Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu

2010/200714.11.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu olarak, 2008 yılında mesleğimizle ilgili önemli etik konularda, konferanslar dizisi biçiminde bir etkinlik yürütmeyi planlamaktayız. Bu etkinliklere bölgesel tabip odalarının da katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Sözü edilen etkinlikler çerçevesinde ele alınabilecek başlıklar aşağıda olup, odanızdan gelebilecek öneriler doğrultusunda daha farklı konulara da bu kapsamda yer verilebilecektir. Durumun tarafınızca değerlendirilip etkinlik konusu ve tarihi ile ilgili yazılı olarak Etik Kurul sekreteryasına iletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

TTB Etik Kurul a.
Dr.Cemal Güvercin
Sekreter

TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Konular
1.      Etik, Tıp Etiği ve Biyoetik2.      Hasta Hakları ve Sorumlulukları3.      Tıp Etiği ve Hukuksal Açıdan Hekim-Hasta İlişkisi4.      İlaç Endüstrisi ve Hekimler5.      Hekimlerde Mesleki Bağımsızlık6.      Tıpta Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği7.      Etik ve Hukuksal Açıdan Aydınlatılmış Onam8.      Tıbbın Evrimi