Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü

694-2007
24.04.2007

                TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

                Her yıl "Prof.Dr.Nusret FişekAnma Günü" çerçevesinde verilen "Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü" için sonbaşvuru tarihi 20 Temmuz 2007 olup ödülyönergesi ektedir. Konuyla ilgili bölgenizdeki sağlık ocaklarına gerekliduyurunun yapılmasını rica ederiz. Ayrıca "Nusret Fişek Halk Sağlığı BilimÖdülü, Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü" için odanızın uygun gördüğübirer adayı en geç 2 Temmuz 2007  tarihine kadar TTB Merkez Konseyi'nebildirmenizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

                Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI
BİLİM ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

                1-Nusret FişekHalk Sağlığı Bilim Ödülü, Prof.Dr.Nusret Fişek'in anısı için yılda birdüzenlenir. Sonuç her yıl 3 Kasım tarihinde açıklanır.

                2-Ödülün amacı;Türkiye'de halk sağlığı alanındaki uygulamalara yansıyan, yeni ve önemlikatkılar sağlayan bilimsel çalışmalar yapmış gerçek ya da tüzel kişi/kişileri ödüllendirerek,halk sağlığı alanındaki çalışmaları güdülemek ve halk sağlığının gelişmesinekatkıda bulunmaktır.

                3-Ödül, halksağlığı alanında çalışan her meslekten kişiye/kişilere verilebileceği gibi,ödülün amacına uygun aday öneri ve/veya başvurusu olmadığı takdirdeverilmeyebilir.

                4-Ödüle adayolacakları aşağıdaki kurumlar önerir; ayrıca bireysel başvuru hakkı da vardır.Bir kurum sadece bir kişiyi aday gösterebilir.

                a)TTB Merkez Konseyi

                b)TTB Merkez Konseyi Kol'ları

                c)Yerel Tabip Odaları

                d)Sağlık İşkolundaki DemokratikKitle Örgütleri (SES, TDB, TEB, THD, ...)

                e)Sağlık Bakanlığı

                f)Tıp Fakülteleri Halk SağlığıAnabilim Dalları

                g)TÜBİTAK Tıp Grubu

                h)Halk Sağlığı KurumuDerneği(HASAK)

                ı)Halk Sağlığı Uzmanları Derneği(HASUDER)

                5-Adayönerileri hakkındaki formlar her yıl Nisan ayı içinde yukarıda belirtilen kurumve kuruluşlara gönderilir. Bu kurum ve kuruluşlar, önerdikleri bir adayınadını, yaşam öyküsünü, halk sağlığı ile ilgili çalışmalarının neler olduğunu veödüle aday gösterilmesinin gerekçesini en geç Temmuz ayı sonuna kadar TTBMerkez Konseyi Başkanlığı'na bildirirler.

                6-Jüriüyelerinin adları, Ağustos ayı içinde açıklanır.

                7-TTBtarafından oluşturulan jüri, her yıl Ekim ayının birinci haftası içindeadayları değerlendirir. Jüri gerekli görürse adaylarla ilgili olarak, önerenkurumlardan ek bilgiler isteyebilir ya da kendisi bilgi toplar. Jürinindeğerlendirmesi en geç 20 Ekim tarihinde sonuçlandırılır. Değerlendirmesonunda, bir kişi ya da gruba, Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü'nünverilmesi kararlaştırılır.

8-Jüri değerlendirmesi, en az 5(beş) jüriüyesinin katıldığı toplantı ile yapılır. Jüri üyelerinin aralarından seçeceğibir üye toplantıyı yürütür. Toplantı tarihi ve saati TTB sekreteryasıtarafından jüri üyelerine en az bir ay önce bildirilir. Yazılı olarak görüşbildirilemez. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

9-Ödül;bir "Anı Plaketi" ile bir "Ödül Belgesi"nden oluşur.

10-Jürişu kişilerden oluşur:

 • TTB Merkez Konseyi temsilcisi
 • TTB Halk Sağlığı Kolu temsilcileri(2kişi)
 • TTB İşçi Sağlığı Kolu temsilcisi
 • TTB Merkez Konseyi'nce belirlenen iki üniversite öğretim üyesi
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

11-Jüri üyelerinin seçiminde dikkat edilecek konularşunlardır:

 • İlgili ödül için aday olarak önermemiş olmak,
 • Jüri üyeliğinin, önerilen kişi tarafından kabul edilmesi,
 • Jüri toplantısına katılmayı kabul etmektir.

NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI
BİLİM ÖDÜLÜ
ADAYLIK FORMU

 

Önerilen Adayın;

 

Adı-Soyadı

 

 

Doğum Tarihi

 

 

Mesleği

 

 

Görevi

 

 

En Son Mezun Olduğu Okul:

 

 

Mezuniyet Sonrası Eğitimi

 

 

İş Adresi ve Tel

 

 

Ev Adresi ve Tel

 

 

 

Halen Çalıştığı  Kurumdan Önce En Son Çalıştığı Üç Kurumun Adı ve Adresi:

 

1-...............................................................................................................

 

2-...............................................................................................................

 

3-...............................................................................................................

 

HalkSağlığı İle İlgili Çalışmaları:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

AdayGösterilmesinin Gerekçesi:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Tarih:.......................................

AdayGösteren Kurum       Yetkilinin Ad-Soyadıve İmzası

.........................................      .....................................................

NOT: Adaygösterilen kişinin halk sağlığı konusunda önemli katkı yaptığı çalışmalarıneklenmesi ve bu çalışmalar ile halk sağlığına ne tür bir katkı yaptığınıngerekçelerle açıklanması gereklidir.

NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI
HİZMET ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

                1-Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü, Prof.Dr.NusretFişek'in anısı için yılda bir düzenlenir. Sonuç her yıl 3 Kasım tarihindeaçıklanır.

                2-Ödülün amacı; Türkiye'de halk sağlığı alanına önemlikatkıları olmuş, halk sağlığı konusunda iz bırakır çalışmalar yapmış veya hizmetler vermiş gerçek ya da tüzel kişi/kişileriödüllendirerek, halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

                3-Ödül, halk sağlığı alanında çalışan bir ya da daha çokgerçek ya da tüzel kişi/kişilere verilebileceği gibi, ödülün amacına uygun adayöneri ve/veya başvurusu olmadığı takdirde verilmeyebilir.

                4-Ödüle aday olacakları aşağıdaki kurumlar önerir;ayrıca bireysel başvuru hakkı da vardır. Bir kurum veya kişi sadece bir tüzelveya gerçek kişi/grubu aday gösterebilir.

                a)TTB Merkez Konseyi

                b)TTB Merkez Konseyi Kol'ları

                c)Yerel Tabip Odaları

                d)Sağlık İşkolundaki DemokratikKitle Örgütleri (SES, TDB, TEB, THD, ...)

                e)Sağlık Bakanlığı

                f)Tıp Fakülteleri Halk SağlığıAnabilim Dalları

                g)TÜBİTAK Tıp Grubu

                h)Halk Sağlığı KurumuDerneği(HASAK)

                ı)Halk Sağlığı Uzmanları Derneği(HASUDER)

                5-a)Aday önerileri hakkındaki formlar her yıl Nisan ayıiçinde yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara gönderilir. Bu kurum vekuruluşlar, önerdikleri bir adayın adını, yaşam öyküsünü, halk sağlığı ileilgili çalışmalarının neler olduğunu ve ödüle aday gösterilmesinin gerekçesinien geç Temmuz ayı sonuna kadar TTB Merkez Konseyi Başkanlığı'na bildirirler.

                  b)Bir kişi veya kurum aday gösterilip ödül alamadığında3 (üç) yıl içinde tekrar aday gösterilmemelidir. (Gelen öneriler bu maddeyönünden kol tarafından değerlendirilir.)

                6-Jüri üyelerinin adları, Ağustos ayı içinde açıklanır.

                7-a)TTB tarafından jüriye gönderilenbelgelerde ödülü öneren kişi ya da kurumun adı bildirilmemelidir.

    b) TTBtarafından oluşturulan jüri, her yıl Ekim ayının birinci haftası içindeadayları değerlendirir. Jüri gerekli görürse adaylarla ilgili olarak, önerenkurumlardan ek bilgiler isteyebilir ya da kendisi bilgi toplar. Jürinindeğerlendirmesi en geç 20 Ekim tarihinde sonuçlandırılır. Değerlendirmesonunda, bir kişi ya da gruba, Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü'nünverilmesi kararlaştırılır.

8- Jüri değerlendirmesi, en az 5(beş) jüri üyesinin katıldığı toplantı ileyapılır. Jüri üyelerinin aralarından seçeceği bir üye toplantıyı yürütür.Toplantı tarihi ve saati TTB sekreteryası tarafından jüri üyelerine en az biray önce bildirilir. Yazılı olarak görüş bildirilemez. Kararlar oy çokluğu ilealınır.

9-Ödül;bir "Anı Plaketi" ile bir "Ödül Belgesi"nden oluşur.

               

10-Jürişu kişilerden oluşur:

                TTBMerkez Konseyi temsilcisi

               TTBHalk Sağlığı Kolu temsilcileri(2kişi)

               TTBİşçi Sağlığı Kolu temsilcisi

               TTBMerkez Konseyi'nce belirlenen iki üniversite öğretim üyesi

               SağlıkBakanlığı temsilcisi

              Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) temsilcisi

11-a) Jüri üyelerinin seçiminde dikkat edilecek konular şunlardır:

              İlgili ödül için aday olarak önermemiş olmak,

              Jüri üyeliğinin, önerilen kişi tarafından kabuledilmesi,

              Jüri toplantısına katılmayı kabul etmektir.

              b) Jüri değerlendirmeaşamasında hizmet ödülü verilecek kişilerin sahada halk sağlığı çalışmalarıyapmış olmaları tercih nedeni olmalıdır.

NUSRET FİŞEK HALK SAĞLIĞI
HİZMET ÖDÜLÜ
ADAYLIK FORMU

 

                Önerilen Adayın;

 

Adı-Soyadı

 

 

Doğum Tarihi

 

 

Mesleği

 

 

Görevi

 

 

En Son Mezun Olduğu Okul:

 

 

Mezuniyet Sonrası Eğitimi

 

 

İş Adresi ve Tel

 

 

Ev Adresi ve Tel

 

 

 

Halen Çalıştığı  Kurumdan Önce En Son Çalıştığı Üç Kurumun Adı ve Adresi:

 

1-...............................................................................................................

 

2-...............................................................................................................

 

3-...............................................................................................................

 

HalkSağlığı İle İlgili Çalışmaları:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

AdayGösterilmesinin Gerekçesi:

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Tarih:.......................................

AdayGösteren Kurum       Yetkilinin Ad-Soyadıve İmzası

.........................................      .....................................................

NOT: Adaygösterilen kişinin halk sağlığı konusunda önemli katkı yaptığı çalışmalarıneklenmesi ve bu çalışmalar ile halk sağlığına ne tür bir katkı yaptığınıngerekçelerle açıklanması gereklidir.

NUSRET FİŞEK SAĞLIK OCAĞI
ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

1. TürkTabipleri Birliği (TTB) Nusret Fişek Sağlık Ocağı ödülü, Prof. Dr. NusretFişek'in anısı için yılda bir kez verilir ve her yıl 3 Kasım tarihindeaçıklanır.

2.Yarışma birinci basamak sağlık kuruluşları arasında yalnızca sağlık ocaklarınaaçık olup; isteyen tüm sağlık ocakları bu ödül için başvuruda bulunabilir.

3.Ödülün amacı "Sosyalleştirme Yasası"nın ruhuna uygun bir şekilde veolanakları ölçüsünde; başarılı bir ekip hizmeti veren, entegre sağlık hizmetisunan ve bölgesindeki topluma kaynaşmış sağlık ocaklarını kamuoyuna duyurarak,bütün sağlık ocaklarını daha iyi hizmet vermek yönünde özendirmektir.

4.Ödüller, son takvim yılı içinde verilen hizmetler karşılığı olarak, sağlıkocağına ve o yıl içinde çalışmış tüm personeline verilir.

5.Ödüle aday olmak isteyen sağlık ocakları, son takvim yılı içindekiçalışmalarını ve adaylık gerekçelerini bir rapor biçiminde, hizmet yılınıizleyen yıl içinde en geç 31 Temmuz tarihine kadar TTB'ye ulaştırmak zorundadırlar.

6. TTBtarafından oluşturulan seçici kurul bu raporları inceler ve ön eleme yapar.Karar, ön eleme sonrası kalan sağlık ocakları yerinde incelenmesi ile verilir.

7.Ödüle hak kazanan sağlık ocağı birden fazla olursa bu sağlık ocakları arasındaderecelendirme yapılmaz.

8. Ödüle değer bir başvuru olmadığı takdirde o yıl N.Fişek Sağlık Ocağı Ödülü verilmez.

9. Ödülher sağlık ocağı için bir adet "Duvar Plaketi" ve ilgili yılda görevyapmış her personel için bir "Takdir Belgesi"nden oluşur. Bunundışında yarışmaya başvuran tüm sağlık ocakları TTB yayınlarına bir yıl süre ilebedelsiz olarak abone yapılırlar. Ayrıca ödül kazanan sağlık ocaklarındaçalışan personele TTB'nin açacağı mezuniyet sonrası eğitim kurslarında önceliktanınır.

10. Seçicikurul aşağıdaki 7 kişiden oluşur.

 • TTB Merkez Konsey temsilcisi,
 • TTB Halk Sağlığı Kolu temsilcisi (2 kişi)
 • TTB Pratisyen Hekim Kolu temsilcisi
 • Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcisi
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği temsilcisi
 • TTB Merkez Konseyi'nce seçilmiş bir öğretim üyesi

11-Seçici kurul her yıl Mayıs içinde belirlenip seçici kurul üyeleri TTByayınlarında duyurulur.

12-Yarışma duyurusu her yıl Ocak ayından başlayarak TTB yayınlarında ve TabipOdalarında yapılır.

13-Ödüle aday olmak isteyen sağlık ocakları, raporlarını aşağıda verilen vekurallara uyan bir biçimde bir adet asıl ve altı kopya olmak üzere toplam yediadet çoğaltarak aşağıdaki adrese ulaştırmalıdırlar:

"Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu

NusretFişek Sağlık Ocağı Ödülü, GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4Maltepe Ankara"

TTB Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü Çalışma RaporundaOlması Gereken Bölümler

Genel İlkeler:

a. Sağlık ocağı çalışma raporunun son takvim yılınaait olması gerekmektedir.

b. Rapordaki tüm hızların hangi verilerdenhesaplandığı açık biçimde belirtilmelidir.

c. Tüm veriler ve hızlar eğer olanaklı ise sağlıkocağı bölgesinin son beş yıllık verileri ile karşılaştırılmalı veyorumlanmalıdır.

d. Tüm veriler Türkiye ve olanaklı ise kendi illerininverileri ile de karşılaştırılmalı ve yorumlanmalıdır.

e. Rapordaki tüm tablolarda başlık bulunmalı vesayılar yüzde cinsinden de belirtilmelidir.

f. Raporun dili açık ve anlaşılabilir bir öz Türkçe'yesahip olmalıdır.

g. Raporda el yazısı kullanılmamalı, daktilo ya dabilgisayar çıktısı olmalıdır.

h. Katılımcılar eğer isterlerse gerekçesini açıklamakkoşuluyla rapordaki bölümlere ya da çıkartmalar yapabilirler.

1- Sağlık Ocağının Tanıtımı

a. Sağlık ocağı çalışanlarında genel olarak hedeflerve amaçlar.

b. Yarışmaya katılmalarının ve ödüle aday olmalarınıngerekçesi.

c. Sağlık ocağının dışarıdan ve içeriden çekilmişçeşitli fotoğrafları. Personeli çalışırken gösteren fotoğraflar sağlık ocağıbinasının yerleşim planı. Sağlık ocağı binasının özellikleri (oda sayısı, tipi,binanın mülkiyeti, vb.)    

d. Sağlık ocağının il merkezi ile bağlantısınıgösteren bir harita. Sağlık ocağı bölgesinin haritası (tüm haritalar ölçekli,yön ve km cinsinden uzaklık gösterimli olmalıdır). Harita üzerinde kendisinebağlı yerleşim yerleri ve uzaklıkları belirtilmelidir.

e. Sağlık ocağı bölgesinin tanıtımı: Tarihsel geçmişekonomik ve sosyal yapı, kültürel özellikler, adet ve gelenekler, coğrafidurum, iklim, sanayi, tarım, ulaşım, su, elektrik, telefon ve benzeriözellikler.

f. Bağlı olduğu Sağlık Müdürlüğü (varsa Sağlık GrupBaşkanlığı) ile kendisine bağlı sağlık evlerinin örgütlenme çizelgesi ildekisağlık ocağı sayısı ve kendi hizmet bölgesindeki diğer sağlık kuruluşlarının(kamu/özel) sayısı.

g. Sağlık ocağı ve sağlık evlerinde geçtiğimiz takvimyılı içinde çalışan tüm personelin isimleri ve görevleri.

h. Sağlık ocağının telefonu ve varsa iletişimkurulabilecek bir faks numarası.

g. Sağlık ocağının gelirkaynakları

2- Demografik Veriler

a. Yıl ortası nüfusu beşerli yaş gruplarına vecinsiyete göre dağılımı

b. Son yılın nüfus piramidi ve beş yıl önceki nüfuspiramidinin (ya da bulunabilen en eski piramidin) karşılaştırılması veyorumlanması

c. Nüfusun mahalle ve köyleri dağılımı

d. Nüfusun sosyal güvence durumuna göre dağılımı  

e. 12 yaş üzeri grubun eğitim durumuna göre dağılımı

f. Konut özellikleri (su, elektrik, kanalizasyon, çöp)

g. Ortalama hane halkı büyüklüğü  

3- Üreme Sağlığı Verileri

a. 15-49 yaş kadın sayısı ve evli kadınların oranı

b. Kaba Doğum Hızı, Genel Doğurganlık Hızı ve ToplamDoğurganlık Hızı

c. Toplam gebelik, canlı/ölü doğum sayıları

d. Bir doğum başına düşen ortalama izlem sayısı

e. Gebe tetanoz aşılarının sayıları ve yüzdeleri

f. Doğumlar (doğumların yapıldığı yerlere göredağılımı, doğuma yardımcı olan kişi)

g. Aile planlaması yöntemlerinin dağılımı,etkili/etkisiz yöntem kullanım oranları

h. 15-49 yaş kadınların yıllık ortalama izlem sayısı

4- Çocuk Sağlığı Verileri

a. Toplam bebek sayısı (0 yaş), 1-5 yaş arası çocuksayısı ve bunların yaşa göre dağılımı

b. Bebek ve çocuk başına düşen yıllık ortalama izlemsayıları

c. Yapılan DBT-Polio, Kızamık ve BCG aşılarınınsayıları ve hedef nüfusa göre aşılama oranları, aşı grafikleri

d. Okul aşılarında (dT, tetanoz, BCG/PPD) durum vevarsa yaşanan sorunlar

e. Aşılama durumu (1-4 yaş çocuklarda tam aşılı çocukoranı, eksik aşılı çocuk oranı, aşısız çocuk oranı, aşıya devamsızlık oranları)

5- Morbidite Verileri

a. En sık görülen hastalıklar  (yaş gruplarına göre)

b. Bir önceki yılda saptanan bildirimi zorunluhastalıklar ve olgu sayıları

c. Saptanan tüm bulaşıcı hastalıkların sayısı vebunlara karşılık yapılan çalışmalar

d. Toplam poliklinik sayısı, kişi başına düşenortalama muayene sayısı e. Sevk hızı

f. Yapılan laboratuvar incelemelerinin dağılımı.Muayene başına düşen ortalama tetkik sayısı

g. Erken tanı, taramalar

h. Kronik hastalık izlemleri, periyodik muayeneler

6- Mortalite Verileri

a. Kaba ölüm hızı, yaş gruplarına göre orantılı ölümhızları, cinse özel ölüm hızları

b. Ölümlerin yaş ve cinsiyete göre dağılımı

c. Bebek ölüm hızı, erken neonatal ölüm hızı, geçneonatal ölüm hızı, post-neonatal ölüm hızı, perinatal ölüm hızı, bebekölümlerinin nedenleri

d. Son beş yıl için bölgedeki ana ölümü hızı

7- Çevre Sağlığı Verileri

a. Sağlık ocağında çevre sağlığı hizmetleri nasılyürütülüyor?

b. Bölgedeki sıhhi ve gayri sıhhi müessese sayıları vebu işyerlerine yapılan denetim sayıları

c. Bölgedeki su kaynaklarının dağılımı, yapılan suincelemelerinin sonuçları, kimyasal ve bakteriyolojik su ölçümleri (yıllık sayıve sonuçları), klor ölçümleri (ölçüm sayısı ve sonuçları), klorlama çalışmaları

d. Çöp evsel atıklar ve gübreliklerle ilgili yapılançalışmalar

f. Tuvalet ve kanalizasyon durumu, yapılan çalışmalar

8- Eğitim ve Araştırma Çalışmaları

a. Sağlık ocağı dışında, hizmet içi eğitim alanpersonelin ve konuların dağılımı

b. Sağlık ocağı içinde, hizmet içi eğitim alanpersonelin ve konuların dağılımı

c. Topluma verilen eğitimlerin ve konuların dağılımı

d. Yapılan araştırmalar (amaç, gereç-yöntem, bulgularve tartışma kısaca özetlenmelidir)

e. Sağlık ocağı sağlık kurulu olup olmadığı, toplumkatılımı çalışmaları

f. Son takvim yılı içinde yaptığınız ve anlatmayadeğer bulduğunuz bir ya da iki çalışmayı anlatınız (mülki idare, belediyeilişkileri; sürveyans çalışması, köy gezisi vb).

9- Sağlık ocağının hizmetlerini Türkiye verileri ilekarşılaştırarak değerlendiriniz  (Kaynak: SağlıkBakanlığı'nın en son Temel Sağlık Hizmetleri Çalışma Yıllığı)

10- Öneriler

a. Yapılan çalışmaların sonucunda gelecek yılla ilgiliplanlar ve öneriler.

b. Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerineilişkin görüşler ve öneriler

c. Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarınınişlevlerine ilişkin görüşler, eleştiriler ve öneriler.