65 yaş üstü hekimlere çalışma yasağı

1248/2007
23 Ağustos 2007

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun websitesinde (www.ssk.gov.tr); "Sosyal Güvenlik Kurumu Özel SağlıkKurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi"'nin 3.1.6.maddesinde yer alan "Sağlık kurumu/kuruluşu, hastalara hizmet verebilmek içinruhsatında ve faaliyet izin belgesinde yer alan branşlarda 65 (altmışbeş)yaşını doldurmamış en az bir tam zamanlı uzman hekim bulundurmayı kabul vetaahhüt eder." İbaresi yer almaktadır.

Henüz yürürlüğe girmemiş olan buuygulama ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına tarafımızcagönderilen mektup ektedir.

Konuyla ilgili olarak odanızbünyesinde bulunan 65 yaş üstündeki hekimlerin ya da yakın gelecekte bu yaşgrubuna girecek olan hekimlerin bu uygulama nedeniyle duyarlılıklarınınarttırılması, olanaklıysa bu hekimlerle özel gündemli toplantılar yapılması vebu konuyla ilgili görüş ve önerilerinin tarafımıza bildirilmesi yönünde çalışmayapılmasını rica eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter


 

TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Milli Müdafaa Cad. No:24

Bakanlıklar-ANKARA

1249 /2007
23 Ağustos 2007

TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI'NA

ANKARA

Kamuda veya özel sektörde hekimlik faaliyetlerininsürdürülebilmesi açısından tek başına yaş faktörünün esas alınması kabuledilemez bir çalışma hakkı ihlalidir. Hekimlerin 65 yaş üstünde olduğu gibi heryaş ve dönemde mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi ve denetlenmesi birzorunluluk olmakla birlikte, bu durumun yasaklama ya da sınırlamalarlaçözülemeyeceği bilimsel bir gerçekliktir. Türk Tabipleri birliği gerek süreklimesleki eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekse standartlarınınbelirlenmesinde çaba gösteren kurumların başında gelmektedir. Bu nedenle hangigerekçeyle olursa olsun hekimlerin mesleki pratiklerinin engellenmesi ya dasınırlanması yönündeki girişimlerde TTB ve tabip odalarının taraf olacağınınbilinmesini isteriz.

Kurumunuzun www.ssk.gov.trisimli web sitesinde yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Özel SağlıkKurumundan/Kuruluşundan Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi"'ne göre, ilgili uzman hekimin 65 yaşını doldurmamışolması şartı aranmaktadır.

Oysa bilindiği gibi hekimler, özel sağlık kuruluşunda İşKanununa tabi olarak çalışmaktadır. İş Kanununda ise 65 yaşından sonra çalışmakyasaklanmamıştır. Öyle ki emekli olan kişiler dahi -gerekli primleriniödeyerek- çalışmaya devam edebilmektedir. Oysa sözleşmenin ilgili maddesi ile65 yaşını doldurmuş hekimlerin çalışma özgürlüğü sınırlanmakta/kısıtlanmakta veAnayasa ve uluslararası sözleşmeler ihlal edilmektedir.

Öte yandan bir hekimin mesleki bilgisini, deneyimini vebecerisini tek başına "yaş" ile değerlendirmek mümkün olmadığı gibi bu yaklaşım bilimsel ve nesnel de değildir. Kaldıki Avrupa ülkelerinde hekimlerin emeklilik yaşlarının incelenmesi halinde degörüleceği gibi, 65 yaş hekimlik mesleğinde bilgi ve deneyim yönünden erken biryaş olarak kabul edilmektedir.

Kuşkusuz başta hekimler olmak üzere, tüm çalışanlarınemeklilik dönemlerinde hiçbir biçimde çalışma ihtiyacı duymayacakları ekonomikve sosyal olanaklara kavuşmaları öncelikli talebimizdir. Ancak, ülkemizdeemekli hekimlerin mesleki özlük haklarının çok gelişkin olmadığı veemekliliklerini çalışma gereksinimi duymadan geçirebilme olanaklarına sahipolmadıkları bilinmektedir. Oldukça düşük emekli maaşları ile karşı karşıyabırakılan hekimlerin hiçbir makul gerekçeye dayandırılmadan çalışma haklarınınkısıtlanması kabul edilemez.

Bunedenlerle hekimlerin meslek örgütü olarak makulve haklı bir yanı görünmeyen "Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Kurumundan/Kuruluşundan SağlıkHizmeti Satın Alma Sözleşmesi"'nin 3.1.6. maddesinde yer alan "Sağlıkkurumu/kuruluşu, hastalara hizmet verebilmek için ruhsatında ve faaliyet izinbelgesinde yer alan branşlarda 65 (altmışbeş) yaşını doldurmamış en az bir tamzamanlı uzman hekim bulundurmayı kabul ve taahhüt eder." düzenlemesinin bir an önce kaldırılmasını, getirilişamacının gerekçesiyle tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini rica eder,çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter