TTB GYK - TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı

904-2008

21.05.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

24 Mayıs 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceğimiz ve taslak gündemini daha önce ilettiğimiz Genel Yönetim Kurulu toplantımızın ağırlıklı gündem maddelerinden birinin de Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde açıklamış olduğu hekimlerin tam gün çalışmaları ve bazı yasa maddelerinde değişiklik içeren yasa taslağı olacağı düşünülerek illerinizde gerekli hazırlıkların yapılarak toplantıya katılınması yararlı olacaktır. 

23-24 Haziran 2007 tarihlerinde toplanan TTB 56. Büyük Kongre’nde muayenehaneler de dahil olmak üzere bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılabilecek tabela standartlarının belirlenmesi amacıyla Merkez Konseyi tarafından bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştı. Bu karar uyarınca 22.10.2007 tarih ve 1824-2007 sayılı genelgemiz ile tabip odalarının bölgelerindeki tabela standart ve kurallarına ilişkin önerileri istenmiş, gelen veriler doğrultusunda hazırlanan TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı oluşturularak 24.12.2007 tarih ve 2188-2007 sayılı genelgemiz ile odalarımıza iletilmiştir.

28-29 Haziran 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek TTB 57. Büyük Kongresi’ne karar önerisi olarak sunulacak olan “TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı”nın 24 Mayıs 2008 tarihindeki Genel Yönetim Kurulu toplantısında odalarımız temsilcileriyle bir kez daha görüşülerek 57. Büyük Kongre’ye sunulmasının uygun olacağı görüşündeyiz. Bu nedenle ekte gönderilen TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı’nın incelenerek GYK’da görüşlerinizin aktarılması yararlı olacaktır.

16.04.2008 tarih ve 654-2008 sayılı genelgemiz ile 25 Mayıs 2008 tarihinde “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısının Ankara’da yapılacağını belirtmiştik. Toplantı İçkale Otel’de (GMK Bulvarı No:89, Maltepe-Ankara) gerçekleştirilecektir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
TABELA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

I.Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç

Madde 1.     Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi ve Türkiye genelinde uygulama birliğinin sağlanmasıdır.

Kapsam

Madde 2.     Yönetmelik, muayenehaneler ve hastaneler de dahil olmak üzere her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3.     Bu yönetmelik Türk Tabipleri Birliği Kanununun 59. maddesi ile Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

II. Bölüm
Tabelaların İçeriği
Dış Tabela

Madde 4.     Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında aşağıdaki kurallara uyulması gerekir:

                 a)Muayenehanelerde hekimler ad ve soyadlarını, akademik unvanlarını ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’ne göre alınmış uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanlarını yazabilirler. Tabelalarda bu nitelikte olmayan herhangi bir bilgiye yer verilemez. Birden fazla alandaki uzmanlığını ilan etmek isteyen hekimler, bunu aynı tabelada göstermek zorundadır.

     b)Poliklinik, tıp merkezleri ile laboratuarların dış tabelalarında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kuruluş ismi ve unvanı yazılabilir. Özel sağlık kuruluşları, sağlık kuruluşunun adından önce gelmek üzere “Özel” ibaresini belirtmek zorundadırlar.

     c)Hastanelerin dış tabelalarına, ruhsatlarında yer alan mevcut isim ve unvanları ile faaliyet izin belgesinde belirtilen uzmanlık dalları yazılabilir.

Sağlık kurum ve kuruluşları, başka resmi veya özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan isimleri tabelalarında belirtemezler.

Tabelalarda Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer almayan bir uzmanlık dalına, tanı ve tedavi yöntemi ile sağlık kuruluşunda mevcut tıbbi cihaz bilgilerine ve özelliklerine yer verilemez.

Tıbbi görüntüleme merkezleri, ruhsatlarında kayıtlı görüntüleme sistemlerini (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR, vb.) tabelalarında belirtebilirler. Ancak kullanılan cihazların özelliklerinin tanıtımda kullanılamayacağı kuralı görüntüleme merkezlerini de kapsar.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında çalışma gün ve saatleri ile telefon numaralarına yer verilebilir.

Diğer Tabelalar

Madde 5.     Sağlık kurum ve kuruluşları, ayrı bir tabela ile burada hizmet verilen tıp dallarını, ayrıca ruhsatlandırılmış özel hizmet birimlerini ve çalışan hekimlerin adı, soyadı ve uzmanlık dalları ile akademik unvanlarını gösteren tabelalar asabilirler. Sadece konsültasyon için anlaşma yapılmış hekim isimleri, bu durum açıkça belirtilerek ilan edilebilir. Bu tabelalarda, tam olarak faaliyete geçmemiş veya ilgili uzmanı olmayan tıp dalı ve ünite isimlerine yer verilemez.

Laboratuarların isimlerinin yer aldığı dış tabelalarda, sağlık kuruluşunun bünyesinde bulunan birimler ile çalışan hekimlerin isimleri de yer alabilir. 

Acil Tabelaları

Madde 6.     Hastaneler ile 24 saat hizmet veren sağlık kuruluşlarında, acil servis girişlerinin belirlenmesi amacıyla, beyaz zemin üzerine ters “C” harfi şeklinde kırmızı hilal ve altında koyu mavi harflerle “ACİL” ibaresinin yer aldığı tabela bulundurulur.

III. Bölüm
Tabela Standardı
Tabela sayısı

Madde 7.     Sağlık kurum ve kuruluşları, belediyelerce yapılan düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla, faaliyet gösterdikleri binanın en fazla iki cephesi ile bina girişine bir tabela asabilirler. 24 saat hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşları, kurum veya kuruluşun acil durumlarda kolayca bulunabilmesi amacıyla, hizmet binasının çatı katına gündüz ve gece uzaktan görülebilecek boyutta, içeriden ışıklandırılabilen ve yalnızca sağlık kuruluşunun adının yazılı olduğu bir tabela koyabilirler. Ana yollardan uzakta yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarının kolayca bulunabilmelerine yardımcı olmak amacıyla, kurum ve kuruluşların faaliyet gösterdikleri binanın bulunduğu cadde veya sokak girişlerine birer tane olmak üzere, yalnızca sağlık kuruluşunun adının, muayenehanelerde ise hekimin adının yazılabileceği en fazla iki adet bilgi levhası konabilir. Herhangi bir nedenle apartman üzerine tabela asılamaması ve sağlık kuruluşunun tamamen bina arka cephesinde kalması durumunda bina imar sınırları içinde kalacak şekilde direk üzerine bir adet tabela konabilir. Bina duvarlarına veya cama yazılan yazılar tabela olarak değerlendirilir. 

Tabela boyutu

Madde 8.     Bina cephelerine konulacak tabelalar, Belediyelerce belirlenen tabela boyutlarını aşmamak kaydıyla en çok;

a)Muayenehanelerde 4 m2,

b)Diğer ayakta teşhis ve tedavi yapılan her türlü sağlık kuruluşunda 8 m2,
c)Hastanelerde 20 m2 olabilir.

d)Bina giriş kapılarına asılabilecek tabelalar 40 X 60 cm’den, sağlık kuruluşunun ana yollardan uzak olması nedeniyle konulabilecek bilgi levhaları 100 X 80 cm’den, acil tabelası ise 50 X 70 cm’den büyük olamaz.

Tabelanın Diğer Şekil Özellikleri

Madde 9.    

a)Tabelalarda zeminin beyaz renkte olması halinde zemin hariç, zeminin beyaz dışında bir renkte olması halinde zemin dâhil en fazla iki renk kullanılabilir.

b)Tabelaya yazılması zorunlu olan “Özel” ibaresi diğer yazı büyüklüğünün yarısından az olmamak kaydı ile sağlık kuruluşunun adından küçük yazılabilir.

c)Işık verici vasıtalarla tabelaların süslenmesi yasaktır.

d) Tabela yazıları süslemesiz ve sade olmalıdır.

e)Dış tabela ve acil tabelası ancak sağlık kuruluşunun faaliyette bulunduğu saatlerde ışıklandırılabilir.

f)Acil tabelası dışındaki tabelalar bina yüzeyine dik olacak şekilde asılamaz.

g)Kötü görünümlü tabelalar kullanılamaz.
IV. Bölüm
Son Hükümler
Aykırılık

Madde 10. Muayenehaneler ile diğer tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında, yukarıda tanımlanan sayı, şekil ve içeriğe aykırı herhangi bir tabela kullanılması yasaktır.

Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında Türk Tabipleri Birliği Kanunu ve Türk Tabipleri Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

Madde 11. 15 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe giren Türk Tabipleri Birliği Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları Yönetmeliği’nin 9. maddesinin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri ile tabip odaları tarafından yapılan tabela düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan tabelalar 3 ay içinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

Madde 12. Bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13. Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Tabipleri Birliği yürütür.

Tabela boyutları ile ilgili Oda Yönetmeliklerindeki Ölçüler

 
Oda
Muayenehane
ATT
Hastane
Bilgi
Apt.içi

Yön gösterici

Bina girişi
Acil
Işıklandırma
Adana

100 X 120

 
 
 
 

20 X 30

 
 
Adıyaman
3
3
 
 
 
0,15

50 X 70

 
Antalya
4
4
 
 
 
 
 
 
Antep
2
8
20
 
 

50 X 70

50 X 70

 
Aydın
3
3
 
 
 
0,15

50 X 70

 
Balıkesir

200 X 150

 
 
 
 
 
 

24 saat hizmet veriyorsa

Bursa
2
8
16
 
 

50 X 70

50 X 70

1 m2
 
Çanakkale
100 x 150
 
 
 
 
30 X 50
 

24 saat hizmet veren hastane, poliklinik ve tıbbi laboratuarlar

Denizli
2
8
20
 
 

50 X 70

50 X 35

 
Eskişehir

1.2 kat 65 X 100

3.4. kat 80 X 120

5+ kat 100 X 150

 
 
 
 

40 X 60

 
 
Giresun
2
15
20
 
 
10
4
 
Isparta
2
6
20
 
50 X 70
50 X 70
 
 
İstanbul
8
8
20
 

80 X 100

30x10

50 X 35

 
İzmir
3
3
 
 
 
0,15

50 X 70

 
Kocaeli

100 X 120 (mua+lab)

 
 
 
 
 
 
 
Manisa

250 X 100

250 X 100

 
 

80 X 100

0,15

50 X 70

 
Ordu
Zemin   40 X 60

1.2. kat 75 X 125

Yukarı   90 X 160

250 X 100

 
 
 

40 X 60

 
 
Sinop
90 X 120
8
20
 
 
50 X 70
50 X 70
 
Şanlıurfa
2
8
16
 
 

50 X 70

50 X 70

 
Tekirdağ
120 X 60
 
 
40 X 25
 
 
 
24 saat hizmet veren hastane ve poliklinikler