İşyeri Hekimliği Uygulama Bilgileri formu

2044/2007
21.11.2007

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

8 Aralık 2007 Cumartesi günü Ankara'da yapılacakolan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısının gündemine ilişkin yazımız,20.11.2007 tarih ve 2041/2007 sayı ile Odanız Başkanlığı'nıza gönderilmiştir. Koltoplantısının 2. Gündeminde belirttiğimiz "Tabip Odalarımızda mevcut işyerihekimliği ortamı ile ilgili paylaşım" konulugündemle ilgili bilgilerin, ekte göndermiş olduğumuz ‘İşyeri Hekimliği UygulamaBilgileri ‘ formuna göre doldurulması,odalar arasındaki standart bilgipaylaşımı açısından önem arzetmektedir.

Ayrıca Kol toplantısının 5. maddesiyle ilgiliolarak; 23 Eylül 2007 tarihindeki İSİH Kol Toplantısında alınan karar gereği"TTB İşyeri Hekimliği Çalışma Onayı Yönergesi Uyumlaştırma çalışma grubunun"oluşturulması kararı alınmıştır. Gerek bu grubun çalışmalarına katkı , gereksede TTB işyeri Hekimliği Çalışma Onayı Yönergesindeki maddelerle ilgili Odanızındeğişiklik önerilerini gerekçeleriyle birlikte tespit ederek en geç 6 Aralık 2007 tarihine kadargöndermeniz , devam eden çalışmalara büyük fayda sağlayacaktır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılardileriz.

Saygılarımızla,

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Dr.Bülent Aslanhan
Başkan

TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter