Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar

277-2008
13.02.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Konu: Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar

Bilindiği üzere her yıl Nisan ayında Tabip Odalarımız Genel Kurulunun yapılması ve Genel Kurulun iki yılda bir de seçimli olarak gerçekleştirilmesi 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca zorunludur.

Genel Kurulların yaklaştığı bu dönemde Genel Kurul çağrısının yapılması, Genel Kurulun işleyişi, seçmen listelerinin oluşturulması, seçimin yapılması, seçilenlerin idareye bildirilmesi gibi konularda yaşanan duraksamalar sıklıkla tarafımıza bildirilmektedir.

Bütün bu duraksamaları giderebilmek ve Genel Kurulların hukuksal düzenlemelere uygun olarak yapılabilmesine yardımcı olmak amacıyla Hukuk Büromuz tarafından hazırlanan yazı ektedir.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

 
Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

TABİP ODASI GENEL KURULLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Tabip odaları, Anayasa’nın 135. maddesinde kuruluş amaçları ile ana unsurları belirtilmiş olan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları arasında yer alan; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası ile kurulmuş kuruluşlardır.

Tabip odası, en az yüz tabibin üye olduğu illerde kurulabileceği gibi bu sayıya ulaşılamayan yerlerde bölge tabanlı olarak kurulurlar.

Oda kurmak için yeter sayıda tabip bulunmayan illerdeki tabiplerin hangi illerdeki tabiplerle birleştirilerek yeni bir oda kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki tabiplerin hangi il tabip odalarına bağlanacağı; memleketin coğrafi ve ulaşım durumları ile tabiplerin toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyinin önerisi üzerine Büyük Kongrece kararlaştırılır.

Odalar, Türk Tabipleri Birliğinden ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. Tüzel kişiliğin başlangıcı ise kuruluşlarının Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi aracılığı ile Sağlık Bakanlığına bildirildiği tarihtir.

Tabip odaları, merkezi yönetimin tümüyle dışında oluşturulmuş; giderlerini tamamen üyelerinden elde edilen gelirleriyle karşılayan, idari ve mali özerkliğe sahip yapılardır. Bu niteliklerine uygun olarak bütün organları üyeleri tarafından seçilerek iş başına getirilir; tabip odalarında seçilen delegeler aracılığıyla da bütün tabip odalarının çatı örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’nin organ seçimleri yapılır.

Tabip Odası Genel Kurulu

Tabip odasına üye olan bütün tabiplerin katılımıyla oluşan en üst organ Genel Kurul’dur. Genel Kurul, her yıl Nisan ayında, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihte toplanır.

Üye olmasına karşın Genel Kurula katılma hakkı bulunmayanlar; ülkemizde meslek uygulaması yetkisine sahip olması sebebiyle üye olan Türk soylu yabancı tabipler ile tabip olmadıkları halde Uzmanlık Tüzüğü’ne göre tıbbi bir alanda uzman olarak tabiplik mesleğine ilişkin faaliyette bulunanlardır.

Genel Kurul’u oluşturan üyeler, gündemde seçim varsa, Genel Kurul toplantılarına ve sonrasında yapılacak seçime katılmak zorundadır. Geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar, Yönetim Kurulu kararıyla, o yılki en yüksek yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

Genel Kurulu oluşturacak olan üyeler toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağırılır. Toplantı çağrısı Genel Kurul için belirlenen tarihten en az on beş gün önce günlük bir gazeteye ilân verilmek suretiyle yapılır. İlanda toplantının yeri, günü ve saati ile gündemi ve ilk toplantıda yeterli çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati de yazılır.

Genel Kurulda seçim yapılacak ise günlük gazetede yapılacak ilandan başka, üyelere ayrıca bireysel çağrı yapılması gerekir. Bu çağrı belgesi gazete ilanında belirtilen toplantı bilgilerini içermeli ve toplantı gününden en az yirmi gün önce üyenin bildirilmiş son adresine taahhütlü olarak postaya verilmiş veya kargo, kurye vb. araç ve sistemlerle üyeye teslim edilmiş olmalıdır. Üyenin cep telefonuna gönderilen kısa mesaj ile ya da elektronik posta adresine gönderilen ileti ile çağrı yapılması toplantıya katılımı arttırmak amacıyla düşünülebilir ise de bu yöntemler seçimli Genel Kurullarda yapılması zorunlu çağrı yerine geçmemektedir.

Yönetim Kurulu tarafından toplantı günü ile yer ve saatinin belirlenmesinde, en fazla katılımın sağlanması ve verimli çalışmaya olanak tanıyacak unsurlar dikkate alınmalı; bu çerçevede ilin ve odanın olanakları gözetilerek karar verilmelidir.

Yönetim Kurulu tarafından toplantı tarihinin belirlenmesinde ikinci bir sorun olarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantı tarihinin saptanması karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği Yasasında, Dernekler Yasasında ve Türk Medeni Yasasında herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte Dernekler Yönetmeliğinin 14. maddesine göre “ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz”. Yargıtay kararlarında da iki toplantı arasında, toplantıya katılımı sağlayacak uygun bir süre bırakılması gerektiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul tarihlerinin belirlenmesinde çoğunluk aranan ilk toplantı tarihi ile çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci toplantı tarihi arasında en az yedi günlük bir süre bırakılmasında yarar bulunmaktadır.

Genel Kurul süresinin en çok kaç gün olarak belirleneceğine ilişkin bir sınırlama bulunmamakla birlikte seçimli genel kurullar en az iki gündür. Genel Kurulda seçim yapılacak ise toplantı tarihi saptanırken görüşmelerin Cumartesi akşamı sonlandırılıp Pazar günü dokuz-on yedi saatleri arasının seçime ayrılacağının gözetilmesi gerekir.

Toplantı tarihinin saptanması ile ilgili son olarak belirtmek gerekir ki, Genel Kurul tarihinin Nisan ayı içinde bir tarih olarak belirlenmesi yasal zorunluluk olmakla birlikte kimi zaman resmi tatillerin denk gelmesi, ilde bulunan hekimlerin çoğunun katıldığı uzmanlık sınavı, dil sınavı, kamu personeli giriş sınavı ve benzeri etkinlikler sebebiyle her iki toplantı tarihinin Nisan ayında yapılması olanağı bulunamayabilmektedir. Böylesi zorunluluk durumlarında, ilk toplantı tarihi Nisan ayı içinde saptandıktan sonra ikincisinin en geç Mayıs ayının ikinci haftası olarak belirlenmesinde yarar vardır. Genel Kurul’da yapılan seçim sonuçlarına yapılabilecek itirazların karara bağlanması için geçecek süreler ile seçilecek delegelerin Haziran ayı içinde yapılacak Büyük Kongrede görev yapacakları dikkate alındığında Oda Genel Kurulunun mümkün olduğunca Nisan ayı içinde bitirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Genel Kurul toplantısı üye tam sayısının salt çoğunluğunun katılmasıyla yapılır. Belirtilen sayı toplantı gününde sağlanamaz ise önceden ilan edilmiş olan ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantının da Oda Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üye sayılarının iki katından az kişiyle toplanması mümkün değildir.

Genel Kurul toplantısı için ‘hükümet komiseri’ çağrılmasına gerek bulunmamaktadır. Eski düzenlemelerde mevcut olan bu gereklilik yeni Dernekler Yasası ile kaldırılmıştır.

Toplantının yapılabilmesine yeter sayıda üyenin geldiği saptandığında Genel Kurul, Yönetim Kurulu başkanı tarafından açılır. Toplantının açılmasından sonra Divanın oluşturulmasına geçilir. Divan olarak adlandırılan bu kurul bir başkan, bir başkanvekili ve iki yazmandan oluşur. Divan heyeti oluşturulana kadar toplantı, Yönetim Kurulu başkanı tarafından yönetilirken, divanın oluşumundan sonra Genel Kurul sonuna kadar toplantının yönetiminden Divan sorumludur.

Divan başkanlığı, başkan vekilliği ve yazman üyelikler için adaylar belirlenir ve birden çok aday çıkması durumunda her makam için ayrı ayrı oylama yapılır. Yapılacak oylamanın yöntemine ilişkin bir düzenleme mevcut olmayıp Yönetim Kurulu başkanı tarafından saptanacak yöntemle seçim yapılır. Yönetim Kurulu başkanı tarafından saptanan yönteme itiraz edilmesi durumunda, oylama yöntemine Genel Kurul karar verir.

Divanın oluşturulmasıyla, Genel Kurul daha önce saptanmış ve duyurulmuş olan gündeme uygun olarak görüşmelere başlar. Mevcut gündemde bulunmayan bir konunun görüşülmesinin istenmesi durumunda bunun görüşülüp görüşülmemesine Genel Kurul karar verir.

Genel Kurulda kararlar hazır bulunanların oyçokluğuyla alınır.

Genel Kurul, odanın en yetkili organıdır. Türk Tabipleri Birliği Yasası ve diğer hukuksal düzenlemelerle verilmiş görevleri yerine getirmesinin yanı sıra; odanın gereksinimlerine uygun olarak alınması gereken diğer kararları da, emredici hukuk kurallarına aykırı olmamak koşuluyla, almak yetkisine sahiptir.

Türk Tabipleri Birliği Yasasının 17. maddesine göre Genel Kurulun görevleri şunlardır:

   I - İdare heyetinin yıllık çalışma raporunu ve murakıpların raporunu incelemek,

 II - İdare Heyetinin bilânçosunu tetkik ve kabulü halinde ibra etmek,

 III - Bütçeyi tasdik etmek,

 IV - İdare Heyetince teklif edilen mevzuları müzakere etmek,

 V - İdare Heyeti azalarını seçmek,

 VI - Büyük kongreye gidecek asıl ve yedek temsilcileri seçmek,

VII - Üç hesap mukarabını seçmek,
VIII - Haysiyet Divanı azalarını seçmek.

Yasa ile Genel Kurula verilmiş görevlere baktığımızda, asıl olarak, organların çalışmalarının denetlenmesi ile yenilerinin seçilmesi görevlerinin verilmiş olduğu görülmektedir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından görüşülmesi istenen diğer konuları da görüşerek karara bağlar.

Oda Yönetim Kurulu her yıl yaptığı işleri çalışma raporu olarak hazırlayarak Genel Kurula sunar. Genel Kurul tarafından seçilmiş üç denetçi tarafından hazırlanmış olan denetim raporu da Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula sunulur.

Çalışma raporu ve Denetleme Kurulu raporu Genel Kurul tarafından incelenerek görüşülür ve yapılmış olan çalışmalara ilişkin görüşler belirtilir. Yeni dönemde yapılması istenen çalışmalar ile ilgili görüşlerin açıklanacağı bir gündem maddesi yoksa bu husustaki görüşler de bu arada açıklanabilir.

Yasada Yönetim Kurulu çalışma raporunun sadece görüşülmesinden bahsedilmiş, onaylanması ya da ibra edilmesi ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmeyerek ibra hususu bilanço ve bütçeye yönelik olarak öngörülmüştür. 

Yönetim Kurulu her yıl, odanın bilançosunu, bütçesini hazırlayıp, denetçi raporları ile birlikte Genel Kurula sunar. Odanın genel durumu ile işlemleri hakkındaki raporunu Genel Kurula okuyup ibrasını/aklanmasını ister.

Genel Kurul söz konusu bilgi ve belgeler üzerinde görüşmelerini tamamladıktan sonra Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmeyeceğine ilişkin oylama yapılır. İbra edilmeyen Yönetim Kurulu düşmüş sayılır ve yeni Yönetim Kurulu seçilir. Bu suretle düşen Yönetim Kurulu üyeleri aradan iki devre geçmedikçe Yönetim Kuruluna tekrar seçilemezler.

Burada söz konusu olan ibra odanın hesap ve mali işlemlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun usulüne uygun işlem yapıp yapmadığının Genel Kurul tarafından belirlenmesi niteliğindedir. Bu yönüyle de ibra edilmeme durumuna ciddi bir yaptırım öngörülmüş bulunmaktadır.

Genel Kurul tarafından ibra edilmeyen Yönetim Kurulu düşmüş sayılıp yerine yenisinin seçilmesi gerekli ise de bunun aynı Genel Kurulda yapılmasına olanak bulunmamaktadır. Zira seçimli Genel Kurul çağrı usulünün farklı olmasının yanı sıra seçimin de gizli oyla ve yargı gözetiminde yapılması gereklidir. Bu bakımdan, Divan Başkanının başvurusu üzerine, 6023 sayılı Yasa’nın Ek 2. maddesindeki duruma benzer bir sorunla karşı karşıya kalınmış olması sebebiyle seçimli Genel Kurulu toplantıya çağırmak hususundaki işlemleri yürütmek üzere o yer Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından beş kişilik geçici Yönetim Kurulu atanır. Bu Yönetim Kurulu odanın günlük işlerini yürütmek ve bir ay içinde seçimli Genel Kurulu yapmakla görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu tarafından gelir gider durumu ile yapılacak harcamaları gösteren tahmini bütçe onaylanmak üzere Genel Kurula sunulur. Bütçe, Genel Kurul tarafından görüşülür ve gerektiğinde değişiklikler de yapılarak uygun görülen biçimde onaylanır.

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul tarafından görüşülmesi ya da karar alınması gerekli görülen konular da Genel Kurulda görüşülür ve gerektiğinde karara bağlanır. Örneğin oda adına taşınmaz satın alınması ya da satılması; büyük harcama gerektiren taahhütlere girişilmesi ya da odanın iç işlerine ilişkin düzenleyici işlemler ya da başka konuların Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanması istenebilir.

Oda Yönetim Kurulu, onur kurulu ve denetçiler ile Büyük Kongre delegelerini seçmek de Genel Kurulun görevleri arasındadır. Genel Kurul bu görevini gizli oyla yapılacak seçim yöntemiyle yerine getirir.

Tabip odalarının kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olmaları sebebiyle seçimlerinin anayasa hükmü gereğince kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında ve gizli oyla yapılması zorunludur.

Seçim yapılacak organlar ile denetçilik ve delegelik için aday olanların isimleri (Cumartesi günü) Genel Kurul görüşmeleri tamamlanana kadar Divana bildirilir. Divan da bu isimleri ilçe seçim kuruluna gönderir.

Yönetim Kurulu, beş yüze kadar üyesi olan odalarda beş asıl beş yedek beş yüzden fazla üyesi olan odalarda yedi asıl yedi yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. İki devre üst üste seçilen üyeler aradan bir dönem geçmedikçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilemezler. Yönetim Kurulu üyeliğinin iki devre yapılması demek bu dönemlerde asıl üye olarak Yönetim Kurulunda yer almış olmak demektir. Bir başka ifadeyle Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak seçilenler, üst üste iki devre asıl üye olarak görev yapmadıkça söz konusu yasak kapsamında değildirler.

Yönetim Kuruluna seçilebilmek için yurt içinde en az beş yıl meslekte çalışmış olmak şarttır. Bu çalışmanın resmi ya da özel kurum/kuruluşlarda olmasının önemi bulunmamaktadır.

Haklarında Yüksek Onur Kurulu tarafından onaylanmış geçici olarak meslekten men cezası bulunanlarla, mesleki ya da yüz kızartıcı bir suç sebebiyle, mahkemelerce hapis cezası veya meslek uygulamasından geçici olarak yasaklanma cezası ile mahkum edilenler, hükmün kesinleşmesinden başlamak üzere iki yıl Yönetim Kurulu asıl ya da yedek üyesi seçilemezler ve seçimlere katılamazlar. Bir başka anlatımla bu kişilerin Genel Kurulda seçme ve seçilme hakları iki yıl süreyle kısıtlanmıştır.

Yönetim Kurulu seçiminde, asıl ve yedek üyelik için yalnız bir aday listesi kullanır. Gizli oy açık sayım esasına göre yapılan seçim sonucunda en çok oy alanlardan Yönetim Kurulu üye sayısı kadarı asıl üye, yine alınan oy sayısına göre bir o kadarı da yedek üyeliğe seçilmiş sayılırlar. Oylarda eşitlik halinde kura çekilerek sonuç belirlenir.

Onur Kurulu

Onur Kurulu, odaya kayıtlı tabipler arasından, Yönetim Kurulu seçim usulüne uygun olarak iki yıllık süre için seçilen 5 kişiden oluşur. Seçimde beş de yedek üye seçilir.

Onur Kuruluna seçilebilmek için yurt içinde en az 10 sene meslekte çalışmış olmak şarttır. Bu niteliklere uygun yeterli tabip bulunamadığı durumlarda yurt içinde en az 5 sene çalışmış olanlar da Onur Kuruluna asıl ve yedek üye seçilebilirler.

Genel Kurul, üç kişilik Denetleme Kurulu üyelerini de seçer. Oda Denetleme Kurulu olarak görev yapacakların yedeklerinin de seçilip seçilmeyeceği ile ilgili olarak Yasa’da açık hüküm bulunmamakla birlikte, olası bir istifa ya da başka sebeple yedeğe gereksinim duyulabileceği ve Büyük Kongre tarafından seçilecek Denetleme Kurulu için yedek üye seçilmesi hususunun düzenlenmiş olması gözetildiğinde, anılan hükmün kıyasen oda Denetleme Kurulu için de uygulanması yerindedir. Bu cümleden olarak, oda Denetleme Kurulu üyeliği için sadece üç asıl denetçi seçilmesi değil üç de yedek denetçi seçiminin yapılması gereklidir.

Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresinde tabip odasını temsil edecek olan delegeler de Genel Kurul tarafından seçilir.

Büyük Kongre’de odayı temsil edecek delege sayısı tabip odası üye sayısı ile orantılı olarak Yasa’da belirlenmiştir. Buna göre, üyesi (200)'e kadar olanlar (3), (500)'e kadar olanlar (5), (1000)'e kadar olanlar (7), (1000)'den sonraki her (1000) kişi için birer delege ve aynı sayıda yedek seçerler. Oda Başkanının doğal delege olarak Büyük Kongre’ye katılacağını da bu arada hatırlamakta yarar bulunmaktadır.

Seçilecek delege sayısının saptanması için birkaç örnek:

  • 1990 üyesi bulunan bir tabip odasının seçeceği delege sayısı 7 kişidir. Söz konusu oda, Büyük Kongre’de, Başkan ile birlikte 8 delegeyle temsil edilecektir.
  • 2010 üyesi bulunan bir tabip odasının seçeceği delege sayısı 7+1=8 kişidir. Söz konusu oda, Büyük Kongre’de, Başkan ile birlikte 9 delegeyle temsil edilecektir.
  • 7643 üyesi bulunan bir tabip odasının seçeceği delege sayısı 7+6=13 kişidir. Söz konusu oda, Büyük Kongre’de, Başkan ile birlikte 14 delegeyle temsil edilecektir.

Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce seçime katılacak üyeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime verilir. Ayrıca toplantının gündemi yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir.

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üyeleri belirleyen liste ile Genel Kurula ilişkin diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar adliye ile ilgili odanın ilân yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ilân edilir.

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır. Listeye yapılacak itirazların mümkün olduğunca somut belgelere dayandırılması gereklidir. Zira iki gün içinde inceleme yapıp karar vermek zorunda olan hakimin kanıt toplamak için fazla zamanı bulunmamaktadır. İtirazların oda kayıtları ya da Birlik kayıtlarına dayandırılması ile itirazın niteliğine göre Birlik ya da odalardan alınacak resmi yazıların ya da resmi kimlik belgesi ve benzeri evrakın itiraz dilekçesine eklenmesi verilecek kararın gerçek duruma uygun çıkmasını sağlamak için yararlıdır. Ayrıca, verilecek kararın kesin olması da dikkate alınarak, itiraz dilekçesi ile birlikte sunulacak kanıtlarla itiraz edilen hususun kesin biçimde kanıtlanmasının sağlanmasına çalışılmasında büyük yarar vardır.

Süresinde itiraz edilmeyen ya da yapılan itirazların kesin olarak karara bağlanmasıyla kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak tabip odasına gönderilir.

Söz konusu süreç tamamlandıktan sonra hakim tarafından onaylanmış olan listeler Genel Kurul’da oy kullanma hakkı olanları saptayan kesin listeler niteliğindedir. Bu aşamadan sonra listede değişiklik yapılması mümkün değildir. Ancak açık kanuna aykırılıklar ile adın yazılışındaki maddi hataların her zaman düzeltilebileceğinde kuşku yoktur. Bu tür hatalar genellikle tıpta uzmanlık tüzüğü uyarınca uzman olarak tabiplik mesleğini icra eden tabip dışındakiler (eczacı, veteriner, vb); ülkemizde meslek uygulamasına izin verilmiş Türk soylu yabancılar ve asker hekimlerle ilgili olarak yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle tabip olmadığı ya da odaya üye olması yahut seçimlerde oy kullanması kanunen yasak olduğu halde ismi yanlışlıkla listeye yazılmış ve itiraza uğramadığından gerekli düzeltme yapılmamış olmasına karşın söz konusu kişinin isminin kesinleşmiş seçmen listesinden çıkartılması hakim kararıyla her zaman mümkün olmalıdır.

Seçim yapılacak Genel Kurulların son günü Pazar olarak belirlenir ve o gün 9.00 – 17.00 saatleri arasında seçim yapılır.

Seçimde, daha önce olası itirazlar için askıya çıkartılan ve kesinleşerek hakim tarafından onaylanmış olan seçmen listesi kullanılır. Seçmen listesinde adı olan bütün tabiplerin seçime katılmaları zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar, Yönetim Kurulu kararıyla, o yılki en yüksek yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

Seçim yapılması için bazı hazırlıkların tamamlanması gereklidir. Bunlardan ilki seçim sandık kurullarının oluşturulmasıdır. Her 400 üye için bir oy kullanma sandığı ve her sandık için de ayrı ayrı sandık kurulu oluşturulur. Yüze kadar olan fazlalık sandık kurulmasında dikkate alınmaz.

Seçim sandık kurulu kamu görevlileri arasından ya da seçimlerde aday olmayan üyeler arasından görevli hakim tarafından atanır. Seçim sandık kurulu bir başkan ve iki üyeden oluşur. Bunların yedekleri de yine baştan hakim tarafından saptanır. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.

İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun"da belirtilen esaslara göre ödenecek ücret ile diğer seçim giderleri tabip odalarının bütçesinden karşılanır.

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların sayılması ile görevli olup, bu görevleri seçim ve sayım işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.

Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar, Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre Türk Tabipleri Birliği Yasasında yazılı disiplin cezaları verilir.

Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir.

Oy verme işlemi, gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılır. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin tabip odası, Türk Tabipleri Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mühürü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından her seçim için ayrı ayrı verilecek kağıtlara yazılmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki kâğıtlara yazılan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Tutanakların bir örneği seçim yerinde asılarak geçici seçim sonuçları ilân edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süre ile saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Burada yapılacak itirazın incelenme süresinin kısalığı gözetilerek itiraz ile birlikte varsa kanıtların da sunulmasında yarar bulunmaktadır.

İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, kesin sonuçları ilân eder ve ilgili tabip odasına bildirir.

Hâkim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili odaya bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri yukarıda belirtilen esaslara uygun olarak yürütülür.

Son olarak belirtmek gerekir ki, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kuruluna seçilen asıl ve yedek üyeler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, tabip odasının bulunduğu ilin valiliğine bildirilir. Organlarda meydana gelen değişiklikler de aynı şekilde, değişiklik tarihinden itibaren 30 gün içinde, bildirilir. Bu bildirimler, Yönetim Kurulu tarafından yapılır.