Tüccar Mantığı ile "Tam Süre" Olmaz!

1848-2007
25.10.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            TürkTabipleri Birliği Merkez Konseyi'nce bugün (25.10.2007) yapılan "Tüccar Mantığıile ‘Tam Süre' Olmaz!" başlıklı Basın Açıklaması ektedir.

Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

 

25.10.2007

BASIN AÇIKLAMASI

Tüccar Mantığı ile  "Tam Süre" Olmaz!

Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ basın yoluyla binlercehekimin yaşamını ve sağlık ortamını etkileyen değişimler (Tam Gün çalışma, KamuHastane Birlikleri) konusunda açıklamalar yapmaktadır. Tam Gün çalışmakonusunda henüz ortada bir taslak yoktur. Bakan Akdağ'ın başta Türk TabipleriBirliği(TTB) olmak üzere konunun muhatapları ile paylaşmak yerine basınüzerinden yürüttüğü tartışmalar bizleri kaygılandırmaktadır. Sadece Meclisçoğunluğuna dayalı yasama yetkisi ile toplumsal-sosyal olguların düzenlenmesi;konunun muhatabı olan hekimlerin ve örgütleri olarak TTB'nin görüşlerinin esasalınmaması, sağlık ortamımız ve ülkemizin demokratik geleceği açısından kaygıvericidir.

Türk Tabipleri Birliği'ne göre sağlık herkes içindoğuştan kazanılmış bir haktır. Sağlık hakkı ancak sağlık hizmetlerinin kamusalanlayışla sunulduğu bir ortamda olanaklıdır. Genel bütçeden finanse edilen,basamaklandırılmış, birinci basamak sağlık hizmetlerini önceleyen, sevk zinciriişleyen bir sağlık hizmeti herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir birbiçimde sunulabilir.

Sağlığın piyasalaştırıldığı, "paran kadar sağlık"anlayışının egemen olduğu bir ortamda ise sağlık hakkından söz edilemez.

Kamusal bir anlayışla sunulan sağlık hizmetlerindesağlık çalışanları için geçerli istihdam modeli tam süre çalışmadır. Tam süre çalışma iyi hekimlik değerlerininyaşam bulması için gereklidir. TTB tarafından yıllardır tam süre çalışmaısrarla savunulmaktadır. Tam süre çalışma haftada nöbetler dahil 40 saatiaşmayan çalışmayı, performans gibi belirsiz (keyfi) ücretlendirme yerineemekliliğe yansıyan, insanca yaşanabilecek bir ücreti, tam süre tazminatını,eğitim tazminatını, iş güvencesini, özlük haklarının geliştirilmesini,kazanımların korunmasını ve grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakkıiçermektedir.

Siyasi iktidarların 1980 yılından bu yana, 1961yılında oluşturulan, Anayasal zemini ve toplumsal algısı kamusal olan sağlıksistemimizi, sistematik olarak tahrip ettikleri ve piyasayı kutsadıklarıgörülmektedir. Hastaları müşteri olarak gören piyasacıanlayış, hekimleri-sağlık çalışanlarını da birer maliyet unsuru olarakalgılamaktadır. İş güvencesiz çalıştırmayı, emeği değersizleştirmeyiyaygınlaştırmaktadır.

Piyasacı anlayışın uluslararası tekeller için sağlığıkazançlı bir yatırım alanı kılma çabası herkesçe bilinmektedir. Bu nedenle hekimlerin kimin için ve hangi sağlıkortamında tam süre çalıştırılacağı yanıtlanması gereken temel sorudur.Bugün Sağlık Bakanlığı'nın uygulamakta olduğu "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ilehekimlere sözleşmeli-güvencesiz çalışmanın dayatıldığı bir dönemden geçiyoruz.Bu programın devamı olarak, henüz ayrıntıları içeren taslağı bulunmamaklabirlikte, AKP Hükümeti'nce gündeme getirilen ve yukarıda belirttiğimiz "İyihekimlik değerlerinin yaşam bulduğu, sağlığın hak olarak sunulduğu" ortamyaratılmadan hekimlere dayatılacak güvencesiz-geleceksiz çalışma modeline "TamGün" demek doğru olmayacağı gibi, adı her ne olursa olsun böyle bir girişimikabul etmekte mümkün değildir.

Bizler yaşanan tüm tahribata, Genel Sağlık Sigortasıadı verilen sağlık vergisine, Aile Hekimliği denilen sağlık ocaklarınınözelleştirilmesine, devlet ve üniversite hastanelerindeki işletmeleştirmelererağmen, art niyetten arındırılmış ve özendirilmiş bir kamusal sağlık sistemininülkemizde yeniden kurulabileceğine inanıyoruz. Sermaye yatırımlarının karlarınahizmet etmek yerine, kamusal kaynakları koruyacağımız, topluma ve hastalarımızasağlığı bir hak olarak sunacağımız hizmeti "tamsüre" çalışarak sunmak istiyoruz.

Bu doğrultuda konunun kamuoyunca anlaşılması veyıllardır dile getirdiğimiz haklı talebimizin gerçekleşmesi için bir dizietkinliği gerçekleştireceğimizi duyurmak istiyoruz:

  • 30 Ekim-9 Kasım 2007 Tabip odaları bölgelerinde Hekimlere ve halka dönük bilgilendirme çalışmaları,
  • 2 Kasım 2007 (Cuma) hekim milletvekilleri ile görüşme,
  • 3 Kasım 2007 (Cumartesi) Demokratik, Eşitlikçi, Özgür, Barış İçerisinde Bir Türkiye Mitingi, Ankara. (Sağlık Hakkı Anayasa'da yer alsın.)
  • 4 Kasım 2007 Uzmanlık Dernekleri ile birlikte gazete ilanı,
  • 12 Kasım-16 Kasım 2007 Sağlık Bakanı ile görüşme,
  • 12 Kasım-16 Kasım 2007 TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkan vekilleri ile görüşme,
  • 19 Kasım-23 Kasım 2007 Hekim Oylaması (Sağlık Bakanlığı taslağı açıkladığı takdirde)
  • 28 Kasım 2007 Çarşamba Tabip Odalarının bölge oylama sonuçları ve tam süre talebinin açıklanacağı basın açıklamaları
  • 4 Aralık 2007 Cumartesi, Sağlık Bakanlığı önünde kitlesel basın açıklaması.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