Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklikleri

26.10.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            16.06.2006tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve  1.7.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu"nda  Yapılması Düşünülen Değişikliklere İlişkinTaslak Metin ektedir. 

            Taslakmetne ilişkin odanız görüşlerinin 19 Kasım 2007 tarihine dek Birliğimizeiletilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter