“Tam Gün Yasa Taslağı”na dair bugün (03.0.2008) yapılması planlanan Basın Açıklaması

1051-2008
03.06.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Sözde “Tam Gün Yasa Taslağı”na dair bugün (03.0.2008) yapılması planlanan Basın Açıklaması için yararlanabileceğiniz ortak açıklama metni taslağı ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

BASIN AÇIKLAMASI
(Taslak)

Sağlık Bakanlığı, 104 bin hekimin çalışma ve yaşam koşullarını doğrudan etkileyen "Tam Gün" çalışma yasa tasarısını açıkladı. Taslak hakkında göstermelik olarak görüş istenmiş ve hemen ardından Başbakanlığa gönderilmiştir. Taslağın bu halde yasalaşmasına karşıyız, çünkü;

·                     Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler ile Diğer Kamu Sağlık Kuruluşlarında çalışan hekimlerin kamu sağlık kuruluşları dışında çalışmaları yasaklanmaktadır,

·                     Muayenehanesi olan hekimin SGK ile anlaşması olan özel hastane ve tıp merkezlerinde çalışması, hasta takibi, ameliyat yapması yasaklanmakta, sadece SGK ile sözleşmesi olmayan sağlık kuruluşlarında çalışmasına izin verilmekte, kısacası muayenehaneler fiilen kapatılmaktadır,

·                     Özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin, kısmi zamanlı olarak birden fazla sağlık kuruluşunda çalışması yasaklanmaktadır,

·                     Hekimlerin ücretlerinin iyileştirilmesinde, sadece döner sermaye gelirleri kaynak olarak gösterilmekte kalıcı, emekliliğe yansıyan bir düzenlemeye gidilmemektedir,

·                     Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışmaları neredeyse kuralsız hale getirilmekte,

·                     Radyasyonla çalışanların günlük mesai süresi 5 saatten 8 saate çıkarılmakta olup sağlık çalışanlarının sağlığı hiçe sayılmaktadır,

·                     Geçmişte Sağlık Bakanlığından ayrılanlar hakkında Bakanlığa sınırsız yetki tanınmakta, kadrolaşmaya olanak tanınmaktadır.

Taslak bu halde hekim emeğinin ucuzlatılması ve halk sağlığının zarar görmesi sonucuna yol açacak olup "Tam Süre" çalışmanın beklenen olumluluklarını getirmekten uzaktır. Bu nedenle bu Taslak Başbakanlık’tan geri çekilmeli ve Türkiye tıp ortamının tüm birikimleri dahil edilerek yeniden tartışmaya açılmalıdır.

Tam Gün Yasa Taslağı’nın bu halde yasalaşmaması için bir dizi etkinlik gerçekleştirme kararı alınmıştır. Bu etkinliklerde esas olarak Sağlık Bakanlığı’nın yapmadığı yapılarak tüm hekimlerin Taslak hakkındaki görüşleri alınmaya çalışılacak ve ardından yetkililerle ve tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarız.

Tam Gün Yasa Taslağına Yönelik Etkinlikler Takvimi:

02-06.06.2008           :Bilgilendirme çalışmaları, TV-radyo programları, Toplantılar
03.06.2008                 :Basın açıklaması
09-13.06.2008           :OYLUYORUZ
17.06.2008                 :Oylama sonuçlarının TBMM'ye iletilmesi
21.06.2008                 :Kitlesel basın açıklaması ile oylama sonuçlarının ve Tam Gün YasaTaslağına dair görüş-önerilerimizin kamuoyu ile paylaşımı