TTB Etik Kurul anketi

2011/2007
14.11.2007

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

EktekiTTB Etik Kurul anketinin tabip odalarınızın üyeleri tarafından doldurularak 15 Aralık 2007 tarihine kadariletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

TTB Etik Kurul a.
Dr.Cemal Güvercin
Sekreter

TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

Sayın Meslektaşımız,

Bu araştırma performans sisteminin sağlık hizmetininverilişine etkisini etik yönden incelemeye yöneliktir. Araştırmanın amacı, performanssisteminin hizmeti veren hekimlere ve buhekimlere göre toplum/hizmeti alanlara etkisini incelemektir. Bu anketaracılığı ile sizden alınacak yanıtlar topluca değerlendirilecek ve geneleğilimler saptanmaya çalışılacaktır. Çalışmaya içtenlikle katılacağınızı umuyorve teşekkür ediyoruz.

Bu anketi en az 1 yıl bu sistemiçinde hizmet verenlerin yanıtlaması önemlidir.

TTB ETİK KURULU

1. Yaşınız: ...........

2. Mezun olduğunuz tıp fakültesi (belirtiniz)...............................................................

3. Mezuniyet yılınız(belirtiniz) ............

4. Tıp eğitiminiz sırasında etik dersi aldınız mı? 1 ( ) Evet 2 ( ) Hayır3 (..) Diğer......

5. Çalıştığınız yer: 1( ) 1. Basamak 2 ( ) 2. Basamak 3 ( ) 3. Basamak

6. Uzmanlık alanınız: ................................... Pratisyen: ...................

7. Cinsiyetiniz: 1( ) Kadın 2 ( ) Erkek

8. Medeni durumunuz: 1( ) Bekar 2 ( ) Evli 3 ( ) Diğer .........

9. Çocuk sayısı:

1( ) Çocuksuz 2 ( ) 1 çocuk 3 ( ) 2 çocuk 4( ) 3 çocuk

5( ) Diğer (belirtiniz).........................

10. Doğum yeriniz:

1 ( ) İli ..................................

2 1( ) Köy 2 ( ) İlçe 3( ) Kent

11. Ailenizin(şimdiki) toplam gelirini göz önüne alarak, aşağıda belirtilen hangi ekonomikdüzeye uygun olduğunu belirtiniz?

1 ( ) Geçim sıkıntısı olan

2 ( ) İdare edebilen

3 ( ) Rahat geçinen

4 ( ) Çok rahat geçinen

12. Eşinizin mesleği (belirtiniz).........................................................................................

 

 

 

 

 

13. Anne ve babanızın eğitim durumu:

Babaeğitimi: Anneeğitimi

1( ) Okur yazar 1 ( ) Okur yazar.

2( ) İlkokul mezunu 2 ( ) İlkokul mezunu

3 ( ) Ortaokul mezunu 3 ( )Ortaokul mezunu

4 ( ) Lise mezunu 4 ( ) Lise mezunu

5 ( ) Üniversite 5( ) Üniversite

14. Tıp mesleğine nasıl yöneldiniz?

1( ) Ailemin isteği ile

2( ) Kendi isteğimle

3( ) Rehberlik/danışmanlık hizmetleri ile

4( ) Kurs-dershane hocaları ile

5( ) Diğer (belirtiniz)..........................................

15. Bugün meslek seçimi yapıyor olsaydınız,tıp mesleğini yine seçer miydiniz?

1( ) Evet (Nedenini açıklayınız)................................................

 

2( ) Hayır (Nedenini açıklayınız)..............................................

 

16. Tıp dışı konularda okur musunuz?

1 ( ) Düzenli okurum

2 ( ) Bazen okurum

3 ( ) Okumam

17. Gazetedeaşağıdaki konulardan hangileri ilginizi daha çok çeker? (Tek yanıtişaretleyiniz)

1 ( ) Ekonomi

2 ( ) Politika

3 ( ) Bilim ve teknoloji

4 ( ) Sağlık

5( ) Spor

6 ( ) Diğer (belirtiniz)..............................

 

18. Size göre sağlık hizmetinin en etkili veriliş biçimi nedir?

1 ( ) Sağlık hizmeti devlet güvencesialtında herkese eşit, ücretsiz ve ulaşılabilir olmalı

2 ( ) Sağlık hizmetiçalışanlardan yapılacak kesintilerle desteklenmeli

3 ( ) Sağlık hizmetiparası olanın daha iyi hizmet almasını sağlamalı

4 ( ) Sağlık hizmetiözel sektörce yürütülmeli

5 ( ) Diğer(belirtiniz)......................................................................

19. Aşağıda hekimlik mesleğinin taşıdığıanlama ilişkin ifadeler verilmiştir. Bu ifadelere katılma derecenizi belirtiniz.

İFADELER

EVET

BAZEN

HAYIR

1. Mesleğimin toplumda saygınlığı var

 

 

 

2. Mesleğimi iyi yapmanın gururunu yaşıyorum

 

 

 

3. Mesleğim ekonomik yönden güvenlidir

 

 

 

4. Bireylere doğrudan yardım edebilen bir meslektir

 

 

 

5. Mesleğimi yaparken çelişkiler yaşıyorum

 

 

 

6. Mesleğimi iyi yapamamanın sıkıntısını yaşıyorum

 

 

 

7. Çalışma koşullarını değiştirememenin (ortamın temizliği, düzeni vb.) sıkıntısını yaşıyorum

 

 

 

 

 

20. Aşağıda tıpeğitiminin sosyal ve beşeri yönlerine ilişkin ifadeler verilmiştir. Buifadelere katılma derecenizi belirtiniz.

TIP EĞİTİMİNE SOSYAL BAKIŞ

EVET

KISMEN

HAYIR

1. Felsefe/etik dersleri yeterli

 

 

 

2. Halk sağlığı dersleri yeterli

 

 

 

3. Hasta ile iletişim konusunda eğitim yeterli

 

 

 

4. Sosyoloji dersleri gerekli

 

 

 

5. Psikoloji dersleri gerekli

 

 

 

 

21. Sağlıkpolitikaları ve uygulamaları konusunda bilgi düzeyinizi işaretleyiniz.

GÖRÜŞLER

BİLGİM YOK

ÇOK AZ BİLGİM VAR

BİLGİM VAR

1. Sağlıkta dönüşüme ilişkin yapılmakta olan ve yapılacaklar konusunda bilgim

 

 

 

2. Aile hekimliği konusunda bilgim

 

 

 

3. "Sözleşmeli ve esnek çalışma" konusunda bilgim

 

 

 

4. Son Bütçe Uygulama Talimatı (BUT) konusunda bilgim

 

 

 

 

22. Çalıştığınız kurumunuzda performansadayalı ücretlendirme uygulaması var mıdır?

1( ) Evet

2( ) Hayır (28. soruya geçiniz.)

23. Performans uygulamasına ilişkin bilgiyiilk nereden öğrendiniz?

1( ) Tabip odası 4 ( ) Medya

2( ) Sağlık müdürlüğü 5 ( ) Diğer (Belirtiniz) ........................

3( ) Meslektaşlar

24. Aşağıdaki ifadelereperformans uygulamasına yönelik olarak katılma derecenizi belirtiniz.

GÖRÜŞLER

PERFORMANS UYGULAMA ÖNCESİNE GÖRE

ÖNEMLİLİK DERECESİ

Azaldı

Arttı

Değişmedi

 

Önemsiz

 

 

Kısmen önemli

 

 

Çok önemli

 

1. Çalışma arkadaşları/ meslektaşlar ile ilişki

 

 

 

 

 

 

2. Mesleki dayanışma

 

 

 

 

 

 

3. Çalışanlar arasında işbirliği

 

 

 

 

 

 

4. Çalışanlar arasında rekabet

 

 

 

 

 

 

5. Klinikler arası rekabet

 

 

 

 

 

 

6. Yönetim ile ilişkiler

 

 

 

 

 

 

7. Mesleki örgütlenme arayışı

 

 

 

 

 

 

8. Mesleki geleceği görme

 

 

 

 

 

 

9. Hekim dışı sağlık personeli ile ilişki

 

 

 

 

 

 

10. Çalışma düzeni

 

 

 

 

 

 

11. Çalışma stresi

 

 

 

 

 

 

12. Motivasyon

 

 

 

 

 

 

13. Eğitim hastanelerinde beceri kazandırma eğitimine ayrılan süre

 

 

 

 

 

 

14. Hasta başına düşen muayene süresi

 

 

 

 

 

 

15. Hekim-hasta ilişki ve etkileşimi

 

 

 

 

 

 

16. Tetkik sayısı (radyoloji, laboratuar)

 

 

 

 

 

 

17. Lokal anestezi sayısı

 

 

 

 

 

 

18. Yatırılan hasta sayısı

 

 

 

 

 

 

19. Yoğun bakıma yatırılan hasta sayısı

 

 

 

 

 

 

20. Komplikasyon sayısı

 

 

 

 

 

 

21. Konsültasyon isteme sayısı

 

 

 

 

 

 

22. Endikasyonsuz müdahaleler

 

 

 

 

 

 

23. Çeşitli kurul ve komisyonlarda görev alma

 

 

 

 

 

 

24. Hasta başı eğitim süresi

 

 

 

 

 

 

25. Asistanların teorik eğitimine ayrılan süre

 

 

 

 

 

 

26. Sürekli tıp eğitime katılma sıklığı

 

 

 

 

 

 

27. Literatür okumaya ayrılan süre

 

 

 

 

 

 

28. Verilen sağlık hizmetinin niteliği

 

 

 

 

 

 

29. Etik olmayan uygulamalar

 

 

 

 

 

 

30. Uygulama hataları (malpraktis)

 

 

 

 

 

 

31. Klinik içi görevlendirmede adil dağılım

 

 

 

 

 

 

32. Denetim

 

 

 

 

 

 

33. İzin ve dinlenme süreleri

 

 

 

 

 

 

34. Aile içi dayanışma ve paylaşım ilişkileri

 

 

 

 

 

 

35. Aile ile birlikte geçirilen zaman

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Performans sistemi sonrası, daha iyihizmet verebilme açısından, sizce ücret politikası nasıl olmalıdır?

1 ( ) Özlük haklarına(emeklilik vb.) yansıyan bir iyileştirme

2 ( ) Maaş veperformansın beraber verilmesi

3 ( ) Diğer(belirtiniz) ........................................................

 

26. Aşağıda performans sisteminin olasısonuçlarını ortaya koyacak ifadeler verilmiştir. Bu ifadelere katılmaderecenizi belirtiniz.

 

 

PERFORMANS SİSTEMİ

 

AZALTTI

 

ARTTIRDI

 

DEĞİŞTİRMEDİ

Dürüst çalışmayı

 

 

 

Bilimsel araştırma yapmaya ilgiyi

 

 

 

Topluma daha iyi sağlık hizmeti verme olanağını

 

 

 

Mesleki doyum sağlayarak çalışmayı

 

 

 

 

27. Aşağıda performans sisteminin olası sonuçlarınıortaya koyacak ifadeler verilmiştir. Bu ifadelere katılma derecenizi belirtiniz.

 

İFADELER

EVET

KISMEN

HAYIR

Sağlığı metalaştırması

 

 

 

Hekim dışı sağlık personelinin istihdamını sınırlandırması

 

 

 

Emeğimizin karşılığını vermesi

 

 

 

Tanı ve uygulamalarda tıbbi endikasyonları genişletmesi

 

 

 

Hekimler arasında ücret eşitsizliğine yol açması

 

 

 

 

 

28. Sizce birinci basamak sağlıkhizmetlerinin veriliş biçimi nasıl olmalıdır?

1( ) Sağlık ocakları ile

2( ) Aile hekimliği ile

3( ) Geliştirilmiş sağlık ocağı ile

4( ) Diğer (belirtiniz)...............................................

 

 

 

29. Performans sistemine ilişkin görüş veönerilerinizi belirtiniz.

 

 

 

Emeğiniz içinteşekkür ederiz.