Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

030/2008
05.01.2008

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

TürkiyeBüyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda görüşülmekte olan "Sosyal Sigortalar veGenel Sağlık Sigortası" Yasa Tasarısı sosyal güvenlik alanında kazanılmışhaklarımızda ciddi gerilemelere yol açarken sağlık hakkına ulaşımı isegüçleştirmektedir.

Bugünekadar toplumun örgütlü kesimleri ile birlikte bu yasa tasarısına karşıdüzenlediğimiz etkinliklerle kamuoyu yaratmaya çalıştık. Hükümet temsilcileriile bir araya gelerek görüşlerimizi aktardık. Yasa tasarısı TBMM'dekomisyonlarda görüşülmekte iken bu toplantılara katılarak görüşlerimizipaylaştık ve gerekli düzeltmelerin yapılmasını istedik. Ancak AKP Hükümeti'ninbu yasa tasarısı üzerinde bazı düzeltmelere gittiği görülse de, bununbeklentilerimizi karşılamaktan uzak olduğu görülmektedir. 

Bu yasatasarısının bu haliyle yasalaşması sosyal güvenlik sistemimizin sorunlarınıçözmeyeceği gibi sağlıklı yaşam hakkını da güçleştirecektir. Sağlığınticarileşmesi, kayıt dışı ekonomi, gerçekçi olmayan sosyal güvenlikpolitikaları ve yolsuzluklar gibi nedenler dolayısıyla sıkıntıya düşen sosyalgüvenlik sistemimizi toparlayabilmenin yolu kayıt dışını kayıt altına alanetkin düzenlemelere gidilmesi, vergi reformu yapılması, sağlığın hak olduğubilinciyle genel vergilerden finanse edilmesi ve piyasacı yönelimlerin terkedilmesinde aranmalıdır. 

"SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası" Yasa Tasarısı'nın bu haliyle TBMM'dengeçmesinin yaratacağı toplumsal yıkım göz önüne alındığında bu güne dekyürüttüğümüz etkinliklerin artırılması ve emek-meslek örgütleri ilebirleştirilmesi kararı 8Aralık 2007 tarihinde Ankara'da 37 Tabip Odasının (Adana, Adıyaman,Afyon, Ankara, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne,Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir,K.Maraş, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Manisa,Mardin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat) veTTB içerisinde faaliyet gösteren kol temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşenGYK toplantımızda alınmıştı. TTB Merkez Konseyi olarak bu kararlı tutumdoğrultusunda emek ve meslek örgütleri ile bir araya geldik ve aşağıdakietkinlik takvimi üzerinde ortaklaştık.

-         10Ocak 2008 illerde halka ve çalışanlara bildiri dağıtılması, basınabilgi verilerek merkezi yerlerde düzenlenecektir.

-         15Ocak 2008 İstanbul'dan Ankara'ya "Herkes İçin Sağlık ve GüvenliGelecek İçin Yürüyoruz" etkinliğinin başlatılması.

-         15Ocak 2008 Kocaeli'ne varış, karşılama ve etkinlikler,

-         16Ocak 2008 saat:12.00Bursa'ya varış, karşılama ve kitlesel basın açıklaması,

-         16Ocak 2008 yürüyüş kolu dışında kalan illerde öğlearası basın açıklaması düzenlenerek etkinliğin duyurulması.

-         16Ocak 2008 saat:16.00Eskişehir'e varış, karşılama ve etkinlikler,

-         17Ocak 2008 saat: 12.00Ankara'da buluşma, TBMM önüne yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması

Yukarıdasıralanan etkinliklerin il düzeyinde kurgulanması ve gerçekleştirilmesi içinbaşta genel merkezler düzeyinde birlikte irade beyanında bulunduğumuz DİSK,KESK, TMMOB, BASK, T. Diş Hekimleri Birliği örgütleri olmak üzere emek vemeslek örgütleri ve toplumun diğer duyarlı, sağlık ve sosyal güvenlik hakkınasahip çıkan kesimleri ile bir araya gelinmesi ve sürecin birlikte örülmesiyararlı olacaktır. 17 Ocak2008 tarihinde TBMM önünde gerçekleştirilecek kitlesel basınaçıklamasına her ilden temsilcilerin yer alacağı bir otobüsün kaldırılması veetkinliğe katılması beklentimizdir. Kullanılacak broşür gibi materyallermerkezi olarak hazırlanıp gönderilecektir, ancak illerde yerel basınınkullanımı, yerel dinamiklerin harekete geçirilmesi güçlü bir etkinlik içinayrıca önem taşımaktadır.

Gereği içinbilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. AltanAyaz
Genel Sekreter