Tam Gün broşürü

2138-2007
10.12.2007

            TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

            Sağlıkalanında piyasacı anlayışın yasal zeminini oluşturmaya yönelik olarak TBMM'yesevkedilen Kamu Hastane Birlikleri, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıYasa Tasarıları ve bunlarla birlikte hekimlik mesleki pratiğimizinuygulanmasını doğrudan etkileyen çalışma koşullarımız ve Tam Gün çalışmaya dairBirliğimizce yayımlanan broşür ektedir.

            Hepbirlikte oluşturduğumuz  görüşlerimizinkamuoyu ve hekimlerle paylaşılmasında yardımcı olacağı ve piyasacı müdahaleyekarşı hep birlikte yürüttüğümüz mücadeleye katkı sunacağı inancıyla, gereğiiçin bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter