Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin kredi kartı okuyucusu bulundurmalarının zorunlu tutulması

Bilgi Notu: Uygulama Haziran itibariyle 3 ay ertelenmiştir.892-2008
16.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

KONU:Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin kredi kartı okuyucusu bulundurmalarının

zorunlu tutulması hakkında.

Maliye Bakanlığı, 05.01.2008 tarih ve 26747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 379 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin, iş yerlerinde POS makinesi bulundurmalarını ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmalarını zorunlu tutmuş, bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, hekimler tarafından yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş "serbest meslek makbuzu" olarak kabul edilmesine karar vermiştir.

Söz konusu Tebliğ hükmü ile hekimlik meslek uygulamasında bütün ödemelerin mutlak olarak kredi kartıyla yapılması zorunluluğu getirilmemekte; hastaların kredi kartıyla ödeme yapmak istemesi durumunda kullanılacak POS cihazlarının özellikleri saptanmaktadır. Bu yönüyle bir hukuka aykırılık bulunmamakla birlikte aynı düzenleme ile serbest çalışan bütün hekimler tarafından POS cihazı bulundurulmasının zorunlu tutulmasının hukuka aykırı olduğu yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin, ilgili hükümlerinin iptali ile ilgili olarak Danıştay’da açılmış davalar bulunmakla birlikte henüz bir karar verilmemiştir.

Bu çerçevede, Tebliğ ile ilgili yargısal inceleme devam etmekle birlikte, zorunluluğa tabi olanların özellikleri belirtilmiş olan POS cihazını 1 Haziran 2008 tarihinden itibaren bulundurmamaları durumunda Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355/1’inci maddesine göre özel usulsüzlük cezasıyla cezalandırılacakları belirtilmiş olmakla bu durumun meslektaşlarımıza hatırlatılmasında yarar bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesi ile meslektaşlarımıza gerekli duyurunun yapılmasını; kredi kartı ile ödeme kabul etmemesine karşın POS cihazı bulundurma zorunluluğuna tâbi kılınan ve bu konuda herhangi bir işlemle karşılaşan meslektaşımıza hukuksal yönden gerekli desteğin Merkez Konseyi Hukuk Büromuzca verilebileceğini belirtir; çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter