TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı

2041/2007
20.11.2007

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

TTBİşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 8 Aralık 2007 Cumartesi günüaşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Dr.Bülent Aslanhan
Başkan

TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Yer: Türk Tabipleri BirliğiMerkez Konseyi

GMKBulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok.

No:2Kat:4 Maltepe/ANKARA

Tarih: 8 Aralık 2007 Cumartesi

Saat: 09:30

Gündem:

1-2008 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Ücretininbelirlenmesi.

2-Tabip Odalarımızda mevcut işyeri hekimliği ortamıile ilgili paylaşım.

(Odalarımızda işyeri hekimleri sayısı, dağılımları, uzman-pratisyen,part-time-full-time hekim sayıları, işyeri hekimliği yetkilendirmeleri-atamalarındayaşanan sorunlar, Aile Hekimliği, performans vb. uygulamalardan etkilenim veçözüm önerileri)

Not :Toplantıya katılacak komisyonlarımızın hazırlıklıgelmeleri ve odalarımızdaki durum paylaşımı rica olunur.)

3-İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yasa Tasarısı'nın sondurumu ve proaktif tutum.

4-Tam Süreli Çalışma Yasa Taslağı ve işyerihekimliğine olası etkileri, alınacak tedbirler.

5-Atama yöntemleri ile ilgili çalışan heyetimizinsunumu ve tartışmaya açılması.

6-İşçi Sağlığı kongresinin değerlendirilmesi.

7-Eğitimlerin değerlendirilmesi.