GYK Sonuç Bildirgesi

1031-2008
29.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği yasasında tariflenmediği halde, örgüt içi demokrasinin işlerliği, katılımcılığın sağlanması temel amacıyla mücadele birikimimizin içerisinden doğan Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı, 24.05.2008 tarihinde Ankara’da yapıldı. Toplantı 45 tabip odasından, TTB içerisinde faaliyet yürüten kol, çalışma grubu ve Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nden 115 temsilcinin katılımıyla son derece verimli geçti.

GYK gündeminde yer alan Dünya, Türkiye, sağlık gündemi değerlendirildikten sonra, tabip odası seçimli genel kurulları hakkında bilgi verildi. Gündemin esas maddesi olan Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanıp kamuoyuna açıklanan Tam Gün Çalışma yasa tasarısı ve İstihdam Paketi konuşmacılar tarafından üzerinde ağırlıkla durulan konu başlıkları oldu.

Katılımcılar tarafından dile getirilen ve genel olarak toparlanabilecek görüşler şöyledir:

  • ABD kökenli başlayan ekonomik krizin kısa süre içerisinde Türkiye ekonomisi üzerinde kendisini iyice hissettireceği görülmektedir.  Bu tür ekonomik durgunluk, kriz durumlarından toplumun yoksullaşması, işsizlik benzeri sonuçlar nedeniyle en çok etkilenen alanların başında sağlık gelmektedir. Halk sağlığı açısından oldukça olumsuz sonuçlara yol açabilecek bu duruma yönelik olarak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere şimdiden uyarılmalı ve gerekli önlemleri alması istenmelidir. 
  • Tabip odası seçimlerinin genel olarak demokratik normlara uygun olarak geçmiş olmasına rağmen bazı illerde yaşanan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy’un ve Merkez Konsey üyelerinin doğrudan şahsını hedef alan söz, tutum ve davranışların tasvip edilmesi mümkün değildir.
  • Oda seçimlerinde kadın hekimlerin geçmiş yıllara göre daha fazla sayıda oda yönetimlerinde görev aldıkları görülmektedir.
  • Tabip odaları seçimlerine bazı illerde İl Sağlık Müdürlükleri kanalıyla Sağlık Bakanlığı’nın müdahale ettiği görülmüştür. Bu durum muhalif seslerin kısılması yönünde bir çaba olarak değerlendirilirken tabip odalarında seçime katılan hiçbir grubun açıktan Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı politikaları sahiplenen\destekleyen tutum alamayış olmaları, neoliberal, piayasacı tahribatın artık tüm hekimlerce görülebiliyor olmasından kaynaklandığı tespiti yapıldı. 
  • TBMM’den hızla geçirilerek yasalaşan “İstihdam Paketi” 30 yaş üstü işsizlik, özürlü ve eski mahkumlara yönelik zorluklar, kreş açma zorunluluğunun kaldırılması, işverenlere bir kez daha prim affı gibi negatifliklerin yanı sıra işyeri hekimliği alanını taşeron firmalara bırakması, işçi sağlığı ve güvenliğini yaşanan Tuzla, Davutpaşa gibi onlarca örneğe rağmen patronların sırtında yük olarak tariflemesi, işyeri hekimliği sertifikasyon programını geçmiş yargı kararlarına rağmen bir kez daha Çalışma Bakanlığı’nın yetkisine alması ve TTB’nin bu alanda üniversitelerle işbirliği içerisinde biriktirdiği değerlere karşı saygısız tutumu dolayısıyla tepki görmüştür. İstihdam Paketi’nin Anayasa Mahkemesi’ne götürülebilmesi amacıyla gerekli hukuksal hazırlığın yapılması ve örgütsel etkinliklerle Hükümetin tutumunun kınanması, karar altına alındı.
  • Sağlık Bakanlığı’nın ülkemizde görev yapmakta olan 104 bin hekimi doğrudan etkileyecek olan Tam Gün Çalışma yasa tasarısının hazırlanması sürecinde hiç bir meslek örgütünden, tıp fakültesinden, uzmanlık derneğinden, sendikalardan katkı almaması, ülkemiz tıp ortamının birikiminin dışlanmasıdır. Hazırlanan taslak hakkında sadece TTB, bir kaç sendika ve meslek örgütünden çok kısa bir süre tanınarak görüş istenmesi, tıp fakülteleri ve uzmanlık dernekleri gibi tıp ortamının asli unsurlarının sürecin tümüyle dışında tutulması ise en hafif yanı ile Sağlık Bakanlığı’nın konunun ciddiyetinin yeterince farkında olamaması olarak yorumlandı.
  • Tam Gün Çalışma yasa taslağının bu haliyle tam gün çalışmanın beklenen olumluluklarını getirmekten uzak olduğu, ithal hekim dahil hekim emeğinin ucuzlatılması ve sağlık piyasasasının ihtiyaç duyduğu ucuz işgücünün sağlanması amacına yönelik olarak hazırlandığı, taslak bu haliyle yasalaştığı takdirde başta üniversite öğretim görevlileri, kurum hekimleri olmak üzere tüm hekim camiasının olumsuz etkileneceği ve bu düzenlemeye karşı aktif tutum alınması gerekliliği GYK’nın ortak tespitidir.
  • Önümüzdeki günlerde tüm hekimlerin Sağlık Bakanlığı’nın taslağı hakkında görüş bildirebileceği aynı zamanda bilgileneceği bir “Referandum- Eğilim Yoklaması - Oylama” düzenlenmesi uygun bulundu. Referandum sonuçlarının Sağlık Bakanlığı’na ve TBMM parti grup başkan vekilliklerine iletilmesi, yasa taslağının geleceğine dair her tür etkin müdahalede bulunulması kararı alındı. 

