Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi

415/2007
13 Mart 2007

            TABİP ODASI BAŞKANLIĞI'NA

            14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerindeyararlanacağınızı düşündüğümüz "Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi" ektebilgilerinize sunulmuştur.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr.Altan Ayaz
Genel Sekreter

 

HEKİMLERİN 14 MART 2007BİLDİRGESİ

Ülkemizdemodern tıp eğitiminin başlangıcının yüz sekseninci yıldönümünü hekimlikmesleğinin binlerce yıldan süzülüp gelen insancıl değerlerine sahip çıkarakBeyaz GöREVde kutluyoruz. Öncelikle toplum sağlığınıngeliştirilmesine katkısı olmuş, öğretisiyle günümüze ışık tutan, aramızdanayrılmış olan tüm meslektaşlarımızı saygıyla anmak isteriz.

Hekimlik mesleki değerleri bize;

 • Yaşamımızı insanlığın hizmetine adamayı,
 • Tıbbi bilgilerimizi insanlık yararına kullanmayı,
 • Hastalarımızın sağlığının bizim için en önde gelmesini,
 • Mesleğimizi vicdan ve ağırbaşlılıkla yürütmeyi,
 • Tehdit altında olsa bile insan yaşamına başlangıcından itibaren göstereceğimiz saygıyı sürdürmeyi,
 • Din, ulus, ırk, parti politikaları ya da toplumsal durumla ilgili değerlendirmelerin görevimizle hastalarımızın arasına girmesine izin vermemeyi,
 • Sağlık hizmetlerinin sunumunda ve geliştirilmesinde insanı temel almayı,
 • Sağlık hakkının tüm yurttaşlar için doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olduğunu,
 • Sağlık hizmetlerinin piyasada alınıp satılan ticari bir meta olamayacağını öğretiyor.

Ülkemizdedört buçuk yıldır uygulanan Sağlıkta "Dönüşüm" Programı ise meslekideğerlerimizin tam tersine bir sağlık ve hekimlik ortamı oluşturmaya çalışıyor.Uygulanan program esas olarak kamu sağlık hizmetlerinin bütünüyle tasfiyesinive sağlığın ticarileştirilmesi/özelleştirilmesini hedeflemektedir. Bu programınhekimler için anlamının iş güvencesinin ortadan kaldırılması, hekim emeğininucuzlatılması, işsizlik tehdidi ve mesleki-etik değerlerin erozyonu nedeniylesaygınlık ve itibar kaybı olduğu artık çok daha açık olarak görülüyor.

Ülkemizinsağlık sistemini IMF ve Dünya Bankası'ndan ithal ettikleri Sağlıkta "Dönüşüm"Programı ile yönetmeye çabalayanlar şimdi de yurt dışından 100-150 dolaraçalışacak hekim ithal ederek yedek işsiz hekim ordusu yaratmaya çalışıyorlar. Hükümetyetkililerinin, sayın Cumhurbaşkanı'nın "Torba Yasa"yı vetosu sonrasıyaptıkları içtenliksiz, kinayeli açıklamaları şimdilik vaz geçmiş göründükleribu düzenlemeleri "bilahare" tekrar gündeme getirmeyi düşündüklerini gösteriyor.

Dünyanın hiçbir ülkesinde mevcut olmayan bir "sevkzincirsiz aile hekimliği" modeli ile toplum sağlığının temel taşları, elli yıllıkbirikimimiz sağlık ocaklarımız kapatılmak isteniyor. Aile hekimi olmakistemeyen meslektaşlarımız ise idari baskılarla susturulmaya çalışılıyor.

TBMM'ye sevk edilen "Kamu Hastane Birlikleri PilotUygulaması Hakkında Kanun Tasarısı"  ilekamu hastaneleri kazanç easasına göre çalışan kurumlar haline getirilmekisteniyor. Tasarının gerekçe bölümünde Sağlık Bakanlığı'nı "yüklerindenarındırmak" niyeti açık olarak ifade ediliyor. Yeniden yapılandırılacak olanSağlık Bakanlığı'nın görevleri arasında sağlık hizmeti sunumu bulunmuyor.

AnayasaMahkemesi'nin iptal kararından sonra uygulanamaz hale gelen Sosyal Sigortalarve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İMF, TÜSİAD, TİSK, vb. sermaye örgütlerininısrarı doğrultusunda 1Temmuz 2007'de uygulamaya konmaya çalışılıyor.

GerekBaşbakan, gerekse Sağlık Bakanı defalarca hastanelerde rehin kalma dönemininbittiğini ilan etmişken 400 YTL hastane borcunu ödeyemeyen yoksullar cezaevinekonuluyor.

 Kısacası; dört buçuk yıldır hayata geçirilenpolitikalar sağlık sisteminin hiçbir sorununu çözemediğigibi daha da içinden çıkılmaz hale getirdi. İşletme ve piyasa koşullarındahizmet sunmak durumuyla baş başa bırakılan üniversite ve eğitim hastaneleriçökme noktasına getirilmiştir.  Bunarağmen Sağlıkta "Dönüşüm" Programı'nı kendi siyasi geleceklerinin bekası uğrunauygulamakta ısrar edenler her yönüyle açık ve berrak olan bu gerçeği görmekistemiyorlar.

Bizhekimler ise mesleki değerlerimize taban tabana aykırı bu politikalara karşı "Artık Yeter" diyor ve sağlık hakkına, özlük haklarımıza,iş güvencemize, mesleki onurumuza sahip çıkıyoruz.

 • "Torba Yasa"da yer alan ve hekimlerin şiddetle itiraz ettiği bütün düzenlemelerin bir daha gündeme gelmemek üzere geri çekildiği açıklanmalıdır.
 • Sağlık ocaklarının kapatılmasından başka bir fonksiyonu olmayan Aile Hekimliği uygulaması derhal durdurulmalı; başta İzmir olmak üzere diğer iller pilot uygulama kapsamından çıkarılmalı; aile hekimi olmayı kabul etmediği için görev yerleri değiştirilen bütün meslektaşlarımızın mağduriyeti acilen giderilmelidir.
 • Kamu hastanelerini özerkleştirme adı altında özelleştirmeyi hedefleyen "Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı" TBMM'den geri çekilmelidir.
 • Sağlık hizmetlerini "temel teminat paketi" ile sınırlayıp, parası olanın satın almasını önerecek kadar adaletsiz; aylık geliri 134 YTL'nin üzerindeki bütün yurttaşlarımızdan her ay 70 ile 475 YTL arasında pirim almayı düşünecek kadar gayri insani olan Genel Sağlık Sigortası süresiz olarak ertelenmelidir.
 • GSS'nin hukuki altyapısının çökmesiyle birlikte uygulanma şansı kalmayan Sağlıkta "Dönüşüm" Programı'na son verilmelidir.
 • Sağlık çalışanlarının bu gününü ve emekliliğini güvence altına alan kamu kaynaklı, adaletli bir ücret politikası uygulanmalıdır.

    Siyasiyetkilileri aklın, hukukun, hekimlerin ve sağlık çalışanlarınınsesine kulak vermeye davet eder; haklı taleplerimiz kabul edilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz.Vatandaşlarımıza 14 Mart Tıp Bayramında bizlerle birlikte olarak sağlık hakkınasahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Umuyoruz bir sonraki 14 Mart'ı herkeseeşit, ulaşılabilir, parasız sağlık hizmetinin sunulabildiği bir ortamda bayramçoşkusu ile kutlayacağız. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

TÜRKTABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