Genel Yönetim Kurulu (GYK)

2080-2007
27.11.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık beş yıldır "SağlıktaDönüşüm Programını" uygulama gayreti içerisinde olduğu bilinmektedir. Esasolarak sağlıkta özelleştirme anlamına gelen bu programa göre Kamuhastanelerinin bir tür şirketleşmesi yolu ile kamu sağlık kurumu olmaözelliğinden sıyrılarak kâr güdüsü ile hizmet sunan, kâr yapamadığı takdirdeise sonu kapatılmaya dek giden yolu açan "Kamu Hastane Birlikleri YasaTasarısı" TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülmeyebaşlanmıştır. Tasarı ile sağlık hizmeti satın alımı yasal bir kılıfabüründürülmekte ve böylece kamu hastanelerinin her bir kliniğinin ayrı ayrıtaşeron şirketlerce işletilmesinin önü açılmaktadır. Bu düzenleme yasalaştığıtakdirde kamu hastanelerinde görev yapan meslektaşlarımızın özlük haklarındaciddi kayıplar gündeme gelecektir.

Türk Tabipleri Birliği olarak, yasa tasarısı TBMMSağlık Komisyonu'nda görüşülmezden önce iktidar ve ana muhalefet partileriningrup başkanvekilleri ile görüşülmüş ve yazılı olarakta ilettiğimiz görüşlerimizbir kez daha dile getirilmiştir. Yine TBMM önünde yapılan Basın Açıklaması ilekonu kamuoyu ile paylaşılmış ayrıca komisyon toplantılarına katılınarak bilgisunulmuştur.  Tüm bu çabalarımız sonucutasarı önce oluşturulan alt komisyona gönderilmiştir. Ancak alt komisyon dayasa tasarısını tartışarak tekrar Komisyona göndermiş ve görüşmeler yenidenbaşlamıştır.

Sağlıkta Dönüşüm Programının finansman ayağınıoluşturan Genel Sağlık Sigortası'nın kurulmasına olanak tanıyan yasa isegeçtiğimiz dönem 5510 sayı ile çıkmış, ancak Anayasa Mahkemesi'nin 15.12.2006tarihli kararı ile özellikle memurlar yönünden bazı maddeleri iptal edilerek,yasanın uygulanması ertelenmiş ve uygulanamamıştır. Geçtiğimiz günlerde Çalışmave Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan "5510 Yayılı YasadaDeğişiklik Yapılmasına Dair Yasa Tasarısı"nın ise Anayasa Mahkemesi tarafındansunulan iptal gerekçelerini karşılamaktan uzak olduğu ve çalışanlar için birönceki düzenlemenin bile gerisinde maddeler içerdiği görülmektedir. ÇalışmaBakanlığı geçtiğimiz dönemlerin aksine bu dönem sadece yazılı görüş istemiş ve"Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu"nu toplantıya çağırmamış, adeta böylesiönemli, yetmiş milyonu ilgilendiren bir konuyu tümüyle "ben yaptım oldu"mantığınca gerçekleştirme yolunu seçmiştir. Bu haliyle bakıldığında sağlıkhakkını ortadan kaldıran, geleceğimizi karartan ve mesleğimizi uygulanamaz birhale getiren, bizleri oluşturulan sağlık sermayesinin sözleşmeli, işgüvencesiz, düşük ücretle çalışanları haline getiren bir düzenleme olarakgörülmektedir.

TTB olarak, Çalışma Bakanlığı'nın toplamadığı "SosyalGüvenlik Yüksek Danışma Kurulu"nun emek ve meslek örgütlerini oluşturan kesimitarafımızdan toplantıya davet edilmiş ve 3 Aralık 2007 günü Ankara'dagerçekleştireceğimiz geniş katılımlı bir toplantıyla bu örgütlerin görüşlerinikamuoyu ile paylaşmalarına olanak sağlanmıştır. Ayrıca önceki dönemlerde hepbirlikte gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere ilave olarak bu son değişikliklerhakkında Odalarımızın da katkısı ile oluşturduğumuz Türk Tabipleri Birliğigörüşleri kamuoyu ve Bakanlık yetkilileri ile milletvekilleri ve siyasi partilerle paylaşılmıştır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kamu hizmet sunumundançekilirken son günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından ortaya atılan bir başkadüzenleme ise "Tam Gün" çalışma olmuştur. TTB'nin yıllardır sağlığın bir hakolarak görülüp kamucu bir anlayışla sunulması gerektiği temel tezinin istihdammodeli olarak savunageldiği Tam Gün çalışma, sağlığın tümüyle piyasaya terkedildiği, tüccar mantığı ile sağlığa yaklaşıldığı durumda ise hekimler içinmevcut özlük haklarında gerileme anlamına gelmektedir. Sağlık Bakanlığı konuyukamuoyuna sunarken "önce muayenehane sonra hastane dönemi bitecek" gibi birsöylemi kullanmakta ve bu durum hekimlik mesleğinin toplum nezdindeki itibarınızedelemektedir. 

Geçtiğimiz dönem çıkardığı bir yasal düzenlemeyedayanarak 200'e yakın klinik şef ve şef yardımcısını sınavsız olarak atayanSağlık Bakanlığı daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin bu yasayı iptali üzerinebenzer bir yasal düzenlemeyi "Torba Yasa" içerisine koymuş ancak döneminCumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer'in bu düzenlemeyi vetosu ilekarşılaşmıştı. Konuyu yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'na erteleyen SağlıkBakanlığı şimdi de benzer bir yasal düzenlemeyi süratle yeniden gündemegetirmektedir. Amaç yine aynıdır:siyasi kadrolaşma. Eğitim hastanelerinin 30yıllık geleceğini karartan bu sürece müdahil olmak örgütümüzün yine öncelikligündemleri arasındadır.  

Sağlıkta Dönüşüm Programının bugün geldiği evreyideğerlendirmek, örgüt olarak yaklaşık beş yıldır hep birlikte yürüttüğümüz"Sağlık Hakkı" mücadelesinin gelinen evreye denk bir biçimde nasıl sürdürülmesigerektiğini belirlemek üzere TTB-Genel Yönetim Kurulu'nun acil olarak 8 Aralık 2007 tarihinde Ankara'da toplanmasınınuygun olacağı kanaatindeyiz. Toplantıya Oda Başkan ve Genel Sekreterlerimizbaşta olmak üzere yönetim kurulu üyelerimizin, oda aktivistlerimizinkatılmasında, GYK öncesinde Oda bölgelerimizde mümkün olan en geniş biçimdeistişare toplantıları düzenleyerek hazırlıklı olarak gelinmesinde büyük yararolduğu inancındayız.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılardileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

GYK Taslak Gündemi
-Sağlıkta Dönüşüm Programı veTTB'nin Acil Eylem Planı

Toplantı Yeri:
İÇKALE OTEL-Balo Salonu
GMK Bulvarı No:89
Maltepe-ANKARA

Toplantı Tarih ve Saıati:
8 Aralık 2007 Cumartesi, 09:30