Tabip odası üye kayıtları

1415-2007
24.09.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Son günlerde SB Temel Sağlık Hizmetleri GenelMüdürlüğü ve il Sağlık Müdürlüklerinin Tabip Odalarımıza kayıtlı üyelerin isimve soyadlarını, vatandaşlık numaralarını, çalıştığı kurum ve kuruluşlarınadreslerini, toplam üye sayısını belirten güncelleştirilmiş listeleri yazılı vee-posta ile istediğine ilişkin duyumlar almaktayız.

30.03.2006 tarih ve 26124 Sayılı Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe giren 5477 Sayılı Yasa'nın 11. maddesi ile 6023 SayılıTürk Tabipleri Birliği Kanunu'na yeni bir madde eklenmiştir. Ek Madde 5 nolu bumaddede; "Her bir oda, her yıl ocak ayıiçinde, kayıtlı üyelerinin isim ve vatandaşlık numaralarını Merkez Konseyi veSağlık Bakanlığına bildirir. Merkez Konseyi üyelik durumlarıyla ilgili sonbilgileri müteakip bir ay içinde Bakanlığa iletir. 2006 yılı için bu bildirimbu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır."düzenlemesi yer almaktadır. Bu çerçevede yasada gösterilen bilgilerin SağlıkBakanlığı'na verilmesi gerekmektedir. Ancak hekimlerin çalıştıkları sağlıkkurum ve kuruluşlarının adres bilgilerinin verilmesi konusunda Yasa'da herhangibir düzenleme yer almamaktadır.

SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün TürkTabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne gönderdiği 11.09.2007 tarihli aynı içerikteki yazıyayanıt olarak, Yasa hükmü gereğince kayıtlı üyelerin bilgilerinin 1 Şubat 2007tarihinde Sağlık Bakanlığı'na iletildiği bildirilmiştir.

Gereği için bilgilerinize sunar, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

Saygılarımızla;
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreteri