İzmirdeki 243 sağlık ocağının kapatılması girişimi derhal durdurulmalıdır!

483-2007
27.03.2007

            TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

            AileHekimliği Pilot Uygulama İzmir'de başlatılmak isteniyor. Bu uygulama sonucu 243sağlık ocağı fiilen kapanmış olacak, işlevsizleştirilecekler. Bu uygulamayıdurdurmak ve İzmir'de sağlık ocaklarına sahip çıkmaya çalışan meslektaşlarımızlabir arada olduğumuzu göstermek amacıyla gerçekleştirdiğimiz Basın Açıklamasımetni ektedir. Bu açıklamadan yararlanarak 29 Mart2007 Perşembe günü odanız bölgesinde sağlık ocaklarına sahipçıktığımızı ve İzmir'li meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade edenaçıklamalar yapmanızın sürece olumlu katkısı olacağı inancındayız.

            31 Mart 2007Cumartesi günü ise, aile hekimliği kur'aları çekilmesi kurgulanan İzmir'deolarak meslektaşlarımızın yanında olmamız, dayanışma duygumuzu göstermemiz içinyararlı olacaktır.

            Gereğiiçin bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

27/03/2007

Basın Açıklaması

SAYIN BAŞBAKAN'A ACİL ÇAĞRIMIZDIR:
İZMİR'DEKİ 243 SAĞLIK OCAĞININ KAPATILMASI GİRİŞİMİ DERHAL DURDURULMALIDIR!

Aile Hekimliği Pilot Uygulamasıkapsamına alınan İzmir'de bu hafta sonu toplam 1.087 aile hekimliği birimineyerleştirme yapılacak. Kısa süre sonra ise yıllardır İzmir halkına hizmet veren243 sağlık ocağı kapatılarak uygulama başlatılacak.

Aile hekimliği, ülkemizde dörtbuçuk yıldır uygulanmaya çalışılan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın bir altbileşenidir. Hükümet'in bütün resmi politika belgelerinde yer aldığı gibi; buProgram'ın aile hekimliğiyle yakından ilişkili diğer iki bileşeni ise Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve sevk zinciri uygulamasıdır.

Bilindiği gibi, AnayasaMahkemesi'nin kısmi iptal kararından sonra GSS'nin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2007'yeertelenmiştir. Hükümet yetkililerinin geçen hafta yaptığı açıklamalara göre iseGSS ikinci kez ve genel seçimlerden sonrasına ertelenecektir.

Gerçekte, seçimden sonra TBMM'ninnasıl şekilleneceği, Hükümet'in hangi parti veya partilerce kurulacağı ve yeniHükümet'in GSS'yi uygulamaya koyup koymayacağı bugünden bilinmemektedir. Budurumda GSS'nin 2008 yılı başında veya sonrasında hayata geçip geçmeyeceği belirsizdir.

Aile hekimliğinin bir diğer"olmazsa olmaz" ön koşulu sağlık kurumlarının birinci, ikinci, üçüncü basamakolarak sınıflandırılması ve bu basamaklar arasında bir sevk zincirininkurulmasıdır. Sevk zinciri olmaksızın birinci basamak sağlık hizmeti uygulamasıdünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen; aklınve mantığın kabul etmeyeceği bir durumdur.

Ancak, aile hekimliğinin 2005 yılıEylül ayından bu yana pilot olarak uygulanmaya başlandığı dokuz ilin hiçbirindesevk zinciri kurulamamıştır. Düzce ilinde bu doğrultuda başlatılan girişimden vatandaşlarınbüyük memnuniyetsizliği karşısında kısa sürede vazgeçilmiştir.

Öte yandan şu ana kadar yapılanpilot uygulamanın hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve hastaların memnuniyetinisağlamadığı açık olarak görülmektedir. Nitekim, Sağlık Bakanlığı uygulamayıhekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına zorlakabul ettirmeye çalışmaktadır. Aile hekimliğini kabul etmeyenler yerindenedilmekte, hekimler tek, tek odalara alınarak kabul etmeyenlerin yerine başkaillerden hekim getirileceği söylemi ile meslektaşlarımız tehdit edilmektedir.

Gerek GSS'nin akibetinin meçhulolması, gerekse sevk zincirinin kurulamaması açıkça göstermektedir ki; sağlık ocaklarının tasfiyesi anlamınagelen aile hekimliği uygulaması ölü doğmuştur.

Bu hafta sonu İzmir'de yapılacakolan aile hekimliği yerleştirmesinin anlamı da, 243 sağlık ocağının kapatılmasıolacaktır.

İzmir birinci basamak sağlık hizmetleri, yıllardırihmal edilmişliğine karşın ülkemizdeki en iyilerdendir. Bu yüzden İzmir'liler "sağlıkocağı" adındaki sıcaklıkla eşdeğer olarak bu kurumları benimsemişve mahallesindeki, sokağındaki, evinin bitişiğindeki yuvası gibibilmiştir. Bu benimseyişle, her yıl yaklaşık 9 milyon İzmirli bu sağlıkocaklarından poliklinik hizmeti almakta, bunların yaklaşık 2milyonuna çeşitli laboratuvar tahlilleri yapılmakta, 75 binineküçük cerrahi girişimde bulunulmaktadır. Milyonlarca doz aşıyapılarak bebeklerimiz, çocuklarımızın bulaşıcı hastalıklara yakalanması,ölmesi önlenmektedir. Çocuk felci sağlık ocaklarımızın yürüttüğü kampanyalarsonucu ülkemizden yok edilmiştir ve kızamığın da kökü kazınmak üzeredir. Ayrıcayüz binlerce kadınımıza aile planlaması hizmeti, gebe, lohusa,bebek ve çocuklarımıza evde koruyucu sağlık hizmetiverilmektedir. Yani sağlık ocaklarımız her zaman İzmirlinin yaşamının içindeolmuş, pratisyen hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, çevre sağlığıteknisyeni, laborant, tıbbi sekreter, ayniyat memuru, temizlik elemanı, şoförve diğer sağlık çalışanlarından oluşan kocaman ekipleri ile toplum sağlığını korumayı başarmıştır.

Sağlık ocaklarımıza sahip çıkmakiçin aylardır yürüttüğümüz etkinliklere İzmir halkının yoğun destek ve katılımıbu gerçeğin somut bir göstergesidir.

Bizler bu konudaki görüşlerimizive hekimlerin, sağlık çalışanlarının, hastalarımızın beklentilerini SağlıkBakanı Sn. Recep Akdağ'a defalarca ilettik ve aile hekimliği uygulamasındanvazgeçilmesini talep ettik. Ancak, Sn. Sağlık Bakanı'nın Sağlıkta DönüşümProgramı'nı ve özellikle aile hekimliği uygulamasını kişisel bir siyasi performans kriteri gibi gördüğünü üzülerekgözlemlemekteyiz. İMF heyetinin telkinlerini 13 saat dinleyen Sağlık Bakanlığı,hekimlerin sesine kulak vermemekte, bu duruma itiraz edenleri ise soruşturmaaçmakla, cezalandırmakla tehdit etmektedir.

Bu nedenle, konuyu Başbakan Sn.Recep Tayyip Erdoğan'a iletmeye karar verdik.

Böylesine önemli ve acil birkonuyu diyalog yoluyla çözümleyebilme umudumuzu koruyarak Sn. Başbakan'a acilçağrıda bulunuyoruz:

Ailehekimliği gerekçe gösterilerek İzmir'deki 243 sağlık ocağının kapatılmasıgirişimi derhal durdurulmalıdır!

Bu çağrı sadece İzmir'de değil,bütün ülkede görev yapan hekimlerin ortak sesidir ve 29 Mart Perşembe günü debütün illerdeki tabip odaları tarafından tekrarlanacaktır.

Bu iyi niyetli diyalogçabalarımızın sorunun çözülmesini sağlamasını bekliyoruz. Eğer bu beklentimizgerçekleşmezse 31Mart 2007 Cumartesi günü İzmirli meslektaşlarımız, sağlıkçalışanları ve İzmir halkıyla buluşacağız. Keyfiyete dayalı bu projenin ölü doğacağını ve 243 sağlıkocağımızın kapatılamayacağını göstermek üzere saat 08.00'den itibarenyerleştirme işleminin yapıldığı İl Özel İdaresi Balçova Tesisleri KardelenSalonu'nda olacağız.

Kamuoyuna saygılarımızladuyururuz.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