"Tam Gün" çalışmaya dair Yasa Tasarısı

166-2008
29.01.2008

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TC Sağlık Bakanlığı'nca hazırlandığıve tartışmaya açıldığı anlaşılan "Tam Gün" çalışmaya dair Yasa Tasarısı üzerineTTB Merkez Konseyi olarak bir değerlendirme yapmayı zorunlu gördük. Önceliklebelirtmek gerekirse, sağlık hizmet sunucularının çalışma biçimleri uygulanansağlık sisteminin bütününden ayrı olarak değerlendirilemez. SağlıkBakanlığı'nın ise yaklaşık beş yıldır sağlık hizmetlerini piyasalaştıran"Sağlıkta Dönüşüm Programı"nı uyguladığı bilinmektedir. Dolayısıyla TürkTabipleri Birliği'nin on yıllardır savunageldiği sağlığın kamusal bir hizmetolduğu ve böylesi bir yaklaşımla sunulduğu ortamda "Tam Gün" çalışılmasıgerektiği tezi ile Sağlık Bakanlığı'nın sağlığı piyasalaştıran bir ortamda önerdiği"Tam Gün" çalışma arasında isim benzerliğinden öte bir benzerlik yoktur.

            Aşağıdaki taslak olduğu öne sürülenmetin, sağlık hizmetlerinin finansmanını tümüyle vatandaşlardan toplanacak "ekvergi" primlere bırakan, kamu hastanelerinin yönetimini Ceo'nun başkanlığındaticaret odası temsilcilerine devreden, kamu hastanelerini tümüyle "işletme"haline dönüştüren, hizmet sunumunu taşeron şirketlere devreden "Kamu HastaneBirlikleri Yasa Tasarısı", özel sağlık sektöründe tekelleşmeyi aralayan"Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezleri Yönetmelik Taslağı", birinci basamaktabirer yıllık sözleşme ile çalışılan aile hekimliği ve işyeri hekimliğinitümüyle yük olarak görüp yok eden "İstihdam Paketi" ve iş güvencesiz çalışmaile birlikte değerlendirilmelidir. Böyle değerlendirildiğinde hekimlerin mevcutçalışma koşullarında hiçbir iyileşme getirmediği gibi özlük haklarını tahripeden, düşük ücretle, iş güvencesiz çalışmaya zorlayan ve piyasaya hizmet edenbir düzenleme olduğu daha rahat görülecektir.

            Türk Tabipleri Birliği sağlığaulaşımı engelleyen, sağlık hakkının kullanımını kısıtlayan, hekimlerin özlükhaklarını gerileten bu ve benzeri düzenlemelere karşı yıllardır sürdürdüğü"Herkes İçin Sağlık ve Güvenli Gelecek" mücadelesini aynı kararlılık ve azimlesürdürecektir. Hepimizin mesleğine, geleceğine dönük böylesi geniş kapsamlı birsaldırı karşısında yürüteceğimiz mücadelenin de doğal olarak aynı bütünlük vederinlikte olması zorunludur. Ancak gelinen noktada bizleri nasıl bir sağlıkortamının beklediğine dair bilgilendirmenin tüm hekimler, hasta ve yakınlarıile paylaşılmasında büyük yarar vardır. Sağlık hakkına sahip çıkan emek vemeslek örgütleri ile bu çabalarımızın birleştirilmesi kuşkusuz gücümüze güçkatacaktır.

            Bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter


SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINI TEMİNEN İLGİLİ KANUNLARDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI

            MADDE1.- 14/07/1965 tarihli ve 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasınaaşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanınyapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, SağlıkBakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleriiçinde çalıştırılabilir ve haftalık 40 saatlik çalışma süresi içinde bu dozlimitleri aşıldığı takdirde alınacak tedbirler yönetmelikte gösterilir."

MADDE 2.- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun (I) Sayılı Cetvelinin "III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı"nın (a) bendiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

III. SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

 

 

 

 

 Derece

 

 Ek gösterge

 

a)

1.             Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda doktora yapmış olanlar

 

1

 

4800

2

 

4000

3

 

3200

4

 

2600

5

 

2300

6

 

2150

7

 

1950

8

 

1750

2. Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog .

 

Derece

 

Ek gösterge

1

 

3600

2

 

3000

3

 

2200

4

 

1600

5

 

1300

6

 

1150

7

 

950

8

 

850

 

MAD­DE 3.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa­yı­lı Sağlık BakanlığınaBağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine VerilecekDöner Sermaye Hakkında Ka­nu­nun 3 üncü mad­de­sinin birinci fıkrasına aşa­ğı­da­ki(ı) bendi ilave edilmiştir. 

« ı) İşyeri hekimliğihizmetlerini, »

MADDE 4.- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncüfıkraları aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Personelin katkısıyla elde edilen döner sermayegelirlerinden, döner sermayeli sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olanmemurlar ile bu kurum ve kuruluşlarda 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunuyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeline ve 13/12/1983tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararnamenin ek 3 üncü ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B.maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele mesai içi veya mesai dışıayrımı yapılmaksızın ek ödeme yapılabilir. Sağlık kurum ve kuruluşlarındaBakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmaksuretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usulleri; personelin unvanı, görevi,çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı ile muayene, ameliyat,anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışmagibi unsurlar esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine SağlıkBakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

"Yukarıdaki fıkrada yer alan hükme göre personelinkatkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yapılacakek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek göstergedahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatıhariç) toplamının; pratisyen tabip ve diş tabiplerine yüzde 500'ünü, uzmantabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzük hükümlerine göreuzman olanlar ve uzman diş tabiplerine yüzde 700'ünü, klinik şef ve şef yardımcılarınayüzde 800'ünü, idarî sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ile eczacılarayüzde 250'sini ve başhemşirelere yüzde 200'ünü, diğer personele ise yüzde150'sini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım,doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliğinakil ünitesi ve acil servis gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel içinyüzde 150 oranı, yüzde 200 olarak uygulanır. Sözleşmeli olarak istihdam edilensağlık personeline yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlıkadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas alınarakbelirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecekek ödeme üst sınırını geçemez."

MADDE 5.- 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYüksek Öğretim Kanununun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının (2) numaralı bendineaşağıdaki alt bent eklenmiştir.

 "d) Kısmi statüde görev yapmakta olan 657sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (III) numaralı bendindeki sağlık hizmetlerisınıfında (hayvan sağlığı hariç) sayılan meslek unvanlı  profesör ve doçentler, özel kanunlarlabelirlenen görevler ile araştırma-geliştirme faaliyetleri ve telif haklarıhariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veyaücretsiz hiçbir suretle mesleklerini icra edemezler."

MAD­DE 6- 2547 sa­yı­lı Yüksek Öğretim Kanununun 58 inci mad­de­sinin dördüncüfıkrası aşağıdaki şekilde de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

Her eğitim-öğretim, araştırma veyauygulama birimi veya bölümü ile ilgili öğretim elemanlarının katkısıylatoplanan döner sermaye gayrisafi hasılatının en az  %35'i o kuruluş veya birimin araç, gereç, araştırma ve diğer ihtiyaçlarınaayrılır. Kalan kısmı, Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine üniversiteyönetim kurulunun belirleyeceği oranlar çerçevesinde bağlı bulunduğuüniversitenin bilimsel araştırma projeleri ile döner sermaye gelirinin eldeedildiği fakülte, enstitü, yüksek okul, konservatuar ile uygulama ve araştırmamerkezlerinde görevli öğretim elemanları ile aynı birimlerde görevli 14.7.1965tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel (döner sermayeişletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil) ve aynı Kanunun4/B. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışanlar arasında katkıları da dikkatealınmak suretiyle paylaştırılır. Öğretim üyeleri ile Üniversitelerarası Kurulunönerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kuruluncakabul edilen sağlık, teknik ve sanatla ilgili birimlerde görevli öğretimelemanlarına döner sermayeden bir ayda ayrılacak payın tutarı, bunların birayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme, ödenek (geliştirmeödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç)toplamının iki katını, diğer öğretim elemanları ile 657 sayılı Kanuna tabipersonel ve aynı Kanunun 4/B. maddesine göre sözleşmeli olarak çalışanlar içinise %150'sini geçemez. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım,doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliğinakil ünitesi ve acil serviste çalışan sağlık personeli için bu oran ayrıca%50'sine kadar artırılabilir. Şu kadar ki, öğretimüyelerine saat 16:00'dan önce olmamak üzere mesai saati dışında döner sermayeyeyaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak ödenecekpay, almakta oldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneğihariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç)toplamının on katını geçemez. Rektörler ve rektör yardımcıları, üniversite veyayüksek teknoloji enstitülerindeki döner sermaye gelirinin elde edildiğibirimlerin birinden katkılarına bakılmaksızın bu maddedeki esaslara göre her aypay alabilirler ve bunlara bir ayda ödenebilecek pay, bir ayda alacakları aylık(ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve her türlü tazminat(makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının iki katını geçemez.Öğretim üyelerine, mesai içi ve dışı ayırımı gözetilmeksizin döner sermayeyeyaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ilave olarak, almaktaoldukları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirme ödeneği hariç) ve hertürlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatları hariç) toplamının on katınakadar pay verilebilir. Öğretim üyelerinin sundukları sağlık hizmetleri içinkişilerden ayrıca ücret farkı tahsil edilemez. Rektör ve rektör yardımcılarıile bu kapsamdaki gelirin elde edildiği fakültelerin dekan ve dekanyardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarına doğrudan gelir getiricikatkılarına bakılmaksızın bu kapsamda elde edilen gelirlerden karşılanmaküzere, bir ayda alacakları aylık (ek gösterge dahil), ödenek (geliştirmeödeneği hariç) ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatlarıhariç) toplamının dört katına kadar ayrıca pay verilebilir. Ancak bunlara ödenebilecekdöner sermaye payının toplam miktarı 12 katı geçemez. Bu ödemelere ilişkin usulve esaslar, personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmetekatkısı, performansı, eğitim faaliyetleri, muayene, ameliyat, anestezi,girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlaresas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine üniversite yönetimkurullarınca belirlenir.

MAD­DE 7.- 2955 sa­yı­lı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci mad­de­sininbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

"Gülhane Askerî Tıp Akademisindeki öğretimelemanlarının haftalık çalışma süresi 40 saattir. Öğretim elemanları,mesailerini kurumlarındaki çalışmalara hasrederler. Yetkili olan öğretimelemanları, gerektiğinde hasta muayenesi ve tedavisi de yaparlar."

MADDE 8.- 26/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk SilahlıKuvvetleri Personel Kanununun Ek 17 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

"Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde ve Gülhane Askeri TıpAkademisinde görev yapan tabip ve uzman tabiplere bu maddeye göre ödenen hizmettazminatına ilaveten,  en yüksek Devletmemuruna malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü brüt ödemelertoplamının aşağıdaki tabloda belirtilen oranları kadar tamgün sağlık tazminatıödenir. Öğretim üyeleri ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olanlara rütbeve unvanlarına karşılık gelen oranlara 10 puan daha ilave edilir. "

 

RÜTBELER

TAZMİNAT ORANLARI (%)

General ve Amiral

30

Kıdemli Albay, Albay

28

Yarbay

26

Kıdemli Binbaşı, Binbaşı

24

Kıdemli Yüzbaşı, Yüzbaşı

21

Kıdemli Üsteğmen, Üsteğmen

18

Teğmen, Asteğmen

15

Sivil tabip- diştabibi

15

MADDE 9.- 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun12 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir tabibin, ikametgâhı müstesna olmak üzeremüteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayı sanat etmesi ve muayenehane açantabibin başka bir sağlık kuruluşunda meslek icrasında bulunması memnudur."

MADDE 10.- 1219 sayılı Kanunun 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Diploması olmadığı haldecerri menfaat için olmasa dahi her hangi suretle olursa olsun hasta tedavi edenveya tabip unvanını takınan şahıs üç yıldan beş yıla  kadar hapis ve bin günekadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suretle icrayı sanat neticesinde Türk Ceza Kanunu itibariyle dahaağır cezayı müstelzim bir fiil işlenilmiş olduğu takdirde o fiile mahsus cezaverilir.

İlgilimevzuatı gereğince serbest meslek icra etme ve özel sağlık kuruluşlarında çalışmayasağı bulunduğu halde bu yasağa aykırı hareket eden tabipler hakkında 25 bin,bir yıl içerisinde tekerrüründe 50 bin Türk lirası idari para cezasına hükmedilir. Bu kişileriistihdam eden özel sağlık kuruluşuna da 50 bin Türk lirası idari para cezasıverilir, aynı fiilin bir yıl içerisinde tekerrüründe 100 bin Türk lirası idaripara cezası uygulanır ve kuruluşun ruhsatı geri alınır. Bu cezalar, fiilinişlendiği yerin mülki idare amiri tarafından verilir."

MADDE 11.- 1219 sayılı Kanunun 41 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İlgilimevzuatı gereğince serbest meslek icra etme ve özel sağlık kuruluşlarındaçalışma yasağı bulunduğu halde bu yasağa aykırı hareket eden diş tabiplerihakkında 25 bin, bir yıl içerisinde tekerrüründe 50 bin Türk lirası idari para cezasına hükmedilir. Bu kişileriistihdam eden özel sağlık kuruluşuna da 50 bin Türk lirası idari para cezasıverilir, aynı fiilin bir yıl içerisinde tekerrüründe 100 bin Türk lirası idaripara cezası uygulanır ve kuruluşun ruhsatı geri alınır. Bu cezalar, fiilinişlendiği yerin mülki idare amiri tarafından verilir."

MADDE12.- 22/05/2003tarihli ve 4857 sayılı İşKanununun 81 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 "İşverenlerce işyeri hekimliği hizmetleriSağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından da alınabilir."

MADDE 13.- 31/12/1980 tarihli ve 2368 sayılı Sağlık PersonelininTazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

            MADDE 14.- Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer.

           

Yürütme

MADDE 15.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE 

Ülkemizde, 31/12/1980 tarihinde çıkarılan 2368 sayılıSağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile, özelkanunlarına göre serbest çalışma hakkı bulunan sağlık personeline, mesleğinikamu kurum ve kuruluşları dışında da serbest olarak icra etmek üzere kısmîzamanlı çalışma hakkı tanınmıştır. Esasen, uygulandığı dönemlerde, tam günyasası olarak da bilinen 2162 sayılı Kanunun sağladığı malî hakların 2368sayılı Kanunla ortadan kaldırılması nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarındaçalışan sağlık personelinin mağdur olmaması için kanunkoyucu hem kamuda ve hemde özel olarak çalışılmasına müsaade etmiş ise de, bilhassa 2003 yılındanitibaren bütçe kanunlarında ve ardından 209 sayılı Sağlık ve Sosyal YardımBakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda yapılan düzenlemeler ilebaşta hekimler olmak üzere tüm sağlık personeline, maddî yönden tatmin edicidüzeyde döner sermayeden performansa dayalı ek ödeme yapılması sağlanmıştır.

Buna göre, uzman hekimler ortalama 4 bin YTL ek ödeme almakta vebu miktar branşa göre daha da artabilmektedir. Buna maaş geliri de eklendiğinde5 bin YTL'nin üzerinde ödeme yapılmaktadır. Performansa dayalı ek ödemesistemine geçilmesiyle birlikte, gönüllü olarak hekimlerimizin % 62'si serbestçalışmaya son vermiş ve kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında tam gün çalışmayabaşlamıştır. 2003 yılında yalnızca % 11 olan bu oranın performansa dayalısistemle bu denli artması, sağlık çalışanlarını da daha özverili bir şekildeçalışmaya sevkederek, kısa sürede sağlık sisteminde olumlu etkilerinigöstermeye başlamıştır.

Öte yandan, 2368 sayılı Kanunun uygulanması ilekazanılan tecrübeler göstermiştir ki; hekimin tüm mesaisini kendi kurumunahasretmemesi kamu hizmetlerinin layıki ile sunulmasını engellemiş ve hastalarınmemnuniyetsizliğine yol açmış; toplumda serbest çalışılan muayenehanelere hastayönlendirildiği söylentileri yaygınlaşmış ve bu da kamu hastanelerimize olangüvene ve hekimlerimizin saygınlığına gölge düşürür hale gelmiştir. Sondönemde, performansa dayalı ek ödeme sistemi ile birlikte serbest çalışmaya sonverilmesi, bu tür istenmeyen olayları son derece azaltmış ise de, bu tasarınınkanunlaşması ile tamamen ortadan kalkacağı kesindir. 

