi uygulamalarına ilişkin sertifikasyon eğitiminde TTB-UDEK bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması ve bütün taraflarla birlikte çalışmanın yürütülmesi için Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesini oy birliği ile kabul eder.

                5)Konu UDEK bünyesinde uzlaştırma kuruluna sunulmuştur. Çalışma sürmektedir.

                6)TTB 56. Büyük Kongresi; ikamet ettiği veya kayıt olduğu tabip odasından başka bir şehirde mesleğini icra eden, belirli aralıklarla giderek muayene ve tedavi yapan hekimlerle ilgili olarak, tüm odaların ortak çalışma yapması ve tavır belirlemesi veya günün şartlarına göre bu konuda gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması için Merkez Konseyi’nce çalışma başlatılmasını oy birliği ile kabul eder.

6)Konuyla ilgili halen geçerli olan uygulama:6023 sayılı Kanunu’nun 5/I maddesi uyarınca hekimin ikinci çalışması nedeniyle tabip odasından izin alması koşulu ve 5/IV maddesi gereğince hekim ve hekimi çalıştıran kuruluşun mevcut durumdaki bütün değişiklikleri en geç 15 gün içinde Oda’ya bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklere aykırı davranılması durumunda aynı Yasa’nın Ek 1. Maddesi uyarınca para cezası uygulanmaktadır.

                7)TTB 56. Büyük Kongresi; Aile Hekimliğinin mevcut durumu hakkında bir rapor hazırlanarak, aile hekimliği uygulamalarını reddeden hekimler üzerindeki etkilerini, işçi sağlığı ve kurum hekimlerine etkilerini, performans uygulamaları, muayeneci hekimlere uygulanan baskı ve sonucunda hekimlerin kamudan özel sektöre kayma neden ve sonuçları üzerinden değerlendirmelerin yapılmasını, herkese eşit, ücretsiz sağlık hizmetinin sunulmasının bir hak olduğunu, birinci basamakta hekimlere yaşanabilir bir ücretle bölge tabanlı, ekip hizmeti ile sağlık ocaklarında temel sağlık hizmetlerinin sunulması gerekliliğinin sağlanmasını oy birliği ile kabul eder.

                7)Aile Hekimliği’ne ilişkin TTB görüşleri zaman zaman Basın Açıklaması şeklinde zaman zaman aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde yapılan etkinliklerle kamuoyuna iletildi. Ayrıca Ekim 2007’de TTB tarafından yayımlanan “Kentsel Bölgede Sağlık Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım Aile Hekimliği Ülkemiz İçin Uygun Bir Model midir?” başlıklı kitap tüm ilgililere iletildi.

                8)TTB 56. Büyük Kongresi; hasta muayene süresinin kamu sağlık kurumlarında en az 15 dakika olarak belirlenmesi yönünde gerekli düzenleme yapılması ve uygulamaya geçirilmesi için Merkez Konseyi’nce çalışma yapılmasını oybirliği ile kabul eder.

                8)Her hastaya en az 15 dakika süre ayrılmasının öncelikle sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artıracağı ve sağlık hizmetinin maddi yükünü azaltacağına ilişkin görüşlerimiz geçmişte olduğu gibi bu sürede de her platformda dile getirilmiştir.

                9)TTB 56. Büyük Kongresi; bilimsel etkinliklere katılım masraflarının çalışılan kurum tarafından karşılanması ve bu sürede yasal olarak izinli sayılması için Merkez Konseyi’nce çalışma yapılmasını oybirliği ile kabul eder.

                9)Sağlık Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler sonucunda; TTB tarafından kredilendirilen/duyurusu yapılan etkinliklere katılan hekimlerin etkinlik süresince izinli sayılması konusunda Bakanlıkça bir genelge yayımlanmıştı. Sonra Bakanlık bu genelgeyi iptal etti. Konu takip edilmeye devam edilmeli.

                10)TTB 56. Büyük Kongresi; aile hekimliği pilot uygulamasına geçen illerde Eşgüdüm Komitesi” kurulmasını oybirliği ile kabul eder.

                10)Pratisyen Hekim kolunca kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir.

                11)TTB 56. Büyük Kongresi; özel tanı ve tedavi merkezlerinde çalışan hekimlerin özlük haklarını korumak amacıyla, işyeri hekimleri için hazırlanan sözleşmenin benzerinin buralarda da geçerli olması ve denetlenmesinin yerel tabip odalarınca yapılması için Merkez Konseyi’nce yasal çalışmanın başlatılmasını oy birliğiyle kabul eder.

                11)Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimler için TTB Hukuk Bürosunda hazırlanan Sözleşme Taslağı 2007 sonunda tabip odalarına gönderilerek görüşleri istenmiştir. Odalardan gelen görüşler doğrultusunda son hali verilen sözleşme örneği 57. Büyük Kongre’ye karar önerisi olarak sunulmuştur.

                12)TTB 56. Büyük Kongresi, GZOR çalışmasının her oda için ayrı ayrı yapılması konusunda çalışılmasını oy birliğiyle kabul eder.

                12)Kongre kabul etti, TTB kongre kararlarını odalara gönderdi, odalar bu konuyla ilgili herhangi bir çalışma yaptıklarına ilişkin MK’ya bilgi göndermedi.

        13)TTB 56. Büyük Kongresi; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.06.07 tarihiyle uygulamaya konan birinci basamağı ve pratisyen hekimliği yok sayan, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini çökertecek, üniversiteler ve eğitim hastanelerinde bilimsel çalışmalara büyük darbe vuracak olan uygulamanın durdurulması için ‘Hekimlerden Sağlık Bakanı’na Açık Mektup” adında bir mektubun oluşturularak tüm hekimlere imzalatılması ve basın açıklamasıyla Sağlık Bakanı’na iletilmesi için Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesini oy birliği ile kabul eder.

                13)Gerekli çalışmalar yürütülmüş ve söz konusu genelge yargı sürecine taşınmıştır.

14)TTB 56. Büyük Kongresi; TTB tarafından belirlenecek rehber ücretin hekim emeğinin en az karşılığı biçiminde saptanması, saptanan bu ücrete uyulması hususunun yerel tabip odalarınca takip edilmesini oy birliği ile kabul eder.

14)Uzmanlık Dernekleri ile sürdürülen uzun ve yorucu çalışmalar sonucunda hazırlanan Asgari Ücret Tarifesi kitabı Mayıs 2008 itibariyle basılarak yürürlüğe girmiştir.

15)TTB 56. Büyük Kongresi; 65 yaş ve üzerindeki hekimlere hekimlik yaptırmama eğilimine karşı çıkılmasını oy birliği ile kabul eder.

15)”Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi”nin 3.1.6. maddesinde yeralan “Sağlık kurumu/kuruluşu, hastalara hizmet verebilmek için ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde yer alan branşlarda 65 (altmışbeş) yaşını doldurmamış en az bir tam zamanlı uzman hekim bulundurmayı kabul ve taahhüt eder.“ ibaresi üzerine TTB tarafından SGK’ya aşağıdaki mektubu iletmiş ve aynı gün Tabip Odalarına genelge göndererek bölgelerindeki hekimlerle konuyu tartışarak görüşlerini iletmelerini istemiştir.

24 Eylül 2007’de İTO emekli Hekimler Komisyonu üyesi Dr.Erdinç Köksal ve Dr.Hasan Oğan’ın ve TTB Genel Sekreteri Dr.Altan Ayaz’dan oluşan TTB Heyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkalığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr.Sami Türkoğlu ile görüşmüştür.

Ayrıca Türk Tabipleri Birliği’nce 65 yaş uygulamasına ilişkin bir imza kampanyası başlatılmış ve toplanan imzalar 1 Kasım 2007’de İstanbul Galatasaray-Taksim meydanında yapılan yürüyüş çerçevesinde Basın Açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Yaşanan bu sürede TTB’nin hukuki destek verdiği pek çok hekim uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde dava açmıştır. Danıştay 10. Dairesi’nce 6.11.2007 tarih ve 2007/5066 esas sayılı dosyadan verdiği kararın gerekçesinde 65 yaş sınırlamasının “Anayasa ile güvence altına alınmış çalışma hak ve özgürlüklerini sınırladığı gibi yasal dayanağının bulunmadığı” belirtilmiş ve yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

16)TTB 56. Büyük Kongresi; hekim haklarının kişisel, toplumsal ve hasta karşısındaki hakları olarak sınıflandırılarak “Hekim Hakları Bildirgesi” hazırlanması için Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesini oy birliği ile kabul eder.

16)Konu TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı’nda ele alınmış ve bir bildirge hazırlanmıştır. Broşür olarak basılan bu bildirge 57. Büyük Kongreye sunulmuştur.