Türk Tabipleri Birliği 56. Olağan (Seçimsiz) Büyük Kongresi

800-2007
15.05.2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            Türk Tabipleri Birliği 56. Olağan(Seçimsiz) Büyük Kongresi çoğunluk aranarak 16-17 Haziran 2007 tarihlerinde GaziMustafa Kemal Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara adresindekiKonseyimiz Toplantı Salonu'nda, çoğunlukaranmaksızın ise 23-24 Haziran 2007tarihlerinde Devlet Su İşleri Konferans Salonu'nda (Yücetepe-ANKARA) ektekigündemle toplanacaktır.

Kongre'nin birinci günü zorunlu gündem maddeleri(Merkez Konseyi çalışma, mali, denetleme raporlarının sunulması ve görüşülmesivb.) ve sunulan karar önerilerinin tartışılması yapılacaktır. İkinci gün isegündeme kalınan yerden devam edilecektir.

            Büyük Kongre'de değerlendirilmesinidüşündüğünüz Karar Önerileri var ise, odanız delegeleri ile tartışarak, en geç 4 Haziran2007 tarihine kadarMerkez Konseyi'ne iletmeniz yerinde olacaktır. Böylece iletilen kararönerilerini Merkez Konseyi, diğer odalara ve büyük kongre delegelerine öncedengöndererek bilgilenmelerini sağlayabilecektir.

            6023 sayılı Türk Tabipleri BirliğiYasası'nın 60. maddesinin 2 paragrafında "Kongreyegidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol vezaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek....tabiplerekongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gereklimezuniyet verilir." denmektedir. Dolayısıyla büyük kongre delegelerininyukarıdaki madde çerçevesinde bilgilendirilmeleri yerinde olacaktır.

            Büyük Kongre'ye delegelerin yanısıra konuk olarak katılmak isteyen diğer meslektaşlarımızın da gelmesi TürkTabipleri Birliği bütünselliğine güç katacaktır. Gerek delegelerimiz, gereksekonuk olarak katılmak isteyenlere konaklamada yardımcı olabilmemiz için en geç 18 Haziran 2007 tarihine kadarMerkez Konseyi sekreteryasının bilgilendirilmesi gerekmektedir.

            TTB 56. Büyük Kongresi'nin TürkTabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlusonuçlar üreteceği düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılarsunarız.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

Notlar:

1-Karar önerileri  en geç 11 Haziran 2007 tarihinde Tabip Odalarınagönderilecektir. Ayrıca Merkez Konseyi Çalışma Raporunun da 18 Haziran 2007 tarihindeTabip Odalarına ve delegelerimize değerlendirmeleri için gönderilmesiplanlanmaktadır.

2-Ekteki yazı odanız delegelerinepostalanmıştır, herhangi bir nedenle ellerine ulaşmaması durumu göz önünealınarak, tarafınızdan da delegelerin bilgilendirilmesi yerinde olacaktır.

 

 

15.05.2007

            Sayın Delegemiz,

            Türk Tabipleri Birliği 56. BüyükKongresi (seçimsiz) çoğunluk aranarak 16-17 Haziran 2007 tarihlerinde TTB MerkezKonseyi'nde(GMK Bulvarı, Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe-Ankara),çoğunluk aranmaksızın 23-24 Haziran 2007tarihlerinde Devlet Su İşleri Konferans Salonunda (Yücetepe-ANKARA)yapılacaktır.

Toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur. Büyük Kongre'ninbirinci günü geleneksel gündem maddelerinin yanı sıra, Türk Tabipleri Birliğive Tabip Odalarının Merkez Konseyi'ne ilettiği karar önerileri görüşülecektir.İkinci gün ise gündeme kalınan yerden devam edilecektir.

            6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası'nın60.maddesinin 2 paragrafında "Kongreyegidecek temsilcilere mensup oldukları odalarca bütçelerinde gösterilen yol vezaruri masrafları ödenir. Bu suretle kongreye iştirak edecek .... tabiplerekongrenin devamı müddetince ilgili müessese, daire veya vekaletçe gereklimezuniyet verilir." denmektedir.

            Ayrıca yasamız gereği BüyükKongre'ye katılan delegeler izinli sayılmaktadır. Doğabilecek sorunlarnedeniyle bu bilginin tekrarlanmasında yarar görülmüştür.  Konaklamanızda yardımcı olabilmemiz için engeç 18 Haziran 2007 tarihinekadar TTB Merkez Konseyi Sekreteryasına bilgi vermeniz gerekmektedir.

            TTB 56. Büyük Kongresi'nin TürkTabipleri Birliği ve ülkemiz tıp ortamı için sizlerin katılımıyla olumlusonuçlar üreteceği düşüncesiyle çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

23 Haziran 2007 Cumartesi

Saat:09:30

            -Açılış veSaygı Duruşu

            -KongreBaşkanlık Divanı Seçimi

            -56. BüyükKongre Gündeminin Okunarak Oy'a Sunulması

            -TürkTabipleri Birliği Başkanı'nın Açış Konuşması

            -KonuklarınKonuşmaları

            -ARA

            -MerkezKonseyi Çalışma Raporunun, Mali Raporunun ve Denetleme Raporlarının     Okunması

            -RaporlarınGörüşülmesi

            -RaporlarınAklanmak Üzere Oy'a Sunulması

            -TahminiBütçenin Görüşülerek Oylanması

            -ARA

            -KararÖnerilerinin Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması

24 Haziran 2007 Pazar

Saat:10:00

            -Gündem Maddelerinin GörüşülmesineDevam Edilmesi

            -Dilek veTemenniler

            -Kapanış

 

            YER:DevletSu İşleri Konferans Salonu

            Yücetepe-ANKARA