"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası" Yasa Tasarısı

261-2008
11.02.2008

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

TBMM'de görüşülmek üzere bekleyen"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası" Yasa Tasarısı'na karşı uzunsüredir emek ve meslek örgütleri ile birlikte kararlı bir mücadeleyisürdürüyoruz. Son günlerde gündemin bazı tartışmalarla kaplanması, hepimizinsağlığını ve geleceğini yakından ilgilendiren bu Yasa Tasarısı'nın üzeriniörtmemelidir. Bu nedenle "SSGSS" Yasa Tasarısı'na karşı yürüteceğimizetkinliklerin bu dönemde ayrı bir öneminin olduğu açıktır. Bu güne dek "SSGSS"Yasa Tasarısı'na karşı birlikte etkinlikler düzenlediğimiz DİSK, KESK, TMMOB,TDB, TEB, TÜRMOB, BASK ve Emekli örgütlerinin yanına bu kez Türk-İşKonfederasyonu da eklenmiştir. Haklı mücadelemizin daha çok taraftar bularakgiderek güçlenmesi, koordineli hale gelmesi elbette sevindiricidir.

TTB olarak çağrıcılığını ve sekretaryasınıüstlendiğimiz bu birlikteliğin geçmiş yıllarda olduğu gibi yeniden "EmekPlatformu" kurumsal yapılanmasına dönüşmesi beklentimizdir. Ancak acilgündemimiz olan "SSGSS"ye karşı yürütülecek mücadelenin bu türden bir işbirliğiiçin önemli deneyimler sunacağı da ortadadır.

Yukarıda sayılan emek ve meslek örgütleri ile birlikte"Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Hakkı" çerçevesinde TBMM Genel Kurulu'ndagörüşülmesi beklenen Yasa Tasarısının geri çekilmesi ve bu amaçla kamuoyuoluşturulması amacıyla 20 Şubat 2008günü, saat 11.30'da Türkiyegenelinde alan etkinlikleri örgütlenmesi kararlaştırılmış ve basın yoluylakamuoyuyla paylaşılmıştır.

Düzenlenecek olan etkinliklerin koordinasyonu içinil'inizde faaliyet gösteren yukarıda sayılan emek ve meslek örgütlerinin yereltemsilcileri ile bir araya gelmeniz yararlı olacaktır. Tercihen seçilecek birkamu sağlık kurumunun önünde saat 11.30'da buluşulması ve yürüyerek tercihedeceğiniz bir merkeze gidilerek kitlesel basın açıklamasınıngerçekleştirilmesi şeklinde kurgulanan etkinliği zenginleştirmek mümkündür.

Merkezi planlanan bu ve benzeri kamuoyu yaratma, uyarıetkinliklerinin "üretimden gelen gücümüzün kullanılmasına" ihtiyaç bırakmadannetice alması beklentimizdir. Kuşkusuz örgütlerimiz tüm toplumun sağlığına vegeleceğine dönük böylesi bir saldırının geri çekilmesi yönünde tüm birikimi ilesonuna dek mücadele etmekte kararlıdır.

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz. 

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter