İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

1310-2007
05.09.2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Konu:İşyeri Açma ve ÇalıştırmaRuhsatlarına İlişkin Yönetmelik Hk.

Tabip Odaları tarafından zaman zaman, Birliğimizin 13.04.2007tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarınaİlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesihakkındaki düşünceleri, girişimleri ve Tabip Odası tarafından yapılabileceklerhakkında bilgi istenmektedir. Bu hüküm geniş bir hekim grubunu yakındanilgilendirdiğinden konu hakkında tüm tabip odalarına yönelik bir açıklama yapmaihtiyacı duyulmuştur.

Bilindiği gibi, anılan Yönetmelik hükmü ile SağlıkBakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün verdiği ruhsatla açılan sağlıkkuruluşlarının belediyelerden ruhsat almadan açılması engellenmiş, sağlıkkuruluşlarından işyeri izin harcı alınması da mümkün hale getirilmiştir. Yinebunun doğal sonucu olarak Belediyelere sağlık kuruluşlarını kapatma yetkisitanınmıştır. Oysa Belediyelerin böyle bir yetkisi olmadığı gibi, sağlıkkuruluşlarının açılmasına izin verme ve denetim yetkisi de bulunmamaktadır. Buyetki Sağlık Bakanlığı tarafından il sağlık müdürlükleri aracılığıylakullanılmaktadır. Özel olarak bu alana özgü ihtiyaçlar ve hizmetin gereklerigözetilerek ruhsatlandırma ve denetim yapılması zorunluluğu dikkatealındığında, sağlık kuruluşlarına ruhsat verme ve buraları denetleme konundabelediyelerin hizmete katkı sunamayacağı açıktır. Bu nedenle işyeri açma veçalışma ruhsatı verilmesi yetkisinin il özel idareleri ve belediyelereverilmesi kamu yararına ve hizmetin gereklerine aykırıdır. Yapılan düzenlemeninamacının belediyelere kaynak yaratmak olduğu düşünülmektedir.

Tüm bu nedenlerle ve Sağlık Bakanlığı ile il sağlıkmüdürlüklerinin verdiği ruhsatla açılan sağlık kuruluşlarının, İşyeri Açma veÇalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre ayrıca ruhsatlandırılmasıidarenin bütünlüğü ilkesi ile de bağdaşmadığından, hukuka aykırı Yönetmelikhükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemi ile dava açmışbulunmaktayız. Danıştay 8. Dairesi'nin 2007/3190 E. sayısına kayıtlı davada,yürütmenin durdurulması istememiz Başbakanlığın savunmasının alınmasından sonrakarara bağlanacaktır.

Danıştay tarafından, Birliğimizce açılan veya başkakişi ya da kuruluşlarca açılmış olan davalarda Yönetmelik maddesininyürütmesinin durdurulması veya iptali yönünde bir karar verilinceye kadar,maddenin yürürlükte ve uygulanabilir olduğunu belirtmek gerekir. Ancak Belediyetarafından sağlık kuruluşlarına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkinYönetmeliğin 3. maddesine dayanılarak işlem yapılması halinde, bu işlemin veişlemin dayanağı olan hükmün iptali istemi ile 60 gün içerisinde ilgililertarafından Danıştay nezdinde dava açılabileceğini, Tabip Odası tarafından budurumun üyeleri ile paylaşılabileceğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızdabaşarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

Dr.Hakan Giritlioğlu
TTB Hukuk Bürosu
Koordinatörü

TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter