Üye Aidatları

2216-2007
28.12.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            BüyükKongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın 5477 sayılı Yasa iledeğişik 8. maddesi uyarınca üye aidatlarının her yıl 213 Sayılı Vergi UsulKanunu'nun 298'inci maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranındaartırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı'nca 17 Kasım 2007 tarih 26703 sayılıResmi Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, SıraNo:377" ile 2007 yılının yeniden değerleme oranı 7.2 olarak açıklanmıştır.

            Bunagöre 2008 yılında uygulanacak üye kayıt ücreti ve aidat miktarı aşağıdagösterilmiştir:

a)Üye kayıtücreti 34,67 YTL,

b)Sadeceresmi kurumda görevli veya mesleğini icra etmeyen üyeler için 57,78 YTL,

c)Diğerüyeler için 173,34 YTL'dir.

2008 yılında işlenen suçlara ilişkin olarak TürkTabipleri Birliği Yasası uyarınca verilmesi gereken para cezaları da yukarıdabelirtilen güncellemeye uygun olarak aşağıdaki şekildedir:

 

Uygulama Maddesi

Fiil

Cezanın Alt Sınırı

Cezanın Üst Sınırı

13

Seçimle ilgili Genel Kurul toplantılarına geçerli bir mazereti olmaksızın katılmamak ve/veya oy kullanmamak

173,34

 

36/2

Onur Kurulu üyelerinin reddine ilişkin talebin kabul edilmemesi

520,00

866,72

39/b

Para cezasını gerektiren disiplin eylemi

520,02

866,72

50

Meslekten men cezasına rağmen çalışmak

1733,42

3466,85

Ek Madde 1/1

6023 Sayılı Yasa'nın 5. maddesindeki izni almadan çalışmak veya Yasa'nın yayım tarihinde üzerinde mevcut ikinci işleri bildirmemek, yanlış bildirmek veyahut bu konuda Yönetim Kurulu'nun verdiği karara uymayarak göreve devam etmek

866,71

1733,425

Ek Madde ½

Ek 1. maddenin birinci fıkrasına göre cezalandırılmasına karşı beyanname vermemek, gerçeğe aykırı şekilde beyanname vermek veyahut ek göreve devamda ısrar etmek veya bu görevi bıraktığı halde yönetim kurulunun onayı olmadıkça başka bir ek görev kabul etmek

1733,42

3466,85

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

Saygılarımızla,

 

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

17 Kasım 2007 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26703

TEBLİĞ

             Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 377)

             Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır.Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

             Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2007 yılı için % 7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilmiştir.

             Bu oran, aynı zamanda 2007 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

             Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

             Tebliğ olunur.