14 Mart Tıp Bayramı'nda "GöREVDEYİZ"

13.03.2007

416-2007
TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            13.03.2007tarihinde, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nde 14 Mart Tıp Bayramı günügerçekleştirilecek "G(ö)REV"etkinliği ile ilgili olarak yaptığımız basın açıklaması ektedir.

            Bilgilerinizesunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

13.03.2007

 

BASIN AÇIKLAMASI 

Sağlık Hakkı, Özlük Haklarımız, İşGüvencemiz, Mesleki Onurumuz İçin;

14 Mart Tıp Bayramı'nda "GöREVDEYİZ"

Ülkemizde modern anlamda tıpeğitiminin başlangıcının 180. yılındayız. 1921 yılından bu yana aralıklarla daolsa 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bu zaman içerisinde ülke sağlıksorunlarının çözümünde çok önemli mesafeler kat edilmiştir. Öncelikle toplumsağlığının geliştirilmesine katkısı olmuş, öğretisiyle günümüze ışık tutan,aramızdan ayrılmış olan tüm meslektaşlarımızı saygıyla anmak isteriz.

Ne yazık ki son dönemlerdehekimler bayram havasından uzak, buruk bir biçimde 14 Mart'ı kutlamaktadırlar.Bunun nedeni uygulanan sağlık politikaları neticesi hizmetten yararlananvatandaşlarımızın ve hekimlerin mağdur olmalarıdır. Sağlıkta "Dönüşüm" Programı,sağlık hizmetlerini ticarileştirmekte, hekimlerin mesleki geleceğini vetoplumun sağlık hakkını karartmaktadır. Bu "ithal" programın hiç bir elletutulur yanı kalmamış olmasına rağmen halen sürdürülmek istenmesi anlaşılırdeğildir.

Son olarak kamuoyunda "TorbaYasa" olarak bilinen düzenleme ile siyasi kadrolaşma çabası Türkiye tarihindegörülmemiş bir boyuta çıkarılmak istenmekte, "İthal Hekim" getirtilerek hekimemeği ucuzlatılmak istenmektedir. Düzenleme Cumhurbaşkanı'nca TBMM'ye iadeedilmiş, bazı maddeleri Hükümetçe geri çekilmiştir. Ancak Hükümetyetkililerinin tasarıyı gerçekleştirmekten vazgeçmedikleri "alaysı" veçelişkili beyanlarından anlaşılmaktadır. "Torba Yasa" konusunda Hükümetin tutumu,hekimlere ve tüm topluma karşı saygısız ve hürmetsizdir. Bu durum kabuledilemez.

Tüm bu gidişata "Artık Yeter"diyen Türk Tabipleri Birliği "Beyaz Eylemler" başlatma kararı almıştır. 1Martta "Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkalım" diyerek "Beyaz Çağrı"dabulunulmuştur. 5-9 Mart arasında gerçekleştirilen "Beyaz Referandum"da 36.290meslektaşımız sağlık ortamını tahrip eden, hekimlik mesleğini uygulanamaz halegetiren "Dönüşüm" programına "hayır" demiştir. Evet diyenlerin sayısı isesadece 442 dir. Bu güçle 11 Mart'ta Ankara'da 10 bine yakın hekim, diş hekimi, eczacı,hemşire, teknisyen ve sağlık çalışanının katılımı ile "Beyaz Miting"igerçekleştirdik. Beyaz Miting'e katılımın büyüklüğü sağlık alanındaki yıkımınbütün kesimleri nasıl etkilediğinin bir göstergesidir. Sağlık Bakanlığı'nınartık bu tepkiyi görmezden gelme şansı yoktur. Aynı kararlılık ve haklı olmanın verdiği güçle 14 Mart günü de "GöREV"deolacağız. 14 Mart Tıp Bayramı'nda aşağıda belirlenen çerçevede sağlık hizmeti sunulamayacaktır.

Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ'ıgörev süresinin sonlarına doğru yaklaştığı bu günlerde aklın, hukukun, hekimlerin ve sağlık çalışanlarınınsesine kulak vermeye davet eder; haklı taleplerimiz kabuledilinceye kadar mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyunasaygılarımızla duyururuz.

"GöREV" eyleminde dikkat edilecekkurallar:

  • Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler, eylem süresince polikliniklerde görevli hekimler tarafından takviye edilecektir.
  • Çocukların, hamilelerin, diyaliz hastalarının, yaşlı hastaların, yoğun bakım hastalarının ve kanser hastalarının acil olmasa bile her türlü tıbbi tedavisi aksatılmadan sürdürülecektir.
  • Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak sayıda sağlık personeli, mesai dışı sürelerde (gece, hafta sonu nöbetleri vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.
  • Bütün hekimler, eylem boyunca hastalar ve yakınlarını eylemin amacı konusunda bilgilendireceklerdir.
  • Hastane bahçesi ve binasında hastaların üzüntülerine hürmet etmeyen (davul, zurna, halay gibi) davranışlarda bulunulmayacaktır.
  • Bu hususlar, Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ve her birimdeki Tabip Odası temsilcileri tarafından denetlenecek ve eylemlerin belirtilen çerçevede geçmesi sağlanacaktır.

 

Saygı ileduyururuz

 

TürkTabipleri Birliği
Merkez Konseyi