Yukarıda sıralanan görüşler doğrultusunda TTB Merkez Konseyi olarak gerekli çalışmalara başlandı. Bakanlık tarafından hazırlanan Tam Gün Çalışma yasa taslağının hekimlerin görüşüne sunulabilmesi için düşünülen Referandum’un hazırlıkları tamamlanmakta olup tüm tabip odalarında 9-13 Haziran 2008 tarihlerinde yaygın olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Eş zamanlı olarak ttb web sayfası üzerinden de oylama işlemleri yapılacaktır.

Bu süreçte gerekli her tür materyal desteği TTB Merkez Konseyi tarafından sağlanacaktır. Ayrıca TTB bünyesinde hafta boyunca Koordinasyon Bürosu oluşturulmuş olup doğabilecek aksaklıklara anında müdahale edilecektir. Tabip odaları bünyesinde de benzer hazırlıkların ve görevlendirmelerin yapılması, gönderilen afiş, el ilanlarının dağıtımının yapılarak önceden hekimlerin bilgilendirilmesi, hastane toplantıları benzeri etkinliklerle hekimlerin yasa taslağı hakkında bilgilendirilmeleri, oylama sandıklarının hazırlanıp konulacak ortamların belirlenmesi, kamu veya özel sağlık kurumlarının yöneticilerinin konu hakkkında bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır. 

Tam Gün Yasa Taslağı’na Yönelik Etkinlikler Takvimi:

02.06.2008-06.06.2008          :Hekimlerin ve kamuoyunun Tam Gün Çalışma yasa taslağı hakkında bilgilendirilmesi, afiş, el ilanı, broşür dağıtımı, TV programları, hastane toplantıları vb. etkinlikler...

03.06.2008                               :Basın açıklaması (Merkez Konsey ve tabip odaları)

09.06.2008- 13.06.2008        :OYLUYORUZ

17.06.2008                              :Oylama sonuçlarının TBMM’ye ve Sağlık Bakanlığı’na iletilmesi

21.06.2008                              :Kitlesel basın açıklaması ile oylama sonuçlarının ve Tam Gün Yasa taslağına dair görüş-önerilerimizin kamuoyu ile paylaşımı

Toplum sağlığını ve bağımsız hekim tutumunu yakından ilgilendiren, kamuoyunu eksik ve kasıtlı yanlış bilgilendiren bu tasarının engellenmesi ve bu iyi niyetsiz tutumun görünür kılınması için her tür etkinlik son derece değerlidir. Sürece bu önemde yaklaşılacağından emin, gereğinin yapılacağı ortak inancıyla bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Türk Tabipleri Birliği

Merkez Konseyi