Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi

596-2008
04.04.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

            İlgi:12.03.2008 tarih ve 446-2008 sayılı genelgemiz.

Türk Tabipleri Birliği’nce 11-12 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan “Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi” Çalıştayı’nın programı ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

“SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ/SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM’DETÜRKİYE PERSPEKTİFİ” ÇALIŞTAYI

 (11-12 Nisan 2008, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Toplantı Salonu, Ankara)

AMAÇ

Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim’de varolan durumu değerlendirmek, hedefleri belirlemek ve bir eylem planı oluşturmaktır.

HEDEFLER
  1. Tıpta yaşam boyu eğitim sürecinde STE ve SMG’nin tanımını yapmak ve önemini ortaya koymak,
  2. Dünya’da ve Türkiye’de STE ve SMG sürecini gözden geçirmek,
  3. Ülkemizde STE ve SMG alanında gereksinimleri belirlemek,
  4. STE ve SMG’ye ilişkin kısa ve uzun erimli hedefleri belirlemek,
  5. STE ve SMG’ye yönelik örgütlenme ve sorumlulukları belirlemek,
  6. STE ve SMG’ye yönelik yasal durumu tartışmak öneriler geliştirmek,
  7. Belirlenen hedeflere dayanan eylem planı hazırlamak.

PROGRAM
I. GÜN(11 Nisan 2008)
13.30-14.00    Açılış ve Katılımcıların Tanışması
14.00-15.00    Sunumlar ve Genel Değerlendirme

§         STE/SMG Tanımı ve Önemi Prof. Dr. Cem Terzi

§         Dünya’da STE/SMG Prof. Dr. Ali Kocabaş

§         Türkiye’de STE/SMG Prof. Dr. İskender Sayek

§         STE/SMG’de Gereksinim ve Öncelikler Prof. Dr. Feride Aksu

15.00-15.30Ara

15.30-16.00    Çalışma Gruplarının Oluşturulması ve Bilgilendirme

16.00-17.30    Grup Çalışmaları
Grup I: STE ve SMG’de Sorun ve Gereksinimler (Prof. Dr. Ferda Özyurda)
Grup II: STE ve SMG’de Örgütlenme ve Sorumluluklar (Dr. Orhan Odabaşı)
Grup III: STE ve SMG’de Uygulama ve Değerlendirme (Prof. Dr. Nural Kiper)

17.30-18.00    Günün Değerlendirmesi
II. GÜN(12 Nisan 2008)
09.30-10.00    Grup Sunumu I ve Tartışma
10.00-10.30    Grup Sunumu II ve Tartışma

10.30-11.00    Grup Sunumu III ve Tartışma
11.00-11.30    Ara

11.30-12.45    Kısa ve Uzun Erimli Hedeflerin Belirlenmesi ve Buna Yönelik Eylem Planı Oluşturulması

12.45-13.00    Çalıştay’ın Değerlendirilmesi ve Kapanış
Tarih   : 11-12 Nisan 2008

Yer      : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Salonu, Beşevler-Ankara