İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları

2040/2007
20.11.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

23 Eylül 2007 tarihinde Ankara'dagerçekleştirilen İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanaklarıektedir.

Bilgilerinize sunar,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu a.
Dr.Bülent Aslanhan
Başkan

TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOLU TOPLANTITUTANAĞI

                23.09.2007 Pazar günü İSİH Koltoplantısı TTB Merkez Konseyi toplantı salonunda Ankara'da yapıldı. Toplantıya20 Tabip Odası (Tekirdağ T.O., Van T.O., Gaziantep T.O., Diyarbakır T.O., AdanaT.O., İzmir T.O., Samsun T.O., Erzurum T.O., Kocaeli T.O., Manisa T.O., AnkaraT.O., İstanbul T.O., Denizli T.O., Edirne T.O., Adıyaman T.O., Bolu-Düzce T.O.,Kayseri T.O., Antalya T.O., Mardin T.O., Mersin T.O. temsilcileri) ve TTBMerkez Konseyi temsilcisi katıldı.

                İSİH Kol başkanı Dr. Bülent ASLANHAN'ınaçılış konuşmasından sonra, divan başkanlığına Tekirdağ Tabip Odasından Dr. Serpil KESKİN,divansekreterliğine Kocaeli Tabip Odasından Dr. Mine GÜLER seçildi. 2. ve 3. gündemönerilerinin birlikte tartışılmasına karar verildi. Gündem önerileri vegündemin oylanmasından sonra aşağıdaki gündemde toplantıya geçildi.

 ISIH TOPLANTIGÜNDEMİ
1-Tuzla Tersanesinde meydana gelen iş kazaları ve durum değerlendirmesi
2-22 Temmuz Seçimleri ve işçi sağlığına olası etkileri
3-Önümüzdeki dönem İSİH Kol Çalışmalarının planlanması
4-Eğitimlerin değerlendirilmesi
5-2008 İşçi Sağlığı Kongresinin değerlendirilmesi ve hazırlıkların planlanması
6-Yürütme kurulunun re-organizasyonu

1-Tuzla Tersanesinde meydana gelen işkazaları ve durum değerlendirilmesi 

                Tuzla'da 5 kişinin ölümüylebaşlayan olaylarla ilgili, TTB, Mimarlar-Mühendisler Odası, sendikalar ilebirlikte İstanbul Tabip Odasının ortak bir çalışma yaptığı bildirildi. Çalışmasonuçlarının kamuoyu ile paylaşılıp, kamuoyunun bilgilendirilmesini kamuoyununmedyanın ve kurumların dikkatinin bu alana çekilmesinin hedeflendiğinibelirtti. Dr. CelalEMİROĞLU 2004 yılında TTB'den oluşturulan bir heyetintersanelere yaptığı ziyaretle ile ilgili bilgi verdi. Tersanelerde 20 binkişinin çalıştığını bunların 18 bininin sigortasız olduğunu, asıl sorununtaşeronlaşma sonucu meydana geldiğini bu nedenle başka faktörlerin de gözönünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

                Tuzla'daki olaylarla ilgiligündem oluşturup, üniversite, diğer örgütlerle ve konunun tüm bileşenlerininbirlikte Tuzla'da sempozyum düzenlenmesi, İstanbul T.O'nın çalışmalarınınpaylaşıp desteklenmesi, tersane işçilerin ve sendikanın çıkardığı "Baret" isimli dergiye destek verilmesi, üstişverene bağlayıcı bir protokol imzalatılmalı, Tuzla'daki olaylar ile ilgiliafiş hazırlanması önerilerinden sonra aşağıdaki karar alındı.

                2007 yılı içinde Kocaeli veİstanbul T.O'larının öncülüğünde, diğerodalarının,sendikaların,mühendis-mimarlar odasının,baroların,sivil toplumörgütlerinin parlementerlerin,desteği ile,kamuoyunun dikkatini iş yaşamındakisorunlara çekmek amacıyla organizasyonlar ( sempozyum,afiş,toplantı vs.)yapılmasına karar verildi.

 

2-22 Temmuz Seçimleri ve İşçi Sağlığına Olası Etkilerive Önümüzdeki Dönem İşçi Sağlığı Kol Çalışmalarının Planlanması

                Dr. Hakan TOKSÖZ  İzmir T.O  ISIG Komisyonu'nunhazırladığı bir sunum yaptı.

 "Sağlıkta Dönüşüm Projesi" içinde yer alanmevzuat değişikliklerinden bahsetti. 

                Aile Hekimliğine geçmişillerdeki sıkıntılar,aile hekimliğine geçecek illerdeki sıkıntılar,ailehekimliğine geçmemiş illerdeki sorunlara değinildi.İşyeri Hekimliği hizmetininnasıl sunulacağı ile ilgili sorunlara değinildi. "İşyeri Hekimliği ÇalışmaModeli" oluşturulmasıyla ilgili İzmir T.Odasının çalışmaları olduğundanbahsedildi.(Dr. Altan KOLTANve Dr. Meral TÜRKSOYER ‘den oluşan çalışma grubu ) Model çalışmasının sonuçlanması süresininhenüz belli olmadığı,bununla ilgili anketler düzenlendiği ve bu anketlerinişyeri hekimlerine dağıtılıp anket sonuçlarına göre modelin şekilleneceğibelirtildi..

                Tam gün çalışma yasasının İşyeriHekimliğine etkilerinin, sonuçlarının neler olabileceği hakkında işyerihekimlerinin tedirginlik yaşadığına değinildi.

