Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimi

867-2008
12.05.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            İlgi:29.01.2008 tarih ve 167-2008 sayılı genelgemiz.

Yukarıda ilgisi verilen genelgemiz ile odalarımıza daha önce duyurduğumuz gibi 1 Aralık 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliği ile Başbakanlık’a bağlı Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında “Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimine Dair Sözleşme” imzalanarak Türk Tabipleri Birliği’nde çalışmalara başlanmıştı.

Yine bildiğiniz gibi çalışma kapsamında;

1-TTB, hekim, savcı ve hakimlerin İstanbul Protokolüne ilişkin eğitim ihtiyaçlarını belirleyecek,

2-180 hekim ve 70 savcı-hakim, TTB tarafından İstanbul Protokolü eğiticisi olarak eğitilecek,

3-TTB tarafından eğitilmiş bu 250 eğitici ise 4000 hekim, 1500 savcı ve hakime 2-3 günlük İstanbul protokolü eğitimleri verecektir. Bu eğitimler TTB ekibi tarafından izlenecek, değerlendirilecek ve yine TTB ekibi tarafından ileride uygulanacak eğitimlere yönelik ihtiyaç tespiti ve öneriler geliştirilecektir,

4-Yürütülecek bu eğitim etkinliklerinin yanı sıra/buna paralel olarak TTB’nin bu çalışmalarından yararlanacak tüm tarafların katılımıyla İstanbul Protokolü temelinde işkencenin raporlaştırılması ve izlenmesine yönelik olarak yeni prosedürler, hizmetler ve stratejiler geliştirilecektir. 

İlgide belirtilen genelgemizde;

 ‘…Tabip Odalarımızın, insan hakları ve pratisyen hekimlik komisyonları başta olmak üzere, bu çalışma ile ilgili tüm faaliyetleri yakından izleyip, eğitimlere katılımı özendirmelerini ve ilgili diğer çalışmalara doğrudan katılarak katkı sunmalarının son derece değerli olacağını’ bildirmiştik.

Çalışmanın geldiği bugünkü aşamasında Sağlık Bakanlığı 180 eğitici hekimi yukarıda anılan sözleşmede yazılı kriterler çerçevesinde belirlemeye yönelik bir yazıyı tüm İl Sağlık Müdürlüklerine göndermiş bulunmaktadır. (madde 2’de belirtilen 180 hekim)

Eğitici adayları bizzat Sağlık Bakanlığı tarafından seçilecektir. Fakat seçimde anılan sözleşmede yeralan aşağıdaki kriterler esas alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen bu yazıyla ilgili olarak odanız üyelerinin bilgilendirilmesini ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak eğitici olmaları yönünde teşvik edilmelerini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Eğitici eğitimi” adaylarında aranan özellikler/tercih ölçütleri

-    meslekî/hizmetiçi eğitimlerde eğitici deneyimi

-    Multidisipliner ekip çalışması deneyimi

-    İşkencenin önlenmesi ve insan haklarıyla ilgili konularda 3 yıllık eğitim deneyimi

-    İstanbul Protokolünün uygulanmasında/kullanılmasında ve/veya İstanbul Protokolüyle ilgili eğitimlerde deneyim

-    İşkence vakalarında rapor tanzimive/veya mağdurların rehabilitasyonu/tedavisi konularında 5 yıllık deneyim

-    Eğitim sürecinde kazanılan bilgi ve deneyimleri başkalarına aktarabilecek konumda olmak

-    İşkencenin önlenmesi politikalarının oluşturulması veya uygulanmasına etki edebilecek bir konumda bulunmak

-    İşkencenin tıbbî ve psikolojik etkileri konusunda bilgi sahibi olmak

-    İnsan haklarıyla ilgili konular dâhil meslekî uygulamalarla ilgili bir suçtan kesinleşmiş mahkûmiyeti olmamak (Temyiz hakkı kullanılmış olarak)

-    Sözleşme Yetkili Makamı tarafından herhangi bir yolla doğrulanılabilecek kanıtlanmış meslekî ciddi suistimallerden suçlu olmamak