Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı

399-2007
09.03.2007

               TABİPODASI BAŞKANLIĞI'NA

               İlgi:06.02.2007 tarihve 190-2007 sayılı genelgemiz.

               Yukarıdatarih ve sayısı belirtilen genelgemiz ekinde "Kamu Sağlık İşletmeleri PilotUygulaması Hakkında Kanun Tasarısı"nın bir örneğini iletmiştik.

               TBMM'degörüşülmek üzere gönderildiğini öğrendiğimiz "Kamu Hastane Birlikleri PilotUygulaması Hakkında Kanun Tasarısı"nın bir örneği ektedir.

               Bilgilerinizesunar,  çalışmalarınızda başarılardileriz.

            Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi a.
Dr. Altan Ayaz
Genel Sekreter

KAMU   HASTANE BİRLİKLERİ  PİLOT  UYGULAMASI HAKKINDA KANUN TASARISI

             Amaç, kapsam ve tanımlar

             MADDE 1- (1)  Bu Kanunun amacı; BakanlarKurulunun pilot olarak belirleyeceği illerde, ikinci ve üçüncü basamak sağlıkhizmetlerinin hakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolayerişilebilir, verimli, kaliteli ve etkin şekilde sunulmasını sağlamak amacıylakamu hastane birlikleri kurulması ve çalıştırılması ile ilgili esaslarıbelirlemektir.

            (2) Bu Kanunun uygulanmasında;

a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b)Hastane: Birlik kapsamına alınan Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamaksağlık kurumlarını,

c)Birlik: Bu Kanun kapsamında hastane veya hastane gruplarından oluşturulan tüzelkişiliği,

ç) Birlik merkezi: Birden fazla ili kapsayanbirliklerde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek il merkezini,

d) İkinci basamak sağlık kurumu: Hastanın tanı vetedavisinin, birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından sağlanamadığıdurumlarda, tedavi hizmetinin verildiği sağlık kurumunu,

e) Üçüncü basamak sağlık kurumu: İleri tetkik vetedavi yöntemlerini gerektiren ve tedavisi özellik arz eden hastaların sevkedildiği bir üst sağlık kurumunu,

f) Uzman personel: Ekli (I) sayılı cetvelde yer alan"uzman" unvanlı sözleşmeli personel pozisyonuna bağlı olarak, hastaneyöneticiliği dışındaki genel sekreterlik birimlerinde Bakanlıkça belirlenenalanlarda özel bir meslek bilgisi, tecrübe veya ihtisasını gerektirenhizmetlerde istihdam edilen personeli,     

 ifade eder.

Kuruluş veorganlar

MADDE 2- (1) Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlıkkurumları, bu maddenin ondördüncü fıkrası çerçevesinde yapılacak değerlendirmesonuçlarına göre Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kamu tüzelkişiliğini haiz, Bakanlığın ilgili kuruluşu statüsünde birliğe dönüştürülür.Birlikler bu Kanunda düzenlenen hususlar dışında özel hukuk hükümlerinetabidir. Sunulan hizmetin büyüklüğü göz önünde bulundurulmak suretiyle aynıilde birden fazla birlik kurulabileceği gibi, birden fazla ili kapsayacakşekilde de birlik kurulabilir.

            (2) Bakanlık, sağlık hizmetleri veyatırımlarının müştereken planlanması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla,belirleyeceği birden fazla birliği bir araya getirerek birliklerkoordinatörlüğü oluşturabilir. Birlikler koordinatörlüğünün kararları istişarimahiyette olup, çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

(3) Birliğin organları yönetim kurulu, genelsekreterlik ve hastane yöneticiliklerinden oluşur. Yönetim kurulu birliğin enüst karar organıdır ve aşağıdaki üyelerden oluşur;

       a) İlgenel meclisi tarafından belirlenen hukuk öğrenimi görmüş bir üye.

       b)İl genel meclisi tarafından belirlenen yeminli mali müşavir veya serbestmuhasebeci mali müşavir bir üye.

 c) Valitarafından belirlenen işletme, iktisat veya maliye alanında en az dört yıllıkyüksek öğrenim görmüş bir üye.

      ç)Bakanlıkça belirlenen tıp öğrenimi görmüş bir üye.

            d)Bakanlıkça belirlenen sağlık sektöründe tecrübe sahibi ve alanında en az dörtyıllık yüksek öğrenim görmüş bir üye.

e) Ticaret ve sanayi odası veya bunların ayrı kurulmuşolması halinde ticaret odası tarafından belirlenen, en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş bir üye.

f) İl sağlık müdürü veya aynı ilde birden fazla birlikbulunması halinde Bakanlıkça belirlenecek il sağlık müdür yardımcılarındanbirisi.

(4)Yönetim Kurulu üyelerinin 14/7/1965 tarihli ve 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlarailave olarak, kamu veya özel sektörde alanında en az 8 yıl iş tecrübesine sahipolmaları gerekir.

 (5) Yönetimkurulu üyeleri ile eşleri veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının,birlikler ile Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarıyla ticari ilişkidebulunması yasaktır.  Bu yasak, yönetimkurulu üyeleri için görevleri sona erdikten sonra iki yıl süreyle devam eder.

(6) Yönetim kurulu üyeleri başka bir birlikte yönetimkurulu üyesi olamazlar. Birden fazla ili kapsayan birliklerde üçüncü fıkragereğince oluşturulacak üyeliklerde birlik merkezinin bulunduğu il esas alınır.

(7) Yönetim kurulunun sekretarya hizmetleri genelsekreterlik tarafından yürütülür.          

            (8) Yönetim kurulu ilktoplantısında kendi aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçer. Geçerlibir mazereti olmaksızın arka arkaya üç toplantıya veya bir yıl içinde toplambeş toplantıya katılmayanlar ile yönetim kurulu üyeliğine seçilme şartınıyitirenler ve seçildikten sonra bu şartları taşımadığı anlaşılanlarınüyelikleri kendiliğinden sona erer. Üyelik süresi üç yıl olup görev süresitamamlanmadan herhangi bir şekilde üyeliğin sona ermesi halinde kalan süre aynışekilde belirlenen üye tarafından tamamlanır. Görev süresini tamamlayan üyetekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliği, üyelerin asli görevlerinisürdürmelerine engel teşkil etmez. Üyeler, görevlerinden ayrılmış olsalar bile,bu görevleri nedeniyle öğrendikleri bilgileri kendilerinin veya başkalarınınmenfaatine veya zararına kullanamazlar.

            (9) Yönetim kurulu, ayda birdefadan az olmamak üzere önceden belirlenen gündemle toplanır. Yönetim kurulubaşkanı acil durumlarda üyeleri ayrıca toplantıya çağırabilir. Yönetim kuruluen az beş kişiyle toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir.Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimseroy kullanılamaz. Yönetim kurulu gündemi başkan tarafından hazırlanır. Üyeler,başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Başkan tarafındanhavale edilmeyen konular görüşülemez. Alınan kararlar başkan ve toplantıyakatılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerinikararda belirtir.

(10) Toplantılara katılan yönetim kurulu üyelerine heryıl Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kamu iktisadi teşebbüslerinde yönetimkurulu başkan ve üyeleri için tespit edilen tutarda aylık huzur ücreti ödenir. İl dışından görevlendirilen üyelereayrıca 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göreharcırah ödenir. Yönetim kurulu üyeliği görevi sosyal güvenlik kurumlarıylailişkilendirilmeyi gerektirmez.

(11) Genel sekreterlik birliğin yürütme organıdır.Birliğin en üst yöneticisi ve tüzel kişiliğin temsilcisi genel sekreterdir.Genel sekreterlik bünyesinde tıbbi hizmetler, idari hizmetler ile malihizmetler başkanlıkları kurulur.

(12) Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi  tarafından yönetilir. Hastane yöneticisinebağlı olarak başhekimlik, idari ve mali işler ile sağlık bakım hizmetlerimüdürlükleri kurulur. Hastane büyüklükleri göz önüne alınarak yönetim kuruluonayı ile müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve görev dağılımlarıbelirlenir.

(13) Bakanlıkça tespit edilen norm ve standardıaşmamak kaydıyla yönetim kurulunca belirlenen sayıda başhekim yardımcılıklarıve müdür yardımcılıkları oluşturulur.

            (14)Hastaneler; hizmet altyapısı, organizasyonu, kalite, verimlilik ve hastamemnuniyeti gibi konularda Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göredeğerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonuçlarına göre hastanelere yüzüzerinden puan verilir ve her yıl değerlendirme yenilenir. Hastanelerinsınıflandırılmasında puanlar esas alınır. Puanlarına göre hastaneler (A), (B),(C), (D) ve (E) olmak üzere beş sınıfa ayrılır. Bu şekilde sınıflara ayrılanhastanelerin, kapasite ve kaynaklarını birleştirerek aralarında görev paylaşımıyapılmasına, bu suretle daha rasyonel çalışmasına imkan vermek üzere hastanegrupları oluşturulur ve bu grubun ağırlıklı ortalaması (C) ve üzeri olanlarbirliğe dönüştürülebilir. Ağırlıklı ortalaması (D) sınıfına düşen birliklereeksikliklerini gidermesi için bir yıldan fazla olmamak üzere uygun süreverilir. Süre sonunda eksikliklerini gideremeyen (D) sınıfındaki birlikler ile(E) sınıfına düşen birliklerde yönetim kurulu üyelerinin görevleri ve ekli (I)sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilecek personelinsözleşmeleri sona erer. Bu görev ve yetkiler, birlik ağırlıklı ortalamasıtekrar (C) veya üzerine çıkıncaya kadar Bakanlıkça görevlendirilen personeltarafından yürütülür.

         Görev, yetki ve sorumluluklar     

          MADDE3 - (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkça belirlenen hedef, politika, stratejikplan ve mevzuata göre yıllık performans programı hazırlamak,

b) Birlik bölgesinde hizmetlerin etkin, kolayulaşılabilir, verimli ve halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesinisağlamak amacıyla;

1) Mevcut kapasitelerin değerlendirilerek hastane veünitelerinin kurulması, kapatılması, birleştirilmesi veya niteliğinindeğiştirilmesi konusunda Bakanlığa öneride bulunmak,

2) Acil sağlık hizmetleri, yoğun bakım, diyalizüniteleri gibi hizmetleri bölge düzeyinde planlamak,

3) Maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbicihazları temin etmek, kiralamak ve bunları verimli şekilde dağıtmak,

4) Hizmetin kesintisiz sunumuna yönelik tedbirlerigeliştirmek,

5) Yeni yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, onarım,tadilat ve bakım yaptırmak,

6) Personel planlamasını yapmak ve birlik bünyesindepersonel hareketlerini sağlamak,

7) Benzeri konularda kararlar almak. 

c) Birlik bütçesi, bilançosu, yıllık mali tabloları vefaaliyet raporu ile yatırım tekliflerini karara bağlamak,

ç) Genel hükümler çerçevesinde hak ve alacaklardanvazgeçmeye, ihtilafların uzlaşma veya tahkim yoluyla çözümlenmesine, dava veicra takiplerini sulhe, kabule, feragate ve kanun yollarına başvurulmamasınakarar vermek,

            d) Birliğin her türlü araç, gereç,malzeme, taşınırları ile tapuda birlik adına kayıtlı taşınmazları üzerindekiyapı ve tesisler ile birlikte satmak, kiralamak, kiraya vermek, devir ve takasişlemlerini yürütmek; Hazineye ait ve birliğe tahsisli taşınmazları üzerindekiyapı ve tesisler ile birlikte tahsis amacı doğrultusunda kiraya vermek,işletmek, işlettirmek,

e) İhale mevzuatına göre görev ve yetki dağılımınıbelirlemek,

            f)Kullanılabilir nakit kıymetlerin aktif büyüklüklerine göre ilk on bankadadeğerlendirilmesine karar vermek,

  g) Birliğindava ve icra takipleri için avukatlık hizmetleri satın alınmasına karar vermek,

  ğ) İhtiyaçduyulması halinde tıbbi uzmanlık hizmeti satın alınmasına karar vermek,

  h) Yetkisidahilinde personel istihdamı, görevlendirmesi ve hizmet içi eğitim planlamasıyapmak,

  ı) Birliğin iççalışma usulleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak,

  i) Hizmetlerinmevzuata, stratejik plan ve performans programına uygun yürütülmesini sağlamak,halk ve çalışan memnuniyetini, verimlilik ve kalite standartlarını geliştiren tedbirleralmak,

           j) Harcama limitlerini belirlemek.

          (2) Genel sekreterliğin görevleri şunlardır:

a) Birliği mevzuata, Bakanlıkça belirlenen hedef,politika ve stratejilere, yönetim kurulu kararları ve performans programınagöre yönetmek,

b) Birliğin faaliyet ve işlemlerini denetlemek,yönetim sistemlerini değerlendirmek, işleyiş ve yönetim süreçlerininetkililiğini gözetmek, yönetimin, kalitenin ve verimliliğin geliştirilmesinisağlamak,

c) Adli ve idari makamlara, gerçek ve tüzel kişilerekarşı birliği temsil etmek, kamuoyuna gerekli açıklama ve bilgilendirmelerdebulunmak,

ç) Hastaneler arası koordinasyon ve diğer kurum vekuruluşlarla işbirliğini sağlamak,

d) Birlik bütçesi, yatırım teklifleri, ihale ve hizmetalımı gibi konuları hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak,

e) Birlik bölgesinde hizmetlerin madde ve insangücünde en etkin ve verimli şekilde sunulmasına yönelik çalışmalar yaparakyönetim kurulu onayına sunmak, eğitim faaliyetleri ile bilimsel çalışmalarınplanlanması, işbirliği halinde yürütülmesi ve denetlenmesini sağlamak,

f) Bilgi-işlem sisteminin kurulmasını, birlik ileilgili istatistik bilgilerin takibini sağlamak, birlik bünyesindekihastanelerin mali tablolarını birleştirmek ve alınabilecek önlemler hakkındayönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

g) Hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyeti vehastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesini, tıp vekamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,

ğ) Tıbbi hizmetler, sağlık bakım hizmetleri, sosyalhizmetler ile destek hizmetlerinin planlanması ve denetlenmesini sağlamak,

h) Birliğin muhasebe hizmetlerini yürütmek ve  ilgili mevzuat çerçevesindebirlik gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakları takip ve tahsiletmek,

ı) Birlik ile ilgili diğergörevleri yürütmek.

(3) Yönetim kurulu ve genel sekreter gerektiğindesınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmınıdevredebilir. Ancak yetki devri, devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Hastane yöneticisi, bu Kanunda genel sekreterlikiçin belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara hastane bazında sahip olup,hastanede tüm hizmetlerin verimli ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesindengenel sekretere karşı sorumludur.

(5) Birliklerin malî ve finansal kaynaklarının eldeedilmesi, kullanılması ve malî denetimin yapılmasında  görevli ve yetkiliolanlar; kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak eldeedilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından vekötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur.

(6) Bu Kanunun uygulanmasında oluşabilecektereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

 

Personelinniteliği, statüsü ve hakları

MADDE 4 -  (1) Ekli (I)sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilecek personelde 657sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır.

            (2) Genel sekreter, başkanlar,hastane yöneticisi, müdür ve müdür yardımcılarının;

            a)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının sağlık bilimleri,sağlık yönetimi, hukuk, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye veya muhasebe,endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili kurumcakabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları veya enaz dört yıllık yükseköğrenim üzerine yukarıda sayılı alanlarda yüksek lisansveya doktora öğrenimi yapmış olmaları; teknik müdür yardımcıları için inşaat,makine, elektrik-elektronik, biyomedikal, bilgisayar mühendisliği bölümlerindenmezun olmaları,

      b) Kamu veya özel sektörde yukarıda sayılıalanlarda en az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmaları,

      gerekir.

      (3) Genelsekreterlikte uzman olarak istihdam edilecek personelin alanında en az lisansdüzeyinde öğrenim görmüş olması ve kamu veya özel sektörde en az 5 yıl iştecrübesine sahip olmaları gerekir.

          (4) Ekli (I) sayılı cetveldebelirtilen pozisyonlarda sözleşmeli statüde personel istihdam edilir. Yönetimkurulu; genel sekreterle doğrudan, başkanlar ve hastane yöneticileriyle genelsekreterin teklifi üzerine sözleşme yapar. Başhekim ve müdürlerle hastaneyöneticisinin teklifi üzerine genel sekreter tarafından sözleşme yapılır. Uzmanpersonel ile büro görevlilerinin sözleşmeleri genel sekreter tarafındanyapılır. Yapılan sözleşmelerin süresi üç yılı aşamaz. Üç yıl sonunda tekrarsözleşme yapılabilir. Başhekim yardımcılarıyla başhekimin, müdüryardımcılarıyla ilgili müdürlerin teklifi üzerine hastane yöneticisi tarafındansözleşme yapılır. Başhekim yardımcıları ile müdür yardımcılarının sözleşmeleribaşhekim ve ilgili müdürün sözleşmesi sona erdiğinde kendiliğinden sona erer.Genel sekreterin sözleşmesi doğrudan, diğer personelin sözleşmeleri ise genelsekreterin gerekçeli teklifi ile süresinden önce yönetim kurulu kararıyla sonaerdirilebilir. Yeni yönetim kurulu veya genel sekreterin göreve başlamasındanitibaren iki ay sonunda, önceki yönetim kurulu veya genel sekreter tarafındanyapılan sözleşmeler, süreleri tamamlanmamış olsa da sona erer. Ekli (I) sayılıcetvelde belirtilen pozisyonlarda açıktan istihdam edilenlerin herhangi birsuretle sözleşmeleri sona erdiğinde birlik ile ilişkileri kesilir.

(5) Kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarındaçalışanlardan uygun niteliklere sahip olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarınınmuvafakati ile ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmelistatüde istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler kurumlarındanaylıksız izinli sayılırlar. Söz konusu personel aylıksız izinli sayıldıklarıkadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılıTürkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi olmaya devam ederler. Bugörevlerde geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık ve derecelerindedeğerlendirilir. Sözleşmeleri herhangi bir surette sona eren personel, aylıksızizinli sayıldığı görevine geri döner.

(6) Sözleşmeli personel statüsünde istihdamedilenlerden bu maddenin beşinci fıkrası kapsamına girmeyenler, sosyal güvenlikaçısından 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilişkilendirilir.

(7) Ekli (I) sayılı cetvelde belirtilenpersonele, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre belirlenentavan ücretin; genel sekreter için iki katını, başkanlar için bir buçuk katını, uzmanlar için bir katını, bürogörevlileri için yarısını, hastane yöneticisi için bir buçuk katını, başhekimve müdür için bir katını, başhekim yardımcısı ve müdür yardımcısı için yarısınıgeçmemek kaydıyla yönetim kurulu tarafından tespit edilen aylık sözleşme ücretiödenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerinden, bu kapsamdakipersonele ek ödeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları vekriterleri de dikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas veusulleri; personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmetekatkısı, performansı gibi unsurlar esas alınarak Bakanlıkça çıkarılacakyönetmelikle belirlenir. Personelin katkısıyla elde edilen birlik gelirlerindenpersonele bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, 657 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin (B) bendine göre belirlenen tavan ücretin; genel sekreter vebaşkanlar için üç katını,  uzmanlar içiniki buçuk katını, büro görevlileri için yarısını, hastane yöneticisi için üçkatını, başhekim için üç buçuk katını, başhekim yardımcısı için üç katını,  müdür ve müdür yardımcısı için bir katınıgeçmemek kaydıyla Bakanlıkça yönetmelikle belirlenecek esaslara göre yönetimkurulu tarafından belirlenir. Personele yapılacak aylık ek ödeme toplamı,personelin katkısıyla elde edilen aylık birlik gayrisafi hasılatının yüzde40'ını aşamaz.

(8) Sözleşmeli personele yapılacak ödemeler, çalışmayıtakip eden ay sonunda yapılır. Sözleşmeli personele yukarıda sayılanlar dışındaherhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hükümkonulamaz.

            (9) Hizmet sözleşmesiningerektirdiği damga vergisi sözleşmeli personel tarafından, diğer resim, harç vebenzeri giderler birlik tarafından karşılanır.

            (10) Sözleşmeli personel; kazançgetirici başka bir iş yapamaz, resmi veya özel herhangi bir müessesede maaşlı,ücretli veya sözleşmeli olarak görev alamaz, serbest olarak sanat vemesleklerini icra edemez, 657 sayılı Kanunda Devlet memurları için yasaklanmışbulunan fiil ve eylemlerde bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar.

            (11) Sözleşmeli personelin haftalıkçalışma süresi emsali Devlet memurları ile aynıdır. Belirli sürede bitirilmesigereken işler söz konusu olduğunda, sözleşmeli personel normal çalışma saatleridışında veya hafta tatili ve resmi tatillerde de çalışmak zorundadır. Buçalışmaları karşılığında sözleşmeli personele herhangi bir ek ücret ödenmez.

            (12) Sözleşmeli personelin izinlerihususunda 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilensözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır.

Bakanlık vedöner sermaye personelinin birliklerde istihdamı ve mali hakları

MADDE 5 -  (1) Ekli (I)sayılı cetvelde belirtilenler dışında, hastanelerde hizmetler birliğedönüştürülen tarih itibarıyla tabi olduğu mevzuata göre istihdam edilenpersonel tarafından yürütülür ve bu personelin birliğe dönüştürüldükleritarihteki statüleri devam eder.

           (2) Birliğe dönüştürülmesine kararverilen sağlık kurumları bünyesinde bulunan döner sermayeye ait dolu kadrolar,birliğe dönüştürmeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlük tarihiitibarıyla, personeli ile birlikte birliğe tahsis edilmek üzere Bakanlığadevredilmiş sayılır. Devredilen kadrolar, birliğe dönüştürmeye ilişkin BakanlarKurulu kararında adet, sınıf, unvan ve dereceleri itibarıyla gösterilir vebunlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki(I) sayılı cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış, anılan cetvelin SağlıkBakanlığı taşra teşkilatına ait bölümüne eklenmiş sayılır.

           (3) Ekli (I) sayılı cetveldegösterilen pozisyonlar ile yukarıdaki fıkralarda belirtilen diğer kadro vepozisyonlar, birliğe dönüşümü düzenleyen Bakanlar Kurulu kararı ekindebelirlenerek kurulan birliğe tahsis edilir.           

           (4) Ülke düzeyinde sağlıkpersonelinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla birliklerde istihdam edilecekazami personel sayısı, birlik yönetim kurulunun görüşü alınarak, ilgilimevzuatı uyarınca Bakanlıkça her yıl tespit edilir. Yıl içinde yeni durumlarınortaya çıkması halinde bir kez daha tespit yapılabilir. Bu kadro ve pozisyonsayısı dışında personel istihdam edilmesi halinde yapılan harcamalardan atamayaveya sözleşme yapmaya yetkili amir şahsen sorumludur. Bir birlikten başka birbirliğe veya Bakanlığın diğer birimlerine ya da Bakanlık birimlerindenbirliklere yapılacak atama ve yer değiştirme işlemleri ile birliğe tahsisedilen kadro ve pozisyonların kullanımına ilişkin hususlar ilgili mevzuat vegenel hükümlere tabidir.

(5) Bakanlık birimlerinde görevlipersonel, yönetim kurulunun talebi ve kendilerinin isteğiyle birlikbünyesindeki hastanelerde Bakanlıkça görevlendirilebilir. Bu şekildegörevlendirilenlerin mali ve sosyal hakları birlikler tarafından karşılanır.

(6) Personelin katkısıyla elde edilenbirlik gelirlerinden, bu madde uyarınca birliğe devredilen hastanelerde görevyapan (işçiler ile ekli (I) sayılı cetvelde belirtilenler hariç) personele eködeme yapılabilir. Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dedikkate alınmak suretiyle, bu ödemenin oranı ile esas ve usûlleri; personelinunvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı,serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimselişlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esasalınarak Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Personelin katkısıylaelde edilen birlik gelirlerinden personele bir ayda yapılacak ek ödemenintutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödemeve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının;pratisyen tabip ve diş tabiplerinden serbest çalışanlara yüzde       250'sini, serbest çalışmayanlara yüzde500'ünü, uzman tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda bu Tüzükhükümlerine göre uzman olanlar ve uzman diş tabiplerinden serbest çalışanlarayüzde 350'sini, serbest çalışmayanlara yüzde 700'ünü, serbest çalışmayan klinikşef ve şef yardımcılarına yüzde 800'ünü, eczacılara yüzde 250'sini ve diğerpersonele ise yüzde    150'sini geçemez.İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan,süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, kemik iliği nakil ünitesi ve acilservis gibi özellikli hizmetlerde çalışan personel için yüzde 150 oranı, yüzde200 olarak uygulanır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelineyapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan vehizmet yılı aynı olan emsali sağlık personeli esas alınarak belirlenir vebunlara yapılacak ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üstsınırını geçemez.  Personele yapılacakaylık ek ödeme toplamı, personelin katkısıyla elde edilen aylık birlikgayrisafi hasılatının yüzde 40'ını aşamaz.

         

Birliğinsermayesi, gelirleri, giderleri, bütçesi, muhasebesi ve denetimi

MADDE 6- (1) Birlik sermayesi; devredilen sermaye, birlikkârları, bağış ve yardımlar ile gerektiğinde Devletçe yapılacak yardımdanoluşur. Devredilen sermaye, bu Kanun uyarınca birliğe dönüştürülen hastanelerindevir bilançolarında görülen ödenmiş sermayeleridir. Birlik sermayelerininartırılması ile ilgili işlemler yönetim kurulunca yürütülür.

             (2) Birliğin gelirlerişunlardır:

             a) Her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuvar, tetkik ve tahlil,ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında elde edilen gelirler, 

          b) Üretilip satışa sunulacak ilk madde, malzeme, mamul aşı,  serum, protez ve benzerleri karşılığında eldeedilecek gelirler,

              c)İlaç, insan kanı ve kan ürünleri imali ile istihsal veya imal edilen diğermadde ve malzemeler karşılığında elde edilen gelirler,

             ç)Tapuda birlik adına kayıtlı olan taşınmazların üzerindeki yapı ve tesisler ilebirlikte  satışı, kiralanması,işletilmesi veya işlettirilmesinden elde edilecek gelirler ile Hazineye ait vebirliğe tahsisli taşınmazların üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte tahsis amacı doğrultusunda   kiralanması, işletilmesi veyaişlettirilmesinden elde edilecek gelirler,

             d)Sağlık alanında verilecek kurs, seminer, eğitim, araştırma, yayın vedanışmanlık hizmetlerinden elde edilen gelirler,

       e) Bağış ve yardımlar,

      f) Gerektiğinde Devletçe yapılacak yardımlar,

      g) Diğer gelirler.

            (3 ) Birliğin giderleri şunlardır:

            a) Yönetim kurulu üyeleri huzur ücretleri ile birliklere devredilen ve istihdamedilecek personelin aylık, ücret ve mevzuatı uyarınca yapılacak her türlüödemeleri,

             b)Her nevi tüketim maddeleri, tıbbî, cerrahî alet, malzeme, cihazlar, mefruşat vedemirbaş eşya satın alınması,

            c) Bakım, onarım, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile çevre düzenlemesiyaptırılması,

            ç) Tıbbi uzmanlık hizmeti ile avukatlık ve danışmanlık hizmeti satın alınması,

            d) Taşınır ve taşınmaz satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmazlar üzerindesınırlı ayni hak tesis edilmesi, kiralanması ve bunlara ilişkin her türlügiderin yapılması,

             e)Ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile kiralanması veyahizmet satın alınması yoluyla temini ile bunlara ilişkin sigorta ve diğergiderlerin yapılması,

            f)Fiyatlandırılan mamullerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikalettirilmesi ve buna ilişkin giderlerin yapılması,

            g)Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunlarınürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerinyetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması,

            ğ) Bakanlıkça talep edilen koruyucuhekimlik, afet, salgın hastalıklarla mücadele gibi konularda yapılacakgiderler,

            h) Uzmanlık eğitimi yapmakta olanyabancı uyruklu asistanlara 15.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ileçarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere yapılacak ödeme, 

            ı) Laboratuvar ve görüntüleme hizmetalımına ilişkin giderler, 

            i) Mevzuatı uyarınca yapılacakhizmet alımına ilişkin giderler,

j) Birlikte çalışan tabiplerin zorunlu mali sorumluluksigortası primlerinin, ilgili personel ek ödemesinden karşılanacak yüzde 50'sidışındaki kısmı ve bununla ilgili diğer giderler,

k) Birlik faaliyetlerinin gerektirdiği diğer giderler.

            (4) BuKanuna tabi birlikler, gerekli gördükleri hallerde sundukları hizmetleri,ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirleyeceklerifiyatlar üzerinden, birbirlerinden veya Bakanlığa bağlı kurumlardan teminedebilirler.

          (5) Birliklerin tıbbî cihaz ve sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibimerkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal ve hizmet alımları, bedelleriher birliğin kendi  bütçesindenkarşılanmak kaydıyla yönetim kurulu kararlarına istinaden Bakanlıkça veyaBakanlık tarafından yetkilendirilen birlik tarafından toplu olarak yapılabilir.

         (6) Birlikler ve Bakanlığa bağlı sağlık kurumları kullanmadıkları veya ihtiyaçfazlası olan mal ve demirbaşları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerindenbirbirlerine  devredebilirler. Aynı ilsınırları içerisindeki birlikler ariyet sözleşmesi ile birbirlerine mal verebilirler.

          (7) Birlik bütçesi her hesap dönemiitibariyle genel sekreterlikçe hazırlanır, yönetim kurulunca onaylandıktansonra uygulanır. Birer örneği Bakanlığa ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

        (8) Birliklerin muhasebesi 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulur. Bilançove mali tabloları ile faaliyet raporları, ait oldukları hesap dönemini izleyendört ay içinde Bakanlığa, Maliye Bakanlığına ve Sayıştaya gönderilir.

          (9)Birliklerin idari ve teknik denetimi Bakanlıkça, mali denetimi MaliyeBakanlığınca, dış denetimi ise Sayıştayca yapılır. İhtiyaç duyulması halindeBakanlıkça yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarından denetim hizmetisatın alınabilir. Birliklerin görev ve hizmetlerini ciddi şekilde aksatması vebu durumun halkın sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkilemesinin kamu denetimelemanlarınca tespiti halinde Bakanlar Kurulunca yönetim kurulu üyeleri ileekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda istihdam edilen personelingörevlerinin Bakanlıkça görevlendirilen personelce yürütülmesine veya buKanundaki usullere göre birlik statüsü kaldırılarak hastanelerin yenidenBakanlığa bağlanmasına karar verilebilir.

         (10) Birlikler hakkında10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılıTaşıt Kanunu, 8/9/1983tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamuİhale Kanunu  hükümleri uygulanır.

           (11) Birlik gelirlerinden; 24/5/1983tarihli ve 2828 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (k) bendi ile 17/9/2004tarihli ve 5234 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre kesinti yapılmaz.

          (12) Birliklerde çalışan personelinher türlü ödemesi birlik bütçesinden karşılanır.

          (13) Yeterli geliri olmayanbirliklerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılıKanunun 5 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen amaçlarıngerçekleştirilmesi için birlikler, aylık gayrisafi hasılattan tahsil edilentutarın yüzde 5'ini Bakanlık Döner Sermaye Merkez Muhasebe Birimi hesabınaaktarır.

          (14) Birliklerin mali durumuelverişli olanlarından, mali durumu yetersiz olanlarına karşılıksız veya borçolarak kaynak aktarmaya ilgili birlik yönetim kurulu yetkilidir.

Yürürlüktenkaldırılan hükümler

MADDE 7- (1) 7/5/1987 tarihlive 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri, 9uncu maddesinin (a) bendi ile geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleriyürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE1- (1) Birliğe dönüştürülmesine kararverilen sağlık kurumları bünyesinde bulunan Baştabip, Baştabip Yardımcısı,Müdür, Müdür Yardımcısı ve Başhemşire unvanlı kadrolar, birliğe dönüştürmeyeilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlük tarihi itibarıyla iptal edilerek,190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgilibölümünden çıkarılmış sayılır.

(2) Bu Kanun uyarınca birliğe dönüştürülen sağlıkkurumlarında Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı veBaşhemşire kadrolarında bulunanların bu görevleri sağlık kurumlarının birliğedönüştürüldüğü tarihte sona erer. Görevleri sona eren personel  en geç üç ay içinde kazanılmış hak aylıkderecelerine uygun kadrolara atanır ve atama işlemi yapılıncaya kadar ihtiyaçduyulan işlerde görevlendirilebilir. Bunlar, yeni bir kadro veya pozisyona atanıncayakadar, eski kadro veya pozisyonlarına bağlı olarak almakta oldukları aylık, ekgösterge ve her türlü tazminatlar ile diğer mali haklarını (ikinci görev,vekalet veya görevlendirmeden dolayı yapılan ödemeler ile döner sermaye eködemesi hariç) almaya devam ederler. Söz konusu personelin atandıkları yenikadro veya pozisyonlarına ilişkin sözleşme ücreti, ikramiye, aylık, ekgösterge, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî hakları toplamı  (5 inci maddenin altıncı fıkrası uyarıncayapılan ödemeler hariç) net tutarının, eski kadro veya pozisyonlarına bağlıolarak en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlarıile diğer malî hakları toplamı (nöbet ücreti, ikinci görev, vekalet veyagörevlendirmeden dolayı yapılan ödemeler ile döner sermaye ek ödemesi hariç)net tutarından az olması halinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadaratandıkları kadro veya pozisyonlarda kaldıkları sürece herhangi bir kesintiyetabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Birliğe dönüştürülen sağlıkbirimlerinde 6/1/2005tarihli ve 5283 sayılı Kanun uyarınca Sağlık Bakanlığına devredilen personelbulunması halinde, bunlara yapılacak fark tazminatı ödemelerinde, anılanKanunun 5 inci maddesi uyarınca tespit edilen devir tarihindeki ücretleri esasalınır. Bu Kanun uyarınca birliğe dönüştürülen sağlık kurumlarında Baştabip,Baştabip Yardımcısı, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Başhemşire görevlerini ikincigörev, vekalet veya görevlendirme suretiyle yürüten personelin bu görevleri,sağlık kurumlarının birliğe dönüştürüldüğü tarihte kendiliğinden sona erer.

  (3)  Birliğe dönüştürülen hastanelerde muhasebehizmetlerini yürüten ve Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan personeldenihtiyaç duyulanlar, yönetim kurulunun talebi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşüüzerine, birliğe dönüşüm tarihinden itibaren bir yılı geçmemek üzere görevyapmaya devam eder.  Bu kapsamda görevyapmaya devam eden personel 5 inci maddenin altıncı fıkrasındaki ödemeden aynıesas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır.    

(4) Birliğe dönüştürülen hastanelere ait her türlütaşınırlar ile taşıtlar birliğe devredilir. Hazineye ait ve birliğedönüştürülen hastanelere tahsisli olan taşınmazlar ise aynı amaçlardakullanılmak üzere, üzerindeki yapı ve tesisler ile birlikte birliğe tahsis edilmişsayılır.

            (5) Bu Kanun uyarınca birliğedönüştürülen hastane döner sermaye birlikleri ile Türkiye Yüksek İhtisasHastanesinin devir tarihi itibarıyla çıkarılan bilançolarında görülen mevcutvarlık, yükümlülük ve öz kaynaklar herhangi bir işleme gerek kalmaksızınbirliğe devredilmiş sayılır.

           (6) Birliğe dönüşme tarihindehastanelerle ilgili yapılmış sözleşmeler, davalar ve icra takipleri birlikhusumetiyle yürütülür. Hastanelere ilişkin bütün hak, yetki, yükümlülük, alacakve borçlar birliğe geçer.        

           (7) Bu Kanun uyarınca sağlık birliğine dönüştürülünceye kadar TürkiyeYüksek İhtisas Hastanesi hakkında 3359 sayılı Kanunun mülga 5 inci maddehükümlerinin uygulanmasına devam olunur.          

           (8)Döner sermaye gelirlerinden yılı yatırım programı ile ilişkilendirilerekBakanlıkça belirlenmiş olan miktarın; genel bütçe ödeneği ile devam etmekteolan ve sağlık birliğine dönüştürülen hastanelerin bina projelerinintamamlanmasına yönelik inşaat işleri için harcanmak üzere birliklerce ilgilimuhasebe birimine aktarılmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE8- (1) Bu Kanun yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE9- (1) Bu Kanun hükümlerini BakanlarKurulu yürütür.

 

I SAYILI CETVEL

SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVAN VESAYILARI

POZİSYONUNVANI                                                                       POZİSYON SAYISI

GENEL SEKRETER                                                                                      40

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANI                                                                     40

İDARİ HİZMETLER BAŞKANI                                                                    40

MALİ HİZMETLER BAŞKANI                                                                     40

UZMAN                                                                                                          800

HASTANE YÖNETİCİSİ                                                                              400

BAŞHEKİM                                                          400

MÜDÜR                                                                                                       1200

BAŞHEKİM YARDIMCISI                                                                        1200                                                                             

MÜDÜR YARDIMCISI                                                                              2500

BÜRO GÖREVLİSİ                                                                160

TOPLAM                                                                                                      6820

GENEL GEREKÇE

Sanayi toplumundan bilgitoplumuna geçiş süreci ve küreselleşme olgusu ile dünyada yaşanan hızlıdeğişim, yönetim anlayışında ve yapısında önemli değişiklikleri gündemegetirmiştir. İletişim ve ulaşım imkanlarının gelişmesi ile küçülen dünyamızdahalkımızın artan ve çeşitlenen talepleri de, yönetim anlayışı ve yapılanmasındayeni beklentiler doğmasına yol açmaktadır.

Merkezi idare ile taşra vemahalli idareler arasında hizmet gereklerine uygun olmayan görev dağılımı,merkezi hükümete aşırı bağımlılık, bakanlıkların stratejik liderlik,verimlilik, politika belirleme gibi temel fonksiyonlara yeterince zamanayıramayarak gereksiz ayrıntılara ve kırtasiyeciliğe boğulmaları, katılımyetersizliği, ülkemiz kamu yönetiminde temel sorunlar olarak tartışılmaktadır.

Dünya genelinde merkeziidarelerin sağlık hizmetleri sunumunda, özellikle de hastane hizmetlerisunumundaki rolleri de yeniden değerlendirilmektedir. Esasen bu konu ülkemizdede uzun yıllardır tartışılmış, kalkınma planları ve çeşitli kuruluşlarınhazırladığı raporlarla gündeme taşınmış ve bu alanda yeniden yapılanma ihtiyacıartık bir gereklilik haline dönüşmüştür. Hastanelerin idari ve mali açıdanözerk hale getirilmesi için 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri TemelKanunu ile hastanelerin sağlık işletmesine dönüştürülmesinin yolu açılmış,ancak Anayasa Mahkemesinin 19/4/1988 tarihli ve E.1987/16, K. 1988/8 sayılı Kararıile bazı hükümlerinin iptal edilmesi sonucu Kanunda önemli boşluklar meydanagelmiş ve sağlık işletmesi modeline geçilememiştir. Daha önceki KalkınmaPlanlarında olduğu gibi, 2007-2013 yılları kalkınma hedeflerini belirleyenDokuzuncu Kalkınma Planında da hastanelerin idari ve mali özerkliğekavuşturulması gerektiğine işaret edilmektedir. TODAİE'nin KAYA Raporu,Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 1996 tarihli Raporu, TÜBİTAK 2023Vizyon Belgesi, Sayıştayın Hastaneler Performans Denetimi Raporu gibi birçokaraştırmada da hastanelerin verimsizliğine gerekçe olarak yönetim anlayışındakieksikliklere dikkat çekilmekte, bu haliyle çağdaş hastane yönetimleriseviyesine ulaşılamayacağı tespit edilmektedir.

