65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarına kısıtlama

1754-2007
03.10.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            25.05.2007 tarih ve 26532 sayılıResmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sosyal Güvenlik Kurumu SağlıkUygulama Tebliği'ne ek olarak yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Özel SağlıkKurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi"nin 3.1.6.maddesinde "Sağlık kurumu/kuruluşu, hastalara hizmet verebilmek için ruhsatındave faaliyet izin belgesinde yeralan branşlarda 65 yaşını doldurmamış en az birtam zamanlı uzman hekim bulundurmayı kabul ve taahhüt eder" ibaresiyeralmaktadır. Bu ibareye göre 65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarınakısıtlama getirilmektedir ve uygulama 15 Aralık 2007 tarihi itibariyle yürürlüğegirecektir.

Bilindiği gibi hekimler özel sağlık kuruluşlarında İşKanunu'na tabi olarak çalışmaktadırlar ve 65 yaşından sonra çalışmak İşKanunu'nda yasaklanmamıştır. Emekliler primlerini ödeyerek çalışmaya devamedebilmektedir.  Sözleşmenin 3.1.6.maddesi ile 65 yaşını dolduran hekimlerin çalışma özgürlüğü kısıtlanmakta,Anayasa ve uluslar arası sözleşmeler ihlal edilmektedir.  Hekimlerin mesleki bilgisinin, deneyiminin vebecerisinin "yaş" ile değerlendirilmesi hem bilimsel hem de nesnel değildir.Ayrıca oldukça düşük emekli maaşları ile geçinmek zorunda bırakılan hekimlerinçalışma haklarının kısıtlanması kabul edilemez. Tüm bu görüşlerimiz hem yazılıhem sözlü olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmiştir.

            Birliğimizce 65 yaş üstündekimeslektaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarakatkı sağlaması amacıyla bir İmza Kampanyası başlatılmıştır. Ekte gönderilenmetnin odanız üyeniz meslektaşlarımıza ulaştırılarak toplanan imzaların 29 Ekim 2007tarihinde Merkez Konseyi'nde olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.  İmza Kampanyası sonuçları 1 Kasım 2007tarihinde saat 12:30'da 60 yaş üstü hekimlerin İstanbul Galatasaray'dan Taksimmeydanına yapacakları yürüyüşün ardından gerçekleşecek basın açıklaması ilekamuoyuna duyurulacaktır. Odanız bölgesindeki hekimlere gerekli duyurularınyapılacağı ve yürüyüşe katılımlarının sağlanması konusunda gereğinin yapılacağıinancıyla, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

            SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI'NA

                                                                                  ANKARA

Sosyal Güvenlik Kurumu özel sağlık kurumundan/kuruluşundan sağlık hizmetisatın alma sözleşmesi'nin 3.1.6. maddesi uyarınca 15 Aralık 2007 tarihinden itibaren65 yaşını dolduran hekimlerin SGK ile anlaşma yapan hastane ve tıpmerkezlerinde çalışmalarına kısıtlama getirilmiş bulunmaktadır. Bu uygulama ileözel sağlık kurumları üzerinden 65 yaş üzeri hekimlere çalışma yasağıuygulamaya konmuş olacaktır.

Tüm hekimlerin özlük haklarındaciddi kayıplara yol açan bu karar insan ve toplum sağlığını olumsuzetkileyecek, insan haklarının ayrımcılık yapılarak çiğnenmesine, geriye dönüşümümkün olmayan olumsuzluklara neden olacaktır.

Biz, aşağıda imzası olanhekimler, ilgili sözleşme maddesinin bilimsel ve hukuksal bir gerekçesininbulunmadığı, yürürlüğe girmesi ile tüm sağlık ortamı açısından önemlisorunların ortaya çıkacağı ve tüm hekimlerin özlük haklarında ciddi kayıplarınoluşacağı gerçeğinden hareketle ilgili hükmün kaldırılması gerektiğinisavunuyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nu, hekimlik mesleği ve hekimlere yönelik yanlış vehaksız tutumundan vazgeçerek bu düzenlemeyi iptal etmeye çağırıyoruz.

Dr......................................