                İşçi Sağlığı İş Güvenliği YasaTasarısı Taslağı" çıktığında işyeri hekimliğinin konumunun ne olacağı ileilgili bir tartışma yürütüldü. İSİG Yasa tasarısı taslağının, 4857 Sayılıyasayı eksik bulan işverenlerin ve sermayelerin isteği doğrultusundahazırlanmış bir yasa olduğu ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğunu 50 işçiden 250 ve üzeri işçi çalışan işyerlerine değiştirilmek istendiğine değinildi.ISIG Yasa Tasarısı Taslağı'nın T.O'larındaki ISIG Komisyonlarında tartışılmasıve işyeri hekimlerinin bilgilendirilip bu konuyla ilgili harekete geçirilmesigerekliliği vurgulandı. Aşağıdaki kararlar alındı.

                T.O'larının ISIG Yasa TasarısıTaslağı'na ilişkin komisyonlarında ISIG Yasa Tasarısını tartışması ve bunlarınsonucuna göre yasa ile ilgili faaliyetlerin ve organizasyonların,bir eylemplanının yapılmasına karar verildi.

                TTB ISIG yönergesiyle ilgili birçalışma yürütmek, işyeri hekimliği alanındaki farklı uygulamalarıdeğerlendirmek,işyeri hekimi atama yönergesini gözden geçirmek ve işçi sağlığıve işyeri hekimliğinde durum tespiti yapmak amacıyla  Kayseri, Kocaeli , Tekirdağ, Bolu -Düzce ,Edirne , Denizli , Manisa,İzmir , T.O'larından oluşan bir çalışma gurubu  oluşturuldu. 

 

3-Eğitimlerin  Değerlendirilmesi
                Dr.  Bülent ASLANHAN temel ve ileri eğitimler konusundabilgi verdi.Eğitim  taleplerinin  değerlendirilmesi yapıldı. 
TEMEL  EĞİTİMLER  KURSU   PLANLANAN  İLLER :
1- Samsun
2- Ankara    
3-Kocaeli
4-Tekirdağ - Edirne - Çanakkale
5- Bursa  - Balıkesir - İstanbul
6-Diyarbakır' da  bölgesel  kurs
7- Konya'da  bölgesel  kurs 
8- Manisa - Aydın
9- Adana - Mersin - Hatay - Maraş 
10 - Van - çevredeki  5  il
11- Antalya - Isparta
Kurs takvimininbelirlenmesi  BEK ve Temel EğitimlerKoordinasyonuna bırakıldı.

İLERİ  EĞİTİMLER  KURSU  PLANLANAN İLLER :

MSSH

İŞİTMENİN

RİSK

DERMATOZLAR

KAS-İSKELET

 

KORUNMASI

DEĞERLENDİRME

 

SİS.HAST.

Kocaeli

İzmir

Denizli

İzmir (2008)

Denizli( 2007)

İzmir

Samsun

İzmir

Kocaeli ( 2007)

Kocaeli

Denizli(2008)

Bursa

Kocaeli

Tekirdağ

İzmir (2008)

Tekirdağ

Kocaeli

İstanbul

Denizli

Tekirdağ

Adana

Mersin

Adana

Adana

Mersin

Bursa

Kayseri

Samsun

Samsun

İstanbul

İstanbul

 

Mersin

İstanbul

 

Samsun

 

Bursa

 

 

Kayseri

 

Antalya

 

 


İleri eğitimlerintarihlerinin belirlenmesi, ileri eğitim moderatörleri aracılığı ile yürütülmeyebırakıldı.


4- 2008 ISIG KongresininDeğerlendirilmesi ve Hazırlıkların Planlanması

                2007 Yılında Tekirdağ T.O.'nınkongreye talip olduğu fakat uygun toplantı mekanı bulunamamasından dolayıkongrenin yapılamadığı belirtildi.2008 yılında Ulusal İşçi Sağlığı Kongresininüç büyük ilden ( İstanbul,Ankara,İzmir ) birinde yapılmasının ve diğer odalarınkongre hazırlıklarına yardımcı olmasının daha uygun olduğu belirtildi.Yürütülen tartışmalar sonucunda aşağıdaki karar alındı.

                2008 yılında yapılacak olanUlusal İşçi Sağlığı Kongresi'nin nerede ve nasıl yapılacağının İstanbul,Ankara, İzmir Tabip Odaları'nın yönetim kurullarında değerlendirilerek birsonraki İSİH Kol toplantısında bir kongre düzenleme kurulunun oluşturulmasınakarar verildi.

 

5- Yürütme Kurulu Re-organizasyonu

                İSİH Yürütme Kurulundakiistifalar ve bir önceki kol toplantısında alınan karar gereği YK son durumutartışıldı.

                Tekirdağ Tabip Odası;başlangıçta YK'a seçilen 9 üyenin 4 üyesinin istifa ettiği ve 1 üyenin deZonguldak'tan Bursa'ya geçtiği için yürütme üyeliğindeki konumunun netolamadığı, yürütmede bir problem olduğu tespitiyle YK seçiminin yenilenmesiniönerdi.

Mevcut yürütme, YK'nun yeniden seçilmesinin mümkün olduğunu, adaylıklar durumunda YK'nunyenilenebileceğini,diğer bir alternatifin mevcut YK unun eksikleriningiderilerek sürecin yönetilebileceğini önerdi.Heyete yeni adaylıkların olupolmadığı soruldu. YK una aday olmadığı görüldü.

                Mevcut yürütmenin devam edipetmemesi ile ilgili oylama yapıldı. Sadece Tekirdağ Tabip Odası'nın olumsuz oyuile mevcut yürütmenin devamı kararı alındı.


* Bir dahaki ISIG Kol Toplantı Tarihi 17 Kasım2007 Cumartesi olarakkararlaştırıldı.