Ülkemizde 20 nci Yüzyılboyunca sağlık alanında merkezi idare ile taşra ve mahalli idareler arasındaişbölümüne bakıldığında, sağlık hizmetlerinin önemli ölçüde merkezileştiğigörülmektedir. 20 nci Yüzyılın ilk yarısında birçok hastane mahalli idarelertarafından işletilmekte iken, aynı Yüzyılın ikinci yarısında hizmet sunumununmerkezde toplandığı bilinmektedir. Aşırı büyüyen ve merkezileşen sağlıkhizmetleri sunumu ile ilgili iş ve işlemler, Bakanlığın asli görevlerindeyoğunlaşmasının önünde bir engel oluşturmaktadır.

Sağlık Bakanlığı merkezteşkilatını esasında mahallince yürütülmesi gereken hizmetlerin yükündenkurtaracak alt yapı çalışmaları, Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde büyükölçüde tamamlanmıştır. Çeşitli kamu idareleri altında faaliyet gösterenhastaneler tek çatı altında toplanarak kamu kaynaklarının verimsiz kullanımıengellenmiş, madde ve insan gücünde sağlık alanında kamu kaynaklarının tekmerkezden planlanabilmesi sağlanmış, vatandaşlarımız arasında sağlıkhizmetlerine erişim konusunda yaşanan ayrımcılık sona erdirilmiştir. Sağlıkpersoneli yetersizliği ve dengesiz dağılım sorununa müdahale edilerek,sözleşmeli sağlık personeli istihdamı, Devlet hizmeti yükümlülüğü, vekil ebe vehemşire istihdamı, personelin objektif esaslara ve ihtiyaçlara göre atama venakil sistemine tabi tutulması gibi izlenen personel politikaları sonucupersonel dağılımındaki dengesizlik makul ölçülere indirilmiş, yurdun en ücraköşelerinde dahi sağlık çalışanı istihdamı sağlanmıştır. Aile hekimliği ve ToplumSağlığı Merkezleri uygulamasına başlanılması ile birinci basamak sağlıkhizmetleri ve koruyucu hekimlik önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Pilotuygulamanın tüm ülkeye yaygınlaştırılması ile vatandaşların eşit ve kolayerişilebilir birinci basamak sağlık hizmetlerine kavuşmaları sağlanacak, busurette hastanelerin iş yükü kontrol altına alınabilecektir. Döner sermayeuygulamalarında önemli düzenlemeler yapılarak hastanelerin kendi gelirleriniedinme, bunları hizmet gereklerine göre en verimli şekilde kullanmakapasiteleri geliştirilmiştir. Bu kapsamda hastanelerin otomasyona geçişlerisağlanarak tüm işlemleri kayıt altına alınmış, sağlık çalışanlarınaperformanslarına göre ek ödeme yapılması sağlanarak tam gün hastanelerdeçalışmaları teşvik edilmiş, motivasyon ve verimlilikleri artırılmış, hizmetalımları gibi birçok yeni uygulama ile hastane yönetimlerinin imkan vekabiliyetleri geliştirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturularak, sağlıkhizmetleri finansmanının tüm vatandaşları kapsayacak şekilde tek merkezdenyönetilmesi yolu açılmıştır.

                        Sağlıkta DönüşümProgramı çerçevesinde atılan bu ve benzeri adımlardan sonra, hastane hizmetlerisunumunda karar verme, gelir elde etme ve harcama yapma yetki vesorumluluklarının idari ve mali açıdan özerk kamu hastanelerine aktarılmasınınzamanının geldiğine inanılmaktadır. Kanun Tasarısı ile ülkemiz şartlarına uygunkamu hastane birlikleri oluşturulması öngörülmüştür. Bununla hastanelerözerkleşmekle beraber sosyal sorumlulukları devam edecektir. Kâr amaçlı değil,hakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay erişilebilir,verimli, kaliteli ve etkin şekilde hastane hizmeti hedeflenmektedir. Birtaraftan kamu hastanelerinde yönetim otonomisi geliştirilmekte, diğer taraftanhastanelerin mahalli talep ve beklentilere duyarlılığı ve bunları süratlekarşılayabilme yetenekleri artırılmaktadır. Hastanelerin madde ve insan gücüanlamında her türlü kaynağı sınırsızca merkezden talep etmeleri yerine kendikaynaklarından sorumlu birlikler haline dönüştürülmeleri amaçlanmaktadır.

            Özerkleşmeningündeme gelmesi ile denetimin anlam ve önemi de artmaktadır. Kanun Tasarısındamali konularda Sayıştay ve Maliye Bakanlığının, idari ve sağlıkla ilgilikonularda Sağlık Bakanlığının denetim yetkileri özellikle vurgulanmıştır.Hastanelerin sınıflandırılmasına, Sağlık Bakanlığınca belirlenen hedef,politika, stratejik plan ve mevzuata göre yıllık performans programlarıhazırlanmak sureti ile yönetileceğine, yönetim süreçlerine, verimlilik vekaliteye değinilerek yönetim anlayışı ve buna göre denetim kapsamındakifarklılıklara yer verilmiştir. Geçmiş değil gelecek, sorun çözme değil hedefbelirleme yönelimli, katılımcı, sonuç ve hedef odaklı, vatandaş merkezli biryönetim anlayışı benimsenmiştir. Buna uygun olarak geçmişe ve şahıslara yönelikdenetim anlayışından ziyade hedeflere ve performans göstergelerine, sisteminişleyişine yönelik denetim anlayışı ön plana çıkarılmaktadır.

            Buve benzeri adımlarla yüklerinden arındırılan Sağlık Bakanlığı; stratejikdüşünme, geleceğe dair tasarım geliştirme, misyon ve vizyon belirleme, temelamaç, politika ve öncelikleri şekillendirme, ölçülebilir başarı göstergelerioluşturma, insan kaynakları geliştirme gibi esas görevlerine daha yoğun mesaiayırabilecektir.

            Buaşamadan sonra yönetim anlayışındaki dönüşüm yansıtılarak Sağlık Bakanlığınınyeniden yapılandırılması gündeme gelecektir.

            Sonuçolarak, her bireyin mümkün olan en yüksek standartlarda sağlık hizmetindenyararlanabilmesi temel insan haklarından ve sosyal devlet anlayışının asli unsurlarındanbiri olarak kabul edilmekte, Sağlıkta Dönüşüm Programının bir aşaması olarakhazırlanan bu Kanun Tasarısı ile kamu sağlık hizmetlerinin daha katılımcı,etkili, verimli, süratli, kaliteli, halkın talep ve beklentilerine daha duyarlıbir şekilde sunulması amaçlanmaktadır.

