KADINA YÖNELİK ŞİDDET

763-2007
07.06.2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞI'NA

Ülkemiz kadınları için önemli birkadın sağlığı sorunu olan ve genellikle aile içinde yaşanan kadına yönelikşiddet son dönemde önemli bir gündem maddesidir. Kadınlarımız daha konsepsiyonöncesi dönemden başlayarak ölümlerine dek öldürülmek dahil çeşitli tip veşekillerde şiddete maruz kalmaktadır. Türk Tabipleri Birliği şiddetin bütün tipve şekillerine olduğu gibi kadına yönelik şiddete de karşıdır ve önlenmesi içingerekenlerin yapılması konusunda üstüne düşeni yapmaya hazırdır. Ancak kadınayönelik şiddet konusunda meslektaşlarımızın bilgi, deneyim ve tutumlarınıdeğerlendirebilmek için kanıta gereksinim duymaktayız. Bu kanıtlarısağlayabilmek amacıyla bir başlangıç çalışması planlanmıştır.

Türk TabipleriBirliği Kadın Hekimlik/Kadın Sağlığı Kolu tarafından planlanmış olan"Türkiye'de Hekimlerin Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Tutumlarının ve BilgiDüzeylerinin Değerlendirilmesi" çalışması verilerin toplanması aşamasına gelmiştir.

Bu belge sizearaştırma konusunda bilgilendirici ve verileri toplarken yol göstericinitelikte bilgiler içermektedir. Bu bilgileri okuduktan sonra bile size açıkgelmeyen konuları tarafımıza bildirmenizi dileriz.

Bu araştırmadaTürk Tabipleri Birliği çatısı altında faaliyet gösteren tabip odalarına kayıtlıhekimlerin kadına yönelik şiddet konusundaki bazı tutumlarını belirlemek,mesleki deneyimlerini saptamak ve eğitim gereksinimlerini ortaya koymakamaçlanmıştır.

Araştırmanınverileri hazırlanmış olan 20 soruluk bir anket formu yardımı ile toplanacaktır.

Araştırmadahilinde tabip odalarımıza kayıtlı hekimler arasından sistematik olarakseçilmiş olan 2000 hekime ulaşılması hedeflenmiştir.

Örnekleme çıkan hekim sayıları tabip odasınakayıtlı hekim sayıları ile orantılıdır. Listelerden hekim arkadaşlarımızınisimleri belirlenirken öncelikle üye listeleri alfabetik sıraya dizilmiş vebelirli arayla isimlerin saptanması yoluna gidilmiştir. İsim saptamasıyapılırken örneğe çıkan hekim arkadaşımıza çeşitli nedenler ulaşılamamasıolasılığı düşünülerek listede bir üstte ve bir altta bulunan kişi delistelenmiştir.

Bu kapsamda size ulaştırılan bu yönergeninekinde

1-Anket formu

2-Örnekleme çıkan hekimlerin isim listesibulunmaktadır.

Bu kişilere uygun göreceğinizbir yöntemle (telefon, elektronik posta vs) ulaşmanız ve araştırma konusundabilgilendirerek onamını almanız ve daha sonra anket formunu yine sizin uygungöreceğiniz yöntemlerle (elektronik posta, kağıt posta ya da elden) kendisineulaştırarak bir hafta içerisinde eksiksiz biçimde yanıtlanmış olarak dönüşünüsağlamanız araştırmanın tamamlanabilmesi için önem taşımaktadır.

Araştırmaya verdiğinizdestek için teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kolu

TÜRKİYE'DE HEKİMLERİN

KADINA YÖNELİK ŞİDDET KONUSUNDAKİ

DENEYİMLERİNİN, EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN veTUTUMLARININDEĞERLENDİRİLMESİ (Haziran 2007)

SayınÜyemiz,

 

Bu çalışma, biz hekimlerin kadınayönelik şiddet konusundaki tutumumuzu belirlemek, eğitim gereksinimlerimizi ortayakoymak amacıyla planlanmıştır. Bu formdaki bilgiler sadece çalışmanın amacıdoğrultusunda kullanılacaktır. Forma isimyazmanız gerekmemektedir. Soruları eksiksiz yanıtladığınız ve anketformunun geri dönüşü konusunda özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

TTB Kadın Hekimlik veKadın Sağlığı Kolu

I. Sosyo-demografik özellikler

1) Cinsiyetinizi nedir? 1)Erkek 2) Kadın

2) Kaç yaşındasınız? (Bitirdiğinizyaşı yazınız).....................yaşındayım.

3) Doğum yeriniz neresidir?

1)İl merkezi:........................

2)İlçe merkezi:.....................

3)Belde, köy:.......................

4)Diğer, belirtiniz.................

4) Yaşamınızın ilk 12 yılını hangişehirde geçirdiniz? (Lütfen birden fazla ilde yaşadıysanız en uzun süreyaşadığınız şehri yazınız)

1)İl merkezi:........................

2)İlçe merkezi:.....................

3)Belde, köy:.......................

4)Diğer, belirtiniz.................

5) Anadiliniz nedir? .....................................................................................................................................

6) Medeni durumunuz nedir?

1)Bekar 2) Birlikte yaşıyor 3)Evli 4) Eşi ölmüş 5)Boşanmış 6)Eşinden ayrı yaşıyor

Lütfen eşiniz yoksa 8.soruya geçiniz!

7) Eşiniz gelir getiren bir işteçalışıyor mu?

1) Evet (Ne iş yapıyor belirtiniz............................................)

2) Hayır

8) Çocuğunuz var mı?

3) Evet, Lütfen cinsiyet ve sayısınıişaretleyiniz (........erkek) (.........kız)

4) Hayır

9) Anenizin öğrenim durumu nedir?

1)Okuryazar değil 2) Okuryazar 3) İlkokul mezunu

4)Ortaokul mezunu 5)Lise mezunu 6)Üniversite mezunu

10) Babanızın öğrenim durumu nedir?

1)Okuryazar değil 2) Okuryazar 3) İlkokul mezunu

4)Ortaokul mezunu 5)Lise mezunu 6)Üniversite mezunu

II. Mesleki deneyimler

11) Hangi tıp fakültesinden mezunoldunuz?

..............................................tıpfakültesinden mezun oldum.

12) Tıp fakültesinden mezuniyetyılınız nedir?

.............................................

13) Tıpta çalışma alanınız nedir?

1) Pratisyen hekim

2) ........................ uzmanıyım

14)Herhangi bir akademik ünvanınız var mı?

1) Evet(Belirtiniz, ........................................)

2) Hayır

15) Şu anda hangi kurumda görevyapıyorsunuz?

1) Sağlık ocağı 2) AÇSAP merkezi 3) Sağlık Bakanlığı 4) Devlethastanesi

5) SağlıkBakanlığı eğitim hastanesi 6) Üniversite hastanesi 7) Özel muayenehane

8) Özel hastane 9) Sağlık müdürlüğü 10) Yerel yönetimler (Belediyeler)

11) 112 12)Diğer (Lütfen belirtiniz ....................................)

16) Son bir yıl içerisinde şiddeteuğramış kadın hastanız oldu mu?

1)Evet 2) Hayır

17) Şu ana kadar kadına yönelik şiddetkonusunda eğitim aldınız mı?

1) Evet, (lütfen ne tür bir eğitimaldığınızı açık olarak yazınız)................................................................

....................................................................................................................................................................................

2) Hayır

18) Aşağıdaki tabloda bir hekim olarak sizin kadına yönelikşiddet konusundaki mesleki deneyimleriniz ve mezuniyet öncesi ve sonrasıdönemde aldığınız eğitimler değerlendirilmektedir. Lütfen size en uygunseçeneğin olduğu kutuya (√)işareti koyarak belirtiniz.

Önermeler

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

Eşinden şiddet gören bir kadın için hekim olarak yapabileceğim şey yoktur.

 

 

 

 

 

Kadına yönelik şiddet konusunda sağlık kuruluşlarının görevlerini yeterince yapmadıklarını düşünüyorum.

 

 

 

 

 

Bir hekim olarak kadına yönelik şiddet konusunda yeterli bilgiye sahibim.

 

 

 

 

 

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde hekimlerin önemli işlevi vardır.

 

 

 

 

 

Hekim olarak bana başvuran kadınların öyküsünü alırken eşinden şiddet görme durumunu sormam.

 

 

 

 

 

Fiziksel travması olan bir kadın hastaya sadece travma tedavisi uygularım.

 

 

 

 

 

Şiddetin kadınların sağlıkları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum.

 

 

 

 

 

Kadına yönelik şiddet sadece kolluk kuvvetlerini ve adli makamları ilgilendiren bir konudur.

 

 

 

 

 

Çalıştığım kuruma başvuran kadınlar arasında şiddet gören kadın sayısının az olduğunu düşünüyorum.

 

 

 

 

 

Kadına yönelik şiddet konusunda mezuniyet öncesi eğitimim sırasında verilen eğitim yeterli değildir.

 

 

 

 

 

Kadına yönelik şiddet konusunda verilen hizmet içi eğitimler yeterlidir

 

 

 

 

 

 

19) Aşağıdaki tabloda bir hekim olarak sizin kadına yönelikşiddet konusundaki bazı tutumlarınızın belirlenmesi amacıyla bazı önermelerverilmiştir. Lütfen size en uygun seçeneğin olduğu kutuya (√) işareti koyarak belirtiniz.

Önermeler

Kesinlikle katılıyorum

Katılıyorum

Kararsızım

Katılmıyorum

Kesinlikle katılmıyorum

Yaptıkları davranışlar nedeniyle bazı kadınlar dayak yemeyi hakediyor.

 

 

 

 

 

Dayak sadece yoksul kadınların yaşadığı bir durum değildir.

 

 

 

 

 

Dayak yiyen kadınlar duygusal yönden dengesiz kadınlardır.

 

 

 

 

 

Kadına yönelik şiddet sadece kadının dayak yemesidir.

 

 

 

 

 

Birlikte olduğu kadına şiddet uygulayan erkekler genellikle sosyoekonomik yönden daha alt tabakadan gelmektektedir

 

 

 

 

 

Bir kadına birlikte olduğu erkeğin şiddet uygulaması onların özel meselesidir, beni ilgilendirmez.

 

 

 

 

 

Bir kadının eşinden bir kez dayak yemesi tekrarlanacağı anlamına gelmez, bu nedenle o kadar ciddiye almak gerekmez.

 

 

 

 

 

Kadının cinselliği üzerinden şekillenen namus benim için önemlidir.

 

 

 

 

 

Kadınının namusunu korumak konusunda eşi/ailesindeki erkekler sorumlu değildir.

 

 

 

 

 

"Namusumu temizledim" diyen erkeklerin haklı olduğu durumlar olabilir

 

 

 

 

 

Evimde ateşli bir silah bulunmasını istemem.

 

 

 

 

 

 

20) Çalışma ile ilgili düşünceleriniz,önerileriniz

.....................................................................................................................................................................................

Çalışmamıza verdiğiniz katkı içinteşekkür ederiz!