“Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür

396-2008
05.03.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI’NA

Sağlıkta Dönüşüm Programının bir sonucu olarak her geçen gün ülkemiz sağlık ortamında artan sorunlarımıza çözüm bulmak ve asistan hekimlerin Türk Tabipleri Birliği bünyesinde örgütlenmesini sağlamak amacıyla 18-19 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen TTB 55. Büyük Kongresi’nde alınan kararla TTB-Asistan Hekim Eşgüdüm Kurulu oluşturulmuştur.

Asistan hekimlerin artan sorunlarına çözüm oluşturmak amacıyla Ankara ve İstanbul Tabip Odalarımız Asistan Hekim Komisyonlarınca hazırlanan ve Türk Tabipleri Birliği’nce yayımlanan “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür ektedir.

Odanız bölgesindeki meslektaşlarımıza iletilmesi konusunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter