Hizmet satınalımları

733-2007
03.05.2007

TABİP ODASIBAŞKANLIĞINA

Konu: Hekim ve diğer sağlık personelitarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alınması yolu ilegördürülmesi işlemleri hakkında başvuru yolları.

SağlıkBakanlığı'na bağlı bazı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından hekim ve diğersağlık personeli tarafından verilen sağlık hizmetlerinin taşeronlardan satınalınması yoluna gidildiği bilinmektedir.

1.Tabip Odanıza bağlı yerlerde bulunansağlık kurum ve kuruluşlarında bu tür ihale işlemleri yapılıp yapılmadığınailişkin bilgi ve belgeler, ilgili sağlık kurumlarının başhekimliklerindenistenebilir. Bunun için yazılabilecek başvuru metni ekte yer almaktadır. (Ek.1)

2.Yapılan bu başvuruya idarenin 15 güniçinde yanıt vermesi gerekir. İdarenin yanıt süresi, başka birimlerden bilgi vebelge istenmesini gerektiren halin varlığında 30 gündür. Bu süre içinde yanıtverilmemesi veya isteğin yazılı olarak reddedilmesi üzerine, bilgi vebelgelerin verilmemesi işleminin iptali için 60 gün içinde idare mahkemesindedava açılabileceği gibi, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca,isteğin reddine dair kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde BilgiEdinme Değerlendirme Kuruluna itiraz da edilebilir. Kurula itiraz yargıyabaşvurma süresini durdurur.

Kurultarafından istenen bilgi ve belgelerin verilmesi yönünde bir karar verilmesihalinde, idarenin kurul kararını 15 gün içinde yerine getirmesi gerekir. Bu Kanunun uygulanmasında ihmali, kusuru veya kastı bulunanmemurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genelhükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmakkaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezalarının uygulanacağı,Yasanın 29. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevedebaşhekim hakkında kamu davası açılması ve Türk Ceza Kanunu'nun 257. maddesiuyarınca cezalandırılması istemi ile Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusundabulunulabileceği gibi, gerekli disiplin işleminin yapılması için İl SağlıkMüdürlüğü'ne şikayette de bulunulabilir. Buna ilişkin dilekçe örnekleriektedir. (Ek.2, Ek.3)

3.Diğer taraftan, sağlık hizmetlerinintaşeronlardan satın alınması yoluyla gördürülmesi amacıyla ihale açıldığınınbildirilmesi üzerine idari yargı yoluna başvurulabileceği gibi, böyle bir ihalenin açıldığı biliniyorsa bilgiedinme başvurusuna yanıt verilmemesi veya bilgi ve belgelerin verilemeyeceğineilişkin yanıt verilmesi üzerine de idari yargı yoluna başvurulabilir.

İdari yargıdadava açma süresi 60 gündür. Bu süre tebliğ ile tebligatın olmadığı durumlardaise öğrenme ile başlar. Süre hesabı yapılırken, ihale işlemlerinin gazetedeilan edildiği de gözetilmelidir. İdare Mahkemesi'nde açılacak olan davada,işlemin dayanağı olarak gösterilen 4924 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 36. maddesinin "III- Sağlık Hizmetleri VeYardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı" başlıklı bendine eklenen"Bu sınıfa dahil personel tarafından yerinegetirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermayegelirlerinden ödenmek kaydıyla, Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usulleregöre hizmet satın alınması yoluyla gördürülebilir." hükmününAnayasa'ya aykırılığı iddiasının ileri sürülmesinde yarar bulunmaktadır.

Bilgilerinizesunar çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr.Hakan Giritlioğlu TTBMerkez Konseyi a.
TTB Hukuk Bürosu Dr.AltanAyaz
Koordinatörü GenelSekreter

Ekler: 1.Başhekimliklere başvuru dilekçesi örneği

2.CumhuriyetSavcılığı'na şikayet dilekçesi

3.Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na aykırılık üzerine idareye şikayet dilekçesi

 

EK 1

...... HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ'NE

Konu: Hekim ve diğer sağlık personeli tarafından yerine getirilmesi gerekenhizmetlerin satın alınması yolu ile gördürülmesi işlemleri.

Bilindiği gibi; resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının,memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürülmesi Anayasal bir zorunlulukolan sağlık hizmetlerini dışarıdan satın almaları hukuka aykırıdır. Ayrıca,sağlık hizmetinin satın alınmak suretiyle sunulması, sağlık çalışanlarını kamugörevlisi olmaktan kaynaklanan haklarından yoksun olarak çalışmayazorlamaktadır. İhale süresiyle sınırlı hizmet sunulması ise sağlık hizmetisunumunun sürekliliği ilkesini ihlal etmektedir.

Nitekim bu gerekçelerle Türk Tabipleri Birliği MerkezKonseyi tarafından, Sağlık Bakanlığınca hazırlanıp 05.05.2004 gün ve 25453sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Sağlık ve Yardımcı SağlıkPersoneli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma YoluylaGördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller" isimli düzenleyici işlemin, buişleme dayalı olarak hazırlanan "2004 yılı (4 aylık) Psikiyatri Uzmanı,Onkoloji Uzmanı, Çocuk Psikiyatri Uzmanı, Alerji Hastalıkları Uzmanı HizmetleriSatın Alma İşi Teknik Şartnamesinin" ve bu şartname ile Denizli DevletHastanesinde 7 adet Hekim ve 5 adet diğer sağlık personeli hizmetinin satınalma yolu ile gördürülmesine ilişkin yapılacak olan ihale işlemininyürütülmesinin durdurulması ve iptali Danıştay 5. Dairesi'nde 2004/4439 sayılıdava ile istenmiştir.

Bu istem ile birlikte, sağlık hizmetlerinin satın alınması yoluyla gördürülmesine olanaktanıyan, 4924 sayılı Kanun'un 11. maddesi ile 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun 36. maddesinin "III- Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı SağlıkHizmetleri Sınıfı" başlıklı bendine eklenen"Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gerekenhizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla,Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hizmet satın alınması yoluylagördürülebilir." hükmünün, Anayasanın 2. maddesindeki ‘hukukdevleti ilkesine', 10.maddesindeki ‘eşitlikilkesine', 128. maddesindeki ‘kamuhizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamugörevlileri eliyle görülür, Memurların ve diğer kamu görevlilerininnitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylıkve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.' ilkesine aykırı olduğu belirtilerek düzenlemeniniptali için Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi de talep edilmiştir.

Danıştay 5. Dairesi 2004/4439 sayılı kararı ile 22.11.2004tarihinde sözü edilen hükmün iptali için yürürlüğün durdurulması istemli olarakAnayasa Mahkemesine başvurulmasına, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceğikarara kadar davanın esasının geri bırakılmasına karar vermiş; AnayasaMahkemesi'nce verilecek karar üzerine yeniden bir karar verilinceye kadaryürütmenin durdurulması isteminin de kabulüne karar vermiştir.

Bu karar ile özetle, Denizli Devlet Hastanesinin özelkişi veya kuruluşlardan tıbbi hizmet satın alması önlenmiş; Sağlık Bakanlığıtarafından çıkartılan Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından YerineGetirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esasve Usuller düzenlemesinin yürürlüğü durdurulmuş ve bu işlemlerin dayanağı yasahükmünün iptali için dosya Anayasa Mahkemesine gönderilmiştir.

Denizli Devlet hastanesi dışındaki bazı sağlık kurum vekuruluşlarında da sağlık hizmetlerinin satın alınması yolu ile gördürülmesineilişkin ihale işlemleri yapılmış ise de, bu işlemlerin yürütmesi de yargıkararları ile durdurulmuştur. [1]

Buna karşın Sağlık Bakanlığına bağlı bazı sağlık kurumve kuruluşları tarafından hekim ve diğer sağlık personeli tarafından verilensağlık hizmetlerinin taşeronlardan satın alınması yoluna gidildiğibilinmektedir.

Bu çerçevede ...Hastanesi'nde;

  • Hukuka aykırılığı yargı kararları ile ortaya konulan bu tür ihalelerin açılıp açılmadığının,
  • Açılmış ise ihale işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının,
  • Açılan ihale ile sağlık ve yardımcı sağlık personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hangi sağlık hizmetlerinin taşeronlardan satın alınacağının ya da alındığının bildirilmesini,
  • Bu amaçla hazırlanan şartnamenin, ihale işlemleri tamamlanmış ise sözleşmenin ve konu ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin birer örneğinin tarafımıza verilmesini Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca rica eder,

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138. maddesinin sonfıkrası uyarınca; yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymakzorunda olduğundan ve bu organlar ile idare, mahkemekararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceğinden ve bunların yerinegetirilmesini geciktiremeyeceğinden, yukarıda belirtilen yargı kararlarıdikkate alınarak, varsa sağlık hizmetlerinin taşeronlardan satın alınmasıamacıyla yapılan ihale işlemlerinin derhal iptal edilmesi gereğinibilgilerinize sunarız. (TARİH)

 

....Tabip Odası adına

EK 2

.... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

MÜŞTEKİ : ... Tabip Odası

Adres

ŞÜPHELİ :.... Hastanesi Başhekimi ...

.... Hastanesi - ...

SUÇ : Görevini kötüye kullanma.

SUÇ TARİHİ : ...

AÇIKLAMALAR :

Bilindiği gibi Anayasa'nın 135. maddesi uyarınca "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıve üst kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarınıkarşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlereuygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halkile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinive ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleritarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oylaseçilen kamu tüzelkişilikleridir."

Bu kapsamda yer alan ve 6023 Sayılı Türk TabipleriBirliği Kanunu'nda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan kamukurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Tabip Odalarının, meslek mensuplarınınmenfaatlerini korumanın yanı sıra, halk sağlığını koruma görevi vardır.

Son yıllarda Sağlık Bakanlığına bağlı bazı sağlıkkurum ve kuruluşları tarafından, hukuka ve yargı kararlarına aykırı olarakhekim ve diğer sağlık personeli tarafından verilen sağlık hizmetlerinintaşeronlardan satın alınması yoluna gidildiği Tabip Odamızca da bilinmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak ekte örneği yer alan yazımızile ... tarihinde ... Hastanesi Başhekimliği'ne başvuruda bulunularak ....Hastanesi'nde bu tür ihalelerin açılıp açılmadığının, açılmış ise ihaleişlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının, açılan ihale ile sağlık ve yardımcısağlık personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hangi sağlıkhizmetlerinin taşeronlardan satın alınacağının ya da alındığının bildirilmesi,bu amaçla hazırlanan şartnamenin, ihale işlemleri tamamlanmış ise sözleşmeninve konu ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin birer örneğinin tarafımızaverilmesi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca istenilmiştir.(Ek1)

Ne var ki Yasada öngörülen süre içerisinde tarafımızaistediğimiz bilgi ve belgeler verilmemiştir. Oysa bilgi edinme hakkınınsınırları Yasa'da belirtilmiş olup istenen bilgi ve belgeler idare tarafındanverilemeyecek türden değildir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 29. maddesinde; "Bu Kanunun uygulanmasında ihmâli, kusuruveya kastı bulunan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında, işlediklerifiillerin genel hükümler çerçevesinde ceza kovuşturması gerektirmesi husususaklı kalmak kaydıyla, tâbi oldukları mevzuatta yer alan disiplin cezalarıuygulanacağı" düzenlenmiştir.

TürkCeza Kanunu'nun 257. maddesi uyarınca, "(1)Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerineaykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararınaneden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldanüç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlananhaller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek,kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksızbir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ilecezalandırılır.

...."

...Başhekimi Yasa ile kendisine verilmiş görevi yapmayarak mağduriyetimize nedenolmuş, Anayasa ile güvence altına alınmış olan hak arama özgürlüğümüzüengellemiş, hukuka aykırı davranmıştır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıdaaçıklanan ve re'sen dikkate alınacak nedenlerle, Türk Ceza Kanunu'nun 257.maddesindeki eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında kamu davası açılmasınıtalep ederiz. Saygılarımızla. (tarih)

.... Tabip Odası Adına

Ek 3

.... VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NE

ŞİKAYET EDEN : ...Tabip Odası

Adres

KARŞI TARAF :.... Hastanesi Başhekimi ...

.... Hastanesi - ...

AÇIKLAMALAR :

Bilindiği gibiAnayasa'nın 135. maddesi uyarınca "Kamukurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları; belli bir mesleğemensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerinikolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğüve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ilekanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilenusullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamutüzelkişilikleridir."

Bu kapsamda yeralan ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nda belirtilen amaçlarıgerçekleştirmek üzere kurulan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olanTabip Odalarının, meslek mensuplarının menfaatlerini korumanın yanı sıra, halksağlığını koruma görevi vardır.

Son yıllardaSağlık Bakanlığına bağlı bazı sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, hukuka veyargı kararlarına aykırı olarak hekim ve diğer sağlık personeli tarafındanverilen sağlık hizmetlerinin taşeronlardan satın alınması yoluna gidildiğiTabip Odamızca da bilinmektedir.

Bu konuylailgili olarak ekte örneği yer alan yazımız ile ... Hastanesi Başhekimliği'nebaşvuruda bulunularak .... Hastanesi'nde bu tür ihalelerin açılıp açılmadığının,açılmış ise ihale işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığının, açılan ihale ilesağlık ve yardımcı sağlık personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hangisağlık hizmetlerinin taşeronlardan satın alınacağının ya da alındığınınbildirilmesi, bu amaçla hazırlanan şartnamenin, ihale işlemleri tamamlanmış isesözleşmenin ve konu ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin birer örneğinintarafımıza verilmesi Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca istenilmiştir.(Ek1)

Ne var kiYasada öngörülen süre içerisinde tarafımıza istediğimiz bilgi ve belgelerverilmemiştir. Oysa bilgi edinme hakkının sınırları Yasa'da belirtilmiş olupistenen bilgi ve belgeler idare tarafından verilemeyecek türden değildir.

Bilgi EdinmeHakkı Kanunu'nun 29. maddesinde; "BuKanunun uygulanmasında ihmâli, kusuru veya kastı bulunan memurlar ve diğer kamugörevlileri hakkında, işledikleri fiillerin genel hükümler çerçevesinde cezakovuşturması gerektirmesi hususu saklı kalmak kaydıyla, tâbi olduklarımevzuatta yer alan disiplin cezaları uygulanacağı" düzenlenmiştir.

... Başhekimikendisine Yasa ile verilmiş görevi yapmamış, hukuka aykırı davranmıştır. Bunedenle ilgili hakkında soruşturma açılarak disiplin cezası ilecezalandırılmasını saygılarımızla talep ederiz.

....Tabip Odası Adına

 

 [1] Danıştay 13.Dairesi'nin 08.01.2007 tarih ve2006/3097 E. sayılı kararı

Bursa1.İdare Mahkemesi'nin 15.2.2007 tarih ve 2006/2607 E. sayılı kararı