Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı

 

914 / 2007
29 Mayıs 2007 

TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı aşağıda yazılı gündem ile

9 Haziran 2007 tarihinde Ankara'da toplanacaktır. 

25 Mart 2007 tarihinde yapılan toplantı tutanakları ektedir.

            Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                                                                                              Saygılarımızla;

TTB Pratisyen Hekimler Kolu a.                                  TTB Merkez Konseyi a. 
Dr. Hasan Değirmenci                                                  Dr. Altan Ayaz             
Başkan                                                                             Genel Sekreter                                                           

Tarih   :  9 Haziran 2007, Cumartesi

Yer      :  Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Saat    :  09:00                                                                                 

Gündem :

1.12. Pratisyen Hekimlik Kongresi

-Kongre hazırlıkları ile ilgili değerlendirme (Sosyal ve Bilim Komitesi Sunumu)

-Kongre ana tema oturumunun planlanması

-Diğer oturumlarla ilgili planlamaların yapılması

2. Sağlıkta Dönüşüm / Aile Hekimliği

-Pilot iller ve pilot adayı illerin izlem ve değerlendirmesi

-Örgütsel öncelikler ve politikaların gözden geçirilmesi

-Siyasi partiler ve sağlıkta dönüşüm mevcut durum ve görevlerimiz

-Hukuki süreç ve sorunlar

3. Son GYK hakkında bilgi sunumu ve TTB Genel Kurulu'na hazırlık

4. Yunanistan Sağlık Sistemini gözlemleme ve değerlendirme ziyareti hakkında bilgi sunumu

5. Diğer

Not:

Yukarıdaki gündem maddeleriyle ilgili olarak, komisyonlarımızda çalışma yapılması ve bu konudaki karar ve önerilerin kolumuza mümkün ise yazılı olarak getirilmesi, kol toplantımızın verimliliğini arttıracaktır.

 

Ek 1. (Düzce-Adıyaman-Bolu-Denizli-Edirne-Elazığ-Erzurum-Eskişehir-Isparta-Samsun-İzmir )

Yukarıda isimleri yazılı Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına geçilen illerimizi takip edebilmek amacıyla daha önce TTB-Aile Hekimliği Pilot İller İzleme Grubu tarafından aşağıdaki form yardımıyla toplanan bilgilerin kol toplantı tarihine kadar güncellenerek kol toplantısına getirilmesi toplantının verimliliği açısından önemlidir. Mevcut durum ve iller arası farklılıkların saptanması ve tüm hekimlerle paylaşılması strateji oluşturma, hekimlerin özlük haklarının korunması açısından önemlidir. İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME SİSTEMİ BİLGİ TOPLAMA FORMU

Tarih:..../...../2007

İli                                                                    :.....................................................................

Yerleştirme İşlemi Tarihi                                  :.....................................................................

Uygulama Başlayış Tarihi                                 :.....................................................................

Toplam aile Hekimliği Pozisyon Sayısı               :.....................................................................

Boş Aile Hekimliği Pozisyon Sayısı                    :.....................................................................

Toplum Sağlığı Merkezi Sayısı                           :.....................................................................

Toplum Sağlığında Görevli Hekim Sayısı            :.....................................................................

Görevlendirmeyle Aile Hekimi(AH Olan

Ya da TSM Hekimi Olan Hekimlerin

Görevlendirme Süreleri Ne Kadar(3 ay, 6 ay)    :.....................................................................

Görevlendirilen ASE ya da TSM Personelinin

Görevlendirme Süreleri Ne Kadar(3 ay, 6 ay)    :.....................................................................

TSM Hekimine Ödeme Nasıl Yapılıyor?            :.....................................................................

ASM Hekimine Ödeme Nasıl Yapılıyor?           :.....................................................................

Görevlendirilen AH'leri Ne Kadar Ücret

Alıyor?                                                            :.....................................................................

Görevlendirilen Hekimleri Yüzde Kaçının

Yeri Değişti?                                                   :.....................................................................

TSM'de Nöbet Tutuluyor mu?                          :.....................................................................

ASM'de Nöbet Tutuluyor mu?                          :.....................................................................

TSM Hasta Bakıyor mu?                                  :.....................................................................

Aşılar Ne Durumda? Hangi Aşı TSM,

Hangisi AH Tarafından Yapılıyor?                    :.....................................................................

İşyeri Hekimliğine Devam Ediyorlar mı?            :.....................................................................

Halk Hangi AH'ne Başvuracağını Biliyor mu?   :.....................................................................

AH'leri Kendilerine Bağlı Olan Nüfusu

Biliyor mu?                                                      :.....................................................................

Diğer Aksaklıklar, Hukuki ve Etik Sorunlar        :.....................................................................

Ek: 2

"Adana-Amasya-Bartın-Karabük-Bayburt-Burdur-Manisa-Karaman-Sinop-Yalova-Erzurum"

Yukarıda isimleri yazılı olan, pilot il olarak açıklanmış, ancak henüz uygulamanın başlamadığı illerimizin mevcut durumunu ve sürecin aşağıdaki format yardımı ile izlenmesi amaçlanmaktadır. Böylece strateji geliştirme, örgütsel desteğin planlanması daha kolaylaşacaktır. İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

İl nüfusu                                                                      :.....................................................................

Birinci basamakta pratisyen hekim sayısı                       :.....................................................................

İkinci ve üçüncü basamakta pratisyen hekim sayısı         :.....................................................................

Sağlık ocağı  Sayısı                                                      :.....................................................................

Eğitime başlama tarihi                                                  :.....................................................................

Öngörülen eğitimin bitiş tarihi                                        :.....................................................................

Eğiticiler kim olduğu ve nitelikleri (eğitim becerisi

kursu almış mı)                                                            :.....................................................................

Eğitim ortamı                                                               :.....................................................................

Eğitim alan hekim ve sağlık personeli sayısı                    :.....................................................................

İlinizdeki aile hekimliği ile ilgili mevcut örgütsel

işbirliği durumu ve olanaklar                                          :.....................................................................

Var ise hukuki ve etik sorun örnekleri                            :.....................................................................

 

TTB PRATİSYEN HEKİMLER KOLU

25 MART 2007, ANKARA

 

                    Gündem:

•1.    Aile Hekimliği

 • Pilot illerin son durumu
 • Yeni pilot illerin değerlendirmesi
 • Tecrübelerin ışığında strateji değerlendirilmesi

2.12.Pratisyen Hekimlik Kongresi

 • Sürecin paylaşılması
 • Konu-ana tema-kurs önerilerinin değerlendirilmesi
 • Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyelerinin Seçimi

                                3.Beyaz eylemlerin değerlendirilmesi

                                4.Diğer

 • Tbc ve aile hekimliği.Tbc kontrolü, VSD ile işbirliği
 • Hekim yetkisi genelgesi (işyeri hekimliği)
 • Aile Hekimliği pilot uygulamasındaki değişiklik
 • Pratisyen hekimlerin reçete kısıtlaması ile ilgili son durum
 • Şiddete yönelik TTB ne yapabilir?

       

     Toplantıya 16 odamız katıldı. 2 Aralık 2006-25 Mart 2007 PHK çalışmaları hakkında Dr Hasan Değirmenci bilgi verdi. Tabip Odalarımızdan Kongre Düzenleme Kurulu'na aşağıdaki isimler bildirildiğinden, 12.Pratisyen Hekimlik Kongresi (17-21 Ekim 2007 / Kervansaray Hotel-ANTALYA) Sosyal Komite'sine bu isimler bildirildi.

12. Pratisyen Hekimlik Kongresi Düzenleme Kurulu TTB-PHK Üyeleri

 • Dr. Fatih Şua TAPAR Tokat
 • Dr. Mustafa AYVAZ Samsun
 • Dr. Güngör YILDIRIM Denizli
 • Dr. Neşe YILMAZ Eskişehir
 • Dr. Habibe GÜNEŞ İzmir
 • Dr. Gülten ERBAŞ Adana
 • Dr. Mustafa BAŞ Mardin
 • Dr. Oğuz KÖROĞLU Tekirdağ
 • Dr. Sevinç ÖZGEN İstanbul
 • Dr. Derya YÜKSEL Manisa

12. Pratisyen Hekimlik Kongresi ANA TEMA ÖNERİLERİ olarak kolumuza komisyonlarımızdan iletilen öneriler:

 • Herkese sağlık
 • Sosyal devletin ilkesi nedir?
 • Sağlık ocağımız umut kapımız
 • Aile hekimliği mi? Genel pratisyen mi?
 • Yenidoğan tarama programları
 • İşsiz, kadrosuz pratisyen olmayacağız
 • Geleceğimize, mesleğimize ve sağlık ocaklarımıza sahip çıkıyoruz.
 • ASM-TSM değil sağlık ocağı
 • Geçiş sürecinde sağlık ortamı değerlendirmesi
 • Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.
 • İyi hekimlik:Her şeye rağmen ve her türlü şartta
 • Dönüşelim ama neye?
 • Sağlık ocağımı seviyorum ve onu geri istiyorum.
 • Sağlık alanında pratisyen hekimliğin yeri ve önemi
 • Birinci basamak sağlık hizmetlerinde tanı ve tedavi standardizasyonu
 • Toplum sağlığının korunma ve geliştirilmesi için sağlık ocakları
 • Sağlıklı toplum, sağlıklı birey
 • Toplum sağlığı için toplumla birlikte

      Ayrıca, TTB-MK adına Dr. Muharrem Baytemür bu süreçte Merkez Konseyi'nce yapılanları aktardı. Denizli'de sürgün edilen arkadaşlar yerlerine döndüler. Cumhurbaşkanı ile görüşmede Torba Yasa ile ilgili bizimle hem fikir olduğunu söyledi, hükümetin en başarısız olduğu alanın sağlık olduğunu dile getirdi. Beyaz yürüyüş ve miting sağlık hakkını öne çıkaran büyük katılımla oldu.

    Ankara Tabip Odası ve Sendika yöneticilerine saldırı oldu. Bartın, Eskişehir ve İzmir'de 14 Mart eylemleriyle ilgili soruşturma açıldı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında TTB basında çok fazla sayıda yer aldı.

     1.AİLE HEKİMLİĞİ

İşyeri hekimliği ile ilgili hekim yetkisi genelgesi konusunda Dr Ufuk Çınar bilgi verdi.

AH pilot uygulamasına geçen illerde işyeri hekimliği yapan hekimlerin 2 gün istirahat verme yetkisi için ayrıca AH yetkisi olması gerekiyor. Bu pilot yasaya aykırı bir durum.

Kayseri: Hekim yetkilendirme konusunda odanın yetkisini kaldırıyor.

İstanbul:İşyeri Hekimliği Kolu önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili karar alacak.Genelge iptal edilse bile uygulamaya devam ediliyor. Kritik nokta örgüt olarak bir araya gelerek hukuki anlamda neler yapılabileceği konusunda beyin jimnastiği yapılmasıdır. Pilot illerdeki mağdur olacak işyeri hekimlerinin bir araya gelip dava açmaları gerekli.

Muğla:GSS ve sevk zinciri olmadan AH yürüyor, hukuki olarak nasıl durdurulabilinir?

 • AH pilot uygulaması hakkında yönetmelik değişikliği:

İzmir:Tehdit amacıyla çıkarıldı. AH yapacak 2 listeye indirgedi. AH uzmanları -pratisyen hekimleri hizmet puanına göre aynı isteye alıyor. Pilot iller dışındaki illerden de yerleştirme yapılacak.

 • Tbc Kontrolü:

İstanbul:AH uygulamaları ile tbc kontrolü zora giriyor, bireysel ve koruma, tedavi kesintiye uğruyor. Aile hekimlerinin bu konuda özel tanımlanmış sorumlulukları yok. Samsun VSD' deki arkadaşlarımızın durumu içler acısı. Bir çalışma grubu oluşturulabilir.VSD çalışanları-göğüs hastalıkları uzmanları-sağlık ocaklarında DGT'ten yürütenlerle birlikte. Çalışmanın  yürütülüp kongreye tbc ve AH konulu bir oturum yapılması gerekir.

 • Pilot illerin durumu

AH pilot uygulamanın başladığı illerdeki son durum (yerleştirme, pozisyon sayısı, görevlendirme süreleri, TSM sayısı, ödemeler, nöbet tutma durumu, koruyucu sağlık hizmetlerinin durumu, belirtilen aksaklıklar,vs)

Edirne'de görevlendirmelerde yer değiştirme olmadı. TSM'lerde hasta bakılıyor, işyeri hekimliğini sürdüren hekimler var. Hekimler hastalarını artırma çabası içerisinde.

Samsun'da 1 Mart'ta başladı. 340 pozisyonun 30'u açık kaldı (2.yerleştirmeden sonra)

Eskişehir: Köylerde, ev ziyaretleri yok. AH'liği pratisyen hekimin kimlik sorununu kısmi olarak  çözmüş görünüyor. Bu sistem meslek onurumuza, sağlık hakkımıza örgütçülüğümüze zarar veriyor. İlaç harcamalarında büyük oranda artış var. AH seçmeyenler olarak TSM'ye geçeriz, bize daha yakın diye düşünüyorduk ama TSM'lerde bu sistemin bir parçası, sistemin açıklarını kapatmaya çalışan yerler.

Adıyaman: 8 boş kadro görülüyor. 2 kişi istemedi. Mobil hizmeti AH yapmıyor biz yapıyoruz. Sincik'te neonatal tetanozdan ölüm kaydı var. Sağlık Müdürlüğü pilot uygulamanın ötesinde biz bu işi oturttuk diye düşünüyor.

Isparta: 2 aydır uygulanıyor. AH su ve elektrik parasını kendisi ödüyor. AH arasında büyük bir hasta kapma yarışı var.

İzmir:Hekimlerde zorunlu bir kararsızlık yaşanıyor. AH karşı çok yoğun çalışıldı.Toplum duyarlı hale getirilmeye çalışıldı. Sağlık Müdürlüğü'nün web sitesinde  AH seçseniz bile vazgeçebilirsiniz, geri dönebilirsiniz mesajı veriliyor. Hukuksal süreç devam ediyor. Dava açıldı.

GÜZEL İZMİR SAĞLIK OCAĞI 1 Mart'ta açıldı. Sağlık Müdürlüğü tehditlere başladı.

Manisa: ETF'ler bilgisayar üzerinden güncellendi. Sağlık Müdürlüğü bilgilendirme toplantısı yapıldı. Nusret Fişek'in bile AH istediğini öne sürüyorlar

Adana: Hekimlere bordro şov yapıyorlar. Eğitimlere katılıp muhalefet etmek doğru olur. Halka ve hekimlere yönelik bilgilendirme toplantılarına devam edeceğiz.

Yalova:Bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Tekirdağ: Bilgilendirme toplantıları yaptık ve devam ediyoruz.

İstanbul:31 Aralık'ta AH ile ilgili 100 kişinin katıldığı bir toplantıyı dernek ile birlikte yaptık.

Ankara:Panel yaptık.Sağlık ocağı gezilerini rutin hale getirdik. Bölgesel toplantılar yapmayı düşünüyoruz, bölgedeki sağlık ocaklarını toplayarak.

TECRÜBELERİN IŞIĞINDA STRATEJİ DEĞERLENDİRMESİ:

İzmir:Gaziantep pilot olmamasına rağmen sağlık platformu oluşturmuş. Bütün illerde toplumsal bilinçlendirme ve muhalefeti sağlayacak platformları oluşturmalıyız. AH değil TSM'de çalışacağım demek de çözüm değil, reddetmek gerekir. Kadın dernekleri, muhtarlar, siyasi partileri katmamız gerekir.

      Hukuki yönünü de insanlara anlatmamız gerekir.

 Basına pilot illerdeki olumsuzlukları örnekleriyle yansıtmamız gerekli.

Muharrem Baytemür:Yeni 10 pilot il resmen deklare edilmedi. Sabahattin Aydın AH uygulaması başarısız olursa  ben vazgeçerim ama Bakan vazgeçmez dedi. Önümüzdeki süreci iyi değerlendirmemiz lazım, pilot olsun olmasın bütün illerde bilgilendirmeyi sürdürmemiz gerekir, önümüzdeki on ayı iyi değerlendirmemiz lazım. Kol'un web sayfasını bilgilerin paylaşıldığı alan olarak kullanmalıyız.

Muğla: İllerde AH uzmanı olup da sistemi eleştiren hekimlerden yararlanmamız gerekir.TAHUD Sağlık Bakanlığı'nın arka bahçesi durumunda bundan rahatsız olan AH uzmanları var. Eğitimlere eğitici olarak katılanları, ticari kaygılarla yaptıklarını açığa çıkarmamız gerekir.

Eskişehir:Seçim sürecini kullanarak AH sistemindeki yanlışlıkları teşhir etmek gerekir. Aile hekimlerine verilen ücretin 2 milyar olduğu söyleniyor. Ama şimdiye kadar belgeleme yapılmadı.

İstanbul:Şimdiye kadar bir stratejimiz vardı; ilerleme süreçlerine katılma, bilgi birikimimizi hekimlere açma. Kol, Dernek ve Enstitü olarak bu stratejiyi izledik, mümkün olduğu kadar süreci lehimize çekmeye çalıştık. Samimiyetsizliklerini dile getirdiğimizde sırtlarını çevirdiler, izlediğimiz strateji doğruydu.

AH süreci başlamak üzere iken 'Sağlıkta Dönüşecek Olan Ne?' broşürünü çıkarttık ve bilgilendirme çalışmalarına başladık. AH'leri ücretler ve iş güvencesi konusunda geçiş döneminde henüz sıkıntı yaşamadılar. Birlikte mücadele ettiğimiz, oda çalışmalarına katılmış arkadaşlardan bazıları AH seçtiler. Bundan sonra isteğimiz bu kırılmayı yaşamadan mücadele etmek. Kimi halk sağlığı uzmanları ortada duruyorlar, oradaki duyarlılığı artırmamız gerekmekte. Kol-Dernek-Enstitü güç birliği yaparak ortak koordinasyonun sağlanması gerekmekte, iller arasındaki dayanışmayı artırmamız gerekmekte, uzun nefesli olmalıyız.

      

Eğitimlere tabip odası aktivistlerinin katılması AH kapısının da açık olduğunu gösterebilir, bu nedenle kesinlikle oda ve komisyon aktivistlerinin eğitimlere katılmaması gerekir.

Gaziantep:Yalnız kaldığımızı düşünüyorum, merkezin desteğini bekliyoruz.Hukuk ve ekonomik olarak destek istiyoruz. Strateji belirlerken merkezi mi olacak, her il ayrı mı davranacak bunun bilinmesi gerekir.

Ankara: Sağlık ocakları kurultayı fikri çok güzel. Sağlık ocağı hekimleri açısından yaptıkları işin ne kadar anlamlı olduğunu ortaya çıkarır.

Eskişehir: Eğitimi kabul edip etmeme çok önemli bir konu, düşünülmesi gereken bir karar."Sağlık Haktır"dan yola çıkarak sağlık ocaklarını savunmak, halka ne istediğimizi iyice anlatmak gerekiyor.

 İstanbul:TTB'de hukuk bürosu ile pilot illerden temsilcilerin katıldığı bir toplantı acilen yapılmalı. Düzce ve Eskişehir raporunun topluma ve arkadaşlarımıza açıklanması gerekir.

  AH AKP'den bağımsız bir olay, Dünya Banka'sının bir projesi. Proje için 2007 yılı çok önemli, vursak devrilecek noktada.

 İzmir: Bu iş AKP ile endeksli değil, AH sistemine toptan karşı çıkmak gerekli.TAHUD ile ilişki legal bir zemin değildir, SB ile çok yakın ilişkidedirler. MK HASUDER ile ilişkiye geçip  halk sağlıkçıların AH'ne karşı kesin  tutum almaları sağlanmalıdır.

31 Mart-2 Nisan'da İzmir'de yerleştirme yapılacak. Bekar ve dul  hekimleri uzak yerlere gönderme tehditleri yapılıyor. 31 Mart'ta oda temsilcilerini dayanışma için bekliyoruz.

    Stratejilerimiz:

 • 1. TTB'nin bütün odaları ve organlarıyla, pratisyen hekim örgütlerinin birlikte AH durdurma eylem planı yapılması.
 • 2. Hukuksal mücadele:TTB Hukuk Bürosu ile pratisyen hekim örgütlerinin toplanması.
 • 3. Sağlık Ocakları Kurultayı yapılması.
 • 4. Medya aracılığıyla kamuoyu oluşturma.
 • 5. "Sağlık ocağımız kapatılmasın" imza kampanyası.(1 milyon hedefli)
 • 6. MK-HASUDER ile ilişkiye geçilmesi.

 

2/12.PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ

 • Bilim Kurulu'na kolumuz adına:Figen Şahpaz (Ankara), Neşe Yılmaz (Eskişehir), Fethi Bozçalı (İstanbul), Ahmet Batu (Adana), Hayati Çakır (Aydın)'ın katılmasına karar verildi.
 • Ana Tema Önerileri: Komisyonlarımızın ana tema önerileri yanında Kongre Bilim Kurulu'na iletilmek üzere, Kolumuzda da ana tema önerileri geliştirilerek, katkı sunulmaya çalışıldı.

Sağlık hakkı için sağlık ocağı

Sağlık ocağımı seviyorum ve geri istiyorum.

Sağlığın korunması

224 ve sağlık ocağına vurgu

Sürecin paylaşılması

17-21 Ekim 2007, Kervansaray Otel-Antalya

 3/Beyaz Eylemlerin Değerlendirilmesi

İzmir: Kitle zaten eylemliliği yürütüyordu.1 Mart'ta 5 sağlık ocağı önünde basın açıklaması, 11 Mart'ta 7 otobüsle Ankara'ya gelindi. 14 Mart Tıp Bayramı Haftası organizatörlüğü, aile hekimliği uygulaması öncesi kritik dönemde Sağlık Müdürlüğüne bırakıldı. Bu ciddi bir stratejik hata idi ve bu haftayı etkin kullanmamızı önledi. Yine de komisyon dernek ve SES sendikasından arkadaşlar ile Sağlık Müdürünün konuşmasını protesto etme ve salonu terk etme eylemi, 14 sağlık ocağı önünde halkla birlikte "Sağlık Hakkıma ve Sağlık Ocağıma Sahip Çıkıyorum" eylemleri yapıldı. Sağlık Müdürlüğü önüne 1500 kişi ile yüründü ve kitlesel basın açıklaması yapıldı. Halkın yapılan duyurular ile hastanelere az başvurması nedeniyle çok iyi organize olamamamıza rağmen GöREV eylemi sorunsuz yaşandı. Halkın desteği ile başardık.

   Ankara:1 Mart Dikmen'de sağlık ocağı önünde basın açıklaması yapıldı. Katılım iyiydi. Sağlık ocağı ziyaretleri yapıldı.Genel olarak tutum iyiydi. Referandum iyiydi, eylemlerde yeni yüzler vardı. Bu da sevindirici oldu bizim için.

Eskişehir: Hastanelerde ciddi katılımlı toplantılar oldu. İyi geri dönüşler aldık. Referandum ASM'lerde yapamadık. 11 Mart'a  4 otobüs geldik.14 Mart'a iyi katılım bekliyorduk, sağlık Müdürü eyleme kamera gönderdi. Halkın başvurusu sağlık ocaklarına az oldu, iş yavaşlatma şeklinde oldu.Yönetim Kurulu üyemize soruşturma açıldı. Paneller yapıldı.

Tekirdağ:Katılım iyiydi KESK destekli açıklamalar oldu.Yerel basında geniş yer aldık. Sağlık ocağı ve hastaneler gezildi.11 Mart'a 1 otobüs gelindi. 14 Mart'a halkın desteği oldu. Sorun yaşanmadı.

Gaziantep:Sağlıkta Dönüşüm üzerine çalışmalar zaten vardı.Sağlık ocağı ziyaretleri için bildiriler hazırladık.1 Mart'ta bir sağlık ocağı önünde basın açıklaması yapıldı.11 Mart'a 2 otobüs gelindi, tıp öğrencileri aktive edildi. Sağlık Müdürü kendisi pilot il olmak için Sağlık Bakanlığı'na başvurdu.Toplantıya Sağlık Müdürü de katıldı, haklı gördüğü yerler onay verdi. Beyaz eylemlilik oturdu. Keyifli 2 hafta geçirdik.

Adıyaman:1 Mart'ta basın açıklaması yaptık.11 Mart'a 5 kişi geldik.

Antalya:1 Mart'ta basın açıklaması yaptık.11 Mart'a  1 otobüs geldik.

İstanbul: Eylemlerden 1,5 ay önce TTB-GYK yapılması eylemlilik kararlarının hep birlikte alınmış olması, eylemlerin güven ve kararlılığını artırıyor, çok önemli bir nokta.

İzmir:Tabana yayılmış kararlar alınması eylemlerin başarısına çok etki ediyor.1 Mart eylemleri pratisyen hekimlerin başarısıdır, halkın sahiplenmesi çok önemli. Kol'un eline sağlık.

4/REÇETE SINIRLAMALARI

                        Hukuksal olarak kazanıldığı halde kurumlar buna uymuyor, ödenmiyor. Şimdiye kadar bu konuda yaptıklarımızı görünür hale getirelim, web sayfamıza koyalım.

5/ŞİDDET

Şiddete ilişkin TTB ne yapabilir? Yükselen milliyetçiliğin şiddet eylemlerini artırdığına dikkat çekilmesi, bu konuda GYK'ya duyarlılığımızın iletilmesi.

Toplantı sonunda, bir sonraki toplantı tarihi 16 Haziran 2007 olarak belirlendi.

KATILIMCI LİSTESİ

ADI SOYADI

TABİP ODASI

YAPRAK KARAKOÇ GÜVERCİN

ANKARA

HASAN AKPINAR

MUĞLA

ALPER KAYA

KAYSERİ

BİRTÜRK ÖZKAVAK

ESKİŞEHİR

KAMİRAN YILDIRIM

MARDİN

AYLİN SENA BELİNER

İZMİR

UFUK ÇINAR

TEKİRDAĞ

CENGİZ DOĞAN

DİYARBAKIR

M.METİN TORUN

ISPARTA

SEVİNÇ ÖZGEN

İSTANBUL

SİNAN UYGUN

ADIYAMAN

MUSTAFA SÜLKÜ

İSTANBUL

DENİZ CİLASUN

GAZİANTEP

ALİ ÖZGENÇ

SAMSUN

METİN GÜRAN

ADANA

NACİYE DEMİREL

İSTANBUL

DERYA YÜKSEL

MANİSA

MUHARREM BAYTEMÜR

TTB-MK

NİMET ALTIN

ANTALYA

FİGEN ŞAHPAZ

ANKARA

HASAN DEĞİRMENCİ

İZMİR