Prof.Dr. Gençay Gürsoy serbest bırakldı...

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

829-2008
03.05.2008

           TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Gençay Gürsoy bugün saat 04:30-civarında gözaltına alınmış, saat 12:00 civarında ise Hakim tarafından serbest bırakılmıştır.

Bu uygulamaya gerekçe edilen süreç aşağıdaki gibidir:

            Sn. Gürsoy 1999 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Başkanlığı’nı yürütürken bu Vakfa ait İstanbul Kültür Sanat Haritası isimli Dergi’nin sahipliğini yürütmüş, 2000’li yılların başında bu Vakfın başkanlığından ayrıldığı için Dergi ile ilişiği kalmamış, polis kayıtlarına göre de 2003 yılından sonra bu dergi yayınlanmamıştır. Ancak 2004 yılında yenilenen Basın Kanunu uyarınca mevcut süreli yayınların sahiplerinin yeni düzenlemeye göre bildirimde bulunma yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Savcılık tarafından ön ödeme cezası verilmiş, bu ceza tebliğ edilmemiş, arkasından haberdar olmadığı bu ön ödemeyi yapmadığı için hakkında İstanbul Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2004/608 Esas Sayılı dosyasında Basın Kanunu’na muhalefetten ceza davası açılmıştır.

            Mahkeme tarafından uzun süre adres araştırması yapılmış(!), 24 Ekim 2007 tarihinde halen ikamet etmeye devam ettiği ev adresi tespit edilmiş, ancak bu adrese tebligat yapılmaksızın 12.03.2008 günü CMK 98. madde uyarınca çağrılmasına rağmen gelmediği gerekçesiyle “gıyabi tutuklama” kararı verilmiştir. Bu karar Cumhuriyet Savcılığı’nın 2008/1217 sayılı aynı günlü ilamıyla yakalama müzekkeresi olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

            Bütün bu süreçlerin hiçbirinde sn. Prof.Dr.Gençay Gürsoy’a hiçbir tebligat yapılmadığı gibi, telefon yada başka bir biçimde ulaşılmamış, bildirimde bulunulmamıştır. Ancak 03.05.2008 günü toplantı için geldiği Ankara’da İçkale Oteli’nden sabaha karşı saat 04:30-05:00 civarında odasının kapısına polisler gelerek gözaltına almışlardır. Gelen polislere otel resepsiyonu tarafından ve sonrasında Sayın Prof.Dr.Gençay Gürsoy tarafından Türk Tabipleri Birliği Başkanı olduğu ve uygun zamanda Adliye’ye giderek ifade verebileceği söylenmesine rağmen gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülmüştür. İstanbul Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan iddianamenin Ankara’ya fakslanıp ifadenin alınabilmesi uzun uğraşılardan sonra ancak saat 12:00 civarında gerçekleşebilmiştir. İfadesi alındıktan sonra Prof.Dr.Gençay Gürsoy serbest bırakılmıştır.

            Ceza Muhakamesi Kanunu uyarınca bir kişinin ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilebilmesi için öncelikle bir çağrı yapılması gerekir. Öte yandan kamuoyu ve Emniyet görevlileri tarafından bilinen-tanınan bir kişi olmasına rağmen, yakalama kararının kendilerine gelmesinden sonra mesai günü içinde ifade vermesi için haberdar edilmeyerek sabaha karşı otelden gözaltına alınması hukuk devletinde olması gereken kişi özgürlüğünün ağır bir ihlalidir.

            Bilindiği gibi Türk Tabipleri Birliği ülkemizin önde gelen mesleki demokratik kitle örgütlerinden birisidir. Faaliyetlerini halk sağlığından hekim özlük haklarının korunması ve geliştirilmesine, tıp eğitiminin niteliğinin yükseltilmesinden ülkemizde evrensel demokrasi ve insan hakları normlarının uygulanmasına değin uzanan geniş bir çerçevede sürdürmektedir. Geçtiğimiz dönemde tüm vatandaşların sağlık hakkının korunması yönünde, başta Genel Sağlık Sigortası yasası olmak üzere bir çok sağlığı ticarileştiren düzenlemeye karşı yürütülen toplumsal muhalefetin önemli bileşenlerinden birisi TTB olmuştur. Öyle anlaşılmaktadırki bu faaliyetler bazı çevreleri ciddi biçimde rahatsız etmektedir. TTB sindirilmek, susturulmak istenmektedir, ancak bu duruma seyirci kalınmayacaktır. Bu türden girişimler muhalif örgütleri kamuoyu nezdinde küçük düşürmek, üyelerine marjinal göstermek ve etkisizleştirmek amacıyla ortaya konulmaktadır. Ancak Tabip Odalarımızda yaşanan seçimlerde inanıyoruzki hekimler bu girişime gerekli yanıtı sandıkta vereceklerdir.  

            1 Mayıs 2008 günü özellikle İstanbul da yaşanan polis şiddeti halen hafızalardadır. Şişli Etfal Hastanesinde hastaların bulunduğu ortama gaz bombaları atılmıştır. TTB olarak 2 Mayıs 2008 günü başta İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü olmak üzere olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacağımız basınla paylaşılmıştır. Aynı gece bu olayın yaşanmasını manidar buluyoruz.

            TTB ve Başkanı sağlık ortamının olduğu kadar ülkenin önemli konularında da görüş bildirmekte ve etkinlikler sergilemektedir. Bundan sonrada aynı kararlılıkla etkinliklerine devam edileceği bilinmelidir. Prof.Dr.Gençay Gürsoy’un gözaltına alınmasını ve 1 Mayıs’ta yaşanan şiddeti protesto etmek üzere Türk Tabipleri Birliği, meslek ve emek örgütleri temsilcileri ile 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Tabip Odası önünde saat 12.30’da toplanılacak ve İstanbul Valiliğinin önüne gidilerek siyah çelenk bırakılacaktır. Tabip Odalarımızın en geniş şekilde etkinliğe katılacakları, bu bilgiler ışığında illerinde gerekli demokratik tepkiyi ortaya koyacaklarına inanıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter