TTB 56. BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI

1094-2007
27.06.2007

TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

TürkTabipleri Birliği 56. Büyük Kongresi 23-24 Haziran 2007 tarihlerinde 35 tabip odasındantoplam 109 delegenin katılımıyla Ankara'da Devlet Su İşleri KonferansSalonu'nda gerçekleştirilmiş olup, katılan odaların listesi ve alınan kararlarektedir.

22 Temmuz 2007tarihinde gerçekleştirilecek olan ülke Genel Seçimleri öncesi, AKP Hükümeti'nin4.5 yıldır sağlık alanında uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın toplumsağlığı ve hekim özlük hakları üzerinde yarattığı tahribatın vurgulandığı veönümüzdeki dönemde kurulacak olan yeni hükümetin önüne Türk Tabipleri Birliğiolarak bugüne dek yürüttüğümüz mücadeleden biriktirdiğimiz iyi hekimlikdeğerlerinin şart olarak konulması gerektiğinin bir kez daha belirtildiği TTB56. Büyük Kongresi başarıyla gerçekleştirilmiştir.

TürkTabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak, yaklaşık bir yıldır yürütmekteolduğumuz faaliyetin TTB 56. Büyük Kongresi tarafından onaylanmış olmasındandolayı bu faaliyetin yürütülmesine katkı sunan tüm tabip odalarımızın seçilmişüyelerine, kol ve komisyonlarda görev yapan meslektaşlarımıza teşekkür etmeyiborç biliyoruz.

TTB56. Büyük Kongresi'ne ilettikleri karar önerileri ve kararların alınmasısürecine sundukları katkı dolayısıyla tüm tabip odalarımız yöneticilerine,Büyük Kongre delegelerine ve TTB 56. Büyük Kongresi Divan Heyetine teşekkürederiz.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

BASIN AÇIKLAMASI

(27.06.2007)

Türk Tabipleri Birliği 56. Büyük KongresiGerçekleştirildi

22 TEMMUZ SEÇİMLERİ SAĞLIKTA PİYASACITAHRİBATIN SONA ERMESİ İÇİN FIRSAT OLMALIDIR!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 56. Büyük Kongresi 23-24 Haziran 2007tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi.

AKP'nin iktidardaki ömrünü doldurduğu günlerdegerçekleştirilen Kongre'de sağlık alanında 4,5 yıldır yaşanan gelişmelerayrıntılı olarak değerlendirildi:

1- AKP Hükümeti, sağlık alanına bütçeden ayrılan payıasgari düzeye indirmiş; sağlığı önemli ölçüde sosyal güvenlik kurumlarınınkaynaklarından karşılama yoluna gitmiştir.

2- AKP Hükümeti, kamu sağlık hizmeti kavramının özünütahrip etmiştir. Kamu sağlık hizmetini, yatırımları dibe çekerek kamu sağlıkkurumlarınca sunulan bir hizmet olmaktan çıkarmıştır. Yerine, kamu dışındansatın alınan bir hizmet modeli oturtmuştur.

3- AKP, bu bağlamda, 1980 sonrası dönemin sağlıkta enverimsiz ve müsrif Hükümeti olmayı başarmıştır(!). Kamu hizmetini dışarıdansatın alma modeli temeline oturtan AKP, toplam sağlık harcamalarının yaklaşık yarısıkadar bir kaynağı, kamudan özele aktarmış; bu yolla bir özel sağlık sektörüpatlaması yaratmıştır.

4- Ülkemizde toplum sağlığının güvencesi olan sağlıkocaklarının yüzlercesi AKP döneminde kapatılmış, yerlerine "aile hekimimuayenehaneleri" açılmıştır.

5- AKP Hükümeti, sağlık finans alanındaki asılsaldırısını Genel Sağlık Sigortası Yasası ile yapmaya çalışmış; AnayasaMahkemesi'nin kısmi iptal kararından sonra uygulama 1 Ocak 2008 tarihineertelenmiştir.

6- AKP döneminde sağlıkta taşeronlaştırma destek hizmetlerdenklinik hizmetlere yaygınlaştırılmış; sağlık çalışanlarına layık görülen çalışmabiçimi taşeron firma işçisi veya sözleşmeli kölelik biçimindeki iş güvencesizçalışma olmuştur.

7- AKP döneminde, liyakate değil sadakate dayalıpartizanca kadrolaşma kamu sağlık kurumlarında işgale dönüşmüştür.

8- AKP döneminde,Türkiye'nin sağlık ve sosyal güvenlik politikaları IMF ve Dünya Bankası'nınipoteğine girmiş; AKP'nin Sağlıkta "Dönüşüm" Programı bizzat Dünya Bankası'nınonayına tabi "Saha Koordinatörleri" eliyle yürütülmeye başlanmıştır.

9- AKPHükümeti'nin sağlığa müdahalesinin en önemli sonucu bulaşıcı hastalıklarınyaygınlaşmasıdır. Suyla bulaşan hastalıklarda ve hayvanlardan insanlara bulaşanzoonotik hastalıklardaki artış özellikle dikkat çekicidir.

10- 15 Haziran 2007günü yürürlüğe giren Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Tebliğleri,AKP'nin sağlıktaki politikalarının iflasının belgesidir. 4,5 yıl boyuncasağlıkta sevk zinciri kuracağını defalarca beyan eden AKP Hükümeti, buTebliğlerle her türlü sevk zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. Tebliğlerinardından özel sağlık kuruluşlarının gazetelere verdikleri teşekkür ilanlarıAKP'nin kimlere hizmet ettiğini açık olarak göstermektedir.

Sonuç itibariyle; sağlık hizmetlerinde 12 Eylül 1980'denbu yana gündemde olan piyasa yönelimli müdahaleler AKP'nin 4,5 yıllık iktidardöneminde artarak/hızlanarak devam etmiştir.

TalepEdiyoruz, Taahhüt Ediyoruz

Aynı zamanda 22 Temmuz 2007 genel seçimleri öncesindegerçekleştirilen TTB 56. Büyük Kongresi'nde sağlık alanıyla ilgili talepler elealındı:

1- Sağlık hizmetlerinin birinci basamakta piyasayaaçılması ve sözleşmeli istihdam demek olan aile hekimliği uygulamasıdurdurulmalı; kapatılan sağlık ocakları derhal tekrar faaliyete geçirilmelidir.

2- Sağlık hizmetine ulaşmayı prim ödeyebilme şartınabağlayan Genel Sağlık Sigortası tamamen yürürlükten kaldırılmalıdır. Herkeseeşit, ücretsiz ve nitelikli bir sağlık hizmeti için nüfus cüzdanı yeterliolmalı; bütün sağlık harcamaları genel bütçeden karşılanmalıdır.

3- Kamudan özele çeşitli yollarla kaynak aktarımına sonverilmeli; sağlık için ayrılan bütün kamusal kaynaklar kamu sağlık kurumlarınıniyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılmalıdır. Başta birinci basamaksağlık kurumları olmak üzere kamu sağlık yatırımları hızla başlatılmalıdır.

4- Sağlığın olmazsa olmaz ön koşulu barıştır. Şiddet ise,en önde gelen halk sağlığı sorunlarındandır. Ülkemizde ve yaşadığımızcoğrafyada şiddetin son bulması, barışın ve demokrasinin hakim olduğukoşulların bir an önce yaratılması sağlanmalıdır.

5- Sağlık alanında taşeron usulü, sözleşmeli, vb. hertürlü iş güvencesiz çalışma sona erdirilmelidir. Bütün sağlık çalışanlarıgrevli-toplu sözleşmeli bir çalışma ortamında tek bir çalışma rejiminde ve tekbir ücretlendirme sistemiyle istihdam edilmelidir.

6- Asgari ücret açlık sınırının üzerinde (yaklaşık 1.000YTL) belirlenmeli ve ortalama bir hekimin emekliliğe yansıyan ücret olarakgeliri bu asgari ücretin 4 katı olacak şekilde tespit edilmelidir.

7- Hastaneler başta olmak üzere bütün sağlık kurumlarındademokratik ortam yaratılmalıdır.

8- Tıp fakülteleri ve alınan öğrenci sayısıarttırılmamalı; sağlıkta istihdam sorunu meslek örgütleri ile tartışılarakakılcı çözümlere ulaştırılmalıdır.

TTB olarak, 22 Temmuz seçimlerine katılan tüm siyasipartileri ve milletvekili adaylarını halkın sağlık hakkını ve bu talepleribenimsemeye davet ediyoruz. Seçimlerde oy kullanacak bütün meslektaşlarımızı veyurttaşlarımızı da bu taleplere sahip çıkmaya çağırıyoruz.

TTB, seçim sürecinde bu taleplerin takipçisiolacaktır. Seçim sonrasında da bu talepler doğrultusunda hareket edecek birsiyasi iktidarın uygulamalarına üyelerimiz ve örgütsel birikimimizle destekolacağımızı şimdiden taahhüt ediyoruz.

22 Temmuz 2007seçimleri sağlıkta piyasacı tahribatın sona ermesi için önemli bir fırsatolmalıdır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

MERKEZ KONSEYİ

EK

ODA ADI

DELEGE SAYISI

KATILAN DELEGE SAYISI

ADANA

10

4

ADIYAMAN

6

2

AFYON

8

1

AKSARAY

6

-

AMASYA

6

-

ANKARA

19

11

ANTALYA

10

2

AYDIN

8

2

BALIKESİR

8

1

BARTIN

4

-

BATMAN

6

2

BİLECİK

4

1

BOLU

6

1

BURSA

10

3

ÇANAKKALE

6

1

ÇORUM

6

-

DENİZLİ

8

4

DİYARBAKIR

8

5

EDİRNE

8

2

ELAZIĞ

8

-

ERZURUM

9

2

ESKİŞEHİR

8

2

GAZİANTEP

8

1

GİRESUN

6

-

HATAY

8

4

ISPARTA

6

-

İÇEL

9

-

İSTANBUL

35

16

İZMİR

16

4

K.MARAŞ

8

-

KARABÜK

6

-

KASTAMONU

6

-

KAYSERİ

8

-

KIRIKKALE

6

-

KIRKLARELİ

6

1

KIRŞEHİR

6

-

KOCAELİ

9

6

KONYA

8

2

KÜTAHYA

6

-

MALATYA

8

-

MANİSA

8

3

MARDİN

6

1

MUĞLA

9

3

NEVŞEHİR

6

-

NİĞDE

6

-

ORDU

6

-

RİZE

4

-

SAKARYA

8

-

SAMSUN

9

3

SİVAS

8

-

Ş.URFA

6

2

TEKİRDAĞ

8

3

TOKAT

6

3

TRABZON

8

1

UŞAK

6

2

VAN

8

6

YOZGAT

6

-

ZONGULDAK

6

2

TOPLAM

461

109

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
56. BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI
(23-24 Haziran 2007, Ankara)

1)TTB 56. Büyük Kongresi; Bilecik Tabip Odasının kurulması ve Eskişehir BilecikTabip Odasının faaliyetine Eskişehir Tabip Odası olarak devamını oy birliği ile kabul eder.

2)TTB 56. Büyük Kongresi; YozgatTabip Odası kurulması ve Sivas-Erzincan-Yozgat Tabip Odasının faaliyetineSivas-Erzincan Tabip Odası olarak devamını oybirliği ile kabul eder.

3)TTB 56. Büyük Kongresi; muayenehaneler de dahil olmaküzere bütün özel sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanılabilecek tabelastandartlarının belirlenmesi amacıyla çalışma yapması için Merkez Konseyi'nin görevlendirilmesinioy birliği ile kabul eder.

4)TTB 56. Büyük Kongresi; "Türk Tabipleri Birliği Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu Kuruluş veÇalışma Usulleri Hakkında Yönerge"yi, oybirliği ile kabul eder.

TÜRKTABİPLERİ BİRLİĞİ ASİSTAN HEKİMLER EŞGÜDÜM KURULU

KURULUŞVE ÇALIŞMA USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİBÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde:1-BuYönerge'nin amacı; Türk Tabipleri Birliği ve tıpta uzmanlık dernekleri ileuzmanlık eğitimi görmekte olan hekimlerin Türk Tabipleri Birliği kurumsalçatısı altında oluşturdukları "Türk Tabipleri Birliği-Asistan Hekimler EşgüdümKurulu"nun kuruluşu ile görev, yetki ve işleyişini düzenlemektir.

Kapsam

Madde:2-Bu Yönerge,Türk Tabipleri Birliği-Asistan Hekimler Eşgüdüm Kurulu'nun örgütlenmesinde yeralacak gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

Madde:3-Bu Yönerge,6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 4. maddesi ile 59.maddesinin (e)fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde:4-Bu Yönerge'degeçen;

a)TTB: Türk Tabipleri Birliği'ni,

b)Uzmanlık dernekleri: İlgilihukuksal düzenlemelerde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarındakurulan, eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki çalışmalarıve uzmanlık alanı ile ilgilihastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı, tedavi)sağlanmasını hedefleyen dernekleri,

c)YÖK: Yükseköğretim Kurulu'nu,

d)Ana dal: Tıp mesleğinin ilgili hukuksaldüzenlemelerde tanımlanmış ana uzmanlık alanlarını,

d)Yan dal: Bir ana dalda uzman olunduktan sonradaha ileri uzmanlaşma yapılan ilgili hukuksal düzenlemelerde tanımlanmış anadala ait bölümleri,

e)Asistan: Uzmanlık eğitimi gören hekimi,

f)TTB-AHEK: Türk Tabipleri Birliği-Asistan HekimlerEşgüdüm Kurulu'nu,

g)TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği-UzmanlıkDernekleri Eşgüdüm Kurulu'nu

ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM:TTB-AHEK'in Amaçları

TTB-AHEK'in amaçları

Madde 5-TTB-AHEKaşağıdaki amaçlarla çalışır:

a)Tıptauzmanlık eğitiminin çağdaş bir düzeye eriştirilmesi için kurumlara daha çokdemokratik nitelik kazandırılması; eğitim standartlarının oluşturulması,denetlenmesi, değerlendirilmesi ve korunması ile ilgili ulusal hedef vekoşulların saptanmasıyla özgün Türkiye modelini işlerliğe kavuşturmak,

b)Uzmanlıkeğitimi veren ve uzmanlık eğitimine ilişkin düzenleyici işlemler tesis eden tümkurumlarda asistan temsilcilerinin katılım ve oy hakkına sahip olması içinçalışmak,

c)Asistanlıkeğitim sürecinin daha nitelikli olması amacıyla gerekli organizasyonlarıyapmak, kurslar düzenlemek.

d)Ülkemizdekiasistan hekimleri ulusal ve uluslararası alanda mesleki açıdan savunmak,

e)Diğerülkelerdeki mesleki kuruluşlarla tıpta uzmanlık eğitimi alanında işbirliğiyapmak.

f)Toplumaeşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sürekli sağlık hizmeti sağlamaksuretiyle toplum sağlığını en üst düzeye çıkarmak,

ÜÇÜNCÜBÖLÜM:Yönetim ve İşleyiş

Yapılanma

Madde 6-TTB-AHEK; TTBtemsilcileri, uzmanlık dernekleri temsilcileri ile Türkiye'de uzmanlık eğitimiveren kurumlardaki asistanların temsilcilerinden oluşur.

TTB-AHEK,TTB Merkez Konsey'e bağlı bir çalışma organıdır. TTB-AHEK, TTB Eğitim Kolu vediğer ilgili birimlerle eşgüdüm içinde çalışır.

TTB-AHEKGenel Kurulu, TTB-AHEK'in en yüksek karar organıdır. TTB-AHEK'in iş veişlemleri Genel Kurul tarafından seçilen Yürütme Kurulu tarafından yerinegetirilir.

Genel Kurul'un oluşumu

Madde 7-TTB-AHEK Genel Kurulu; TürkTabipleri Birliği Eğitim Kolu Başkanı, TTB Merkez Konseyi'nin seçeceği en azikisinin asistan olduğu 4 asıl, 2 yedek üye, TTB-UDEK Yürütme Kurulundanseçilecek olan 2 asıl 2 yedek üye, tıpta uzmanlık eğitimi veren kurumlarınbulunduğu illerde tabip odaları üye sayısı 1000'e kadar olanlardan 1 asıl, 1yedek asistan; üye sayısı 1000-5000 arasında olan tabip odalarından 2 asıl 2yedek asistan ve üye sayısı 5000'den fazla olan tabip odalarından ise 4 asıl, 2yedek asistan üye; her ana ve yan dalda uzmanlık dernekleri asistan birimleritarafından seçilen 1 asıl 1 yedek asistan üye ile tıp fakültesi, eğitimhastanesi ve eğitim veren diğer kurumlardaki asistanlar tarafından her bireğitim kurumu için ayrı ayrı seçilen 1 asıl 1 yedek asistan temsilcisindenoluşur.

Temsilciseçimleri iki yılda bir Eylül ayında yapılır. Kurumlarda seçilen asıl ve yedeküyelerin isim ve adres bilgileri TTB Merkez Konseyi'ne bildirilir.

Seçilenüyelerin görev süresi 2 yıldır, aynı kişi yeniden seçilebilir.

Temsilcilik görevinin sonaermesi

Madde 8-TTB-AHEK temsilcilerinin bugörevleri, görev sürelerinin sona ermesi, istifa, ölüm ve asistanlarınseçildikleri dönemde uzman olmaları ya da temsil ettikleri uzmanlık alanındakieğitimi bırakmaları gibi nedenlerle sona erer. Bu durumda ilgili üyenin temsilettiği kurum tarafından bildirilmiş olan yedek üye, temsilci sıfatını kazanırve asıl üyenin görev süresini tamamlar.

Biryılda yapılan toplantıların tamamına katılmayanların üyelikleri TTB-AHEKYönetim Kurulu tarafından sona erdirilebilir.

Genel Kurul

Madde 9-TTB-AHEKGenel Kurulu, TTB Merkez Konseyi ve TTB-AHEK'in ortak çağrısı üzerine yılda enaz bir kez Kasım ayında asıl üyelerin en az üçte birinin katılımıyla toplanır.Genel Kurul, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Toplantıtarihi,yeri ve gündemi, üyelere toplantı tarihinden en az iki hafta öncesindenposta ile ya da elektronik ortam kullanılarak bildirilir. Asıl üyeler,toplantıya katılamayacaklarını toplantı tarihinden en az beş gün öncebildirdiği takdirde ilgili yedek üyeye çağrı yapılır. Genel Kurulu oluşturanüyelerin giderlerinin temsilcisi oldukları kurumlar tarafından karşılanmasıasıldır.

Asılüyeler dışında tartışılan konular ile ilgilenen gözlemciler ve uzmanlar oyhakları bulunmaksızın toplantıya katılabilir. Gözlemci ve uzmanlar GenelKurul'a Yürütme Kurulu tarafından davet edilebileceği gibi toplantı halindeolması durumunda Genel Kurul tarafından da davet edilebilir.

TTB-AHEKGenel Kurulu toplantılarında, toplantıyı yönetmek üzere, açık oylama ileBaşkan, Başkan Yardımcısı ve Yazman'dan oluşan 3 kişilik bir Divan oluşturulur.

TTB-AHEK'ioluşturan kurumlardan alınacak giriş aidatı ile diğer aidatların miktarı veödeneceği tarihler Genel Kurul tarafından her yıl belirlenir. Aidat ödemektenkaçınanların üyeliğinin askıya alınması ya da üyelikten çıkartılmalarınailişkin Yürütme Kurulu önerileri Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

YürütmeKurulu her yıl çalışma raporu ve mali raporu hazırlayarak Genel Kurul'unonayına sunar. Bu raporlardan birinin onaylanmaması durumunda Yürütme Kuruludüşer ve en kısa zamanda seçim yapılır. Bu durumda seçim işlemlerini ve rutinişleri yürütmek üzere TTB Merkez Konseyi tarafından beş kişilik Geçici YürütmeKurulu atanır.

Yürütme Kurulu

Madde 10-Genel Kurul'da asıl üyelerarasından gizli oy açık sayım esasına uygun olarak 7 kişilik Yürütme Kuruluseçilir. Seçim çarşaf liste kullanılarak yapılır. Adayların oylamada aldıklarıoy sırasına göre ilk 7 üye asıl, sonraki 7 üye yedek olarak seçilmiş sayılır.Seçilen Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin isimleri TTB Merkez Konseyi'nebildirilir.

TTB-AHEKYürütme Kurulu ilk toplantısında Başkan, Genel Sekreter ve Sayman'ı kendiarasından gizli oyla seçer. Seçilenlerin görev süresi 2 yıldır.

DÖRDÜNCÜBÖLÜM:Görev Tanımları

Yürütme Kurulu'nun görevleri

Madde 11- Yürütme Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a)Uzmanlıkeğitimi konusunda TTB, Sağlık Bakanlığı ve YÖK ile ilişkileri yürütmek,

b)TTBMerkez Konseyi'ne her yıl faaliyet raporu vermek,

c)Uzmanlıkeğitimi ile ilgili yeni gelişmeleri değerlendirmek, asistan temsilcisi bulunankurumları bilgilendirmek ve ilgili süreçlerin takipçisi olmak,

d)GenelKurul kararlarını uygulamak ve bu amaçla üyeler arasında eşgüdüm sağlamak,

e)GenelKurul tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Başkan'ın görevleri

Madde 12-Başkanın görevleri şunlardır:

a)GenelKurul ve Yürütme Kurulu toplantıları ile ilgili gündemi Genel Sekreter ilebirlikte oluşturmak,

b)YürütmeKurulu toplantılarına başkanlık etmek,

c)TTB-AHEK'iulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek,

d)TTB-AHEK'inişleyişini takip etmek.

Genel Sekreter'in görevleri

Madde 13-Genel Sekreterin görevlerişunlardır:

a)Üyelerdengelen gündem önerilerini Başkan'a, Yürütme Kurulu üyelerine ve TTB MerkezKonseyi'ne iletmek ve Başkan'la birlikte toplantı gündemini hazırlamak,

b)Gerekliyazışmaları Başkan'ın bilgisi dahilinde yapmak,

c)TTB-AHEK'ingünlük işlerini yürütecek sekreteryayı yönetmek ve arşiv tutulmasını sağlamak,

d)TTBMerkez Konseyi ve Genel Kurul'a sunulacak faaliyet raporunun hazırlanmasınısağlamak,

e)Toplantıtutanaklarının tutulması ve sonuç bildirgelerinin yazılmasını takip etmek,

f)GenelKurul, Yürütme Kurulu ve Başkan tarafından verilen diğer işleri yapmak.

Sayman'ın görevleri

Madde 14-Saymanın görevleri şunlardır:

a)Yıllıkbütçeyi hazırlamak,

b)İlgilikurumlardan Genel Kurul tarafından saptanan ödemelerin toplanmasını sağlamak,

c)Toplananpara ile giderleri karşılamak,

d)Aylıkgelir-gider tablosu tutarak Yürütme Kurulu'na gerektiğinde bilgi vermek,

e)Yıllıkgelir giderlerle ilgili olarak Genel Kurul'a rapor vermek.

Temsilcilerin görevleri

Madde 15-TTB-AHEK Genel Kurulunakatılan üyeler TTB-AHEK ile ilişkide olan tabip odaları, uzmanlık dernekleriile üniversite ve eğitim hastanelerindeki asistanları temsil etmek;toplantılarla ilgili bilgileri ve toplantı sonuçlarını kurumlarındakiasistanlara ve yöneticilere bildirmekle görevlidirler.

BEŞİNCİBÖLÜM:Son Hükümler

Geçici Madde 1-BuYönerge'nin kabulünden Genel Kurul toplanıp Yürütme Kurulu'nu seçene kadargeçecek sürede yapılması gereken iş ve işlemler TTB Merkez Konseyi tarafındangörevlendirilen beş kişilik geçici Yürütme Kurulu tarafından yürütülür. Budönemde yapılacak giderler TTB Merkez Konseyi tarafından karşılanır. Bugiderlerin iki yıl içinde Merkez Konsey'e geri ödenmesi esastır.

Yürürlük

Madde 16-Bu Yönerge,TTB Büyük Kongresi'nde onaylandıktan sonra Tıp Dünyası Gazetesinde yayımlandığıtarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17-Bu YönergeyiTTB Merkez Konseyi yürütür.

5)TTB56. Büyük Kongresi; "Endoskopi Eğitimi ve Sertifikasyonu" konusunda, bazıuzmanlık alanlarına yönelik Endoskopi uygulamalarına ilişkin sertifikasyoneğitiminde TTB-UDEK bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulması ve bütüntaraflarla birlikte çalışmanın yürütülmesi için Merkez Konseyi'ningörevlendirilmesini oy birliği ile kabuleder.

6)TTB56. Büyük Kongresi; ikamet ettiği veya kayıt olduğu tabip odasından başka birşehirde mesleğini icra eden, belirli aralıklarla giderek muayene ve tedaviyapan hekimlerle ilgili olarak, tüm odaların ortak çalışma yapması ve tavırbelirlemesi veya günün şartlarına göre bu konuda gerekli kanuni düzenlemelerinyapılması için Merkez Konseyi'nce çalışma başlatılmasını oy birliği ile kabul eder.

7)TTB56. Büyük Kongresi; Aile Hekimliğinin mevcut durumu hakkında bir raporhazırlanarak, aile hekimliği uygulamalarını reddeden hekimler üzerindekietkilerini, işçi sağlığı ve kurum hekimlerine etkilerini, performansuygulamaları, muayeneci hekimlere uygulanan baskı ve sonucunda hekimlerinkamudan özel sektöre kayma neden ve sonuçları üzerinden değerlendirmelerinyapılmasını, herkese eşit, ücretsiz sağlık hizmetinin sunulmasının bir hak olduğunu,birinci basamakta hekimlere yaşanabilir bir ücretle bölge tabanlı, ekip hizmetiile sağlık ocaklarında temel sağlık hizmetlerinin sunulması gerekliliğinin sağlanmasınıoy birliği ile kabul eder.

8)TTB 56. Büyük Kongresi; hasta muayene süresinin kamusağlık kurumlarında en az 15 dakika olarak belirlenmesi yönünde gereklidüzenleme yapılması ve uygulamaya geçirilmesi için Merkez Konseyi'nce çalışmayapılmasını oybirliği ile kabul eder.

9)TTB 56. Büyük Kongresi; bilimsel etkinliklere katılımmasraflarının çalışılan kurum tarafından karşılanması ve bu sürede yasal olarakizinli sayılması için Merkez Konseyi'nce çalışma yapılmasını oybirliği ile kabul eder.

10)TTB 56. Büyük Kongresi; aile hekimliği pilotuygulamasına geçen illerde Eşgüdüm Komitesi" kurulmasını oybirliği ile kabul eder.

11)TTB 56. Büyük Kongresi; özel tanı ve tedavimerkezlerinde çalışan hekimlerin özlük haklarını korumak amacıyla, işyerihekimleri için hazırlanan sözleşmenin benzerinin buralarda da geçerli olması vedenetlenmesinin yerel tabip odalarınca yapılması için Merkez Konseyi'nce yasalçalışmanın başlatılmasını oy birliğiylekabul eder.

12)TTB 56. Büyük Kongresi, GZOR çalışmasının her oda içinayrı ayrı yapılması konusunda çalışılmasını oy birliğiyle kabul eder.

13)TTB56. Büyük Kongresi; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 15.06.07 tarihiyleuygulamaya konan birinci basamağı ve pratisyen hekimliği yok sayan, ikinci veüçüncü basamak sağlık hizmetlerini çökertecek, üniversiteler ve eğitimhastanelerinde bilimsel çalışmalara büyük darbe vuracak olan uygulamanındurdurulması için ‘Hekimlerden Sağlık Bakanı'na Açık Mektup" adında birmektubun oluşturularak tüm hekimlere imzalatılması ve basın açıklamasıylaSağlık Bakanı'na iletilmesi için Merkez Konseyi'nin görevlendirilmesini oy birliği ile kabul eder.

14)TTB 56. Büyük Kongresi; TTB tarafından belirlenecekrehber ücretin hekim emeğinin en az karşılığı biçiminde saptanması, saptanan buücrete uyulması hususunun yerel tabip odalarınca takip edilmesini oy birliği ile kabul eder.

15)TTB 56. Büyük Kongresi; 65 yaş ve üzerindeki hekimlerehekimlik yaptırmama eğilimine karşı çıkılmasını oy birliği ile kabul eder.

16)TTB 56. Büyük Kongresi; hekim haklarının kişisel,toplumsal ve hasta karşısındaki hakları olarak sınıflandırılarak "Hekim HaklarıBildirgesi" hazırlanması için Merkez Konseyi'nin görevlendirilmesini oy birliği ile kabul eder.

Not:Tabip Odalarımızın TTB 56. Büyük Kongresi'nde görüşülmek üzereilettikleri karar önerilerinin bir kısmı 18-19 Kasım 2006 tarihlerinde gerçekleştirdiğimizTTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi'nde alınan kararları içerdiğinden bunlarhakkında yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına oybirliği kararverilmiştir. Gönderilen karar önerilerinin bir kısmı ise dilek ve temennilerarasında değerlendirilmiştir.