Yine, Türkiye sağlık sisteminde "hizmet sunumu" ile"finansman"ın birbirinden kesin çizgilerle ayrıldığı bir modele doğrugidilmekte olup; Sosyal Güvenlik Kurumuna (devredilen Sosyal SigortalarKurumuna) ait hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri, bu süreçteki en önemliadımlardan birini oluşturmuştur. Yine, genel sağlık sigortasına geçişlebirlikte 2008 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinin tekalıcısı konumuna gelmiş olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu ise, artık ayırımyapmadan özel sektörden de hizmet almaktadır. Dolayısıyla, hizmet sunulacakvatandaşlar bakımından kamu ve özel sektör arasında ayırım kalmamıştır. Öteyandan, son yıllarda özel sektörün sağlık alanında yatırım yapmasına vedesteklenmesine büyük önem verildiğinden, özel sektörün bu alandaki etkinliğiarttırılmış ve dolayısıyla, sağlık personeli için özel sektöre ait sağlık kurumve kuruluşları ciddî bir istihdam seçeneği haline gelmiştir. Bu nedenle, halenhem kamu ve hem özel sektörde çalışmakta olan % 38 oranındaki hekim kadromuzunkendi tercihleri ile ya kamuda ya da özel sektörde çalışmaları konusunda kararvermeleri gerekmektedir.   

Bu Kanun ile; hiçbir istisnaya yer vermeksizin,üniversiteler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait sağlık kuruluşlarında çalışansağlık personeli de dahil olmak üzere, kamuda çalışan tüm hekimlerin ve özelkanunlarına göre serbest çalışma hakkı bulunan diğer sağlık personelinin kamusektöründen veya özel sektörden (muayenehane açarak veya özel sağlık kurum vekuruluşlarında) yalnızca birinde çalışmasına cevaz verilmesi amaçlanmaktadır.

Öte yandan, istisnasız olarak hekimlerin kamu sektörüile birlikte özel sektörde de çalışabilme hak ve yetkisine son verilirken,hekimlerimizin emeklilik haklarına da yansıyacak şekilde 657 sayılı Kanunundakiek gösterge oranlarında iyileştirme yapılmaktadır.   

Yukarıda açıklanannedenlerle; kamu sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimlerimizin tüm mesaisiniçalıştığı kuruma hasretmesi suretiyle sağlık hizmetlerinin hakkaniyete, halkınihtiyaç ve beklentilerine uygun, verimli, kaliteli ve etkin şekilde sunulmasınıgeliştirmek amacıyla bu Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.  

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Bumadde ile; 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına DairKanun yürürlükten kaldırılarak kısmî çalışmaya son verileceğinden, sağlıkpersonelinin çalışma sürelerinin diğer Devlet memurları gibi 40 saat olarakdüzenlenmesi amaçlanmaktadır. İyonlaştırıcı radyasyona maruzolarak çalışan personelin çalışma süresi de, genel olarak 40 saat olarakdüzenlenmiş olup; bu mesai süresi içinde, belirlenen radyasyon dozulimitlerinin aşılması halinde alınacak tedbirlerin neler olduğu SağlıkBakanlığınca çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmıştır.

MADDE 2-Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp da mesleğini serbest olarak icra etmek hakve yetkisine sahip olan tabip ve uzman tabiplerin bu hak ve yetkisi sonaereceğinden, malî haklarda iyileştirilme yapılması bakımından, 657 sayılıKanundaki ek göstergeleri yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 3 - Hekimlerin hem kamuda hem de özel sektördeçalışmasına son verilmesi ile, 4857 sayılı İş Kanununa göre elliden fazla işçiçalıştıran işyerleri bakımından istihdamı zorunlu olan işyeri hekimi bulmaktazorluklar yaşanması pek muhtemeldir. Bu nedenle, Tasarı'nın 12 nci maddesindeyapılan düzenleme ile, işverence işyeri hekimliği hizmetlerinin SağlıkBakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarından da hizmet alınmasına imkantanınmıştır. 

Bu durumda işyeri hekimliği hizmetlerinin bedeli dönersermayeye ödeneceğinden, bu madde ile, 209 sayılı Kanunun döner sermayegelirlerini düzenleyen 3 üncü maddesine işyeri hekimliği hizmetlerinin de ilaveedilmesi öngörülmektedir. 

MADDE 4- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre, hekimleredöner sermayeden ek ödeme yapılmasına ilişkin kriterlerden biri de, serbestçalışıp çalışmama idi. Artık kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapanhekimlerin serbest çalışması soz konusu olmadığından bu kriterin hükümdençıkarılması uygun görülmektedir.

Ayrıca, sağlık personeli ihtiyacının karşılanmasınıteminen, Bakanlığımız bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B.maddesine göre sözleşmeli personel de istihdam edilmekte olup; bu nedenle, dönersermayeden ek ödeme yapılacak personel arasında 4/B. maddesine göreçalıştırılan personelin de sayılması da gerekli görülmektedir.  

MADDE 5- Genel Gerekçede belirtilen amaçlara ulaşılabilmesiiçin, hiçbir istisnaya yer vermeksizin, üniversiteler ve Türk SilahlıKuvvetlerine ait sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli de dahil olmaküzere, kamuda çalışan tüm hekimlerin ve özel kanunlarına göre serbest çalışmahakkı bulunan diğer sağlık personelinin kamu sektöründen veya özel sektördenyalnızca birinde çalışmasına izin verilmektedir.

Bu çerçevede, 2547 sayılı Kanuna göre üniversitelerdekısmi statüde görev yapan, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (III) numaralıbendindeki sağlık hizmetleri sınıfında (hayvan sağlığı hariç) sayılan meslekunvanlı profesör ve doçentlerin de serbest çalışmalarına müsaade edilmemesigerekli görülmektedir. Yalnızca, özel kanunlarla belirlenen görevler ilearaştırma-geliştirme faaliyetleri ve telif hakları istisna tutulmuşbulunmaktadır.

MADDE 6- Üniversitelerde çalışıp da mesleğini serbest olarakicra etmek hak ve yetkisine sahip olan tabip ve uzman tabiplerin bu hak veyetkisi sona ereceğinden, döner sermayeye dayalı malî hakları da yendendüzenlenmektedir.

MADDE 7- Bu madde ile; Genel Gerekçede belirtilen amaca uygunolarak, 2955 sa­yı­lıGülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32 nci maddesindeki, profesör ve doçentlerin çalışma saatleri dışındameslek ve sanatlarını serbest olarak icra edebileceklerine ilişkin hükümmetinden çıkarılmıştır.

MADDE 8-  TürkSilahlı Kuvvetlerinde çalışıp da mesleğini serbest olarak icra etmek hak veyetkisine sahip olan tabip ve uzman tabiplerin bu hak ve yetkisi sonaerdiğinden, malî haklarında iyileştirilme yapılması gerekmektedir. Ancak, gerekGülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesinde ve gerekse diğer askeri hastanelerdedöner sermayeden personele ek ödeme yapılamadığından, 926 sayılı Kanundadüzenleme yapılarak, askeri hekimlere "tamgün sağlık tazminatı" adı altındaödeme yapılması öngörülmüştür.

MADDE 9-  1219 sayılı Kanunun 12 incimaddesinin üçüncü fıkrasında, tabibin,ikametgâhı müstesna olmak üzere müteaddit yerlerde muayenehane açarak icrayısanat etmesi yasaklanmış bulunmaktadır. Bu madde ile; muayenehane açan tabibinbaşka bir sağlık kuruluşunda meslek icrasında bulunması da yasaklanmışbulunmaktadır.

MADDE 10- Bu madde ile; diploması olmadığı halde her hangisuretle olursa olsun hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınanlaraverilecek cezalar arttırılarak  diştabiplerine verilen cezalarla paralel hale getirilmiş, ayrıca kamuda çalışıp dakanuna aykırı olarak serbest meslek icra eden ve özel sağlıkkuruluşlarında çalışan tabipler bakımından cezaî yaptırım öngörülüştür.

MADDE 11- Bu madde ile; kamudaçalışıp da kanuna aykırı olarak serbest meslek icra eden ve özel sağlıkkuruluşlarında çalışan diş tabipleri bakımından 1219 sayılı Kanunda cezaîyaptırım öngörülmektedir.

MADDE 12- Hekimlerin hem kamuda hem de özel sektörde çalışmasınason verilmesi ile, 4857 sayılı İş Kanununa göre elliden fazla işçi çalıştıranişyerleri bakımından istihdamı zorunlu olan işyeri hekimi bulmakta zorluklaryaşanması pek muhtemeldir. Bu madde ile yapılan düzenleme ile, işverence işyerihekimliği hizmetlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum vekuruluşlarından da hizmet alınmasına imkan tanınmıştır. 

MADDE 13- Bu madde ile; GenelGerekçe'de açıklanan sebeplerle 2368 sayılı Kanun yürürlüktenkaldırılmaktadır. 

MADDE 14 -Yürürlük maddesidir.

MADDE 15 - Yürütme maddesidir. 

 


 

SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINI TEMİNEN İLGİLİ KANUNLARDADEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI’NA İLİŞKİN  TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖzetDeğerlendirme

1.Kanun tasarısı taslağı ile hekimlerin bağımsızçalışmalarına olanak sağlayan 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat veÇalışma Esaslarına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmakta, kamu kurumlarındaçalışan hekimlerin yanı sıra üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ileasker hekimlerin de her türlü özel sağlık kurum ve kuruluşunda çalışmaları vemuayenehane açmaları yasaklanmaktadır.

Pek çok kanunda değişiklik yapılmasına dair bu KanunTasarısı Taslağında ayrıca, muayenehanesi bulunan hekimlerin, aynı zamanda özelsağlık kurum ve kuruluşlarında da çalışma olanakları ortadan kaldırılmaktadır.

İşyeri hekimliği hizmetinin Sağlık Bakanlığı'na bağlısağlık kuruluşlarından alınabilmesi ve bu hizmetin karşılığının döner sermayeyegelir olarak kaydedilmesi öngörülmektedir. Böylece hekimin kendi adına çalışmaolanağı ortadan kalkacak, işveren tarafından hekime emeğinin karşılığı olaraködenen hizmet bedeli Sağlık Bakanlığı'na ait olacak, bu gelirin ancak belirlibir kısmı döner sermaye payı olarak hekime geri verilecektir.

Bilindiği gibi kamu sağlıkkuruluşlarında çalışan hekimlerin tıp merkezleri ve polikliniklerde çalışamayacaklarınadair bir düzenleme Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluşlarıHakkında Yönetmelik Taslağında da yer almaktadır. Anılan Yönetmelik Taslağındaözel sağlık kuruluşlarının açılmasının ciddi ölçüde zorlaştırılmış olduğu daayrıca dikkat çekmektedir. Öte yandan muayenehanelerde üretilen hizmetin SosyalGüvenlik Kurumu tarafından alınmaması uygulaması da sadece muayenehanedeçalışarak mesleğin uygulanmasını engellemektedir. Böylece, resmi çalışmasınınyanı sıra muayenehane açma olanağı ortadan kaldırılan hekimin, resmi kurumçalışmasından ayrılarak sadece muayenehanede çalışması ya da muayenehaneninyanı sıra özel sağlık kuruluşunda çalışması da engellenmekte; özel sağlıkkuruluşu açılışının ciddi ölçüde zorlaştırılmasıyla da ‘sermayedar olmayanhekimler' bağımlı çalışmaya ‘mahkum' edilmektedir. Bütün bu düzenlemelerle esas itibariyle hekimlerinbağımsızlıklarını koruyabilecekleri iş olanakları ortadan kaldırılmakta,hekimlik sanatını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip meslek mensupları,düşük ücretle çalışmaya zorunlu işçilere dönüştürülmek istenmektedir.

2.Kanun tasarısı taslağı ile döner sermaye ödeme esaslarının düzenlendiği hükümlerden serbest çalışma halineilişkin düzenlemeler çıkarılmakta, mevcut düzenlemede yalnızca kamuda görevyapanlara verilecek ek ödeme oranı olarak belirtilen oranlarda ödeme yapılacağıbelirtilmekte, bu oranlarda ise herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.

Bilindiği gibi döner sermayeden yapılan ek ödemelerinmiktarı bir yönetmelikle belirlenmektedir. 209 sayılı Kanunda yapılacak eködemelerin üst sınırı bulunmakta ancak bir alt sınıra yer verilmemektedir. Budurumda Sağlık Bakanlığı tarafından bir yönetmelik değişikliği ile mevcutoranlar indirilerek ödeme miktarlarının cüzi oranlara düşürülmesi de her anolanaklıdır. Üstelik verilen ek ödeme miktarları çalışılan sağlık kuruluşlarıarasında ciddi oranlarda değiştiği, döner sermayesi olmayan sağlıkkuruluşlarında ise hiç verilmediği için aynı görevlerde ancak farklı sağlıkkuruluşlarında tam süre çalışan hekimlerin aylık ücretlerinde yaratılaneşitsizlikler de derinleştirilecektir.

3.Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde ve GATA'da çalışanhekimlere bu maddeye göre ödenen hizmet tazminatlarına ek olarak, tam günsağlık tazminatı adı altında yeni bir ödeme getirilmektedir.

Diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan hekim ve uzmanhekimler yönünden ise böyle bir tazminat öngörülmemekte, yalnızca DevletMemurları Kanunu'nun sağlık hizmetleri sınıfına ilişkin cetvellerindebelirtilen ek göstergelerde değişiklik yapılmaktadır. Ancak bu değişiklik,çalışan hekimlere ortalama olarak aylık 40 YTL tutarında cüzi bir ücret artışısağlamaktadır.

4. Taslak metinde iyonlaştırıcıradyasyon ile çalışan personelin çalışma saatleri ise artırılarak, diğerpersonel gibi haftalık 40 saat olarak belirlenmektedir.

5.Kanun tasarısı taslağında,üniversitelerin personeline dağıtacağı döner sermayenin belirlenmesi konusundaMaliye Bakanlığı'nın uygun görüşü bir şart olarak konulmakta ve üniversitelerinözerkliği bu yönüyle de ortadan kaldırılmaktadır.

Sonuç olarak, yapılmakistenilen bu yasa değişiklikleriyle;

  • Hekimlerin bağımsızlıklarını koruyabilecekleri iş olanakları ortadan kaldırılmakta,
  • Aynı zamanda kamu görevlisi olan binlerce işyeri hekiminin görevlerine fiilen son verilmekte,
  • İyonlaştırıcı radyasyon ile çalışan personelin çalışma saatleri artırılarak, haftalık 40 saat olarak belirlenmekte,
  • Üniversitelerde döner sermayenin belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü şart koşulmakta,
  • Hiçbir güvencesi ve adaleti olmayıp, yarın ne olacağı belli olmayan, emekliliğe de yansımayan döner sermaye gelirleri ana gelir olarak öngörülmekte, döner sermaye geliri olmayan hekimler konu bile edilmemekte,
  • Tam gün çalışmaya geçiş karşılığında ise 1. derecede olan hekimler için bile "AYLIK 40 YTL" lik zam getirebilen ek gösterge artışı öngörülmekte,
  • Tam gün sağlık tazminatı GATA'da çalışan hekimler için 50 - 200 YTL lik bir artış sağlamakla birlikte, diğer hekimler için böyle bir tazminat öngörülmemekte,
  • Ve bu taslak "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile birlikte düşünüldüğünde görünen odur ki, hekimlik sanatını "iyi hekimlik değerli" ışığında icra etmek isteyen meslek mensupları, düşük ücretle, güvencesiz çalışmaya, insan sağlığının ve bilimin değil piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet göstermeye zorlanmaktadırlar.

KarşılaştırmalıDeğerlendirme

Madde 1.                 657 SayılıYasanın "Çalışma Saatleri"ni düzenleyen 99. maddesinin 1. fıkrasında yer alan,"Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir."cümlesinin sonuna "Ancak, iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis,tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışanpersonel, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyondozu limitleri içinde çalıştırılabilir ve haftalık 40 saatlik çalışma süresiiçinde bu doz limitleri aşıldığı takdirde alınacak tedbirler yönetmeliktegösterilir."  cümlesi eklenmiştir.Böylece, maddenin gerekçesinde daha açık bir dille ifade edildiği üzereiyonlaştırıcı radyasyonla çalışan kişilerin çalışma süreleri de genel olarak 40saat olarak belirlenmiştir.

Yürürlükteki mevzuatta, iyonlaştırıcıradyasyon ile çalışan personelin Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliktebelirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabileceğine dair birdüzenleme 2368 sayılı Yasa'nın 2. maddesinde yer almaktadır. Bu alanda çalışanpersonelin çalışma saatleri ise en açık şekilde, halen yürürlükte bulunan 3153 sayılı Kanun uyarıncaçıkarılmış bulunan ve Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve DiğerFizyoterapi Müesseseleri Hakkında Tüzüğün 21. maddesinde düzenlenmiş, röntgenve radyum ile günde 5 saatten fazla çalışılamayacağı belirtilmiştir.

Madde 2.                 657 sayılıYasanın (I) Sayılı Cetvelinin "III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı"nın (a) bendindeuzman tabip, tabip, diş hekimi, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallardauzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda doktora yapmış olanların ekgöstergelerinde artış yapılmıştır. Ancak yapılan bu değişiklik çalışanhekimlerin mali haklarında cüzi bir artış sağlamıştır.

Madde 3.                 209 sa­yı­lıSağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon)Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka­nu­nun 3. madde­sinin birincifıkrasına « ı) işyeri hekimliği hizmetlerini, » ibaresi eklenmiştir.

209 sayılı Döner Sermaye Kanununun 3. maddesinde Bakanlığınhangi iş ve işlemleri fiyatlandırmaya ve bunlardan elde edilecek gelirleri vebağışları döner sermayeye gelir kaydetmeye yetkili olduğu düzenlenmektedir.Buraya yapılan ekleme ile daha önce madde metninde yer almayan bir kalem olarakişyeri hekimliği hizmetlerinin de fiyatlandırılacağı ve döner sermayeye gelirkaydedileceği eklenmiştir.

İşyeri hekimliği hizmetinin asıl olarak koruyucusağlık hizmeti niteliğinde olduğu dikkate alındığında bu hizmetinücretlendirilmesi hukuki düzenlemeler arasında çelişki yaratmaktadır. Zira 5510sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda kişiye yönelikkoruyucu sağlık hizmeti; Kişilerinhastalıktan korunması veya sağlıklı olma halinin sürdürülmesi amacıyla, kişiyeyönelik olarak finansmanı sağlanacak sağlık hizmeti olarak tanımlanmıştır.Aynı Yasanın 63. ve 69. maddelerinde de koruyucu sağlık hizmetleri, finansmanıSosyal Güvenlik Kurumunca sağlanacak, katkı payı alınmayacak sağlık hizmetleriarasında gösterilmiştir.

Madde 4.                 209 sayılıYasanın 5. maddesinde de değişiklik yapan tasarı taslağının ek ödeme oran, esasve usullerinin hangi unsurlara göre belirleneceğini gösteren 3. fıkrasından"serbest çalışıp çalışmama" ibaresi çıkarılarak, döner sermayeden yapılacak eködeme tutarının tespitinde bunun bir unsur olmadığı belirtilmiştir.

Bu fıkrada ayrıca döner sermayeden ek ödeme yapılacakkişiler içerisinde daha önce gösterilmeyen 657 sayılı Devlet MemurlarıKanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personel de dönersermayeden pay alacaklar arasında sayılmıştır.

Aynı maddenin personele yapılacak aylık ek ödemetutarının yüzde olarak azami sınırlarını gösteren 4. fıkrasında, serbestçalışmaya göre olan oranlar madde metninden çıkarılmış ve oran, mevcut metindeserbest çalışmayan hekim ve uzman hekimlerde olduğu gibi düzenlenmiş, hastanemüdürü için gösterilen oranın fıkraya yeni eklenen idari sağlık müdüryardımcısı için de geçerli olduğu kaydedilmiştir.

Madde 5.                 2547 sayılıYüksek Öğretim Kanununun 36 ncı maddesinin profesör ve doçentlerin çalışma esaslarınıdüzenleyen (a) fıkrasının (2) numaralı bendine ekleme yapılmış ve hayvansağlığı hariç olmak üzere 657 sayılı Yasada sağlık hizmetleri sınıfında sayılanmeslek unvanlı profesör ve doçentlerin, özel kanunlarla belirlenen görevler ilearaştırma-geliştirme faaliyetleri ve telif hakları hariç olmak üzere,yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz hiçbir suretlemesleklerini icra edemeyecekleri düzenlenmiştir.

Madde 6.                 Yine 2547sayılı Kanun'un yükseköğretim kurumlarında döner sermayeyi düzenleyen 58.maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapılmış, döner sermayenin en az %35'ikuruluşun ihtiyaçlarına ayrılmasından sonra dağıtılacak toplam payınbelirlenmesinde tek söz sahibi üniversite yönetim kurulu iken, bu belirlemeninyapılabilmesi için Maliye Bakanlığının uygun görüşü şartı getirilmiştir.Ayrıca, daha mevcut düzenleme uyarınca öğretim üyeleri ve ÜniversitelerarasıKurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenen sağlık, teknik vesanatla ilgili öğretim elemanlarına döner sermayeden ayrılacak pay tutarı içinde Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü koşulunun getirilmesinin yanı sıra, ödemeusul ve esaslarının belirli unsurlar gözetilerek belirlenmesi konusunda daüniversite yönetim kurulları tam yetkili iken taslağa göre bunun için de yineMaliye Bakanlığının uygun görüşü gerekmektedir.

Yapılan değişiklikle bunun yanı sıra yükseköğretimkurumlarında döner sermayeden pay alacak kişiler arasında 657 sayılı Yasanın4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışanlar da gösterilmiştir.

Kanun tasarısı taslağında sağlık, teknik ve sanatlailgili birimlerde görevli olanlar dışındaki öğretim elemanları ve 657 sayılıYasaya tabi personel için döner sermayeden ayrılacak pay tutarı mevcutdüzenlemeye göre %50 artırılmış ve bu kişilere 657 sayılı Yasanın 4/B maddesinegöre sözleşmeli çalışanlar da eklenerek, sözleşmeliler için de aynı oranbelirlenmiştir.

Mevcut hükümde öğretim üyelerine saat14.00'den sonra döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getiricikatkılarından dolayı ilave olarak yapılacak ödemeye ilişkin düzenlemede saatesasından vazgeçilerek, taslakta mesai içi ve dışı ayrımı gözetilmeksizinyaptıkları katkı dolayısıyla ilave olarak yapılacak ödemeden söz edilmiştir.

Taslakta rektör, rektör yardımcısı,dekan, dekan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcısına ödenebilecek dönersermaye payının toplam miktarının almakta oldukları aylık, ödenek ve her türlü tazminatlar toplamının12 katını geçemeyeceği şeklinde sınırlayıcı bir düzenlemeye gidilmiştir.

Taslağın bu maddesi ile ayrıca 2547 sayılıYasanın 58. maddesine öğretim üyelerinin sundukları sağlık hizmetleri içinkişilerden ayrıca ücret farkı alacağı tahsil edilemeyeceği hükmü deeklenmiştir. Ancak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununun 73. maddesinde öğretimüyesi tarafından sağlanan sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı vebakmakla yükümlü olduğu kişilerden fark alınabileceğine dair düzenleme yeralmaktadır. Bu hükümler birbirleri ile çelişkili düzenlemeler içermektedir.

Madde 7.                 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32. maddesinin 1.fıkrasının, profesör vedoçentlerin çalışma saatleri dışında meslek ve sanatlarını serbest olarak icraedebileceklerini belirten son cümlesi çıkarılmıştır.

Madde 8.                 926 sayılıTürk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun hizmet tazminatı ve ödenecekpersoneli gösteren Ek 17 inci maddesine yeni bir bent eklenerek, Türk SilahlıKuvvetleri emrinde ve GATA'da çalışan tüm hekimlere ve uzman hekimlere bumaddeye göre ödenen hizmet tazminatlarına ek olarak en yüksek devlet memurunamali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü brüt ödemeler toplamının,hekimlere rütbelere göre maddenin devamında yer alan cetvelde gösterilenoranlar, uzman hekimlere ise rütbe ve unvanlarına karşılık gelen oranların 10puan fazlası oranında tam gün sağlık tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir.Böylece daha önce mevzuatta yer almayan tam gün sağlık tazminatı adı altındayeni bir ödeme kalemi oluşturulmuştur.

Madde 9.                 1219 sayılıYasanın, bir hekimin ikametgahı istisna olmak üzere birden fazla yerde muayeneaçarak hekimlik yapmasını yasaklayan son fıkrasına, muayenehanesi olan hekiminbir başka sağlık kuruluşunda mesleğini icra edemeyeceğine dair bir ibareeklenmiştir. Mevcut düzenlemeye göre bir hekimin mesleğini bağımsız icra ettiğibirden fazla muayenehane açması yasak olmakla beraber, tabip odası onayı olmasıkoşuluyla ücretli olarak birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışmasınaolanak varken, bu olanak tümüyle ortadan kalkmıştır.

Madde 10.             1219 SayılıYasanın 25. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılarak diploması olmadığıhalde hasta tedavi eden veya tabip unvanını kullananlar için belirtilen hapiscezası süreleri, diş hekimliği mesleğini yetkisiz icra edenlerde olduğu gibierteleme sınırları dışında kalacak şekilde, artırılmış ve daha önce 1 aydan 6 aya kadarolan ceza süresi 3 yıldan 5 yıla kadar cezalandırma şeklinde tayin edilmiştir.

Ayrıca maddeye yeni bir fıkra eklenerek, mesleğiniserbest icra etme yetkisi bulunmayanların buna aykırı davranmaları halindehekim ve hekimi çalıştıran sağlık kuruluşu için para cezası, 1 yıl içindetekerrürü halinde para cezasının iki katının ödenmesi ve yine tekerrür halindesağlık kuruluşu bakımından ruhsatının geri alınması öngörülmüş.

Madde 11.             1219 sayılıYasanın diş hekimlerine ilişkin 41. maddesine de 25. maddeye eklenen fıkraeklenmiştir.

Madde 12.             4857 sayılıİş Kanununun 81. maddesine fıkra eklenerek işverenlerce işyeri hekimliği hizmetlerinin Sağlık Bakanlığına bağlısağlık kuruluşlarından da alınabileceği düzenlenmiştir. Böylece dahaönce Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan doğruya verilmeyen işyeri hekimliğihizmetinin Bakanlığa bağlı kuruluşlardan verilmesine olanak sağlanmıştır.

Tasarı taslağının maddegerekçesinde, hekimlerin hem kamuda hem de özel sektörde çalışmasına sonverilmesi ile işyeri hekimi istihdamı zorunlu olan işyerlerinin işyeri hekimibulmakta zorluklar yaşayabileceği, bu nedenle yapılan düzenlemeyle işyerihekimliği hizmetlerinin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum vekuruluşlarından da alınmasına imkan tanındığı belirtilmektedir. Ancak SağlıkBakanlığı'nın bu hizmeti kendisine bağlı hangi kurum ve kuruluşlardan, neşekilde vereceği belirsizdir.

Madde 13.             2368 sayılıSağlık personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun yürürlüktenkaldırılmıştır.

Madde 14.             Yürürlüktarihi olarak Kanunun yayımından itibaren 6 ay sonrası belirlenmiştir.

Madde 15.             Yürütmemaddesi olup, bu Kanun hükümlerinin Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğibelirtilmektedir.