Kadın meslekaşlarımızın örgüt içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemlerin alınması

527-2008
25.03.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

            18-19 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Türk Tabipleri Birliği 55. Büyük Kongresi’nde alınan kararlarımızdan biri de “kadın meslekaşlarımızın örgüt içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemlerin alınması gerektiği ve bir sonraki genel kuruldan itibaren geçerli olmak üzere Türk Tabipleri Birliği kurullarında her iki cinsin %40’dan az olmayacak şekilde yeralması için düzenlemelerin yapılması” şeklindeydi.

            Nisan ayı içerisinde gerçekleştireceğimiz Tabip Odaları Seçimli Genel Kurullarında TTB 55. Büyük Kongre’sinde hepbirlikte almış olduğumuz bu kararın gereğinin yapılacağı inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

TTB 55. Büyük Kongresi, Karar No:38)Hekimler mesleki uygulamaları sırasında dil, din, ırk, siyasi görüş, cinsiyet ayrımcılığı yapmayacaklarına dair ant içerek göreve başlarlar. Ortaya çıktığı her yerde ayrımcılığa karşıdırlar. Cinsiyet eşitsizliği, kadınların toplumsal yaşamın içinde yeralması önünde ciddi bir engeldir. Kadınların örgütler içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemler alınması gerekmektedir. Bu amaçla, bir sonraki genel kuruldan itibaren geçerli olmak üzere TTB kurullarında her iki cinsin %40’dan az olmayacak şekilde yeralması için iç düzenlemeleri yaparak yerine getirici önlemleri alma konusunda TTB Merkez Konseyi’nin görevlendirilmesine oyçokluğuyla karar verildi.