MADDEGEREKÇELERİ

MADDE 1 - Madde ile, Kanunun amaç, kapsamı ve Kanunda geçen ibarelerin tanımlarıdüzenlenmektedir. Kanun, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamaksağlık kurumlarını kapsamaktadır. Amacın ise kâr değil, sağlık hizmetlerininhakkaniyete, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kolay erişilebilir,verimli, kaliteli ve etkin şekilde sunulmasını sağlayacak kamu hastanebirliklerinin kurulması ve çalıştırılması ile ilgili esaslar olduğu belirtilmektedir.

MADDE 2 - Birliklerin kuruluş ve organları düzenlenmektedir.Her ilde tüm hastaneleri kapsayacak şekilde bir birlik kurulması düşünülmeklebirlikte, İstanbul, Ankara gibi illerde birden fazla birlik dekurulabilecektir. Birlik kapsamına alınması planlanan tüm hastaneler SağlıkBakanlığınca değerlendirmeye tabi tutulacak ve ağırlıklı ortalaması belli birdüzeye ulaştığı takdirde Bakanlar Kurulu kararı ile birliğedönüştürülebilecektir. Birlikler kamu tüzel kişiliğini haiz ve SağlıkBakanlığının ilgili kuruluşu statüsünde faaliyet göstereceklerdir. Birliklerinorganları yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastane yöneticiliklerindenoluşmaktadır.

            Yönetimkurulu birliğin karar organı olup oluşumunda mahalli talep ve beklentileriyansıtacak, bununla beraber eğitimi ve mesleği itibarıyla katkı sağlayabilecekyerel temsilcilerinin yanısıra, Sağlık Bakanlığının bilgi, politika vetecrübelerini yansıtacak temsilcilerine de yer verilmiştir.

                        Yönetim kurulununçalışma esas ve usulleri ile genel sekreterlik ve hastanelerin yönetimkademeleri madde metninde düzenlenmiştir.

MADDE 3 - Yönetim kurulu, genel sekreterlik ve hastaneyöneticiliklerinin görev, yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir.

            Kanununuygulanmasında oluşabilecek tereddütleri gidermeye ve yönetmelik, genelge gibigerekli düzenleyici işlemleri yapmaya Sağlık Bakanlığının yetkili olduğubelirtilmektedir.

            SağlıkBakanlığına bağlı hastanelerde idari, hukuki, mali ve teknik tüm iş ve işlemlerbaşhekimin sorumluluğunda yürütülmektedir. İl düzeyinde sağlık hizmetlerininplanlanması ve koordinasyonu ise Bakanlık ve taşra teşkilatınca yerinegetirilmektedir. Bu hizmetlerin yönetim kurulu kararları doğrultusunda genelsekreterlikçe yürütülmesi düzenlenmektedir. Böylece hastanelerin idari, mali vehukuki konularda iş yükü önemli ölçüde hafifleyecek ve tıbbi hizmetler üzerindeyoğunlaşmaları sağlanacaktır.

                        Sağlık Bakanlığıncapolitika ve stratejik plan belirlenmesi, birlik tarafından bunlara göreperformans programı hazırlanması, halk ve çalışan memnuniyeti, hasta hakları,etik kurallar, verimlilik ve kalite standartlarının geliştirilmesi, yönetimsüreçlerinin etkililiğinin gözetilmesi gibi yönetim anlayışında değişimiyansıtan görevler maddede düzenlenmiştir.

MADDE 4 - Genel sekreterlikte istihdam edilecek tüm personelile hastane yönetim kademesinde görev alan personelin belirli süreli sözleşmelistatüde ve ekip halinde çalışması öngörülmüştür. Bu görevlerde sağlıkhizmetleri alanında ihtiyaç duyulan niteliklere ve iş tecrübesine sahippersonelin kadrolarından ücretsiz izinli sayılmak suretiyle veya açıktanistihdam edilebileceği düzenlenmiş ve bu personelin özlük haklarıbelirlenmiştir.

MADDE 5 - Madde ile birliğe dönüştürülen hastanelerde çalışandiğer personelin mevcut statüleri ile görev yapmaya devam edecekleri veçalıştıkları birim ile haklarının korunması güvence altına alınmıştır. SağlıkBakanlığı personelinin almakta olduğu ek ödemeden aynı şekilde birliğeaktarılan personelin de yararlanması sağlanmıştır.

            Madde de yapılan düzenleme ile mali haklarıdöner sermayeden karşılanmak üzere memur olarak istihdam edilen personelinbirlik kadrolarına atanarak haklarının korunması sağlanmıştır.

            Gerekaşırı istihdamın önlenmesi gerekse bazı sağlık mesleklerinde yeterli sayıda işgücü bulunmaması nedeniyle, ülke düzeyinde sağlık personelinin dengelidağılımını sağlamak üzere düzenleme yapılmıştır. Buna göre Sağlık Bakanlığıncabelirlenen azami personel sayısının üzerinde personel istihdam edilmesi halindeatamaya veya sözleşme yapmaya yetkili amir şahsen sorumlu olacaktır.

            Birlikler,personel atama ve yer değiştirme işlemlerinde personelin statüsü ile ilgilimevzuat ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğine tabi olmaya devamedeceklerdir. Böylece personel kendi talepleri halinde ve hizmet puanlarınagöre yer değiştirme işlemine tabi tutulabileceklerdir.

MADDE 6 - Maddede birliklerle ilgili mali hükümlerdüzenlenmiştir. Birliğin gelirleri ve giderleri sayılmış, tabi olacağı muhasebesistemi belirtilmiştir. Birliklere; birbirlerinden ve Bakanlık kurumlarındanhizmet alabilme, borç verme, mal ve demirbaş devri gibi esnek hareket edebilmeimkanları sağlanmıştır.

            Birliklerinidari ve sağlık ile ilgili teknik denetiminin Sağlık Bakanlığınca, malidenetiminin ise Maliye Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yapılması düzenlenmişve kamu sağlığı açısından zorunlu hallerde hastanelerin yeniden Bakanlıkçayönetilmesi sağlanmıştır.

            BirliklerHarcırah Kanunu, Taşıt Kanunu ve kamu alımları ile ilgili mevzuata tabi olarakfaaliyet göstereceklerdir.

            Sağlık hizmetlerininiyileştirilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıylakarşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi gibi amaçlarla birliklerin, dönersermayeli kuruluşlar gibi Bakanlık Döner Sermaye Merkez Muhasebe Birimine payaktarması düzenlenmiştir.

MADDE 7 - 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun uygulama alanıkalmayan hükümleri yürürlülükten kaldırılmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1 - Maddeile birliğe dönüşüm sonucu kadroları kaldırılan personelin özlük haklarınıkoruyucu düzenleme yapılmış, Maliye Bakanlığı kadrolarında saymanlıkhizmetlerini yürüten personelin bir yıl süre ile birliklerde görevyapabilmesine imkan sağlanmış, her türlü taşınır ve taşınmazlar, sözleşmeler,davalar ile ilgili geçiş hükümleri düzenlenmiştir.

MADDE 8 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 9 - Yürütme maddesidir.