İnsan İhale ile Çalıştırılmaz-Sağlıkta Taşeron Olmaz

2007-2007
14.11.2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

Bilindiği gibiSağlıkta Dönüşüm Programı adı verilen, sağlığın piyasalaştırılması (satılması)sürecinin bileşenlerinin başında taşeronlaştırma-hizmet satınalma uygulamalarıgelmektedir. Bu konuda bir taraftan hukuksal mücadele yürütülürken, birtaraftan da diğer sağlık örgütleri ile birlikte insan sağlığı ve çalışanlarınhakları açısından sakıncalarını ifade etmek ve taşeronlaştırmanınyasaklanmasını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma yürütülmektedir.

Bu amaçla 17 Kasım 2007 Cumartesigünü Ankara'da DİSK/Dev Sağlık-İş'in çağrıcısı olduğu Türk TabipleriBirliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendiktası(SES) da desteklediği"İnsan İhale ile Çalıştırılmaz-Sağlıkta Taşeron Olmaz" başlıklı BasınAçıklaması gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili oda yöneticilerimiz baştaolmak üzere duyarlı üyelerimizin ve tıp öğrencilerinin katılımının sağlanmasıönemlidir.

Ayrıca BasınAçıklamasının yapılacağı 17 Kasım 2007 Cumartesi günü aşağıdaki yazının tabipodalarımızca Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na faksile gönderilmesi ve metnin yerel basın ile paylaşılması yararlı olacaktır.

Gereğiiçin bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

Faks Numaraları:
Sağlık Bakanlığı:0 312 431 48 79
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı:0 312 212 72 30

 

.................................................... BAKANLIĞI'NA

ANKARA

"Sağlıkalanında son 20 yıldır hayata geçirilen uygulamalar sonucunda, sağlığın kamusalbir hizmet olmaktan çıkartılmasıyla birlikte, kamu sağlık kurumlarındaüretilmekte olan sağlık hizmeti önemli bir oranda taşeron firmalar eliyleyürütülmektedir. Hastanelerin temizlik ve yemekhane hizmetlerinintaşeronlaştırılmasıyla başlayan süreç, hemşire, laborant, teknisyen vehastabakıcı personeli de kapsayarak sürdürülmekte, giderek hekimlerin detaşeron firmalar aracılığıyla çalıştırılması gündeme gelmektedir.

Bir kamusalhizmet olan ve süreklilik, bütünlük ve istikrarın esas olduğu sağlık hizmetininbölünüp parçalanarak taşeron firmalar eliyle gördürülmesi sağlığın doğasınaaykırı olup, sağlık hizmetinin niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Öte yandantaşeron çalıştırma biçimi, sayısı 50 binlere ulaşan taşeron sağlıkçalışanlarının en temel haklarını ortadan kaldırmakta ve aynı işyerinde aynıişi yapan kadrolu çalışanlarla eşitsiz koşullar yaratması nedeniyle baştaAnayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.

Tüm bunedenlerle, bir kamusal hizmet olmasıgereken sağlık alanında taşeron çalıştırma biçiminin, hekimler ve tüm sağlıkçalışanlarının hakları ve nitelikli sağlık hizmeti sunumu açısından yarattığısorunların görülmesini, taşeron çalıştırmanın son bulmasını ve tüm sağlıkçalışanlarına güvenceli, tek ve eşit statü sağlanarak kadro verilmesiniistiyoruz."

Saygılarımızla,