Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor

2019-2007
15.11.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            GaziÜniversitesi Tıp Fakültesi öğretim görevlisi Prof.Dr.Rauf Haznedar'a yapılansaldırı ile ilgili olarak Birliğimizce bugün yapılan Basın Açıklaması ektedir.

Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

15.11.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Sağlık çalışanlarına saldırılarsürüyor

Son dönemlerdehekimlere yönelik saldırıların gittikçe arttığını üzülerek gözlemliyoruz.Sağlık hizmetini ülkenin her yanına fedakarca ulaştıran ve başka hiçbir alandaolmadığı kadar uluslararası arenada ülkemizin adından başarıyla söz ettirenhekimlere yönelik şiddeti kabul etmek mümkün değildir.

Hekimlereyönelik şiddete ilişkin son olay Ankara'da bir üniversitenin tıp fakültesindegerçekleşti. Meslektaşımızın adının ve hastasının durumunun, hasta yakınlarınınruh halinin bir önemi yok, çünkü konu kişisel değil. Bu olaylar her günTürkiye'nin dört bir yanında yaşanıyor. Üstelik bu son olayda olduğu gibi hastayakınlarının tehditleri, sözlü saldırıları fiili saldırıya dönüşmezden öncedurum idari makamlara bildiriliyor, ancak genellikle sessizce geçiştiriliyor.En yetkili ağızlara sorarsanız olayın münferit olduğunu, filanca kesimibağlamayacağı gibi beylik, soruna çözüm getirmeyen, aksine üzerini örtmeyeçalışan sözleri duymanız mümkün. 

Meslektaşımızınuğradığı saldırı bir ilk değil ve ne yazık ki son olmayacak. Bugüne kadar çoksayıda sağlık çalışanı görevleri başında benzer saldırılara uğradılar. Buşekilde yaşamını yitirenler oldu. Prof.Dr.Göksel Kalaycı örneğihafızalarımızdadır. Son yıllarda giderek artmakta olan bu tür saldırılarıntemel nedeninin toplumda yükselen şiddet ve linç kültüründen ve sağlık alanındayaşanan sorunlardan kaynaklandığına inanıyoruz.

AKP Hükümeti'nin son 5 yıldır uygulamakta olduğu Sağlıkta DönüşümProgramı ile beraber sağlık hizmetlerinin bir "dönüşüm" içine girdiği doğrudur.Ancak bilimsel bir yanı olmayan, anı kurtaran, popülist politikaları içeren bu"dönüşüm"ün ortaya çıkardığı sorunlar, aradan zaman geçtikçe daha görünür halegelir oldular. Bu "dönüşüm"ün hastaların sağlık hizmetine ulaşımında yaşattığısorunlar, onları karşılarında ilk muhatap olarak gördükleri hekimlere sözlüveya fiziksel saldırıda bulunabilmeye kadar itti. Bir yandan bu sorunlara zeminhazırlayıp bir yandan da vatandaşa şirin görünme çabasında olan AKP Hükümetiise, bu sorunların nedeni olarak sürekli sağlık çalışanlarını suçladı ve onlarıhedef haline getirdi.

Diğer yandanüzülerek izliyoruz ki toplumumuz ardı ardına gelen ekonomik krizler, deprem,terör, baskı, yolsuzluk ve bir dizi olayın sonucu bir çözülmenin içerisine girmişdurumda. Gündelik hayatımızda dahi karşılaştığımız her sorunu şiddetle çözmeyoluna girer olduk. Bu ortamda, bu tür saldırıların son olamayacağınıbiliyoruz; ancak yine de ısrarla son olmasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarakendilerine hizmet sunmaya çalışan hekimlere karşı daha anlayışlı ve sevecenolmalarını, yetkililerin kışkırtan ve hedef gösteren açıklamalarına itibaretmemelerini, sağlık hakkı çerçevesinde hasta ve hekimlerin aynı taraftaolduklarını hatırlatmak istiyoruz. Yetkililere ise "artık yeter" diyoruz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