Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor

ACELE VE GÜNLÜDÜR!

633-2008
11.04.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 30. maddesi gereği, 2007 yılına ait bilgi edinme başvuruları ve sonuçları hakkındaki sayısal bilgiler rapor halinde Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na gönderilmektedir.

Gerek anılan Yasa’nın 30. maddesi, gerekse “Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor” konulu ve 2006/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, Tabip Odasına ait raporun Birliğimiz aracılığıyla sunulması gerekmektedir.

Bu nedenle Odanıza ait raporun, ekli genelgede yer alan “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor” formatında düzenlenerek, raporun teslimi konusundaki gecikme de dikkate alınarak 15 Nisan 2008 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor

Raporun Ait Olduğu Yıl :
Kurum veya Kuruluş :
VERİLER
SAYISI

Bilgi edinme başvurusu toplamı

 
 

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

 
 

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 
 

Reddedilen* başvurular toplamı

 
 

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 
 

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

 
 

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

 
 

Kurum veya Kuruluş adına bilgileri düzenleyenin:

Adı ve Soyadı :
Görevi                        :
İmzası             :

* Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için “olumsuz cevaplanan başvurular” ile Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.

 
Genelge
             Başbakanlıktan:

             Konu:  Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor

Genelge
2006/2

             4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 30’uncu maddesi ile 27/4/2004 tarihli ve 25445 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 44’üncü maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarının bir önceki yıla ait bilgi edinme başvuruları ile ilgili rapor düzenlemeleri gerekmektedir.

             Söz konusu raporların düzenlenmesi ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına gönderilmesinde uyulacak usul ve esaslar 15/2/2005 tarih ve 25728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/3 sayılı genelge ile düzenlenmişti. Ancak, uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla söz konusu usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve 2005/3 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

             1. Bütün kurum ve kuruluşlar raporlarını Genelge ekinde bulunan forma uygun olarak düzenleyeceklerdir.

             2. Kurum veya kuruluşların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamındaki taşra teşkilatlarının raporları ile belediyelerin raporları ilçelerde kaymakamlıklara, il merkezinde ise valiliklere gönderilecek, valilikler bu raporları her bir ilçe için toplam sayıları içerecek şekilde düzenleyecekler, merkez ilçeden kendilerine yapılan başvurularla ilgili bilgileri de ekleyerek il bazında hazırlayacakları raporları İçişleri Bakanlığı’na göndereceklerdir. Ancak; belediyelere yapılan müracaatların ayrıca değerlendirilebilmesi amacıyla valiliklerce il bazında hazırlanacak raporlarda, belediyelerle ilgili bilgiler toplu halde ayrıca belirtilecektir. İçişleri Bakanlığınca, illerden gelen tüm raporlar birleştirilerek iller bazında tek bir rapor halinde düzenlenecek ve Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

             3. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe teşkilatları ile 5442 sayılı Kanun kapsamına girmeyen kurum ve kuruluşların taşra teşkilatlarına ait raporlar, bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları kurum ve kuruluşlarda toplanacak ve bu kuruluşlar aracılığıyla bağlı, ilgili veya ilişkili oldukları bakanlığa gönderilecek, bakanlıklarda toplanacak raporlar, merkezde yapılan başvurulara ilişkin bilgiler de eklenmek suretiyle tek bir rapor halinde düzenlenerek Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

             4. Üniversitelere ait raporlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında toplanacak, anılan Başkanlığa yapılan başvurulara ilişkin bilgiler de eklendikten sonra tek bir rapor halinde düzenlenerek Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığına gönderilecektir.

             Yukarıdaki esaslar çerçevesinde hazırlanacak raporların en geç 28/2/2006 tarihine kadar "Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başkanlığı, Başbakanlık/ANKARA" adresine yazılı ve disket ortamında gönderilmesini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor

Raporun Ait Olduğu Yıl :
Kurum veya Kuruluş :
VERİLER
SAYISI

Bilgi edinme başvurusu toplamı

 

Olumlu Cevaplanarak bilgi veya belgelere erişim sağlanan başvurular

 

Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 

Reddedilen* başvurular toplamı

 

Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere erişim sağlanan başvurular

 

Diğer Kurum ve Kuruluşlara yönlendirilen başvurular

 

Başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı

 
 

Kurum veya Kuruluş adına bilgileri düzenleyenin:

Adı ve Soyadı        :
Görevi                    :
İmzası                    :

* Bu kısımda 4982 sayılı Kanunun ve ilgili Yönetmeliğin istisnalarına girdiği için “olumsuz cevaplanan başvurular” ile Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen şekil şartlarını taşımadığı için işleme konulamayan ve ilgilisine bildirilen başvurular yer alacaktır.