Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri

584-2008
02.04.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            Konu:Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri hk.

Yürürlükteki mevzuatta yer alan düzenlemelere rağmen, trafik kazalarından ötürü acil olarak sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ambulans hizmetleri verilen kazazedelerden ücret talep edilmesi uygulamasının sürdüğü örneklere rastlanmaktadır.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 8. maddesi Sağlık Bakanlığı’na, Sağlık Bakanlığı Trafik Hizmetleri İşletmesi’ni kurma yükümlülüğü getirmektedir. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan “Trafik kazazedelerinin tedavi giderleri” konulu ve 2006 / 125 sayılı genelgede belirtildiği üzere, yasal düzenleme gereğince Sağlık Bakanlığı Karayolları Trafik Döner Sermaye İşletmesi kurulmuştur. Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kişilerin acil tıbbi müdahale kapsamında teşhis, tedavi ve ambulans hizmetleri giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderler bu işletme tarafından karşılanmaktadır.

Genelge uyarınca, trafik kazası nedeniyle zarar gören ve resmi veya özel sağlık kuruluşlarına acil olarak getirilen kişilerin (kazaya sebebiyet veren ve zarar gören sürücü ve yayalar da dâhil) her türlü tıbbi müdahale, teşhis, tedavi işlemlerinin yapılması zorunlu olup bu kapsamda verilen tüm sağlık hizmetleri için, trafik kazazedesinden herhangi bir ücret talep edilmemesi gerekmektedir.

Genelge düzenlemesine göre, tedavi giderlerinin Döner Sermaye İşletmesi tarafından karşılanarak, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan "Tedavi Yardımına ilişkin Uygulama Tebliği" eki fiyat tarifeleri üzerinden faturalandırılarak; öncelikle kişilerin kurumlarına veya tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna fatura edilerek karşılanması yöntemi getirilmiştir. Söz konusu giderlerin, ilgisine göre, Mali Sorumluluk Sigortası yükümlüsü sigorta şirketlerinden veya Trafik Sigortası Garanti Fonu’ndan veya kusurlu kişilerden rücuen tahsili ödemeyi yapan sosyal güvenlik kurumlarınca sonradan sağlanacaktır.

Yukarıda belirtilen Genelge’den sonra, 14.06.2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 5584 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesi gereğince ve sigortalının belirlenememesi, rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında, kazalarda zarar gören kişilerin, sigorta güvencesinden yoksun kalmaları nedeniyle uğrayacakları bedeni zararların giderilmesi amacıyla Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri bünyesinde Güvence Hesabı kurulmuştur. Aynı yasanın geçici 1. maddesi uyarınca,   Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı’nın sorumlulukları ile varlıkları, alacakları ve yükümlülükleri yeni kurulan Güvence Hesabı’na devredilmiştir.

26.07.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Güvence Hesabı Yönetmeliği’ne göre, kaza tarihinde geçerli sigortanın bulunmaması veya çalınmış veya gasp edilmiş araçlarla kazaya sebebiyet verilmesi durumlarında kişilerin uğradığı zararların tazmin edilebilmesi için adı geçen Güvence Hesabı’na başvurma yoluna gidilebilmektedir.

Yukarıda belirtilen hukuksal düzenlemeler uyarınca, trafik kazaları sonucu yaralanan kazazedelere acil olarak verilen sağlık hizmetleri sebebiyle kişilerden ücret talep edilmesine yönelik uygulamalar hukuki dayanaktan yoksundur. Yaralıların tedavilerine ilişkin giderlerin yaralılar ya da yakınlarından talep edilemeyeceği; tedavi giderlerinin ilgili Genelge ve Yönetmelik’te belirtilen koşullara göre Güvence Hesabından ya da yaralıların sosyal güvenlik kurumlarından talep edileceği konusunda sağlık kurum ve kuruluşları ile diğer ilgililerin bilgilendirilmesi için gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 
Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

Dr.Altan Ayaz
TTB Merkez Konseyi a.
Genel Sekreter